Programe de studiu pentru master

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

Durată studii

4 semestre

Scurtă prezentare a programului

Misiunea învăţământului pentru specializarea „Sisteme informaționale cadastrale și management imobiliar”, în direcţia formării și perfecționării specialiştilor din acest domeniu, are ca principal obiectiv reducerea şi înlăturarea dezechilibrului în ceea ce privesc modalităţile de abordare şi tehnologiile privitoare la întocmirea cadastrului, refacerea şi reglementarea problemelor legate de proprietatea asupra terenurilor, stoparea procesului de degradare a unor suprafeţe de teren, utilizarea tehnologiilor moderne de întocmire şi de actualizare a evidenţelor cadastrale, posibilitatea aplicării metodelor moderne de cadastru pentru lucrările agricole, silvice, hidrologice, a căilor de comunicaţii, arheologie etc., având în vedere că pe plan mondial şi european problematica evidenţei cadastrale este mult mai avansată. Organizarea procesului de instruire la nivel de masterat se bazează pe aprofundarea cunoştinţelor şi obţinerea de competenţe suplimentare în domeniul Ingineria Geodezice şi a atestării oficiale necesare pentru ocuparea posturilor de pe piaţa muncii Prin intermediul programului de studiu „Sisteme informaționale cadastrale și management imobiliar” se urmărește atingerea următoarelor obiective generale: - asigurarea unei pregătiri psihologice şi pedagogice, didactice şi practice de calitate, în acord cu direcţiile actuale şi de perspectivă din domeniul Ştiinţelor Inginereşti, al teoriei şi practicii curriculum-ului, al tehnologiei informaţiei şi comunicării, al proiectării şi evaluării în condiţii de calitate şi eficienţă a procesului de învăţământ; - realizarea unui învăţământ formativ, modern, centrat pe studenţi şi orientat pragmatic spre nevoile reale ale şcolii româneşti, în contextul integrării europene; - organizarea de programe de studii în sfera formării continue şi perfecţionării personalului tehnic din domeniu, potrivit cerinţelor unui învăţământ modern şi eficient; - conectarea învăţământului cu cercetarea ştiinţifică, antrenarea studenţilor în elaborarea de studii pe temele actuale din domeniu, şi ale celorlalte ştiinţe implicate în procesul educaţional; - realizarea de programe de cercetare în Ştiinţele Inginereşti orientate spre temele fundamentale şi spre priorităţile actuale ale dezvoltării proceselor şi sistemelor şi a integrării europene a programelor de formare. Relevanţa Programului de masterat în Sisteme Informaţionale Cadastrale si Management Imobiliar este asigurată prin conexiunea directă cu cerinţele actuale şi de perspectivă ale activităţii în domeniul Ingineriei Geodezice, prin abordări teoretice şi metodologice aduse la zi, cu accent pe cercetarea ştiinţifică şi managementul proiectelor. Ca și obiective specifice sunt urmărite următoarele aspecte: - să opereze cu conceptele şi metodologia din domeniul ingineriei geodezice; - să-şi dezvolte aptitudini de relaţionare şi comunicare cu mediul social şi cu cel profesional; - să desfăşoare activităţi de operare pe calculator şi de acces la reţelele informatice de comunicaţii; - să analizeze critic, calitativ şi cantitativ, informaţiile din diferite surse şi să elaboreze argumentaţii solide ce pot sta la baza deciziilor; - să proiecteze, implementeze şi exploateze sistemele informatice geografice şi să realizeze colectarea, stocarea, analiza şi vizualizarea datelor în cadrul acestor sisteme; - să realizeze lucrări specifice de cadastru; - să elaboreze rapoarte şi articole ştiinţifice folosind un limbaj tehnico-ştiinţific adecvat într-o formă corectă şi clară; - să conceapă şi să conducă procese specifice domeniului tehnico-ştiinţific ales. În urma parcurgerii programului de studiu vor fi asigurate următoarele Competenţe generale: - capacitatea de a învăţa, sintetiza şi aprofunda; - capacitatea de a opera cu conceptele şi metodologia din domeniul inginerie geodezice; - capacităţi şi aptitudini de relaţionare şi comunicare cu mediul social şi cu cel profesional; - abilităţi de operare pe calculator şi de acces la reţelele informatice de comunicaţii; - competenţă lingvistică în cel puţin o limbă de largă circulaţie internaţională. Competenţele profesionale ce vor fi asigurate prin intermediul programului de studiu sunt reprezentate de: - cunoaşterea ştiinţifică, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; - coordonarea, în cadrul administrațiilor locale și centrale, a proiectelor și programelor care vizează managementul imobilelor; - lucrul în echipe pluridisciplinare pentru identificarea, analizarea și propunerea soluțiilor de rezolvare a disfuncționalităților apărute la nivel național, regional, județean și local; - managementul și urmărirea execuției lucrărilor inginerești; - aplicarea și asigurarea cadrului legislativ în activitatea geodezică; - proiectarea asistată de calculator și utilizarea de software dedicat . Competenţele transversale asigurate sunt transpuse prin: - soluţionarea eficientă a situaţiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională şi promovarea unei atitudini responsabile faţă de domeniul ingineriei geodezice; - definirea şi respectarea competențelor echipei, distribuirea responsabilităţilor către membrii echipei şi solidaritatea în asumarea responsabilităţilor; - autoevaluarea nevoii de formare profesională, de evoluţie în profesie, de dezvoltare a competențelor dobândite şi de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice; - utilizarea eficientă a resurselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri, Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri online etc.) atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională.

Calificări și profesii la absolvire (conform Clasificării ocupațiilor din Romania)

Proiectant inginer geodez - 216506 Geomatician – 216509 Corespondenta ISCO 08 - 216 - Architects, planners, surveyors and designers

Principalele discipline studiate

Geomatică, Cadastru digital şi Carte funciară, Geomorfologie şi elemente de risc în managementul terenurilor, Cadastrul zonelor urbane, Norme şi normative în managementul imobiliar, GIS în cadastru imobiliar, Evidenţa cadastrală a patrimoniului natural şi antropic, Lucrări topografice speciale, Bănci de date urbane, Politici şi strategii de dezvoltare urbană şi regională, Management imobiliar, Managementul infrastructurilor teritoriale, Monitorizarea construcţiilor, Geomatică, Cadastru digital şi Carte funciară, Geomorfologie şi elemente de risc în managementul terenurilor, Cadastrul zonelor urbane, Norme şi normative în managementul imobiliar, GIS în cadastru imobiliar, Evidenţa cadastrală a patrimoniului natural şi antropic, Lucrări topografice speciale, Bănci de date urbane, Politici şi strategii de dezvoltare urbană şi regională, Management imobiliar, Managementul infrastructurilor teritoriale, Monitorizarea construcţiilor .

Aspecte privind practica profesională

Pe parcursul celor doi ani, masteranzii vor efectua practică în cadrul unor firme de profil din ţară sau din străinătate: Consiliul Judeţean Alba; Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba; Primăria Alba Iulia; S.C. Apa C.T.T.A. Alba; Birou Cadastru Maxim; S.C. Larry&Cory Vermessungen S.R.L.; A.P.I.A.; DN Agrar Group; S.C. Florea Grup S.R.L.; S.C. TOP-CAD S.R.L.; S.C. Apulum GEO-GIS S.R.L.; S.C. Tobimar Construct S.R.L.; S.C. Elis Pavaje S.R.L.; Biroul de Proiectare Lancranjan Franchini Gheorghe; S.C. Tobimar Construct S.R.L.

Posibilități de continuare a studiilor (masterat, doctorat)

Absolvenții programului de masterat Sisteme informaționale si management imobiliar au posibilitatea de a-și continua studiile, urmând cursurile uneia dintre școlile doctorale existente în țară.

Oportunități de angajare pe piața muncii

Absolvenţii au posibilitatea angajării ca specialişti în domeniul geodeziei/topografiei/cadastrului în instituţii şi firme din sectorul public şi privat precum şi în cadrul altor instituţii, organizaţii şi societăţi comerciale, publice şi private, a căror activitate implică utilizarea datelor şi informaţiilor geografice şi/sau spaţiale.

Programare avansată şi baze de date

Durată studii

4 semestre

Scurtă prezentare a programului

1.1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului de studii în scopul comunicării adecvate: 1.1.1. Cerinţe privind cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor de bază: • Aprofundarea cunoaşterii fundamentelor teoretice în informatică • Cunoaşterea principiilor programării avansate a calculatoarelor • Cunoaşterea paradigmelor de programare şi aplicarea acestora în probleme concrete • Cunoaşterea conceptelor informatice utilizate în analiza si proiectarea aplicaţiilor software • Cunoaşterea principiilor legate de sisteme informatice şi tehnologii software avansate • Cunoaşterea etapelor de proiectare, implementare, testare şi întreţinere a sistemelor informatice complexe • Cunoaşterea conceptelor avansate cu privire la sisteme de gestiune a bazelor de date • Cunoaşterea conceptelor avansate privind ingineria software • Cunoaşterea conceptelor avansate privind securitatea datelor, testarea şi validarea produselor software. • Cunoaşterea conceptelor avansate cu privire la reţele de calculatoare • Aplicarea cunoştinţelor de matematică în proiectarea software • Înţelegerea principiilor de lucru în echipă şi a tehnologiilor software specifice de elaborarea a sistemelor informatice complexe • Aplicarea cunoştinţelor dobândite în activitatea de analiză, proiectare, implementare şi întreţinere a produselor software • Abilităţi de comunicare în cel puţin o limbă străină • Capacitatea de abordare ştiinţifică a domeniului de specialitate - capacitatea de analiză, sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii de specialitate; • Abilitatea de a lucra într-o echipă; abilitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii; • Abilitatea de continuare a studiilor prin studii universitare de doctorat. • Cunoaşterea şi utilizarea eficientă a tehnologiilor informaţionale avansate • Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de programare folosind medii virtuale şi biblioteci specifice de prelucrare a componentelor virtuale. • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, modelelor şi metodelor avansate din domeniul Informaticii. 1.2. Capacitatea de a explica şi interpreta procese, fenomene, stări, teorii/idei şi tendinţe circumscrise domeniului de studii 1.2.1. Cerinţe privind explicarea şi interpretarea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor avansate sub forma unor raţionamente argumentate • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura de specialitate în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete • Cunoaşterea şi interpretarea corectă a fenomenelor specifice procesului de informatizare • Capacitatea de identificare, colectare şi prelucrare de informaţii cu privire la activităţile, fenomenele şi procesele specifice informatizării • Capacitatea de explicare şi interpretare a fenomenelor, proceselor şi stărilor specifice sistemelor informatice

Calificări și profesii la absolvire (conform Clasificării ocupațiilor din Romania)

Programator Analist – programator Specialist in informatica Proiectant sisteme informatice Administrator de reţea de calculatoare Administrator baze de date Programator de sistem informatic Inginer de sistem software Manager proiect informatic Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator Specialist în proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice Administrator de reţea de telefonie VOIP Consultant in Informatica Profesor Grupa majora 2 - Specialişti cu ocupaţii intelectuale si ştiinţifice Subgrupa majora 21 - Fizicieni, matematicieni si ingineri

Principalele discipline studiate

Capacitatea absolventului de a practica, la nivel de înaltă competenţă, activităţi specifice domeniului de studii, prin utilizarea cunoştinţelor, experienţei în profesie, calităţilor psihologice şi trăsăturilor de personalitate implicate în realizarea sarcinilor încredinţate. Aptitudinile de execuţie manifestate prin: - capacitatea de a înţelege conţinutul sarcinii - concretizarea şi particularizarea a ceea ce este abstract şi general - pregătire şi experienţă Aptitudinile organizatorice pentru propria activitate, care presupun: - acurateţe în gândire - spirit de ordine şi disciplină - promptitudine, consecvenţă şi fermitate în exercitarea profesiei 3.1.3. Alte aptitudini specifice domeniului de specializare: - negocierea, contractarea şi derularea de afaceri, potrivit mandatelor încredinţate - capacitatea de lucru în echipă şi de asumare a riscurilor - capacitatea de a utiliza cunoştinţele acumulate în situaţii noi, nepredictibile şi complexe - spirit de iniţiativă în rezolvarea problemelor practice - aptitudini organizatorice - creativitate - spirit inovator şi inventivitate. - curaj în abordarea unor teme care depăşesc nivelul actual de cunoştinţe în informatică .

Aspecte privind practica profesională

• Capacitatea de a crea modele şi a elabora teorii pe baza studiilor proprii efectuate. • Valorificarea ideilor şi conceptelor proprii la nivelul unor studii practice şi demonstrative. Capacitatea de sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii, de rezolvare a unor probleme de bază şi de evaluare a concluziilor posibile • Capacitatea de sinteza a informaţiilor privind selectarea aspectelor importante pentru elaborarea studiilor informatice. • Capacitatea de sintetizare a informaţiilor prin sumarizarea lor la nivelul unor articole publicate în presa ştiinţifică. . Analiza independentă a unor probleme şi capacitatea de a comunica şi a demonstra soluţiile alese • Capacitatea de a susţine propriile proiecte prin demonstraţii practice şi soluţii concrete. Iniţiativa în analiza şi rezolvarea de probleme • Capacitatea de identificare şi structurare a informaţiilor • Capacitatea de utilizare interdisciplinară a teoriilor şi modelelor specifice

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

Durată studii

4 semestre

Scurtă prezentare a programului

Programul de masterat Evaluarea, monitorizarea și auditul mediului a fost propus și structurat pornind de la premisa că în contextul dezvoltării durabile a societăţii moderne, educaţia în domeniul mediului a devenit o prioritate și se constituie ca o activitate complexă. Organizarea procesului de instruire la nivel de masterat se bazează pe aprofundarea cunoştinţelor şi obţinerea de competenţe suplimentare în domeniul Ingineria Mediului, pregătind absolvenţii de la ciclul de licenţă. Programul de masterat Evaluarea, monitorizarea și auditul mediului urmăreşte completarea pregătirii absolvenților prin crearea de repere realiste pentru aplicarea şi interpretarea informaţiilor tehnice, tehnologice şi economice dobândite în studiile de licenţă în domeniul ingineriei mediului, la specializările din cadrul facultăţii, dar şi la specializări înrudite pentru absolvenţii altor facultăţi. Menirea acestui program de învăţământ de masterat este să formeze competenţe profesionale pentru o gamă variată de solicitări pe care instituţiile de mediu, cercetarea în domeniu, învăţământul şi mediul economic le pretind viitorilor specialişti. Concret, misiunea specializării Evaluarea, monitorizarea și auditul mediului are următoarele obiective: a) asigurarea pregătiri de specialişti cu competențe superioare, în acord cu direcţiile actuale şi de perspectivă în domeniul ingineriei mediului, asigurarea nivelului înalt de pregătire a studenţilor, în acord cu standardele naţionale şi internaţionale, înzestrarea lor cu cunoştinţele şi capacităţile necesare integrării active şi eficiente în profesiune şi în viaţa socială, prin realizarea unui învăţământ formativ, modern, centrat pe studenţi şi orientat pragmatic c nevoile reale ale şcolii româneşti și cerințele pieției muncii. b) perfecţionarea şi modernizarea continuă a procesului de învăţământ, prin adaptarea planurilor de învăţământ, a programelor analitice şi a metodologiei de predare la cerinţele de schimbare ale societăţii româneşti şi ținînd cont de exigențele învățământului de profil din Uniunea Europenă; c) lărgirea relaţiilor de cooperare interuniversitară cu instituţii de învăţământ superior şi cercetare din ţară şi străinătate şi integrarea activă în programele europene de cooperare academică, permanentizarea cooperării cu instituţiile de învăţământ şi cultură din Alba Iulia şi din zonă, prin participarea masteranzilor la programe didactice comune, schimburi ERASMUS PLUS etc. d) asigurarea dezvoltării și perfecţionării personalului tehnic din domeniu în funcție de necesitățile pieței muncii; e) conectarea învăţământului cu cercetarea ştiinţifică, antrenarea masteranzilor în elaborarea de proiecte și studii pe temele actuale din domeniu, realizarea de programe de cercetare în domeniul Științe inginerești orientate spre temele fundamentale şi spre priorităţile actuale ale dezvoltării proceselor şi sistemelor şi a integrării europene a programelor de formare. Prin curricula programului de master Evaluarea, monitorizarea și auditul mediului sunt asigurate competeneţe generale şi transversale ce permit o flexibilitate ridicată în alegerea parcursului profesional post-masterat. Dintre acestea menționăm: - Elaborarea de studii pentru protecţia mediului (raport de mediu, raport privind impactul asupra mediului, bilanţ de mediu, raport de amplasament, studiu de evaluare adecvată, audit si certificare de mediu, expertize studii de caz, studii de fezabilitate, de impact, de oportunitate aferente unor lucrari de investitii/dezvoltare/modernizare. - Colectarea, prelucrarea, analiza, validarea şi interpretarea datelor de mediu, obţinute prin diferite metode şi tehnici (observaţii de teren, sondaje, măsurători ale parametrilor de mediu, metode statistice, modelare matematica, tehnici GIS etc.). - Participarea la procesul de implementare a sistemelor de management de mediu în unităţi economice şi administrative. - Coordonarea de studii pentru protecţia mediului, în acord cu cerinţele dezvoltării durabile, care să evidenţieze soluţiile şi alternativele viabile ecologic, economic şi social. - Dezvoltarea de strategii, politici şi planuri de reconstrucţie ecologică, dezvoltare durabilă, protecţie şi conservare a mediului ori peisajului (planuri de management, planuri de acţiune pentru mediu, strategii de dezvoltare durabilă, studii de evaluare a stării peisajului, analiza și evaluarea mediului pentru diferite documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului). - Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, aplicând strategii de muncă eficientă şi responsabilă. - Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate. -Utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională si cunoasterea la nivel mediu a cel putin unei limbi straine de circulatie internationala. Planul de învățământ propus este similar cu cele ale unor programe de masterat din Europa, precum “Environmental Monitoring and Analysis” - Aberystwyth University (Anglia), “Environmental Impact Assessment & Management” – University of Manchester (Anglia), „Environmental Pollution and Monitoring” - Brunel University London (Anglia), „Environmental Monitoring and Pollution Assessment”- University of Trier (Germania).

Calificări și profesii la absolvire (conform Clasificării ocupațiilor din Romania)

Expert ecolog - 213301 Ecolog - 213305 Consilier ecolog – 213308 Corespondenta ISCO 08 - 2133 - Environmental protection professionals

Principalele discipline studiate

Bilanțul și evaluarea de mediu pentru planuri și programe, Monitorizarea integrata a mediului, Dezvoltarea durabilă și managementul costurilor de mediu, Analiza și evaluarea ciclului de viață al produselor, Prevenirea și controlul integrat al poluării industrial, Politici, institutii si strategii de mediu, Managementul integrat al deșeurilor, Analiză spațială şi cartografie environmentală, Evaluarea potențialului surselor de energie nepoluante, Modelarea și simularea poluării mediului, Audit și certificare de mediu, Evaluarea adecvată și managementul ariilor protejate, Audit și certificare energetică a construcțiilor, Concepția clădirilor cu impact redus asupra mediului, Evaluarea si managementul riscurilor substanțelor periculoase, Sisteme inteligente distribuite pentru evaluarea și managementul mediului, Managemenul proiectelor de mediu

Aspecte privind practica profesională

În cadrul programului de practica, ce se desfasoara pe parcursul semestrului 2 (6ore/ saptamana), masteranzii au posibilitatea de a efectua practica profesionala la institutii publice si private în baza acordurilor de practica semnate între universitates si înstitutiile de profil: Agenţia de Protecţia Mediului Alba, Garda de Mediu Alba, Administrații publice locale, Regii de apă şi canal, Companii multinaționale (REXROTH BOSCH, WCST, STAR TRANSMISSION, TRANSAVIA, SUPREMIA, IPEC, APULUM, SEWS etc.), Compania „Apele Române”, Staţii de tratarea apelor și stații de epurare a apelor reziduale.

Posibilități de continuare a studiilor (masterat, doctorat)

Absolventii programului de master isi pot continua studiile la nivel de doctorat in domeniul INGINERIA MEDIULUI la universitatile din tara.

Oportunități de angajare pe piața muncii

Agenţii de Protecţia Mediului Garda de Mediu Administrații publice locale Regii de apă şi canal Companii multinaționale (REXROTH BOSCH, WCST, STAR TRANSMISSION, TRANSAVIA, SUPREMIA, IPEC, APULUM, SEWS etc.). Compania „Apele Române” Staţii de tratarea apelor și stații de epurare a apelor reziduale Laboratoare de cercetare în domeniul protecţiei mediului Laboratoare de analize de mediu .

Sisteme electronice inteligente avansate

Durată studii

4 semestre

Scurtă prezentare a programului

Competente Transversale T1. Colectarea şi interpretarea datelor relevante din domeniul electronicii sistemelor inteligente pentru identificarea şi aplicarea eficienta a acestora în procesul de proiectare. T2. Selectarea, sintetizarea si evaluarea comparativă a teoriilor, modelelor, tehnicilor si metodelor din domenii diverse ale electronicii. T3. Rezolvarea problemelor prin integrarea surselor de informaţii complexe din domeniul aprofundat si domeniile conexe. T4. Dezvoltarea rapidă de programe optime, orientate pe aplicaţie, utilizând diverse pachete software T5. Demonstrarea de abilităţi de comunicare interdisciplinară, organizare şi management al lucrului în echipă. T6. Abilităţi critice, inovatoare si de cercetare, coroborate cu identificarea propriilor necesităţi de învăţare si formare.

Aspecte privind practica profesională

Competente specifice A.Proiectare SA1. Proiectarea si testarea circuitelor integrate analogice, digitale si hibride SA2. Proiectarea sistemelor micro-electromecanice SA3. Proiectarea convertoarelor de date SA4. Proiectarea aplicaţiilor folosind microcontrolere plc, fpga SA5. Proiectarea sistemelor tip mixed signal si soc SA6. Proiectarea de aplicaţii software pentru comunicaţii şi electronica industrială folosind tehnologii inteligente B.Realizare/ dezvoltare SB1. Programarea sistemelor electronice inteligente SB2. Dezvoltarea de aplicatii software- instrumente specifice dezvoltarii aplicatiilor din domeniul electronicii aplicate SB3. Prelucrarea semnalelor complexe (voce, date, text, imagini), cu criptare, compresie C.Testare SC1. Modelarea, implementarea, testarea, utilizarea şi întreţinerea: sistemelor de comunicaţii (radio, microunde, fibră optică), reţelelor de radiodifuziune şi comunicaţii mobile,reţelelor locale şi de arie largă pentru acces la internet SC2. Dezvoltarea de aplicaţii software pentru comunicaţii, folosind tehnologii web si multimedia specifice activitatii de testare D.Management proiect SD1. Planificarea şi managementul proiectelor de electronica aplicata SD2. Instrumente si metode asigurarea calitatii SD3. Ingineria traficului de comunicatii

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK