Programe de studii

Programe de studii
Drept

Program Acreditat, durata studiilor 4 ani/240 credite

Absolvenţii specializării Drept pot ocupa posturi de:

 1. Magistraţi;
 2. Avocaţi;
 3. Notari;
 4. Consilieri juridici;
 5. Jurisconsulţi;
 6. Cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi univesitar;
 7. Funcţionari superiori publici în administraţia de stat, centrală şi locală, în aparatul administrativ al justiţiei, poliţiei, în sistemul financiar-fiscal.

Competențe profesionale:

 • Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor și metodologiilor din domeniul juridic;
 • Aplicarea tehnicilor și instrumentelor specifice domeniului juridic;
 • Aplicarea legislației românești, a legislației europene și a celorlante instrumente juridice internaționale;
 • Interpretarea, corelarea și compararea instituțiilor juridice din dreptul național, dreptul european și dreptul altor state;
 • Aplicarea cunoștințelor necesare în culegerea datelor și informațiilor referitoare la o problemă de drept concretă;
 • Utilizarea legislației în vigoare în analiza situațiilor juridice, în aplicarea lor corectă din punct de vedere juridic și în soluționarea lor;

Competențe transversale:

 • Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată;
 • Familarizarea cu rolurile și activitățile specifice muncii în echipă și distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate;
 • Conștientizarea nevoii de formare continuă. Utilizarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru dezvoltarea personală și profesională. 

 

Vezi mai mult ...

Sociologie

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Absolvenţii specializării Sociologie pot ocupa posturi de:

 1. sociolog;
 2. asistent cercetare în sociologie;
 3. specialist planificare teritorială;

Competențe profesionale:

 • Proiectarea și realizarea de cercetări sociologice în organizații, comunități, cercetări culturale și studii de piață;
 • Gestionarea sistemelor de informații bazate pe indicatori sociali;
 • Diagnoza problemelor sociale/sociologice și aplicarea în designul de politici publice și  sociale;

Competențe transversale:

 • Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă, de punctualitate și răspundere personală față de rezultat în conformitate cu codurile de conduită profesională;
 • Asimilarea tehnicilor de relaționare în grup. Dezvoltarea capacităților empatice de comunicare interpersonală și de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă;

Vezi mai mult ...

Asistenţă Socială

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Absolvenţii specializării Asistență Socială pot ocupa posturi de:

 1. Asistent social;
 2. Asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice;
 3. Asistent de cercetare în asistență socială;

Competențe profesionale:

 • Identificare, culegere de informații, documentare, evaluarea și înregistrarea informațiilor, analiză, evaluare și intervenție specifică pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel individual, familial, de grup, comunitar și societal;
 • Elaborarea, implementarea și evaluarea proiectelor, programelor și politicilor de asistență socială pentru diferite categorii vulnerabile;
 • Dezvoltarea serviciilor și activităților de prevenire precum și a celor de suport acordate beneficiarilor sistemului de asistență socială;
 • Consultanță în accesarea resurselor comunitare pentru persoane și grupuri sociale excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituții, servicii, prestații);
 • Consiliere și alte metode de intervenție specializate acordate în mediul familial sau instituțional cu respectarea valorilor și  principiilor specifice asistenșei sociale;
 • Comunicare și relaționare profesională. Beneficiari și alți factori sociali implicați;

Competențe transversale:

 • Abordarea obiectivă și argumentată, teoretic și practic a unor situații problemă în vederea soluționării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistenței sociale;
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere ierarhice la nivel intra si interorganizațional;
 • Autoevaaluarea obiectivă a nevoii de formare și identificarea resurselor și modalităților de dezvoltare personală și profesională în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței muncii;

Vezi mai mult ...

Administraţie Publică

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Calificări:

 1. consilier administrația publică;
 2. secretari de primării;
 3. funcţionari de stare civilă şi alţi funcţionari;

Competențe profesionale:

 • Utilizarea conceptelor și principiilor fundamentale de organizare și funcționare a structurilor administrative pentru inserția profesională în instituții publice și/sau private;
 • Identificarea și aplicarea dispozițiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv inițierea și formularea de propuneri de acte normative și/sau administrative;
 • Comunicarea orală și scrisă, în limba programului de studii și într-o limbă de circulație internațională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate;
 • Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituțională;
 • Administrarea activităților specifice din domeniu, cu respectarea eticii și deontologiei profesionale instituțională;
 • Identificarea, analizarea și rezolvarea problemelor din administrația publică, în mod cooperant, flexibil și eficient;

Competențe transversale:

 • Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice și a deontologiei profesionale;
 • Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală;
 • Autoevaluarea nevoii de formare profesională, identificarea resurselor, modalităților de formare,  dezvoltare personală, profesională, în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței muncii;

Vezi mai mult ...

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Calificări:

 1. Profesor în învățământul primar
 2. Profesor în învățământul preșcolar

Competențe profesionale:

 • Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar;
 • Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar;
 • Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari/școlarii mici;
 • Abordarea managerială a grupului de preșcolari/școlari mici, a procesului de învățământ și a activităților de învățare/integrare socială specifice vârstei grupului țintă;
 • Consilierea, orientarea și asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane/grupuri educaționale (preșcolari/ școlari mici/elevi, familii, profesori, angajați etc.);
 • Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră;
 • Utilizarea metodelor de cercetare științifică și prelucrare a datelor în domeniul educației;
 • Aplicarea caracteristicilor învățământului centrat pe elev în proiectarea, implementarea și evaluarea curriculum-ului școlar;

Competențe transversale:

 • Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite;
 • Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfășurării proiectelor și programelor din domeniul științelor educației;
 • Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții, în vederea formării și dezvoltării profesionale continue;
 • Promovarea valorilor asociate realizării unui învățământ de calitate, în conformitate cu politicile educaționale interne și în acord cu cele elaborate și popularizate la nivel european, pe baza cunoașterii specificității domeniului educațional european și a interculturalității;

Vezi mai mult ...

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - ID Alba

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Calificări:

 1. Profesor în învățământul primar
 2. Profesor în învățământul preșcolar

Competențe profesionale:

 • Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar;
 • Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar;
 • Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari/școlarii mici;
 • Abordarea managerială a grupului de preșcolari/școlari mici, a procesului de învățământ și a activităților de învățare/integrare socială specifice vârstei grupului țintă;
 • Consilierea, orientarea și asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane/grupuri educaționale (preșcolari/ școlari mici/elevi, familii, profesori, angajați etc.);
 • Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră;
 • Utilizarea metodelor de cercetare științifică și prelucrare a datelor în domeniul educației;
 • Aplicarea caracteristicilor învățământului centrat pe elev în proiectarea, implementarea și evaluarea curriculum-ului școlar;

Competențe transversale:

 • Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite;
 • Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfășurării proiectelor și programelor din domeniul științelor educației;
 • Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții, în vederea formării și dezvoltării profesionale continue;
 • Promovarea valorilor asociate realizării unui învățământ de calitate, în conformitate cu politicile educaționale interne și în acord cu cele elaborate și popularizate la nivel european, pe baza cunoașterii specificității domeniului educațional european și a interculturalității;

Vezi mai mult ...

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar - ID Deva

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Calificări:

 1. Profesor în învățământul primar
 2. Profesor în învățământul preșcolar

Competențe profesionale:

 • Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar;
 • Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar;
 • Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari/școlarii mici;
 • Abordarea managerială a grupului de preșcolari/școlari mici, a procesului de învățământ și a activităților de învățare/integrare socială specifice vârstei grupului țintă;
 • Consilierea, orientarea și asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane/grupuri educaționale (preșcolari/ școlari mici/elevi, familii, profesori, angajați etc.);
 • Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră;
 • Utilizarea metodelor de cercetare științifică și prelucrare a datelor în domeniul educației;
 • Aplicarea caracteristicilor învățământului centrat pe elev în proiectarea, implementarea și evaluarea curriculum-ului școlar;

Competențe transversale:

 • Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite;
 • Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfășurării proiectelor și programelor din domeniul științelor educației;
 • Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții, în vederea formării și dezvoltării profesionale continue;
 • Promovarea valorilor asociate realizării unui învățământ de calitate, în conformitate cu politicile educaționale interne și în acord cu cele elaborate și popularizate la nivel european, pe baza cunoașterii specificității domeniului educațional european și a interculturalității;

Vezi mai mult ...

Educaţie Fizică şi Sportivă

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Calificări:

 1. Profesor în învățământul liceal și postliceal;
 2. Profesor în învățământul gimnazial;

Competențe profesionale:

 • Proiectarea modulară (Educație fizică și sportivă, Sport și performanță motrică, Kinetoterapie și motricitate specială) și planificarea conținuturilor de bază ale domeniului cu orientare interdisciplinară;
 • Organizarea curriculumului integrat și a mediului de instruire și învățare, cu accent interdisciplinar (Educație fizică și sportivă, Sport și performanță motrică, Kinetoterapie și motricitate specială);
 • Evaluarea creșterii și dezvoltării fizice și a calității motricității potrivit cerințelor/ obiectivelor specifice educației fizice si sportive, a atitudinii față de practicarea independentă a exercițiului fizic;
 • Descrierea și demonstrarea sistemelor operaționale specifice Educației fizice și sportive, pe grupe de vârstă;
 • Evaluarea nivelului de pregătire a practicanților activităților de educație fizică și sport;
 • Utilizarea elementelor de management și marketing specifice domeniului;

Competențe transversale:

 • Organizarea de activități de educație fizică și sportive pentru persoane de diferite vârste și niveluri de pregătire în condiții de asistentă calificată, cu respectarea normelor de etică și deontologie profesională;
 • Îndeplinirea În condiții de eficiență și eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea și desfășurarea activităților sportive;
 • Operarea cu programe digitale, documentarea și comunicarea într-o limbă de circulație internațională;

Vezi mai mult ...

Kinetoterapie şi Motricitate Specială

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Calificări:

 1. Kinetoterapeut;
 2. Profesor cultură fizică medicală;

Competențe profesionale:

 • Proiectarea modulară și planificarea conșinuturilor de bază ale domeniului cu orientare interdisciplinară;
 • Organizarea curriculumului integrat și a mediului de instruire și învățare, cu accent interdisciplinar;
 • Evaluarea clinică primară (funcțională) și diagnoza nevoilor de intervenție kinetoterapeutică;
 • Realizarea programelor de intervenție kinetoterapeutică, cu caracter profilactic curativ și de recuperare;
 • Utilizarea metodelor și tehnicilor de intervenție kinetoterapeutică;
 • Utilizarea elementelorde management și marketing specifice domeniului;

Competențe transversale:

 • Organizarea de programe kinetoterapeutice în condiții de asistență calificată, cu respectarea normelor de etică și deontologie profesională;
 • Îndeplinirea în condiții de eficiență și eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea și desfășurarea activităților specifice intervențililor kinetoterapeutice;
 • Autoevaluarea obiectică a nevoii de formare profesională în scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieței muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare personală;

Vezi mai mult ...

Terapie Ocupaţională

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Calificări:

 1. Terapeut ocupațional;
 2. Specialist în evaluarea ocupațională a persoanelor cu dezabilități;

Competențe profesionale:

 • Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei;
 • Proiectarea demersului de cercetare în domeniul psihologiei;
 • Identificarea și evaluarea nevoilor; ocupaționale ale clientului și a situațiilor problematice;
 • Managementul și promovarea terapiei ocupaționale;
 • Proiectarea și realizarea intervențiilor de terapie ocupațională;
 • Relaționarea și comunicarea interpersonală specifice terapiei ocupaționale;

Competențe transversale:

 • Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale prin folosirea cunoștințelor și înțelegerea sensului si relației dintre funcție vs. dizabilitate, mediu și sănătate;
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice;
 • Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competentelor profesionale Ia dinamica contextului social;

Vezi mai mult ...

Instituții de Drept Privat

Program Acreditat, durata studiilor 2 semestre/60 credite

Calificări:

 1. Expert jurist;
 2. Consilier de probațiune;
 3. Cercetător în domeniul științelor juridice;

Competențe specifice:

 1. Competențe exprimate în cunoștințe
  • Descrierea și aprofundarea conceptelor, metodologiilor și procedurilor specifice instituțiilor de drept privat;
  • Stabilirea de acțiuni, sarcini și responsabilități pentru rezolvarea problemelor specifice principalelor instituții de drept privat;
 2. Competențe exprimate în abilități
  • Dobândirea abilității de identificare și descriere a conceptelor, metodologiilor și procedurilor specifice activității specifice instituțiilor de drept privat  Stabilirea și ierarhizarea obiectivelor, identificarea riscurilor și determinarea resurselor pentru implementarea politicilor, programelor și proiectelor în domeniul instituțiilor dreptului privat;
  • Proiectarea de sarcini, responsabilități și ierarhii specifice politicilor, programelor și proiectelor la nivelul instituțiilor de drept privat;
  • Elaborarea și aplicarea de intervenții specifice dezvoltării și organizării activității aferente instituțiilor de drept privat;
 3. Competențe atitudinale
  • Respect pentru diversitatea socio-culturală a mediului public și privat  Interes și sensibilitate pentru problemele specifice dezvoltării activităților specifice instituțiilor de drept privat;
  • Motivația intrinsecă pentru rezolvarea problemelor care apar în activitatea specifică instituțiilor dreptului privat;

Competențe transversale:

 • Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice și a deontologiei profesionale;
 • Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală;
 • Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalităților de formare și dezvoltare personală și profesională, în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței muncii;
Ştiinţe Penale şi Criminalistică

Program Acreditat, durata studiilor 2 semestre/60 credite

Calificări:

 1. expert criminalist;
 2. expert jurist;
 3. expert prevenire și combatere a corupției;

Competențe specifice:

 • Competențe exprimate în cunoștințe
  • Descrierea și aprofundarea conceptelor, metodologiilor și procedurilor specifice științelor penale și criminalisticii;
  • Stabilirea de acțiuni, sarcini și responsabilități pentru rezolvarea problemelor specifice științelor penale și criminalisticii;
 • Competențe exprimate în abilități
  • Dobândirea abilității de identificare și descriere a conceptelor, metodologiilor și procedurilor specifice activității științelor penale și criminalisticii;
  • Stabilirea și ierarhizarea obiectivelor, identificarea riscurilor și determinarea resurselor pentru implementarea politicilor, programelor și proiectelor în domeniul științelor penale și criminalisticii;
  • Proiectarea de sarcini, responsabilități și ierarhii specifice politicilor, programelor și proiectelor la nivelul științelor penale și criminalisticii;
  • Elaborarea și aplicarea de intervenții specifice dezvoltării și organizării activității aferente științelor penale și criminalisticii;
 • Competențe atitudinale ​​​​​​​
  • Respect pentru diversitatea socio-culturală a mediului public și privat;
  • Interes și sensibilitate pentru problemele specifice dezvoltării activităților specifice științelor penale și criminalisticii;
  • Motivația intrinsecă pentru rezolvarea problemelor care apar în activitatea specifică științelor penale și criminalisticii;

Competențe transversale:

 • Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice și a deontologiei profesionale;
 • Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală​​​​​​​
Asistenţă Managerială şi Administrativă

Program Acreditat, durata studiilor 4 semestre/120 credite

Calificări:

 1. Asistent director/responsabil de funcție;
 2. Purtător de cuvânt;
 3. Specialist protocol și ceremonial;

Competențe specifice:

 1. Competențe exprimate în cunoștințe
  • Descrierea și aprofundarea conceptelor, metodologiilor și procedurilor specifice asistenței manageriale în sectoarele public și privat;
  • Stabilirea de acțiuni, sarcini și responsabilități pentru rezolvarea problemelor specifice asistenței manageriale în sectoarele public și privat;
 2. Competențe exprimate în abilități
  • Dobândirea abilității de identificare și descriere a conceptelor, metodologiilor și procedurilor specifice activității de asistență managerială în sectoarele public și privat;
  • Stabilirea și ierarhizarea obiectivelor, identificarea riscurilor și determinarea resurselor pentru implementarea politicilor, programelor și proiectelor;
  • Proiectarea de sarcini, responsabilități și ierarhii specifice politicilor, programelor și proiectelor la nivelul asistenței manageriale în sectoarele public și privat;
  • Elaborarea și aplicarea de intervenții specifice dezvoltării și organizării activității de asistență managerială și secretariat;
 3. Competențe atitudinale
  • Respect pentru diversitatea socio-culturală a mediului public și privat;
  • Interes și sensibilitate pentru problemele specifice dezvoltării activităților specifice asistenței manageriale și secretariatului;
  • Motivația intrinsecă pentru rezolvarea problemelor care apar în activitatea de asistență managerială în sectoarele public și privat;

Competențe transversale:

 • Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice și a deontologiei profesionale;
 • Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală;
 • Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și modalităților de formare si dezvoltare personală și profesională, în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței muncii;
Management Educaţional

Program Acreditat, durata studiilor 4 semestre/120 credite

Calificări:

 1. Consilier învățământ;
 2. Expert învățământ;
 3. Inspector școlar

Competențe specifice:

 • cunoașterea aprofundată a conceptelor, strategiilor, metodelor și tehnicilor din sfera managementului educațional; capacități de punere în practică a funcțiilor managerului și managementului educațional: previziune, organizare, decizie, anfrenare, coordonare, control și evaluare; stăpânirea limbajului de specialitate și capacitatea de a comunica audienței de specialiști și nespecialiști rezultatele proiectelor, motivația deciziilor, concluziile evaluărilor, direcțiile acțiunilor viitoare; capacități de proiectare, evaluare și dezvoltare a procesului educațional, de elaborare de programe curriculare și de proiecte de dezvoltare instituțională;
 • cunoștințe și capacități de aplicare a tehnicilor de analiză și proiectare în managementul educațional strategic (analiza resurse-nevoi, analiza SWOT, analiza de context, analiza cost-calitate ș.a.); cunoașterea și utilizarea metodologiei cercetării științifice în investigarea și soluționarea problemelor școlii și în elaborarea proiectelor de acțiune/dezvoltare;
 • cunoștințe și capacități de analiză economico-financiară, de proiecție și confrol privind bugetul instituției școlare; capacitatea de a preveni, de a media și de a soluționa situațiile de criză educatională; capacitatea de a evalua și de a îmbunătăți performanța sfrategică a echipelor; cunoștințe, capacități și atitudini necesare activităților de consiliere a elevilor și familiilor; abilități de operare pe calculator, de acces la rețelele informatice de comunicații, de utilizare a sistemelor si tehnologiilor informatice aplicate în managementul educațional;

Competențe transversale:

 • capacitatea a mobiliza, a combina și utiliza în mod autonom cunoștințele și competențele generale și cele profesionale în acord cu diversele cerințe specifice unui anumit context, situații sau probleme;
 • asumarea de roluri și functii de conducere a gupurilor profesionale, a organizațiilor și instituțiilor de educatie sau a compartimentelor de formare/dezvoltare a resurselor umane din alte institutii; capacitatea de a opera cu modele de gândire dinamice, creatoare și sfrategice;
 • disponibilitate de analiză și interpretare a valorilor ce descriu o situație, un eveniment sau un comportament; capacitatea de a face față schimbării, situațiilor complexe și neprevăzute;
 • integritate morală, echilibru caracterial, atitudine critică și forță de convingere în promovarea valorilor pozitive autentice ale comunității sociale;
Psihopedagogia Educaţiei Timpurii şi a Școlarităţii Mici

Program Acreditat, durata studiilor 4 semestre/120 credite

Calificări:

 1. Cercetător în pedagogie;
 2. Expert învățământ;
 3. Referent de  specialitate în învățământ;

Competențe specifice:

 • capacități de analiză și interpretare asupra sistemului conceptual și al modelelor teoretice care fundamentează domeniul educației timpurii și al școlarității mici; capacități legate de managementul implementării curriculumului capacități de reflecție, argumentare privind fincționarea sistemului de învătământ, și a reformei curriculare în domeniul educației timpurii și al școlarității mici; capacități de proiectare adecvată a intervențiilor în domeniul educației timpurii și a școlarității mici;
 • cunoștințe și capacități de abordare diferențiată și individualizată a copilului și școlarului; capacitatea de a formula sarcini de evaluare adecvate nivelului de vârstă și nivelului de dezvoltare a competențelor cogrłitive cunoașterea și utilizarea metodologiei cercetării științifice în investigarea și soluționarea problemelor școlii și în elaborarea proiectelor de acțiune/dezvoltare; cunoștințe și capacități de consiliere, orientare și asistare psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane/ grupuri educaționale; capacitatea de a preveni, de a media și de a soluționa situațiile de criză educațională; capacitatea de a proiectare, derula și valorifica proiectelor de cercetare in domeniul educației timpurii și a școlarității mici.performanța strategică a echipelor; cunoștințe, capacități și atitudini necesare managementul carierei și al dezvoltării personale;

Competențe transversale:

 • capacitatea a realizare un management adecvat a relațiilor cu partenerii educaționali; capacitatea de a comunica în situații specifice educației timpurii și școlarității mici, în momente diferite și în contexte diferite
 • capacități cognitive cu funcționare flexibilă, fransferabile și eficiente disponibilitate de analiză și interpretare a valorilor ce descriu o situație, un eveniment sau un comportament
 • capacitatea de a valorifica setul atitudinal necesar evaluării și autoevaluării cât mai aproape de obiectivitate capacitatea de a face față schimbării, situațiilor complexe și neprevăzute
 • integritate morală, echilibru caracterial, atitudine critică și forță de convingere în promovarea valorilor pozitive autentice ale comunității sociale
Proiectarea şi Managementul Serviciilor Sociale şi de Sănătate

Program Acreditat, durata studiilor 4 semestre/120 credite

Calificări:

 1. Manager de proiect;
 2. Manager îmbunătățire procese;
 3. Manager de inovare;

Competențe specifice:

 • Definirea și aprofundarea conceptelor, metodologiilor și procedurilor specifice planificării, organizării, coordonării și controlului
 • Explicarea și interpretarea cadrului conceptual și metodologic al planificării, organizării, coordonării și controluluj
 • Stabilirea de acțiuni, sarcini și responsabilități pentru rezolvarea problemelor specifice managementului serviciilor sociale și de sănătate
 • Elaborarea și aplicarea de criterii și metode de evaluare a actjvitătilor și personalului din serviciile sociale și de sănătate
 • Elaborarea proiectelor de dezvoltare a serviciilor sociale și de sănătate

Competențe transversale:

 • Dezvoltarea strategiilor de muncă organizațională și managerială pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică profesională
 • Dezvoltarea capacităților empatice de comunicare interpersonală și de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă
 • Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată atât în limba română cât și într-o limbă de circulație internatională
Dezvoltarea şi Managementul Resurselor Umane

Program Acreditat, durata studiilor 4 semestre/120 credite

Calificări:

 1. Specialist resurse umane
 2. Analist recrutare/integrare salariați
 3. Inspector de specialitate forță de muncă și șomaj

Competențe specifice:

 • Cunoașterea și aprofundarea principalelor teorii și practici privind dezvoltarea și managementul resurselor umane
 • Fundamentarea și optimizarea deciziilor la nivel organizațional privitor la dezvoltarea și managementul resurselor umane
 • Elaborarea și implementarea de strategii, programe și planuri de dezvoltare și management a resurselor umane
 • Analiza și optimizarea comunicării în mediul organizațional
 • Proiectarea de cercetări sociologice pentru soluționarea/ameliorarea problemelor de resurse umane
 • Dobândirea de abilități de elaborare și implementare de intervenții specifice problematicii resurselor umane

Competențe transversale:

 • Dezvoltarea strategiilor de muncă organizațională și managerială pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică profesională
 • Dezvoltarea capacităților empatice de comunicare interpersonală și de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă
 • Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată atât în limba română cât și într-o limbă de circulație internațională

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK