Prelucrare date personale

Regulamentul general privind protecţia datelor

 REGULAMENTUL PRIVIND PROTECȚIA PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI PRIVIND LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE, APLICABIL ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN INTERMEDIUL SISTEMELOR DE SUPRAVEGHERE VIDEO LA SEDIUL UAB

 

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces 

Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare

Cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere

DEFINITIA termenilor folositi in Regulamentul (UE) 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

1.„date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2. „prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

3. „restricționarea prelucrării" înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

4. „creare de profiluri" înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

5. „pseudonimizare" înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;

6. „sistem de evidență a datelor" înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;

7. „operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, UAB sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

8. „persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele UAB;

9. „destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice 4.5.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119/33 cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

10. „parte terță" înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, UAB, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a UAB sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

11. „consimțământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

12. „încălcarea securității datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

13. „date genetice" înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informații unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective și care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză;

14. „date biometrice" înseamnă o date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;

15. „date privind sănătatea" înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia;

Informare privind prelucrarea datelor - candidaţi/angajaţi

Cabinet Rector

 INFORMARE

în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE

 

            Pentru că ești angajat al Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia trebuie să știi că responsabilitatea noastră în această relație implică și modul în care avem grijă de datele tale personale.

            "Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia este inregistrata sub nr. 32125 în registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

„Prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

            Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de către Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia în calitate de angajator:

1.      Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, vârsta, data națterii, sex, telefon, e-mail, CNP, naționalitate, cetățenie, datele actului de identitate (serie, număr, valabilitate), funcţia, locul de muncă, durata contractului individual de muncă, semnatura olografa și semnatura în format digital, poza, CV-ul și programul, apartenenţa la sindicat). Datele sunt necesare pentru încheierea în mod valabil a contractului de muncă și derularea raportului contractual cu Operatorul. Poza este necesara pentru o mai buna identificare din partea studentilor cadrelor didactice, în exterior pentru reprezentarea instituției, legitimații angajat, pentru accesul la Biblioteca, etc. Informația privind apartenenţa la sindicate, determină, la cererea dvs. suportul biroului personal-salarizare  pentru reținerea și virarea cotizațiilor aferente.

 1. Date cu caracter personal privind familia (starea civila, detalii despre familie/soț/ persoane în întreținere, include și prelucrarea CNP persoanelor aflate în întreținere minori/majori); datele sunt prelucrate în raportări privind datele personalului angajat (Revisal, declarații fiscale) și statistice.
 2. Date cu caracter personal privind educatia și experienta profesionala (istoric educatie și training, calificari, certificari); datele sunt colectate și prelucrate de biroul personal salarizare
 3. Date cu caracter personal privind sanatatea (date privind starea de sanatate fizica și psihica sau afectiunile medicale declarate în chestionarele medicale și care rezulta din analizele medicale efectuate la angajare/controlul medical periodic, datele medicale fiind necesare pentru angajare/asigurarea securitatii și sanatatii în muncă.
 4. Detalii personale financiare (informații legate de conturi bancare, venituri, facilităti fiscale sau beneficii sociale, obligații fiscale, venituri din alte surse); datele sunt necesare în cadrul biroului personal salarizare/completarea declaratiilor de avere.
 5. Informații cu privire la locatia, imaginea și înregistrările audio-video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile operatorului, adresa IP captată la utilizarea website-urilor și aplicatiilor Operatorului). Datele sunt necesare în vederea asigurarii pazei și protecției în locațiile operatorului, a îmbunătățirii serviciilor oferite, soluționării reclamațiilor precum și în vederea asigurării functionalităților tehnice ale platformelor online utilizate de Operator).

Incepând cu data de 25 mai 2018, ne vom alinia la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera lor circulatie, stipulate în Regulamentul 2016/679/UE, astfel te informam cu privire la:

1.      Identitatea și datele de contact ale operatorului: Universitatea 1 DECEMBRIE 1918 din Alba Iulia, cu sediul în str. Gabriel Bethlen, nr.5, localitatea Alba Iulia, judetul Alba, reprezentată legal prin Rector - prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz, cod fiscal 5665935, tel: +40 258 806130, fax: +40 258 81263, e-mail: cond@uab.ro

2.      Incepand cu data de 25 mai 2018, pentru orice întrebări sau nemulțumiri te poti adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor, prin email la protectiadatelor@uab.ro.

3.      Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării:

 -    contractul individual de muncă încheiat între părți /documentele dumneavoastră pentru participarea la un  concurs public  

-    o obligație legală a Operatorului

-    consimțământul Dumneavoastra

-    aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale de muncă o vom realiza numai după informarea și consimțământul dumneavoastră.

4.      Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale părților (derularea Contractului individual de muncă), comunicări sau raportari către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat abilitate, soluționarea petițiilor, solicitărilor și a potentialelor litigii, recuperarea creantelor, asigurarea măsurilor de securitate și efectuarea de analize statistice.

5.      Destinatarii sau categoriile de deștinatari ai datelor cu caracter personal -  în vederea îndeplinirii obligatiilor legale și contractuale, comunicam aceste date către:

-     autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale, organele statului competente în materie penală), ca urmare a unei obligații legale a Operatorului;

-     furnizorii implicati în mod direct/indirect (ex. dezvoltatori de servicii IT, Servicii de medicina muncii și Securitate și Sanatate în muncă), alți parteneri contractuali  (ex. bănci);

-     partenerii contractuali ai universităţii;

-     partenerii contractuali ai universităţii;

-     persoanelor fizice sau juridice, ca urmare a unor obligaţii legale a operatorului;

-     alte instituții de învățamânt și cercetare;

-     instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecătorești, alte servicii autorizate, experți evaluatori.

6.      În desfășurarea activității curente, UAB nu transferă date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională. Orice solicitare de transmitere de informații care conțin date cu caracter personal nu poate fi satisfăcută decât cu informarea și consimțământul angajatului.

În plus față de informațiile menționate anterior, vă comunicăm ca:

(a). perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este întreaga perioada contractuală, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare legale.

 (b). Regulamentul menționat conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal:

 Prin "Dreptul de acces" menționat la  Articolul 15 din Regulament pot fi solicitate următoarele tipuri de  informații:

-                       care e scopul prelucrării datelor personale?

-                       ce categorii de date cu caracter personal sunt în cauză;

-                       care sunt destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal;

-                       care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal;

-                       dreptul la rectificare, ștergere, obiecție sau restricție;

-                       dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;

-                       în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la originea lor.

Totodata, conform Articolului 16 din Regulament "Dreptul la rectificare" ai dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc; persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Conform Articolului 17, Alineatul 1 ai dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, iar noi ca operatori avem obligaţia de a şterge datele cu caracter personal, în cazul în care există unul dintre motivele:

1.      datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

2.      persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea;

3.      persoana vizată se opune prelucrării. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

4.      există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;

5.      datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului;

6.      datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani.

Conform Articolului 18 Dreptul la restricţionarea prelucrării, persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării într-unul dintre cazurile:

-                       se contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite ca operator să verificăm exactitatea datelor în cauză;

-                       prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

-                       ca operatori nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată ni le solicită pentru o acțiune în instanţă;

-                       persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 Menționăm și obligaţia Operatorului de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării, prevezuta la art. 19 din Regulament: Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) şi articolul 18, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

 Cu privire la dreptul la portabilitatea datelor, prevazut la articolului 20 din Regulament, persoana vizată are dreptul să transmită date cu caracter personal altui operator de date. Operatorul de date trebuie să furnizeze persoanei vizate o copie a datelor cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Mai mult, operatorul de date nu trebuie să împiedice transmiterea datelor cu caracter personal unui nou operator de date.

 

Dreptul de portabilitate a datelor se aplică numai în cazul în care:

-                       datele sunt procesate prin mijloace automate;

-                       persoana vizată a dat consimțământul pentru prelucrare;

-                       prelucrarea este necesară pentru a îndeplini condițiile stipulate printr-un contract.

 

Conform Articolului 21 persoana vizată are dreptul de a se opune la:

-                       prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing direct;

-                       prelucrarea datelor pentru realizarea de profiluri;

-                       prelucrarea datelor prin mijloace automate;

-                       prelucrarea în scopuri științifice sau istorice.

(c)

Datele cu caracter personal prelucrate pentru unul sau mai multe scopuri specifice sau datele care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice, se prelucreaza numai în baza consimtamantului acordat. Totodata, ai dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

(d)

Daca ești de parere ca ți-am încălcat vreun drept privind acest subiect, te poti adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

(e)

Furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație necesară pentru încheierea unui contract sau în baza contractului de muncă incheiat o obligație legală și contractuală. Candidatul la un post/angajatul este obligat să furnizeze aceste date cu caracter personal în caz contrar, consecințele nerespectării acestei obligații fiind imposibilitatea încheierii, respectiv derulării contractului de muncă.

(f) Nu utilizam în cadrul Universității 1 DECEMBRIE 1918 din Alba Iulia, un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Actualizarea  prezentei  Informari privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm sa consultati periodic pagina web a institutiei www.uab.ro/informare - sectiunea „Prelucrare date personale".

Informarea dumneavoastră în calitate de angajat al Universității 1 DECEMBRIE 1918 din Alba Iulia privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 23.05.2018 și este insotita de Anexa 1 - Declaratie de consimtamant.

Cu deosebită considerație,

Rector,

prof. univ. dr. Daniel Valer BREAZ

Anexă la INFORMARE în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE

 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

 

Subsemnatul/a, (numele) _________________________________________(prenumele) _____________________________ născut/ă în anul ______ luna ___________ ziua ____ în __________________________judeţul (sectorul) _________________ cu domiciliul în ________________________________judeţul (sectorul) _________________ str. ______________________ nr. ___, bl. ___, ap. ___,  email__________________________________________________________ telefon______________________posesor al actului de identitate seria __ nr. _____________________ CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

In calitate de angajat al Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, am primit și am luat la cunoștință de INFORMAREA din data de 23.05.2018 ce insoteste prezenta declaratie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale și consimt în mod expres şi neechivoc ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate prin orice mijloace, în conformitate cu legislaţia europeană (Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), de către instituţia angajatoare şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia.

Prezenta declaraţie acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal menționate în Informarea ce însoțeste prezenta declarație de consimțământ pe întreaga perioadă contractuală, până la expirarea obligațiilor ce rezultă din contractul de muncă încheiat și a termenelor de arhivare legale.

 

Nume şi prenume:

 

Dată:                                                                                                           Semnătură:

 

 

 

*Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Informare privind prelucrarea datelor - candidaţi/studenţi

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

510009, Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen Nr. 5

Tel: +40 258 806130 • Fax: +40 258 812630 • E-mail: cond@uab.ro

 

Cabinet Rector

 INFORMAREA STUDENȚILOR

- la înmatricularea în cadrul Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

 în anul universitar 2023-2024, în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE

 

           

UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR).

            "Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este înregistrată sub nr. 32125 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal.

„Prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

            Categorii de date personale ce sunt prelucrate de către Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia:

1.      Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, data si locul nasterii, sex, telefon, e-mail, CNP, naționalitate, cetățenie, etnie, religie, date act identitate/pașaport (serie, număr, valabilitate, emitent), semnătură olografă, poză). Datele sunt necesare pentru derularea în mod valabil a contractului de studii și derularea raportului contractual cu Operatorul; prelucrări statistice, raportări către  autorități și instituții ale statului, in bazele de date UMS si RMUR, poza este necesară pentru eliberarea actelor de studii, legitimații.

 1. Date cu caracter personal privind familia (starea civilă, nume și prenume părinți, domiciliu); datele sunt prelucrate în bazele de date UMS si RMUR și statistic;
 2. Date cu caracter personal privind starea sociala specială: din grupuri dezavantajate/medii defavorizate; orfan (de un părinte); orfan (de ambii părinţi); provenit din familie monoparentală; provenit din case de copii/din plasament familial prelucrarea datelor se face in scopul acordării de facilităti financiare, burse, prelucrare în bazele de date UMS si RMUR, statistic.
 3. Date personale financiare (informatii legate de conturi bancare, venituri, facilitati fiscale sau beneficii sociale, venituri din alte surse); datele sunt necesare pentru acordarea de facilitati  sau alte drepturi stabilite prin lege, burse, în bazele de date UMS si RMUR.
 4. Date cu caracter personal privind educația date privind școlaritatea studentului, date privind pregatirea anterioara a studentului (absolvent de liceu/facultate), date de tip administrativ, date privind absolventul, datele sunt prelucrate pentru a se cunoaște parcursul educational in UMS, raportare Registrul Matricol Unic din Romania, statistic.
 5. Date cu caracter personal privind sănătatea; date privind starea de sănătate fizică și psihică sau afecțiunile medicale declarate în adeverințele/documentele medicale și care rezultă din analizele medicale efectuate la accesul în sistemul de învățământ superior, prelucrare în baza de date RMUR.
 6. Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrările audio-video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile operatorului, adresa IP captată la utilizarea website-urilor și aplicațiilor operatorului). Datele sunt necesare în vederea asigurării pazei și protecției în locațiile operatorului, a îmbunătățirii serviciilor oferite, soluționării reclamațiilor precum și în vederea asigurării funcționalităților tehnice ale platformelor online utilizate de Operator).

Începând cu data de 25 mai 2018, ne-am aliniat la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera lor circulație, stipulate în Regulamentul 2016/679/UE, astfel te informăm cu privire la:

1.      Identitatea și datele de contact ale operatorului: Universitatea "1 DECEMBRIE 1918" din Alba Iulia, cu sediul în str. Gabriel Bethlen, nr.5, localitatea Alba Iulia, județul Alba, reprezentată legal prin Rector - prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz, cod fiscal 5665935, tel: +40 258 806130, fax: +40 258 812630, e-mail: cond@uab.ro

 

2.      Începând cu data de 25 mai 2018, pentru orice întrebări sau nemulțumiri te poți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor, prin email la protectiadatelor@uab.ro.

 3.      Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării:

    

-    art. 6 alin. 1 lit. a din Regulament - persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal

-    art. 6 alin. 1 lit. b din Regulament prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte

-    art. 6 alin. 1 lit. c din Regulament prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele realizate în baza prezentei o vom realiza numai după informarea și consimțământul dumneavoastră

Prelucrarea este necesară în scopul executarii contractelor si raporturilor juridice specifice procesului de invatamant, raportare in bazele de date UMS, RMUR, pentru activitatile necesare in vederea indeplinirii scopului pentru care institutia a fost creata, fiind folosite si pentru analize, prelucrari statistice si arhivare, comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat abilitate, în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, soluționarea petițiilor, solicitărilor și a potențialelor litigii, în interesul legitim al Universităţii pentru recuperarea creanțelor, asigurarea măsurilor de securitate.

4.      Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal -  în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și contractuale, comunicăm aceste date către:

-      angajatii operatorului cu drept de acces;

-      autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale, organele statului competente în materie penală), Casa de Asigurari de Sanatate, ca urmare a unei obligații legale a Operatorului;

-      furnizorii /prestatorii implicați în mod direct/indirect (dezvoltatori de servicii IT, banci, servicii de medicina muncii, securitate si sanatate in munca);

-      Ministerului Educatiei Nationale ii sunt raportate datele nominal prin UEFISCDI;

-      instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, alte servicii autorizate, experți evaluatori.

5.      În desfășurarea activității curente, UAB nu transferă date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională. Orice solicitare de transmitere de informații care conțin date cu caracter personal nu poate fi satisfăcută decât cu informarea și consimțământul studentului.

În plus față de informațiile menționate anterior, va comunicam că:

(a). perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este întreaga perioadă contractuală, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare legale.

(b). Regulamentul menționat conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal: "Dreptul de acces", "Dreptul la rectificare" dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), "obligația operatorului de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal  "Dreptul la restricţionarea prelucrării", "dreptul la portabilitatea datelor",  "dreptul de a se opune", "persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri."

 

 

(c)

Datele cu caracter personal prelucrate pentru unul sau mai multe scopuri specifice sau datele care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice, se prelucrează numai în baza consimțământului acordat (Anexa Declaratie de Consimtamânt). Totodată, ai dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

(d)

Dacă ești de părere că ți-am încălcat vreun drept privind acest subiect, te poți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

(e)

Furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație necesară în scopul executarii contractelor si raporturilor juridice specifice procesului de invatamant, pentru activitatile necesare in vederea indeplinirii scopului pentru care institutia a fost creata si în baza contractului de școlarizare încheiat o obligație legală și contractuală.  Studentul este obligat să furnizeze aceste date cu caracter personal în caz contrar, consecințele nerespectării acestei obligații fiind imposibilitatea derulării contractului de școlarizare.

(f) Nu utilizăm în cadrul Universității "1 DECEMBRIE 1918" din Alba Iulia, un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

 

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea,  integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.

Informarea dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal este însoțită de  Anexa 1 -    Declarație de consimțământ.

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/a, (numele) ________________________________ (prenumele) __________________________ (numele anterior) ________________________ cu domiciliul în _______________ judeţul (sectorul) ______________ str. _____________________ nr. ___, bl. ___, ap. ___,  posesor al ____________________seria __ nr. _____ CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

în calitate de STUDENT  a Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

       consimt în mod expres şi neechivoc

      nu consimt

că datele mele cu caracter personal menționate în Informarea ce însoțeste prezenta declarație de consimțământ, să fie prelucrate, în conformitate cu legislaţia europeană (Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal) de către instituţia de învățământ UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia.

Prezenta declaraţie acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare legale.

 


Nume şi prenume:

 

Dată:                                                                                                           Semnătură:

Contact privind protecţia datelor

Adresa de contact cu privire la REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

E-mail:  protectiadatelor@uab.ro

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK