Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Informaţii de interes public
 
Regulamente aprobate Senat

 

 

14.12.2016
 

Regulament de acordare a premiilor pentru activitatea de promovare a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în Palestina, în anul universitar 2016/2017 

 
Regulament  de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2017-2018 
 
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2017 - 2018 
 
Regulament privind acordarea burselor de perfomanță științifică
 
Regulament de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat - 2017 
 
Regulament de selecție a studenților care vor participa la programe de Internship în cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
 
Regulament de funcţionare al Serviciului administraţie, patrimoniu şi aprovizionare
 
Planul anual de formare profesională a personalului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
 
PROCEDURĂ OPERATIONALĂ PO 24. 001 - privind activitatea Serviciului Administrație, Patrimoniu și Aprovizionare 
 
07.12.2016
 
Metodologia organizării și desfășurării probelor pentru obținerea certificatului de competență lingvistică 
 
23.11.2016
 
Strategie privind echitatea socială în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru perioada 2017 -  2020 
 

Plan de măsuri în domeniul echității sociale pentru anul 2017

 
- Regulament privind acordarea burselor pentru studenți - ciclurile de studii licență și master, forma de învățământ cu frecvență 
 
- Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului pentru Managementul Calității și Strategie Instituțională (CMCSI) 
 
- PROCEDURĂ OPERATIONALĂ PO 14. 001 - privind inițierea și aprobarea unor noi programe de studii 
 
- PROCEDURĂ OPERATIONALĂ PO 14. 002 - privind monitorizarea și evaluarea periodică internă a programelor de studii 
 
26.10.2016
 
- Regulament pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
 
- Regulament pentru acordarea distincției Universitatis Gratiae
 
- Regulament pentru acordarea titlului onorific de Profesor Emerit
 
- Codul de etică și deontologie profesională universitară
 
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 05.015 - privind acordarea concediului de odihnă cadrelor didactice
 
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 13.009 - Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
 
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 14.011 - privind verificarea anti-plagiat
 
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 13.021 - privind acordarea burselor de studii
 
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 13.020 - privind acordarea burselor de merit
 
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 07.005 - privind întocmirea, depunerea și verificarea dosarelor de bursă de ajutor social
 
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 14.010 - privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
 
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 15.001 - 1. Informare și comunicare în domeniul proiectelor; 2. Diseminarea bunelor practici din domeniul proiectelor
 
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 15.002 - Consultanță și colaborare în realizarea proiectelor
 
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 15.003 - Gestionarea depunerii la finanțator a proiectelor de cercetare în UAB
 
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 15.005 -Arhivarea documentelor aferente proiectelor
 
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 15.004 - Raportarea activității de cercetare derulată prin intermediul contractelor de cercetare
 
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 16.003 - Susținerea financiară a activității de publicare a rezultatelor cercetării științifice
28.09.2016
 
- Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
 
- Anexe la Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
 
- Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți - ciclurile de studii licență și master, forma de învățământ cu frecvență
 
- Regulamentul privind examinarea și notarea studenților
 
- Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii
 
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 14.009 - Organizarea și desfășurarea procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin intermediul platformei Intranet
 
- PLANUL de activitate al Senatului Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru anul universitar 2016-2017
 
- Act adițional la Contractul de studii pe anul 2016-2016 - DPPD
 
- Act adițional la Contractul de Studii Doctorale
 
14.09.2016
 
 - Taxe de studii_anul universitar 2016-2017
 
 - Taxe și tarife aplicate în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia_anul universitar 2016-2017
 
27.07.2016
 
- Raport de autoevaluare a activității IOSUD - Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
 
- Regulamentul de organizare și funcționare pentru Ciclul I - Studii universitare de licență
 
- Regulament de organizare și funcționare pentru Ciclul II - Studii universitare de masterat
 
- Regulament de organizare și desfășurare a programelor de formare și dezvoltare profesională continuă
 
- Regulamentul privind cazarea, organizarea și funcționarea căminelor studențești
 
- PROCEDURA OPERȚIONALĂ PO 14.004 - Realizarea activităților de benchmarking
 
- Contract de studii universitare de doctorat 2016-2017
 
- Contract de studii 2016-2017 - An pregătitor
 
01.07.2016
 
- Regulamentele de organizare și funcționare ale Biroului Permanent al Senatului și ale Comisiilor de specialitate ale Senatului Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
 
 - Regulamentele de organizare și funcționare ale Biroului Permanent al Senatului și ale Comisiilor de Specialitate ale Senatului Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
 
 - Contracte de studii 2016-2017_licență_masterat_DPPD_ID_Români de pretutindeni
 
 - Calendarul activităților didactice 2016-2017
 
 - Regulament privind activitatea profesională a studenților - 01.07.2016
 
 - Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de cercetări matematice și informatice - 01.07.2016
 
 - Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de cercetări în sisteme electronice și control inteligent (SECI) - 01.07.2016
 
 - Metodologia de autoevaluare a activității IOSUD UAB - 01.07.2016
 
 - Deviz de cheltuieli pentru fundamentarea taxei de școlarizare, Forma de învățământ ID - 01.07.2016
 
 - Raport asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - 01.07.2016
 
 - PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 13.008 - Întocmirea statelor de funcții de personal didactic al departamentului - 01.07.2016
 
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 17.016 - Implementarea programului Erasmus+ International Credit Mobility - Mobilități cu țările partenere
 
25.05.2016
- Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Istorie și Filologie - 25.05.2016
 
- Regulamentul de funcționare al Centrului pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic al Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - 25.05.2016
 
- Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului pentru Managementul Proiectelor al Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - 25.05.2016
 
- Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Relații Internaționale al Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - 25.05.2016
 
- Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Imagine și Marketing al Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - 25.05.2016
 
- Metodologie privind organizarea și desfășurarea alegerilor academice pentru mandatul 2016-2020 - modificată 25.05.2016
 
- Metodologie de organizare și desfășurare a activităților de voluntariat în cadrul UAB - 25.05.2016
 
- Regulament de organizare și funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - 25.05.2016
 
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2016 - Ediția 1/2016 - 25.05.2016
 
- Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2016-2017 - 25.05.2016
 
- Metodologia organizării și desfășurării admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2016-2017 - 25.05.2016
 
 - PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 17.002 - Informare și comunicare privind programele comunitare în domeniul educației și formării profesionale - 25.05.2016
 
 - PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 16.003 - Susținerea financiară a activității de publicare a rezultatelor cercetării științifice - 25.05.2016
 
 - PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 17.004 - Aplicare pentru finanțarte la ANPCDEFP și contractare în cadrul ERASMUS+ - 25.05.2016
 
 - PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 17.005 - Primirea cadrelor didactice și nedidactice din străinătate la UAB în cadrul programului Erasmus - 25.05.2016
 
 - PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 17.006 - Primirea studenților străini la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în cadrul programului Erasmus+ - 25.05.2016
 
 - PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 17.007 - Plecarea personalului didactic sau nedidactic în stagii de predare/perfecționare în cadrul programului Erasmus+ - 25.05.2016
 
 - PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 17.008 - Plecarea studenților din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia la studii/plasament în cadrul programului Erasmus+ - 25.05.2016
 
 - PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 17.009 - Raportarea mobilităților din cadrul Erasmus+ către ANPCDEFP - 25.05.2016
 
 - PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 17.014 - Stabilirea granturilor aferente mobilităților din cadrul programului Erasmus+ - 25.05.2016
 
 - PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO 17.015 - Încheierea de acorduri internaționale - 25.05.2016
 
27.04.2016
 - Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Științe Exacte și Inginerești - 27.04.2016
 
 - Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Drept și Științe Sociale - 27.04.2016
 
- Metodologia privind organizarea concursului public pentru ocuparea postului de director al CSUD din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 27.04.2016
 
- Regulament de organizare si funcționare a Comisiei de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a Dezvoltării SISTEMULUI DE CONTROL INTERN / MANAGERIAL 27.04.2016
- Reguli de organizare și implementare a CONTROLULUI INTERN / MANAGERIAL conform OSGG nr. 400/2015 - 27.04.2016 
 
- DECLARAȚIA PENTRU CALITATE a Rectorului și a Senatului Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 27.04.2016
 
- Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității CEAC 27.04.2016
 
- Raport de evaluare internă a calității educației pentru anul 2015 - 27.04.2016
 
- Plan de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2016 - 27.04.2016
 
- Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de Analiză Previzională a Solicitărilor Pieței Muncii DAGPSPM din cadrul CICOC 27.04.2016
 
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO21.005 privind monitorizarea inserției pe piața muncii a absolvenților UAB 27.04.2016
 
- PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PO19.006 privind monitorizarea sistemului tutorial și de comunicare bidirecțională pentru învățământul la distanță 27.04.2016
 
30.03.2016
- Regulament Senat UAB 30.03.2016
 
- Regulament finalizare studii an univ 2015-2016 30.03.2016
 
- Regulament acordare titlu profesor consultant şi titlu onorific de profesor emerit 30.03.2016
 
- Regulament privind acordarea burselor de performanță științifică 30.03.2016
 
13.07.2011
- Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului de Onoare al UAB 13.07.2011