Programe de studiu pentru master

Instituții de Drept Privat

Program Acreditat, durata studiilor 2 semestre/60 credite

Calificări:

 1. Expert jurist;
 2. Consilier de probațiune;
 3. Cercetător în domeniul științelor juridice;

Competențe specifice:

 1. Competențe exprimate în cunoștințe
  • Descrierea și aprofundarea conceptelor, metodologiilor și procedurilor specifice instituțiilor de drept privat;
  • Stabilirea de acțiuni, sarcini și responsabilități pentru rezolvarea problemelor specifice principalelor instituții de drept privat;
 2. Competențe exprimate în abilități
  • Dobândirea abilității de identificare și descriere a conceptelor, metodologiilor și procedurilor specifice activității specifice instituțiilor de drept privat  Stabilirea și ierarhizarea obiectivelor, identificarea riscurilor și determinarea resurselor pentru implementarea politicilor, programelor și proiectelor în domeniul instituțiilor dreptului privat;
  • Proiectarea de sarcini, responsabilități și ierarhii specifice politicilor, programelor și proiectelor la nivelul instituțiilor de drept privat;
  • Elaborarea și aplicarea de intervenții specifice dezvoltării și organizării activității aferente instituțiilor de drept privat;
 3. Competențe atitudinale
  • Respect pentru diversitatea socio-culturală a mediului public și privat  Interes și sensibilitate pentru problemele specifice dezvoltării activităților specifice instituțiilor de drept privat;
  • Motivația intrinsecă pentru rezolvarea problemelor care apar în activitatea specifică instituțiilor dreptului privat;

Competențe transversale:

 • Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice și a deontologiei profesionale;
 • Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală;
 • Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalităților de formare și dezvoltare personală și profesională, în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței muncii;

Ştiinţe Penale şi Criminalistică

Program Acreditat, durata studiilor 2 semestre/60 credite

Calificări:

 1. expert criminalist;
 2. expert jurist;
 3. expert prevenire și combatere a corupției;

Competențe specifice:

 • Competențe exprimate în cunoștințe
  • Descrierea și aprofundarea conceptelor, metodologiilor și procedurilor specifice științelor penale și criminalisticii;
  • Stabilirea de acțiuni, sarcini și responsabilități pentru rezolvarea problemelor specifice științelor penale și criminalisticii;
 • Competențe exprimate în abilități
  • Dobândirea abilității de identificare și descriere a conceptelor, metodologiilor și procedurilor specifice activității științelor penale și criminalisticii;
  • Stabilirea și ierarhizarea obiectivelor, identificarea riscurilor și determinarea resurselor pentru implementarea politicilor, programelor și proiectelor în domeniul științelor penale și criminalisticii;
  • Proiectarea de sarcini, responsabilități și ierarhii specifice politicilor, programelor și proiectelor la nivelul științelor penale și criminalisticii;
  • Elaborarea și aplicarea de intervenții specifice dezvoltării și organizării activității aferente științelor penale și criminalisticii;
 • Competențe atitudinale ​​​​​​​
  • Respect pentru diversitatea socio-culturală a mediului public și privat;
  • Interes și sensibilitate pentru problemele specifice dezvoltării activităților specifice științelor penale și criminalisticii;
  • Motivația intrinsecă pentru rezolvarea problemelor care apar în activitatea specifică științelor penale și criminalisticii;

Competențe transversale:

 • Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice și a deontologiei profesionale;
 • Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală​​​​​​​

Asistenţă Managerială şi Administrativă

Program Acreditat, durata studiilor 4 semestre/120 credite

Calificări:

 1. Asistent director/responsabil de funcție;
 2. Purtător de cuvânt;
 3. Specialist protocol și ceremonial;

Competențe specifice:

 1. Competențe exprimate în cunoștințe
  • Descrierea și aprofundarea conceptelor, metodologiilor și procedurilor specifice asistenței manageriale în sectoarele public și privat;
  • Stabilirea de acțiuni, sarcini și responsabilități pentru rezolvarea problemelor specifice asistenței manageriale în sectoarele public și privat;
 2. Competențe exprimate în abilități
  • Dobândirea abilității de identificare și descriere a conceptelor, metodologiilor și procedurilor specifice activității de asistență managerială în sectoarele public și privat;
  • Stabilirea și ierarhizarea obiectivelor, identificarea riscurilor și determinarea resurselor pentru implementarea politicilor, programelor și proiectelor;
  • Proiectarea de sarcini, responsabilități și ierarhii specifice politicilor, programelor și proiectelor la nivelul asistenței manageriale în sectoarele public și privat;
  • Elaborarea și aplicarea de intervenții specifice dezvoltării și organizării activității de asistență managerială și secretariat;
 3. Competențe atitudinale
  • Respect pentru diversitatea socio-culturală a mediului public și privat;
  • Interes și sensibilitate pentru problemele specifice dezvoltării activităților specifice asistenței manageriale și secretariatului;
  • Motivația intrinsecă pentru rezolvarea problemelor care apar în activitatea de asistență managerială în sectoarele public și privat;

Competențe transversale:

 • Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice și a deontologiei profesionale;
 • Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală;
 • Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și modalităților de formare si dezvoltare personală și profesională, în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței muncii;

Management Educaţional

Program Acreditat, durata studiilor 4 semestre/120 credite

Calificări:

 1. Consilier învățământ;
 2. Expert învățământ;
 3. Inspector școlar

Competențe specifice:

 • cunoașterea aprofundată a conceptelor, strategiilor, metodelor și tehnicilor din sfera managementului educațional; capacități de punere în practică a funcțiilor managerului și managementului educațional: previziune, organizare, decizie, anfrenare, coordonare, control și evaluare; stăpânirea limbajului de specialitate și capacitatea de a comunica audienței de specialiști și nespecialiști rezultatele proiectelor, motivația deciziilor, concluziile evaluărilor, direcțiile acțiunilor viitoare; capacități de proiectare, evaluare și dezvoltare a procesului educațional, de elaborare de programe curriculare și de proiecte de dezvoltare instituțională;
 • cunoștințe și capacități de aplicare a tehnicilor de analiză și proiectare în managementul educațional strategic (analiza resurse-nevoi, analiza SWOT, analiza de context, analiza cost-calitate ș.a.); cunoașterea și utilizarea metodologiei cercetării științifice în investigarea și soluționarea problemelor școlii și în elaborarea proiectelor de acțiune/dezvoltare;
 • cunoștințe și capacități de analiză economico-financiară, de proiecție și confrol privind bugetul instituției școlare; capacitatea de a preveni, de a media și de a soluționa situațiile de criză educatională; capacitatea de a evalua și de a îmbunătăți performanța sfrategică a echipelor; cunoștințe, capacități și atitudini necesare activităților de consiliere a elevilor și familiilor; abilități de operare pe calculator, de acces la rețelele informatice de comunicații, de utilizare a sistemelor si tehnologiilor informatice aplicate în managementul educațional;

Competențe transversale:

 • capacitatea a mobiliza, a combina și utiliza în mod autonom cunoștințele și competențele generale și cele profesionale în acord cu diversele cerințe specifice unui anumit context, situații sau probleme;
 • asumarea de roluri și functii de conducere a gupurilor profesionale, a organizațiilor și instituțiilor de educatie sau a compartimentelor de formare/dezvoltare a resurselor umane din alte institutii; capacitatea de a opera cu modele de gândire dinamice, creatoare și sfrategice;
 • disponibilitate de analiză și interpretare a valorilor ce descriu o situație, un eveniment sau un comportament; capacitatea de a face față schimbării, situațiilor complexe și neprevăzute;
 • integritate morală, echilibru caracterial, atitudine critică și forță de convingere în promovarea valorilor pozitive autentice ale comunității sociale;

Psihopedagogia Educaţiei Timpurii şi a Școlarităţii Mici

Program Acreditat, durata studiilor 4 semestre/120 credite

Calificări:

 1. Cercetător în pedagogie;
 2. Expert învățământ;
 3. Referent de  specialitate în învățământ;

Competențe specifice:

 • capacități de analiză și interpretare asupra sistemului conceptual și al modelelor teoretice care fundamentează domeniul educației timpurii și al școlarității mici; capacități legate de managementul implementării curriculumului capacități de reflecție, argumentare privind fincționarea sistemului de învătământ, și a reformei curriculare în domeniul educației timpurii și al școlarității mici; capacități de proiectare adecvată a intervențiilor în domeniul educației timpurii și a școlarității mici;
 • cunoștințe și capacități de abordare diferențiată și individualizată a copilului și școlarului; capacitatea de a formula sarcini de evaluare adecvate nivelului de vârstă și nivelului de dezvoltare a competențelor cogrłitive cunoașterea și utilizarea metodologiei cercetării științifice în investigarea și soluționarea problemelor școlii și în elaborarea proiectelor de acțiune/dezvoltare; cunoștințe și capacități de consiliere, orientare și asistare psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane/ grupuri educaționale; capacitatea de a preveni, de a media și de a soluționa situațiile de criză educațională; capacitatea de a proiectare, derula și valorifica proiectelor de cercetare in domeniul educației timpurii și a școlarității mici.performanța strategică a echipelor; cunoștințe, capacități și atitudini necesare managementul carierei și al dezvoltării personale;

Competențe transversale:

 • capacitatea a realizare un management adecvat a relațiilor cu partenerii educaționali; capacitatea de a comunica în situații specifice educației timpurii și școlarității mici, în momente diferite și în contexte diferite
 • capacități cognitive cu funcționare flexibilă, fransferabile și eficiente disponibilitate de analiză și interpretare a valorilor ce descriu o situație, un eveniment sau un comportament
 • capacitatea de a valorifica setul atitudinal necesar evaluării și autoevaluării cât mai aproape de obiectivitate capacitatea de a face față schimbării, situațiilor complexe și neprevăzute
 • integritate morală, echilibru caracterial, atitudine critică și forță de convingere în promovarea valorilor pozitive autentice ale comunității sociale

Proiectarea şi Managementul Serviciilor Sociale şi de Sănătate

Program Acreditat, durata studiilor 4 semestre/120 credite

Calificări:

 1. Manager de proiect;
 2. Manager îmbunătățire procese;
 3. Manager de inovare;

Competențe specifice:

 • Definirea și aprofundarea conceptelor, metodologiilor și procedurilor specifice planificării, organizării, coordonării și controlului
 • Explicarea și interpretarea cadrului conceptual și metodologic al planificării, organizării, coordonării și controluluj
 • Stabilirea de acțiuni, sarcini și responsabilități pentru rezolvarea problemelor specifice managementului serviciilor sociale și de sănătate
 • Elaborarea și aplicarea de criterii și metode de evaluare a actjvitătilor și personalului din serviciile sociale și de sănătate
 • Elaborarea proiectelor de dezvoltare a serviciilor sociale și de sănătate

Competențe transversale:

 • Dezvoltarea strategiilor de muncă organizațională și managerială pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică profesională
 • Dezvoltarea capacităților empatice de comunicare interpersonală și de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă
 • Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată atât în limba română cât și într-o limbă de circulație internatională

Dezvoltarea şi Managementul Resurselor Umane

Program Acreditat, durata studiilor 4 semestre/120 credite

Calificări:

 1. Specialist resurse umane
 2. Analist recrutare/integrare salariați
 3. Inspector de specialitate forță de muncă și șomaj

Competențe specifice:

 • Cunoașterea și aprofundarea principalelor teorii și practici privind dezvoltarea și managementul resurselor umane
 • Fundamentarea și optimizarea deciziilor la nivel organizațional privitor la dezvoltarea și managementul resurselor umane
 • Elaborarea și implementarea de strategii, programe și planuri de dezvoltare și management a resurselor umane
 • Analiza și optimizarea comunicării în mediul organizațional
 • Proiectarea de cercetări sociologice pentru soluționarea/ameliorarea problemelor de resurse umane
 • Dobândirea de abilități de elaborare și implementare de intervenții specifice problematicii resurselor umane

Competențe transversale:

 • Dezvoltarea strategiilor de muncă organizațională și managerială pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică profesională
 • Dezvoltarea capacităților empatice de comunicare interpersonală și de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă
 • Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată atât în limba română cât și într-o limbă de circulație internațională

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK