Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 30.06.2020 - online

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă taxa unică de 150 lei pentru înscrierea la studiile universitare de licenţă, achitată o singură dată pe universitate indiferent de numărul facultăţilor la care candidaţii depun dosarele de admitere. Taxa se încasează la depunerea primului dosar de înscriere.
Se aprobă actualizarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2020 - 2021 cu prevederile referitoare la aplicare taxei de admitere.

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2020 - 2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă taxa unică de 150 lei pentru înscrierea la studiile universitare de master, achitată o singură dată pe universitate indiferent de numărul facultăţilor sau al programelor de master pentru care candidaţii depun dosarele de admitere. Taxa se încasează la depunerea primului dosar de înscriere.
Se aprobă actualizarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2020 - 2021 cu prevederile referitoare la aplicare taxei de admitere.

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2020 - 2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă actualizarea Procedurii operaţionale  privind procesul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă şi masterat în sistem online cu prevederilor referitoare la aprobarea taxei de înscriere unică de 150 lei, indiferent de numărul de dosare depuse.

Procedura operaţională privind procesul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă şi masterat în sistem online Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă Regulamentul de admitere şi şcolarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2020 - 2021 (revizie).

Regulament de admitere şi şcolarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2020 - 2021 Descarcă
Anexe - Regulament de admitere şi şcolarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2020 - 2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă Regulamentul de admitere a cetăţenilor străini şi şcolarizarea acestora în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2020-2021 (revizie).

Regulamentul de admitere a cetăţenilor străini şi şcolarizarea acestora în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2020-2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor pentru Ciclul I - studii universitare de licenţă şi Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2020/2021.

HOTĂRÂREA NR. 6 Descarcă
Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor pentru Ciclul I - studii universitare de licenţă şi Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2020/2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă modificarea Anexei 2 la Metodologia  privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat 2020 - domeniul Contabilitate.

HOTĂRÂREA NR. 7 Descarcă
Anexei 2 la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat 2020 - domeniul Contabilitate Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă abrogarea lit. b a art. 12 la Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Modificarea se aplică începând cu anul universitar 2020-2021.

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă Metodologia organizării şi desfăşurării probelor pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică (revizie).

Se aprobă lista cadrelor didactice în cadrul Departamentului de Filologie care pot face parte din comisiile de examinare pentru acordarea certificatului de competenţă lingvistică, în limbile română,  engleză, franceză şi germană, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Metodologia organizării şi desfăşurării probelor pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică Descarcă
HOTĂRÂREA NR. 9 - Anexa Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă Regulamentul privind implementarea programelor de tip visiting-professor (cadre didactice asociate invitate) în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Începând cu data prezentei hotărâri se abrogă Regulamentul privind înfiinţarea unui program de tip "visiting professor", aprobat în şedinţa Senatului universitar din 31.01.2011.

Regulamentul privind implementarea programelor de tip visiting-professor (cadre didactice asociate invitate) în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11

Se aprobă Strategia de internaționalizare a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru perioada 2020-2024.

Strategia de internaționalizare a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru perioada 2020-2024 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12

Se aprobă Metodologia privind finanțarea și decontarea cheltuielilor de cercetare ale doctoranzilor în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Începând cu data prezentei hotărâri se abrogă Metodologia privind decontarea cheltuielilor pentru cercetarea doctorală, în valoare de 5 % din taxa anuală de studiu, în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, aprobată în ședința Senatului universitar din 27.03.2019.

Metodologia privind finanțarea și decontarea cheltuielilor de cercetare ale doctoranzilor în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 13

Se aprobă Planurile de învățământ pentru programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat pentru anul universitar 2020-2021.

HOTĂRÂREA NR. 14

Se aprobă Calendarul activităților educaționale în anul universitar 2020/2021, pe facultăți și ani de studii.

Calendarul activităților educaționale în anul universitar 2020/2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 15

Se aprobă modelele-cadru ale Contractelor de studii pentru anul universitar 2020-2021, pentru studii universitare de licență, programul de învățare a limbii române - an pregătitor, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat și pentru programele de pregătire psihopedagogică, încheiate cu studenții români, studenții străini și studenții români de pretutindeni.

Se aprobă modelele actelor adiționale la contractele de studii, încheiate cu studenții aflați în anul II, în anul universitar 2020-2021, studii universitare de licență și masterat.

Contracte de studii pentru anul universitar 2020-2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 16

Se aprobă taxele de studii, în lei și valută, pentru Programul de pregătire psihopedagogică, nivel I și nivel II (licență și master) și nivel I și II în regim de curs postuniversitar, valabile pentru anul universitar 2020-2021, aplicabile cetățenilor români, românilor de pretutindeni, cetățenilor din statele UE/SEE/CE și cetățenilor străini din state terțe UE/SEE/CE, conform anexei la prezenta hotărâre.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 16 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 17

Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – semestrul II, 2019/2020.

Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – semestrul II, 2019/2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 18

Se aprobă modificarea următoarelor comisii de admitere de la nivelul facultăților:

- Comisia de admitere a Facultății de Drept și Științe Sociale, se modifică prin înlocuirea cadrelor didactice lect. univ. dr. Ramona Petrovan și lect. univ. dr. Cristina Nanu, cu cadrele didactice, conf. univ. dr. Ioana Todor și respectiv, lect. univ. dr. Camelia Roșu;

- Comisia de admitere a Facultății de Științe Exacte și Inginerești se completează cu dna Bara Bianca;

- Comisia de admitere a Facultății de Științe Economice se modifică prin înlocuirea dnei Croitoru Adriana cu dna Beșcucă Raluca;

- Comisia de admitere la specializarea PIPP (ID), Deva, se modifică prin înlocuirea dnei Beșcucă Raluca cu dna Simona Albesc.

HOTĂRÂREA NR. 19

Se aprobă Modificarea structurii personalului didactic auxiliar și de cercetare și nedidactic, prin transformarea postului de laborant – chimie (S), poz. 192, din cadrul Centrului de Cercetări Topografice, în post de asistent de cercetare – chimie (S).

HOTĂRÂREA NR. 20

Se aprobă organizarea alegerilor academice parțiale pentru funcțiile vacante de: Director Departament Filologie, Director Departament de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă și pentru alegerea a 2 membri în Consiliul Departamentului de EFS. Alegerile se vor desfășura după următorul calendar:

01 – 03 iulie – depunerea candidaturilor

06 iulie – validarea candidaturilor

08 iulie – desfășurarea alegerilor

13 – 17 iulie – validare în Consiliile facultăților

22 iulie - validarea în Senat.

HOTĂRÂREA NR. 21

Se aprobă cererile cadrelor didactice pensionate privind desfășurarea activităților în cadrul școlilor doctorale, în calitate de conducător de doctorat, în anul universitar 2020-2021, respectiv:

Domeniul Filologie: prof. univ. dr. Ion Buzași, prof. univ. dr. Mircea Popa, prof. univ. dr. Ana Tupan;

Domeniul Istorie: prof. univ. dr. Eva Mârza, conf. univ. dr. Valer Moga;

Domeniul Contabilitate: prof. univ. dr. Nicolae Todea;

Domeniul Teologie: prof. univ. dr. Ionel Irineu Pop, prof. univ. dr. Gheorghe Remete.

Se aprobă desfășurarea activităților didactice în cadrul școlilor doctorale, în calitatea de conducători de doctorat asociați, a cadrelor didactice cu norma de bază în alte instituții de învățământ/cercetare, respectiv:

Domeniul Contabilitate: prof. univ. dr. Tatiana Dănescu, conf. univ. dr. Sorinel Căpușneanu;

Domeniul Filologie: prof. univ. dr. Felix Narcis Nicolau, lect. univ. dr. Nanu Paul;

Domeniul Istorie: CS I dr. Andrei Dorian Soficaru;

Domeniul Teologie: prof. univ. dr. Daniel Munteanu, prof. univ. dr. Marian Vâlciu, prof. univ. dr. Florea Ștefan.

HOTĂRÂREA NR. 22

Se aprobă cererea dlui CS I dr. Remus Câmpeanu de dezafiliere din cadrul Școlii Doctorale de Istorie.

HOTĂRÂREA NR. 23

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi:
Pentru întreruperea studiilor – Andrei Motora (Școala Doctorală de Teologie);
Pentru prelungirea studiilor – Jaroslaw Jaszczuk (Școala Doctorală de Teologie);
Pentru reluarea studiilor – Buzic Ileana (Școala Doctorală de Istorie). 

HOTĂRÂREA NR. 24

Se aprobă Metodologia de organizare, desfășurare și susținere a probei scrise pentru obținerea gradului didactic II, sesiunea august 2020.

Metodologia de organizare, desfășurare și susținere a probei scrise pentru obținerea gradului didactic II, sesiunea august 2020 Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK