Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 21.02.2018

HOTĂRÂREA NR. 2.1.

Se validează Hotărârile Biroului Permanent al Senatului din 08.02.2018, respectiv:

HOTĂRÂREA NR. 2.1.1. Se aprobă declanșarea procedurilor de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat și a programelor de studii universitare de masterat aferente acestora, după cum urmează:

Nr. crt.

Domeniul de masterat Prgramul de studii universitare de masterat

Tipul de masterat

Forma de învățământ

Limba de predare

1.

Istorie

Identități regionale în Europa Central-Răsăriteană

Masterat de cercetare

Cu frecvență

română

2.

Cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric

Masterat de cercetare

Cu frecvență

română

3.

Filologie

Literatură și cultură românească în context european

Masterat de cercetare

Cu frecvență

română

4.

Limbă, literatură și cultură engleză în context european

Masterat de cercetare

Cu frecvență

română

5.

Contabilitate

Auditul și controlul agenților economici

Masterat profesional

Cu frecvență

română

6.

Sistemul informațional contabil în asistarea deciziilor manageriale

Masterat profesional

Cu frecvență

română

7.

Administrarea afacerilor

Administrarea dezvoltării regionale durabile

Masterat profesional

Cu frecvență

română

8.

Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii

Masterat profesional

Cu frecvență

română

9.

Finanțe

Bănci, asigurări și piețe financiare

Masterat profesional

Cu frecvență

română

10

Fiscalitate și management financiar

Masterat profesional

Cu frecvență

română

11.

Marketing

Marketing și promovarea vânzărilor

Masterat profesional

Cu frecvență

română

12.

Inginerie geodezică

Sisteme informaționale cadastrale și management imobiliar

Masterat profesional

Cu frecvență

română

13.

Informatică

Programare avansată și baze de date

Masterat profesional

Cu frecvență

română

14.

Drept

Instituții de drept privat

Masterat profesional

Cu frecvență

română

15.

Științe penale și criminalistică

Masterat profesional

Cu frecvență

română

16.

Științe administrative

Asistență managerială în sectoarele public și privat

Masterat profesional

Cu frecvență

română

17.

Științe ale educației

Management educațional

Masterat profesional

Cu frecvență

română

18.

Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici

Masterat profesional

Cu frecvență

română

19.

Sociologie

Dezvoltarea și managementul resurselor umane

Masterat profesional

Cu frecvență

română

20.

Teologie

Teologie comparată

Masterat profesional

Cu frecvență

română

21.

Mediere interculturală și interreligioasă

Masterat profesional

Cu frecvență

română

HOTĂRÂREA NR. 2.2.

Se aprobă documentul Circuitul documentelor de Senat și modul de redactare al acestora, anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Circuitul documentelor de Senat și modul de redactare al acestora Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.3.

Se aprobă Regulament privind organizarea activității didactice pentru studenții sportivi de performanță din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale.

Regulament privind organizarea activității didactice pentru studenții sportivi de performanță din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.4.

Se aprobă Carta auditului intern exercitat la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Carta auditului intern exercitat la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.5.

Se aprobă Procedura operațională PO 16. 003 privind susținerea financiară a activității de publicare a rezultatelor cercetării științifice (revizie.)
Se aprobă alocarea sumei de 40.000 lei, din Bugetul UAB aferent anului 2018, pentru susținerea publicării rezultatelor cercetării științifice și distribuția lor pe departamente:
-    Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie – 3113,76 lei
-    Departamentul de Filologie – 5508,96 lei
-    Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – 2395,20 lei
-    Departamentul de Științe Sociale – 2634,72 lei
-    Departamentul de Educație Fizică și Sport – 2634,72 lei
-    Departamentul de Științe Juridice și Administrative – 3832,32 lei
-    Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing – 2874,24 lei
-    Departamentul de Finanțe Contabilitate – 3113,76 lei
-    Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă – 4790,40 lei

Procedura operațională PO 16. 003 privind susținerea financiară a activității de publicare a rezultatelor cercetării științifice Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.6.

Se aprobă Raportul de evaluare internă a calității educației pentru anul 2017.

Raportul de evaluare internă a calității educației pentru anul 2017 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.7.

Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru semestrul I al anului universitar 2017/2018.

Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru semestrul I al anului universitar 2017/2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.8.

Se aprobă Rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate ale Senatului, în anul 2017.

Raportul de activitate al Comisiei pentru învățământ, evaluarea calității, strategii și promovare instituțională, pentru anul 2017. Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru cercetare științifică, transfer tehnologic, proiecte și resurse, pentru anul 2017 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru relația cu studenții, absolvenții și mediul social, pentru anul 2017 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru distincții universitare și titluri onorifice, pentru anul 2017 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru cooperări și parteneriate naționale și internaționale, pentru anul 2017 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei juridice, pentru anul 2017 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.9.

Se aprobă rapoartele comisiilor asupra concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, desfășurate în semestrul I, 2017-2018 și validează rezultatele obținute după cum urmează:
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE
Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie
Profesor universitar, poziția 1B.
Domeniul Istorie. Disciplinele: Preistorie; Introducere în arheologie; Arta și spiritualitatea preistorică; Apariția civilizațiilor agricole din vechea Europă; Arheotanatologie. 
Câștigătorul concursului: GLIGOR MIHAI

Departamentul de Filologie
Profesor universitar, poziția 1B.
Domeniul Filologie. Disciplinele: Literatură, cultură și civilizație română (1870-1890); Istoria literaturii și civilizației române (1989-azi); Literatură comparată. Proza secolului XX; Poezia secolului XX. Teorie literară și comparatism; Identitate culturală și discurs literar; Curs monografic M. Eminescu.
Câștigătorul concursului: CÂMPAN DIANA MANUELA

Conferențiar universitar, poziția 2B. Domeniul Filologie. Disciplinele: Istoria literaturii și civilizației engleze. Modernismul; Istoria literaturii și civilizației engleze. Postmodernismul; Migrația conceptelor culturale europene. Identități centrale și periferice; Limba engleză în contextul globalizării; Cultură și civilizație britanică și americană; Civilizație britanică și americană.
Câștigătorul concursului: IONESCU PETRU ȘTEFAN

Lector universitar, poziția 3B. Domeniul Filologie. Disciplinele: Literatura engleză. Literatura veche și a Renașterii; Literatura engleză. Restaurația, iluminismul și romantismul; Istoria literaturii și civilizației engleze. Victorianismul și literatura secolului al XIX-lea; Analiza textului literar; Limba engleză. Traduceri literare; Limba engleză. Traduceri literare (2); Limba străină; Limba străină engleză.
Câștigătorul concursului: MUNTEAN NATALIA GLORIA
    
FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI
Departamentul de Științe Exacte și Inginerești
Conferențiar universitar, poziția 1.
Domeniul Informatică. Disciplinele: Mașini instruibile și recunoașterea formelor; Baze de date orientate obiect; Algoritmi fundamentali; Software matematic; Modelare matematică și simulare. 
Câștigătorul concursului: BÎRLUȚIU ADRIANA 

Lector universitar, poziția 2. Domeniul Matematică. Disciplinele: Matematici speciale 1; Matematici superioare; Matematică inginerească în modelarea sistemelor electronice; Modelarea şi simularea poluării mediului; Matematică - învățământului primar și preșcolar; Didactica matematicii în învățământul primar; Metode numerice; Calcul numeric.
Câștigătorul concursului: POPA LUCIAN IOAN

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
    
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Conferențiar universitar, poziția 1.
Domeniul Psihologie. Disciplinele: Metodologia cercetării și managementul proiectelor de cercetare în științele educației; Managementul stresului profesional; Metode de cercetare calitativă în educație; Psihologia educației; 
Câștigătorul concursului: IGNA CORNEL VICTOR

Conferențiar universitar, poziția 2. Domeniul Științe ale educației. Disciplinele: Didactica specialității; Instruire asistată de calculator.
Câștigătorul concursului: OPRIȘ DORIN CORNELIU

Asistent universitar, poziția 8 (durată determinată). Domeniul Științe ale educației. Discipline: Psihologia educației; Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculum-ului; Pedagogie II: Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării;
Câștigătorul concursului: JIDVEIAN ADELA 

Departamentul de Educație Fizică și Sport
Lector universitar, poziția 3.
Domeniul Educație fizică și sport. Disciplinele: Educație fizică ; Educație fizică 1; Educație fizică 2; Educație fizică 3; Educație fizică 4; Metodica predării handbalului în școală; Educație pentru sănătate; Educație pentru sănătate și prim ajutor. 
Câștigătorul concursului: COSTEA LIANA MARIA

Lector universitar, poziția 4. Domeniul Educație fizică și sport. Disciplinele: Comunicare în Educație fizică și sport; Comunicare şi consiliere în kinetoterapie; Teoria şi practica în sporturi de apă (înot); Înot și hidrokinetoterapie; Didactica specialității; Educație fizică; Educație fizică 4.
Câștigătorul concursului: RUSU RĂZVAN GHEORGHE

Asistent universitar, poziția 6 (durată determinată) Domeniul Educație fizică și sport (Kinetoterapie). 
Discipline: Kinetoterapia deficiențelor fizice și senzoriale; Kinetoterapia în afecțiuni reumatologice; Gimnastică recuperatorie; Stagiu de parctică în centre de recuperare II; Kinetoterapia în geriatrie-gerontologie; Bazele generale ale kinetoterapiei; Educație pentru sănătate și prim ajutor
Câștigătorul concursului: NEAMȚU POPESCU ADELA

Asistent universitar, poziția 7 (durată determinată) Domeniul Educație fizică și sport (Kinetoterapie). 
Discipline: Kinetoterapia în afecțiuni ortopedico-traumatice cu aplicații în sport; Stagiu de practică în centre de recuperare I; Măsurare și evaluare în kinetoterapie; Kinetoterapia în afecțiunile cardio-respiratorii; Ortezare-protezare; Metode și tehnici de reeducare neuro-motorie.
Câștigătorul concursului: ORDEAN MIRCEA NICOLAE

Departamentul de Științe Sociale
Asistent universitar, poziția 5 (durată determinată)
Domeniul Sociologie. Discipline: Metodologia cercetării în științele sociale; Voluntariat și responsabilitate socială; Metodologia cercetării științifice; Sociologia comunităților rurale şi urbane; Cercetare calitativă avansată; Sociologie regională; Sociologia educației; Metode și tehnici de cercetare sociologică; Laborator de sociologie aplicată; Psihologie socială; Relații interetnice; Scriere academică; Consiliere și orientare în carieră; Demografie; Psihosociologia organizațiilor; Sociologia organizațiilor; Politica ocupării forței de muncă.
Câștigătorul concursului: TOMUȘ ALIN MIHAI

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă
Profesor universitar, poziția 1.
Domeniul Teologie. Disciplinele: Teologie liturgică: Liturgică generală (I); Teologie liturgică: Liturgică generală (II); Teologie liturgică: Liturgică generală (III); Teologie liturgică: Liturgică generală (IV); Liturgică și tipic (1); Liturgică și tipic (2).
Câștigătorul concursului: VANCA DUMITRU ADRIAN

Lector universitar, poziția 4. Domeniul Muzică. Disciplinele: Teorie, dicteu, solfegiu (1); Teorie, dicteu, solfegiu (2); Teorie, dicteu, solfegiu (4); Teorie, dicteu, solfegiu (5); Teorie, dicteu, solfegiu (6); Folclor (1); Folclor (2); Pian general-individual (1); Pian general-individual (2); Instrumente populare (1); Instrumente populare (3); Instrumente populare (5).
Câștigătorul concursului: SIMIONESCU MARIA MARINA

HOTĂRÂREA NR. 2.10.

Se aprobă listele cu cadrele didactice care desfășoară activități în regim de plata cu ora în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018, în cadrul Departamentelor:
-    Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie
-    Departamentul de Filologie
-    Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
-    Departamentul de Științe Sociale
-    Departamentul de Educație Fizică și Sport
-    Departamentul de Științe Juridice și Administrative
-    Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă

HOTĂRÂREA NR. 2.11.

Se aprobă înființarea programului de studii universitare de masterat cu titlul: Management contabil integrat în entitățile publice și private prin audit, controlling, analiză și evaluare, 120 credite ECTS, încadrat în domeniul acreditat Contabilitate, în cadrul Facultății de Științe Economice.

HOTĂRÂREA NR. 2.12.

Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind terminarea programului de studii universitare de masterat Consiliere pastorală, din domeniul de masterat Teologie.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK