Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 29.05.2019

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă actualizarea Organigramei funcțiilor de conducere și a Organigramei executive a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform prevederilor Hotărârii Senatului universitar din 23.05.2019, referitor la modificarea structurii Centrului de cercetare științifică și transfer tehnologic.

Organigrama funcțiilor de conducere Descarcă
Organigrama executivă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Metodologia privind organizarea și funcționarea Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră (CICOC) din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia ca urmare a implementării OMEN nr. 650/19.11.2014 (revizuită) și anexele 1 - 4.

Metodologia privind organizarea și funcționarea Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră (CICOC) din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia ca urmare a implementării OMEN nr. 650/19.11.2014 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă procedurile operaționale elaborate conform OSGG nr. 400/2015 cu modificările și completările ulterioare, privind activitatea desfășurată în cadrul Centrului pentru Învățământ la Distanță, Frecvență Redusă și Formare Continuă, respectiv: 

- Procedura operațională SEAQ_PO_CIDFRFC_01 privind gestionarea materialelor de studiu ale studenților de la forma de învățământ la distanță, circulația machetei Suport de curs și distribuirea  materialelor de studiu;
- Procedura operațională SEAQ_PO_CIDFRFC_02 privind programarea întâlnirilor periodice ale studenților de la forma de învățământ la distanță (P.I.P.S.);
- Procedura operațională SEAQ_PO_CIDFRFC_04 privind monitorizarea sistemului tutorial și de comunicare bidirecțională;
- Procedura operațională SEAQ_PO_CIDFRFC_05 privind  perfecționarea  personalului implicat în programele ID;
- Procedura operațională  SEAQ_PO_CIDFRFC_06 privind reactualizarea periodică a materialelor de studiu pentru învățământul la distanță;
- Procedura operațională SEAQ_PO_CIDFRFC_07 privind normarea activităților  didactice  la învățământul la distanță.

Se abrogă procedurile operaționale existente la nivelul Centrului pentru Învățământ la Distanță, Frecvență Redusă și Formare Continuă, respectiv: PO 19.001, PO 19.002, PO 19.003, PO 19.004, PO 19.005, PO 19.006, PO 19.007, PO 19.008 și PO 19.009.

Procedura operațională SEAQ_PO_CIDFRFC_01 privind gestionarea materialelor de studiu ale studenților de la forma de învățământ la distanță, circulația machetei Suport de curs și distribuirea  materialelor de studiu Descarcă
Procedura operațională SEAQ_PO_CIDFRFC_02 privind programarea întâlnirilor periodice ale studenților de la forma de învățământ la distanță (P.I.P.S.) Descarcă
Procedura operațională SEAQ_PO_CIDFRFC_04 privind monitorizarea sistemului tutorial și de comunicare bidirecțională Descarcă
Procedura operațională SEAQ_PO_CIDFRFC_05 privind  perfecționarea  personalului implicat în programele ID Descarcă
Procedura operațională  SEAQ_PO_CIDFRFC_06 privind reactualizarea periodică a materialelor de studiu pentru învățământul la distanță Descarcă
Procedura operațională SEAQ_PO_CIDFRFC_07 privind normarea activităților  didactice  la învățământul la distanță Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_F_si_CSUD - CONSILIUL PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT_01 privind elaborarea, revizuirea, avizarea și aprobarea documentelor curriculare (Plan de învățământ și Fișe de disciplină).

Se abrogă procedurile operaționale PO 13. 006 și PO 13. 007.

Procedura operațională SEAQ_PO_F_si_CSUD - CONSILIUL PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT_01 privind elaborarea, revizuirea, avizarea și aprobarea documentelor curriculare (Plan de învățământ și Fișe de disciplină) Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă demararea procedurilor de evaluare periodică externă în vederea certificării periodice a calității academice și transmiterea către ARACIS a cererii de acreditare instituțională. 
Se desemnează dl. conf. univ. dr. Marina Lucian (Prorector) ca persoană de contact pentru evaluarea instituțională în relația cu ARACIS.
 

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Raportul independent al studenților privind respectarea prevederilor Codului universitar al drepturilor și obligațiilor studentului în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Raportul independent al studenților privind respectarea prevederilor Codului universitar al drepturilor și obligațiilor studentului în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă revizia tehnică a art. 5 al (3) din Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Anexa nr. 1 la Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, referitoare la prevederile interne pentru accesarea spațiilor universitare pentru organizarea proiectelor pentru studenți sau pentru a derula activități interne, în afara orelor de curs și a altor activități prestabilite, va fi aprobată de Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
 

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă actualizarea componenței Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia:

Lect.univ.dr. Cioca Ionela – reprezentant al Sindicatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Adam Sebastian – reprezentant al studenților
Ec. Antoniu Budai – reprezentant al angajatorilor
Drd. Purdea Claudiu – reprezentant al absolvenților
Prof.univ.dr. Mugur Alexandru Acu – evaluator extern (Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu)
Prof. Themistocles M. Rassias – evaluator extern (National Technical University of Athens, Grecia)
 

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Comisia centrală de admitere în anul universitar 2019-2020, Comisia tehnică de informatică și Comisia pentru admiterea studenților străini, cu următoarea componență:

COMISIA  CENTRALĂ DE ADMITERE / UNIVERSITATE 

Președinte: Prof. univ. dr. Adela Socol
Membri: Conf. univ. dr. Lucian Marina
Conf. univ. dr. Andreea Muntean
Prof. univ. dr. pr. Mihai Himcinschi
Prof. univ. dr. Maria Popa
Conf.univ.dr. Corina Rotar
Conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu
Conf. univ. dr. Miruna Tudorașcu
Prof.univ.dr. Mihai Gligor          
Prof.univ.dr. Diana Câmpan 
Ec. dr. Lucian Găban
Jr. Claudia Rotar
Inf. Otilia Despa
Secretar Ing. Cristina Hava
Carmen Pancu   
Daniela Bucur – Secretar CIDFRFC
 Operator încasare taxe:  Cristina Cristea
Felicia Staicu

Comisia tehnică de informatică pentru asigurarea suportului tehnic în procesul de admitere

Președinte: Inf. Mocanu Ionel
Membri: Inf. Cristian Matei        
Sorin Târnovean

Comisia pentru admiterea studenților străini

Președinte: Conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu
Membri: Adina Petrescu
Aura Florescu
Daniel Melinte

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă completarea Hotărârii Senatului nr. 16/27.03.2019 cu privire la divizarea Departamentului de Științe Exacte și Inginerești, începând cu data de 2 septembrie 2019.
Se aprobă numirea cadrelor didactice directori de departament interimari care să gestioneze activitatea celor două departamente, începând cu data de 2 septembrie 2019.
Se aprobă calendarul alegerilor pentru funcțiile de directori de departament și pentru membrii consiliilor de departament (câte 3 cadre didactice, reprezentante ale colectivelor de specialitate):

1 - 3.10.2019 – depunerea candidaturilor;
8.10.2019 – organizarea alegerilor la nivelul departamentelor;
9.10.2019 – validarea rezultatelor alegerilor în Consiliul Facultății de Științe Exacte și Inginerești.

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă Raportul Comisiei de buget finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative, cu anexele aferente, privind fundamentarea propunerilor Centrului de Relații Internaționale privind cuantumul taxelor de studiu pentru studenții străini care studiază în regim de cont propriu valutar, taxele de studii pentru cetățenii străini, români de pretutindeni și cetățenii UE/SEE, precum și a unor taxe administrative, pentru anul universitar 2019-2020 și a propunerilor Departamentului de pregătire a personalului didactic privind cuantumul taxelor de studiu aferente Programului de pregătire psihopedagogică nivel I – licență, nivel II – master și în regim de curs postuniversitar (nivel I și nivel II), valabile începând cu anul universitar 2019-2020.

Raportul Comisiei de buget finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă propunerile Centrului de Relații Internaționale privind cuantumul taxelor de studiu pentru studenții străini care studiază în regim de cont propriu valutar, taxele de studii pentru cetățenii străini, români de pretutindeni și cetățenii UE/SEE, precum și a unor taxe administrative, pentru anul universitar 2019-2020, conform Anexei 1.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 12. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă propunerile Departamentului de pregătire a personalului didactic privind cuantumul taxelor de studiu aferente Programului de pregătire psihopedagogică nivel I – licență, nivel II – master și în regim de curs postuniversitar (nivel I și nivel II), valabile începând cu anul universitar 2019-2020, conform Anexei 1.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 13. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă aplicarea unor tarife pentru serviciile de listare/copii xerox materiale color, copertat și legare termică, la imprimanta Konica Minolta Bizhub C368 și Konica Minolta Bizhub 250, conform Anexei 1.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 14. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se respinge cererea nr. 8666/03.05.2019, a unei persoane absolvente a Universității „Transilvania” din Brașov, specialitatea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, privind susținerea examenului de licență în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă, cu data prezentei hotărâri, cererile studenților doctoranzi privind:
-    retragerea de la studiile doctorale: cererea nr. 4240/01.03.2019 din cadrul Școlii Doctorale de Filologie;
-    întreruperea studiilor doctorale pentru 10 luni: cererea nr. 9654/20.05.2019 din cadrul Școlii Doctorale de Istorie;
-    întreruperea studiilor doctorale pentru 3 luni: cererea nr. 9411/16.05.2019 din cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate;
-    prelungirea studiilor doctorale pentru 6 luni: cererea nr. 8467/25.04.2019 din cadrul Școlii Doctorale de Istorie;
-    reluarea studiilor doctorale: cererea nr. 9604/17.05.2019 din cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate.

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă, cu data prezentei hotărâri, solicitarea CSUD privind ocuparea unui loc subvenționat fără bursă de către drd. Sîrbu (Rusu) Petriana-Sorina – Școala Doctorală de Filologie, ca urmare a vacantării locului.

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă solicitarea studenților doctoranzi Juchi Păunel-Martin, Ruge Rareș-Bogdan, Ciascai Claudiu-Marius, Gligan Ciprian-Dimitrie-Gabriel din cadrul Școlii Doctorale de Teologie, privind transferul la conducătorul de doctorat prof.univ.dr. Florea Ștefan.

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă componența comisiilor de îndrumare pentru drd. Juchi Păunel-Martin, Ruge Rareș-Bogdan, Ciascai Claudiu-Marius, Gligan Ciprian-Dimitrie-Gabriel, din cadrul Școlii Doctorale de Teologie. Se aprobă cererea nr. 9413/16.05.2019, din cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate privind componența comisiei de îndrumare.

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă Regulamentul intern de acordare în anul 2019, utilizare și restituire a voucherelor de vacanță pentru salariații Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizuit).

Regulamentul intern de acordare în anul 2019, utilizare și restituire a voucherelor de vacanță pentru salariații Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 21.

Se aprobă declanșarea procesului de evaluare a programului de studii universitare de licență Muzică religioasă, în vederea obținerii acreditării ARACIS.

HOTĂRÂREA NR. 22.

Se aprobă susținerea examenelor de disertație de către absolvenții programelor de studii universitare de masterat din domeniul Filologie, organizate în baza Legii 288/2004, cu aceleași comisii aprobate de Senatul universitar (Anexa 1 la Hotărârea Senatului nr. 8/24.04.2019) pentru examenele de disertație ale promoției curente.

HOTĂRÂREA NR. 23.

Se aprobă calendarul de desfășurare a examenelor de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică, promoția 2019, Nivel I, Nivel II și Curs postuniversitar (nivel I și II) și componența comisiilor de examinare.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK