Programe de studii

Programe de studii
Istorie

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Studierea istoriei se încadrează în domeniul fundamental științe umaniste. Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale domeniului Istorie și ale ariei de specializare vor fi accesibile celor care vor opta pentru această specializare la licență. În cadrul Facultății de Istorie și Filologie, cercetarea științifică în domeniul istoric se realizează prin colective care reunesc personalul didactic al departamentelor din cadrul Facultății, masteranzi şi doctoranzi, cum ar fi: Institutul de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul" (structură de cercetare acreditată) și Centrul de Excelență pentru Cercetări Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu" (structură de cercetare acreditată).

În cadrul studiilor de licență (cursuri de zi, cu o durată de 3 ani (6 semestre), pe lângă disciplinele de specialitate, studenții noștri frecventează modulul 1 de pregătire psiho-pedagogică, astfel că, la finalizarea studiilor, pe lângă Diploma de licență primesc şi un Certificat de intrare în profesia de dascăl. În felul acesta, studenții au asigurat un loc de muncă în sistemul de învățământ preuniversitar.

 

Vezi mai mult ...

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Autorizat să funcţioneze  provizoriu prin Hotărârea Guvernului României nr. 294, din 16.06.1997, acreditat prin Hotărârea Guvernului României nr. 676, din 28.06.2007 şi evaluată instituţional în martie 2015 (instituţia a obţinut în urma acestei vizite calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT), programul de studii de licenţă Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză  funcţionează, în momentul de faţă, în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 580, din 09.07.2014, privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze.

În cadrul studiilor de LICENŢĂ (cursuri de zi, cu o durata de 3 ani (6 semestre), pe lângă disciplinele de specialitate, studenţii noştri frecventează modulul 1 de pregătire psiho-pedagogică, astfel că, la finalizarea studiilor, pe lângă Diploma de licenţă primesc şi un Certificat de intrare în profesia de dascăl. În felul acesta, ei au asigurat un loc de muncă în sistemul de învăţământ preuniversitar.

Misiunea programului de studii LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ este aceea de a forma specialişti în domeniul filologiei ale căror competențe profesionale, atitudini şi valori să răspundă cerinţelor mediului socio-economic şi cultural actual. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, programul aplică prin disciplinele pe care le propune, aspecte ale cercetării teoretice din aria studiilor de limbă/comunicare şi a celor culturale la problematica şi realităţile actuale.  

 

Vezi mai mult ...

 

Traducere şi interpretare (engleză-franceză)

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Programul a fost demarat din dorința de a aborda și domeniul limbilor moderne aplicate. Astfel, Facultatea de Istorie și Filologie oferă oportunitatea de afirmare în domeniul filologiei a acelor studenți pasionați de limbile străine și care nu doresc neapărat să urmeze o carieră didactică. Programul are un caracter aplicativ și propune foarte multe cursuri practice de limbă engleză și franceză. La absolvire studenții dețin competențe lingvistice și de comunicare (nivel B2/C1) pentru limbile engleză și franceză, potrivit nivelurilor de referință lingvistice precizate în Cadrul Comun European. Mai mult, studenții au posibilitatea de a studia și limba germană ca disciplină opțională (pe perioada a trei ani de zile) și de a dobândi competențe lingvistice (nivel A2/B1) pentru această limbă.

 

Vezi mai mult ...

Traducere şi interpretare (germană-engleză)

Noul program de studii TRADUCERE ŞI INTERPRETARE (GERMANĂ-ENGLEZĂ) este organizat ca răspuns la solicitările de pe piața muncii și are ca misiune formarea de specialişti în domeniul Limbi Moderne Aplicate (traducători cu studii superioare, interpreți și translatori), ale căror competențe profesionale, atitudini şi valori să răspundă cerinţelor mediului socio-economic şi cultural actual. Se are în vedere pregătirea de specialişti în comunicare şi relaţii interculturale, răspunzându-se, astfel, nevoii de personal calificat atât în firmele internaţionale din zonă, cât şi în instituţiile publice aflate în proces de globalizare. Implicit, programul vizează câteva obiective profesionale specifice domeniului: comunicare efectivă, în cel puţin două limbi moderne de circulaţie, într-un cadru larg de contexte profesionale şi culturale, prin utilizarea registrelor şi variantelor lingvistice specifice în vorbire şi scriere (Nivel de competenţă B2-C1 în ambele limbi - conform Cadrului European de referinţă); aplicarea adecvată a tehnicilor de traducere şi mediere scrisă şi orală, în domenii de interes larg şi semi-specializate; aplicarea adecvată a TIC (programe informatice, dicţionare electronice, baze de date, tehnici de arhivare a documentelor etc.) pentru documentare, identificare şi stocare a informaţiei, tehnoredactare şi corectură de texte; negociere şi mediere lingvistică şi culturală, comunicare profesională şi instituţională, analiză şi evaluare a comunicării eficiente. 

Organizarea noului program de studii Traducere şi Interpretare (Germană-Engleză) se înscrie în strategia globală a Universităţii, vizând consolidarea programelor de studii din structura actuală, în paralel cu continua adaptare a acestora la nevoile angajatorilor, orientate interdisciplinar şi conectate la cererea actuală şi la transformările previzibile pe piaţa muncii. 

An pregătitor

Preparatory Year Romanian Language

Aims and scope

The one-year, full-time academic programme in Romanian as a Foreign Language is addressed to foreign citizens who wish to gain entry onto a Romanian degree programme (at bachelor, master, Ph.D. level), as well as post-graduate and advanced training programmes in various fields. The programme also meets the needs of expatriates who work in Romania and who want to acquire a formal language certification.

The course aims at developing international students" skills in reading, writing, listening and speaking in Romanian for academic purposes. By the end of the course, students will have reached level B2 of the Common European Framework.

Besides the 22 contact hours per week, the programme also includes extracurricular activities to ensure that international students understand Romanian academic life and culture. Various social events, excursions, outings and documentary visits to other cities and tourist attractions are organised regularly to ensure social, linguistic and cultural integration.

Teaching and assessment

This course is taught by a team of experienced scholars and uses varied teaching methods, including lectures, seminars, workshops, and one-to-one tutorials. Students normally have twenty hours of scheduled contact time per week. In addition, staff are available each week for one-to-one tutorials.

Assessment consists of a combination of methods, ranging from assessed coursework, including essays, assignments, creative writing and other tasks; progress tests; oral examinations, including viva voce, individual and group presentations and seminars; individual research assignments, including library projects.

Certification

Students who successfully complete the course and pass the final examination will be awarded a CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ROMANIAN LANGUAGE - B2 LEVEL. The programme is approved by the Romanian Ministry of Education and Scientific Research; therefore certificates are valid across the European Union.

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

Durată studii

4 semestre

Scurtă prezentare a programului

Programul de studiu este un masterat de cercetare care se adresează absolvenților ciclului de licență care vor să aprofundeze studiile în domeniul Istoriei. Se dorește asigurarea unei pregătiri eficiente și pragmatice a masteranzilor, care să permită integrarea lor ulterioară din punct de vedere profesional, punându-se accent pe asimilarea elementelor cercetării științifice, atât prin obiective generale (cunoașterea aprofundată a unor domenii ale istoriei; capacitate de comunicare interpersonală și publică de nivel superior; o exprimare în scris și oral eficientă și corectă ș.a.), cât și prin obiective specifice (capacitatea de interpretare critică a surselor și a scrierilor istoriografice; abilitatea de construire a unui discurs istoriografic coerent, prin utilizarea corectă a surselor, încadrarea evenimentelor în contextul istoric și propunerea unor interpretări noi, deschise spre dialogul cu alte științe socio-umane, care să aducă un progres al cunoașterii; însușirea normelor privind metodologia și etica cercetării ș.a.).

Calificări și profesii la absolvire (conform Clasificării ocupațiilor din Romania)

Istoric (COR 263302), politolog (COR 263304); istoriograf (COR 263303).

Principalele discipline studiate

Identități regionale în Evul Mediu; Identitate regională – identitate națională în Transilvania iluministă; Paleografie româno-chirilică; Diversitate confesională şi modernizare socială în Europa modernă timpurie; Transilvania și arta Europei Centrale; Proiecte de reformă federalistă în Imperiul Austro-Ungar; Naționalismul în Europa Central-Răsăriteană (secolul XX); Minorități etnice în Transilvania; Identități nonreligioase.

Aspecte privind practica profesională

Practica de specialitate deține un rol important, aceasta fiind menită să prevină ca studenții să nu acumuleze doar cunoștințe privind dimensiunile teoretice ale domeniului, iar în momentul intrării în sfera profesională să întâmpine greutăți în aplicarea acestora în practică. Astfel, în Planul de învățământ elaborat, practica de specialitate reprezintă unul dintre constituenții săi principali. Aceasta poate fi efectuată atât în țară (Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Alba, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia; SC Gigapixel Art SRL Cugir), cât și în străinătate, la universitățile partenere din Germania, Polonia, Malta, Italia, prin intermediul programelor Erasmus+.

Posibilități de continuare a studiilor (masterat, doctorat)

Absolvenții pot continua studiile la Școala Doctorală de Istorie, din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, acolo unde pot alege o temă de cercetare pe următoarele direcții: Istorie modernă, Istorie contemporană, Istoria culturii și Antropologie istorică.

Oportunități de angajare pe piața muncii

Absolvenții își pot desfășura activitatea în instituțiile muzeale, arhivistice, de cercetare (muzee, arhive, institute de cercetare, etc.), dar și în sfera învățământului liceal (cu condiția absolvirii modulului psihopedagogic), precum și în agenții și departamente de comunicare.

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

Durată studii

4 semestre

Scurtă prezentare a programului

Programul de studiu este un masterat profesional, prin care se dorește transmiterea de cunoștințe și formarea de abilități practice în vederea valorificării patrimoniului istoric în corelație cu necesitățile de pe piața muncii. Printre obiectivele principale se numără elaborarea de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative și calitative; stăpânirea limbajului de specialitate și capacitatea de a comunica audienței de specialiști și nespecialiști rezultatele proiectelor; cunoașterea, până la detaliu, a problemelor cu care se confruntă patrimoniul istoric și capacitatea de aplicare practică a cunoștințelor dobândite prin studiu în vederea formării profesionale.

Calificări și profesii la absolvire (conform Clasificării ocupațiilor din Romania)

Conservator opere de artă și monumente istorice (studii superioare) (COR 262102), muzeograf (COR 262103), restaurator bunuri culturale (studii superioare) (COR 262107).

Principalele discipline studiate

Bazele conservării patrimoniului; Conservarea și restaurarea componentelor structurale și decorative din lemn ale monumentelor; Evidența și legislația patrimoniului cultural; Cercetarea și documentarea monumentelor istorice; Arhitectură și urbanism în Transilvania; Conservarea și restaurarea componentelor structurale și decorative din piatră ale monumentelor; Sisteme de fortificații în Evul Mediu și epoca modernă; Patologia degradărilor fizico-chimice ale bunurilor culturale.

Aspecte privind practica profesională

Practica de specialitate deține un rol important în programul de studiu oferit masteranzilor. Astfel, componenta instruirii practice are o mare pondere, fiind unul dintre constituenții principali. În acest scop, în cadrul activităților practice se urmărește utilizarea cunoștințelor de specialitate, precum și executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională. Practica poate fi efectuată în cadrul universității, atât în cadrul Laboratorului de Restaurare-Conservare, cât și pe șantierele arheologice organizate de cadrele universitare. De asemenea, au fost încheiate parteneriate cu diverse instituții, cum ar fi Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Alba, Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca, Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara. În plus, prin intermediul programelor Erasmus+, se poate efectua practica și în străinătate, la universități din străinătate cu care instituția noastră a încheiat acorduri de parteneriat.

Posibilități de continuare a studiilor (masterat, doctorat)

După absolvire, candidații pot continua cercetarea la Școala Doctorală de Istorie, din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, aceștia putând alege o temă de cercetare în Preistorie, Arheologie, Arheometrie și Antropologie istorică.

Oportunități de angajare pe piața muncii

Absolvenții pot fi angajați ca muzeografi, restauratori de bunuri culturale, restauratori de monumente istorice în cadrul unor firme private, precum și ca profesori de Istorie, în cadrul învățământului liceal.

Literatură şi cultură românească în context european

Durată studii

4 semestre

Scurtă prezentare a programului

Programul de Masterat Literatură și cultură românească în context european oferă absolvenților următoarele competențe profesionale: 1. Comunicarea eficientă, scrisă şi orală; 2. Descrierea complexă a domeniului literaturii române; utilizarea adecvată a aparatului conceptual al ştiinţelor umaniste pentru investigarea interdisciplinară a faptelor culturale complexe; 3. Interpretarea complexă, diacronică şi sincronică, a metodelor de studiu privind literatura română; utilizarea adecvată a aparatului metodologic al ştiinţelor umaniste pentru investigarea interdisciplinară a faptelor culturale complexe; 4. Definirea complexă a fenomenului literar şi cultural românesc în contextul istoric, social, filosofic al epocii; 5. Conceperea şi prezentarea unor modele de studiu a literaturii şi culturii române; 6. Alcătuirea şi derularea unor proiecte şi programe de cercetare avansată. Acestora li se asociază competenţe transversale:1. Colectarea, gestionarea şi dirijarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (conceperea, receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), în condiţiile cunoaşterii la nivel avansat a literaturii române în diacronie şi sincronie; 2. Coordonarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, corespunzatoare diverselor paliere ierahice; 3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă şi alegerea raţională a modalităţilor acestei formări, în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii. Misiunea programului de studiu Literatură şi cultură românească în context european este reprezentată de dobândirea de cunoștințe și competențe multiple, vizate de chiar obiectivele programului: cunoaşterea aprofundată a ariei de specializare şi, în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice şi practice specifice programului, utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite; utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, în contexte mai largi asociate domeniului; utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic, în condiţii de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi; utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de evaluare, pentru a formula judecăţi de valoare şi a fundamenta decizii constructive; interpretarea integrată în contexte variate, naţionale şi europene, a literaturii române, cu explicarea în context multidisciplinar a unor fenomene culturale complexe; formularea şi motivarea, în cadrul unor proiecte profesionale, a unui punct de vedere personal în relaţie cu fenomenele şi textele literare şi culturale; elaborarea unui proiect de cercetare asupra operei unui scriitor/ unei epoci literare/unei şcoli literare/ unui grup de texte înrudite tematic sau ideologic, folosind adecvat conceptele şi metodele ştiinţei literaturii şi comparatisticii; executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională; autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale.

Calificări și profesii la absolvire (conform Clasificării ocupațiilor din Romania)

Referent Literar – 264304; Interpret relații diplomatice- 264303; Asistent de cercetare în filologie – 264315 Cod calificare conform ESCO (European Skills/Competences, Qualifications and Occuptions) https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation – ISCO-08 code 264 – http://data.europa.eu/esco/isco/C2641 Authors and related writers; http://data.europa.eu/esco/isco/C2643 Translators, interpreters and other linguists / Acces în ciclul de doctorat (Filologie)

Principalele discipline studiate

Printre disciplinele studiate se numără și: Literatură comparată. Proza secolului XX, Critică literară. Textul critic – principii, metode, Identitate culturală şi discurs literar, Curente şi orientări culturale şi literare româneşti în context european, Atitudini culturale interbelice româneşti în context european, Modele comunicaţionale. Tehnici şi strategii argumentative şi retorice, Teoria imaginarului, Literatura exilului românesc, Cultură tradiţională românească din perspectiva globalizării, Poezia secolului XX. Teorie literară şi comparatism, Mituri europene în prelucrări literare şi interpretări eseistice ș.a. Studiile se desfășoară pe o perioadă de 2 ani (4 semestre, 14 săptămâni / semestru), învățământ de zi, cu acumularea unui număr de 120 de credite. Finalizarea constă în susținerea unei disertații și permite accesul la ciclul de doctorat în domeniul Filologie.

Aspecte privind practica profesională

Masteranzii dobândesc cunoștințe și competențe multiple, vizate de chiar obiectivele programului: cunoaşterea aprofundată a ariei de specializare şi, în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice şi practice specifice programului; utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite; utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, în contexte mai largi asociate domeniului; utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic, în condiţii de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi; utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de evaluare, pentru a formula judecăţi de valoare şi a fundamenta decizii constructive; interpretarea integrată în contexte variate, naţionale şi europene, a literaturii române, cu explicarea în context multidisciplinar a unor fenomene culturale complexe; formularea şi motivarea, în cadrul unor proiecte profesionale, a unui punct de vedere personal în relaţie cu fenomenele şi textele literare şi culturale; elaborarea unui proiect de cercetare asupra operei unui scriitor/ unei epoci literare/unei şcoli literare/ unui grup de texte înrudite tematic sau ideologic, folosind adecvat conceptele şi metodele ştiinţei literaturii şi comparatisticii; executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională; autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale.

Posibilități de continuare a studiilor (masterat, doctorat)

Universitatea organizează examenele de finalizare a studiilor universitare de masterat (disertaţie) şi eliberează diplomele de master corespunzătoare acestora pentru specializările aprobate de Ministerul Educaţiei şi pentru specializările acreditate de ARACIS, potrivit legii. Masteranzii absolvenți ai acestui program sunt informați asupra faptului că Universitatea organizează Școala Doctorală din domeniul Filologie și eliberează diplomele de doctor în domeniile de specializare pentru care are calitatea de I.O.S.U.D. Diploma de doctor se eliberează cu condiţia validării de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prin ordin al ministrului educaţiei.

Oportunități de angajare pe piața muncii

Misiunea fundamentală a programului este aceea de a le oferi absolvenților un pachet complex de cunoștințe, competențe și aptitudini, precum și suportul vocațional care să le permită absorbția rapidă pe piața muncii, ca specialiști: profesor în învăţământul gimnazial și liceal (condiţionat de modulul psiho-pedagogic), documentarist, traducător, interpret, consilier învăţământ, referent literar în redacții, edituri și biblioteci, referent difuzare carte, consilier cultural, consilier instituţii publice, corespondent presă ș.a.

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european / English Language, Literature and Culture in the European Context

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european (English Language, Literature and Culture in the European Context)

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK