Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Evenimente Facultatea de Drept și Stiințe Sociale

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A STUDENŢILOR ŞI STUDENŢILOR MASTERANZI cu titlul:Provocări actuale și viitoare ale societății. Tendințe și legislație 18 Aprilie 2024 10:00 - 10:00

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A STUDENŢILOR ŞI STUDENŢILOR MASTERANZI cu titlul:Provocări actuale și viitoare ale societății. Tendințe și legislație

Detalii...

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „DREPTUL AFACERILOR, TEHNOLOGIILOR ȘI INTELIGENȚEI ARTIFICIALE” Ediția a II-a 11 Aprilie 2024 10:00 - 10:00

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „DREPTUL AFACERILOR, TEHNOLOGIILOR ȘI INTELIGENȚEI ARTIFICIALE” Ediția a II-a

Detalii...

Invitație de participare la masa rotundă organizată de Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia/ Facultatea de Drept și Științe Sociale 26 Martie 2024 08:00 - 16:00

Invitație de participare la masa rotundă organizată de Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia/ Facultatea de Drept și Științe Sociale

Detalii...

International Summer Law School, ediția a XVI-a, cu tema: „Responsabilitatea legală. Quo vadis?” (ISLS 2023) 18 Septembrie 2023 08:00 - 16:00

International Summer Law School, ediția a XVI-a, cu tema: „Responsabilitatea legală. Quo vadis?” (ISLS 2023)

Detalii...

Conferința Internațională PATRIMONIUM VII „SALVE APULUM ET ULPIA TRAIANA AETERNA”, 8-9 iunie 2023 8 Iunie 2023 08:00 - 16:00

Conferința Internațională PATRIMONIUM VII „SALVE APULUM ET ULPIA TRAIANA AETERNA”, 8-9 iunie 2023

Detalii...

Facultatea de Drept și Stiințe Sociale

Prezentare

Facultatea de Drept și Științe Sociale este o instituție de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, integrată sistemului național de învatamant superior, care funcționează în baza Constituției României, a Legii Învățământului şi Legii 88/1993, a Cartei universitare şi regulamentelor proprii de funcţionare, elaborate potrivit legii. Facultatea de Drept și Știinţe Sociale a fost înființată în anul 2003, prin Hotărârea Guvernului României nr. 1082/11.09.2003, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 687/30.09.2003.

Misiunea Facultății se defineste în trei planuri:

1. Misiunea facultății pe plan academic:

Facultatea este o structură universitară de învățământ  şi cercetare. Asumarea acestei duble misiuni - de învăţământ şi cercetare - este confirmată şi justificată prin creșterea progresivă a componenței de cercetare în ansamblul activitații facultății, concretizată prin dezvoltarea unor structuri specializate de cercetare, prin amplificarea cercetării științifice la nivelul catedrelor şi prin prezența tot mai activă a facultății în competiția pentru finanțarea cercetării prin granturi, contracte şi programe de cercetare, pe plan intern şi pe plan european.  

2. Misiunea facultății pe plan social:

a) pregătirea specialiștilor în domeniile stabilite în funcție de comanda sociala, de nevoile şi posibilitățile dezvoltării socio-economice ale zonei.

b) asigurarea efectivă a egalității șanselor de studii superioare pentru tinerii cu posibilități materiale reduse, din zonele defavorizate economic și social.

c) crearea condițiilor favorabile de evoluție științifică și promovare profesională pentru tinerii cu performanțe superioare, din municipiul Alba Iulia și zona, si diminuarea fenomenului de migrare a acestora către alte centre universitare.

3. Misiunea facultății pe plan regional şi naţional:

a) contribuție la recuperarea și valorificarea tradiției istorico-culturale prin pregătirea generației tinere, dezvoltarea cercetării științifice și a creației de valori, pentru diminuarea și, treptat, eliminarea decalajului dintre Alba Iulia, ca simbol naţional, și Alba Iulia ca realitate socială, științifică și culturală;

b) contribuție la asigurarea cadrului instituțional și a mijloacelor materiale de punere în valoare și dezvoltare a potențialului de competențe din Alba Iulia și zona, atragerea specialiștilor din alte zone ale țării, constituirea și dezvoltarea unei comunități academice care contribuie, prin mijloacele învăţământului, ale cercetării știintifice şi creației culturale, la dezvoltarea economica, socială şi culturală a zonei.

Obiective strategice  

Adaptând coordonatele generale ale dezvoltării instituționale la contextul actual în plan academic, economic, politic și social, precum și în funcție de evoluțiile prognozate pe termen scurt şi mediu, strategia Facultății vizează următoarele obiective:

- continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învatamântului, în acord cu standardele naționale şi criteriile academice de evaluare a universităților;

- promovarea unei politici de personal care să încurajeze excelența, evoluția profesională, atașamentul şi loialitatea față de instituție;

- susținerea prioritară a cercetării științifice, printr-un ansamblu de măsuri privind personalul, finanțarea şi asigurarea logistico-materială, la nivelul standardelor impuse universităților  cu misiune de învățământ şi cercetare;

- restructurare a curriculum-ului, în strânsă legătură cu ciclicizarea programelor de studii şi cu organizarea, la nivel instituțional, a specializărilor, rutelor profesionale şi structurilor universitare;

- extinderea relațiilor de cooperare cu universități şi institute din țară şi străinătate, prin programe de învățământ şi cercetare şi prin mobilități de cadre didactice şi studenţi;

- pregatirea Facultății pentru adaptarea la restructurările impuse de integrarea europeană, extinderea relațiilor cu universități din Europa şi compatibilizarea curriculum-ului şi a organizării instituționale cu standardele practicate în Comunitatea Europeana.

- aplicarea unui management eficient, întemeiat pe planificarea strategică şi asigurarea calității, care să permită corelarea programelor de dezvoltare instituțională cu resursele financiare disponibile sau pe care Facultatea le poate atrage prin prestări de servicii specifice, prin programe şi contracte cu beneficiari, inclusiv prin participarea la programele europene;

- extinderea şi modernizarea dotărilor pentru învățământ şi cercetare la nivelul cerintelor actuale, continuarea efortului investițional în laboratoare didactice şi de cercetare performante.

Planul strategic preconizează realizarea unui echilibru optim între creșterile cantitative şi exigențele calitative privind studenții şi absolvenții, precum şi între evoluția numărului de studenți şi evoluția celorlalte componente ale procesului de învatamânt şi ale organizării instituționale.

Actuala gama de specializări la care Facultatea școlarizează s-a constituit treptat, în acord cu misiunea și obiectivele instituției, opțiunea strategică fiind creșterea moderată și echilibrată a gamei de specializari și a numărului de studenți, prin corelarea cu celelalte componente ale procesului de învățământ: personal didactic, spații de învățământ și dotare didactico-materială, serviciile pentru cadre didactice și studenți.

Planul strategic se întemeiază pe concepția potrivit căreia cercetarea științifică este (şi trebuie să fie) o componentă a activității academice cel puţin echivalentă, ca importanța şi volum, cu componenta de învatamânt.

La nivelul Facultății, managementul se realizează prin acțiunea combinată şi coerentă a celor două filiere principale ale conducerii: conducerea academică şi conducerea administrativă.

Problema managementului calității este abordată de Facultate ca o problemă de strategie globală, care angajează toate componentele şi procesele activității de învățământ, cercetare şi administrativă.

Contact

  • Adresa Strada Unirii nr. 15-17
  • Cod Postal 510009
  • Locatie Locatie universitate

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK