Programe de studiu pentru licenta

Drept

Program Acreditat, durata studiilor 4 ani/240 credite

Absolvenţii specializării Drept pot ocupa posturi de:

 1. Magistraţi;
 2. Avocaţi;
 3. Notari;
 4. Consilieri juridici;
 5. Jurisconsulţi;
 6. Cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi univesitar;
 7. Funcţionari superiori publici în administraţia de stat, centrală şi locală, în aparatul administrativ al justiţiei, poliţiei, în sistemul financiar-fiscal.

Competențe profesionale:

 • Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor și metodologiilor din domeniul juridic;
 • Aplicarea tehnicilor și instrumentelor specifice domeniului juridic;
 • Aplicarea legislației românești, a legislației europene și a celorlante instrumente juridice internaționale;
 • Interpretarea, corelarea și compararea instituțiilor juridice din dreptul național, dreptul european și dreptul altor state;
 • Aplicarea cunoștințelor necesare în culegerea datelor și informațiilor referitoare la o problemă de drept concretă;
 • Utilizarea legislației în vigoare în analiza situațiilor juridice, în aplicarea lor corectă din punct de vedere juridic și în soluționarea lor;

Competențe transversale:

 • Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată;
 • Familarizarea cu rolurile și activitățile specifice muncii în echipă și distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate;
 • Conștientizarea nevoii de formare continuă. Utilizarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru dezvoltarea personală și profesională. 

 

Vezi mai mult ...

Sociologie

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Absolvenţii specializării Sociologie pot ocupa posturi de:

 1. sociolog;
 2. asistent cercetare în sociologie;
 3. specialist planificare teritorială;

Competențe profesionale:

 • Proiectarea și realizarea de cercetări sociologice în organizații, comunități, cercetări culturale și studii de piață;
 • Gestionarea sistemelor de informații bazate pe indicatori sociali;
 • Diagnoza problemelor sociale/sociologice și aplicarea în designul de politici publice și  sociale;

Competențe transversale:

 • Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă, de punctualitate și răspundere personală față de rezultat în conformitate cu codurile de conduită profesională;
 • Asimilarea tehnicilor de relaționare în grup. Dezvoltarea capacităților empatice de comunicare interpersonală și de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă;

Vezi mai mult ...

Asistenţă Socială

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Absolvenţii specializării Asistență Socială pot ocupa posturi de:

 1. Asistent social;
 2. Asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice;
 3. Asistent de cercetare în asistență socială;

Competențe profesionale:

 • Identificare, culegere de informații, documentare, evaluarea și înregistrarea informațiilor, analiză, evaluare și intervenție specifică pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel individual, familial, de grup, comunitar și societal;
 • Elaborarea, implementarea și evaluarea proiectelor, programelor și politicilor de asistență socială pentru diferite categorii vulnerabile;
 • Dezvoltarea serviciilor și activităților de prevenire precum și a celor de suport acordate beneficiarilor sistemului de asistență socială;
 • Consultanță în accesarea resurselor comunitare pentru persoane și grupuri sociale excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituții, servicii, prestații);
 • Consiliere și alte metode de intervenție specializate acordate în mediul familial sau instituțional cu respectarea valorilor și  principiilor specifice asistenșei sociale;
 • Comunicare și relaționare profesională. Beneficiari și alți factori sociali implicați;

Competențe transversale:

 • Abordarea obiectivă și argumentată, teoretic și practic a unor situații problemă în vederea soluționării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistenței sociale;
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere ierarhice la nivel intra si interorganizațional;
 • Autoevaaluarea obiectivă a nevoii de formare și identificarea resurselor și modalităților de dezvoltare personală și profesională în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței muncii;

Vezi mai mult ...

Administraţie Publică

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Calificări:

 1. consilier administrația publică;
 2. secretari de primării;
 3. funcţionari de stare civilă şi alţi funcţionari;

Competențe profesionale:

 • Utilizarea conceptelor și principiilor fundamentale de organizare și funcționare a structurilor administrative pentru inserția profesională în instituții publice și/sau private;
 • Identificarea și aplicarea dispozițiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv inițierea și formularea de propuneri de acte normative și/sau administrative;
 • Comunicarea orală și scrisă, în limba programului de studii și într-o limbă de circulație internațională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate;
 • Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituțională;
 • Administrarea activităților specifice din domeniu, cu respectarea eticii și deontologiei profesionale instituțională;
 • Identificarea, analizarea și rezolvarea problemelor din administrația publică, în mod cooperant, flexibil și eficient;

Competențe transversale:

 • Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice și a deontologiei profesionale;
 • Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală;
 • Autoevaluarea nevoii de formare profesională, identificarea resurselor, modalităților de formare,  dezvoltare personală, profesională, în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței muncii;

Vezi mai mult ...

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Calificări:

 1. Profesor în învățământul primar
 2. Profesor în învățământul preșcolar

Competențe profesionale:

 • Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar;
 • Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar;
 • Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari/școlarii mici;
 • Abordarea managerială a grupului de preșcolari/școlari mici, a procesului de învățământ și a activităților de învățare/integrare socială specifice vârstei grupului țintă;
 • Consilierea, orientarea și asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane/grupuri educaționale (preșcolari/ școlari mici/elevi, familii, profesori, angajați etc.);
 • Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră;
 • Utilizarea metodelor de cercetare științifică și prelucrare a datelor în domeniul educației;
 • Aplicarea caracteristicilor învățământului centrat pe elev în proiectarea, implementarea și evaluarea curriculum-ului școlar;

Competențe transversale:

 • Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite;
 • Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfășurării proiectelor și programelor din domeniul științelor educației;
 • Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții, în vederea formării și dezvoltării profesionale continue;
 • Promovarea valorilor asociate realizării unui învățământ de calitate, în conformitate cu politicile educaționale interne și în acord cu cele elaborate și popularizate la nivel european, pe baza cunoașterii specificității domeniului educațional european și a interculturalității;

Vezi mai mult ...

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - ID Alba

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Calificări:

 1. Profesor în învățământul primar
 2. Profesor în învățământul preșcolar

Competențe profesionale:

 • Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar;
 • Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar;
 • Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari/școlarii mici;
 • Abordarea managerială a grupului de preșcolari/școlari mici, a procesului de învățământ și a activităților de învățare/integrare socială specifice vârstei grupului țintă;
 • Consilierea, orientarea și asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane/grupuri educaționale (preșcolari/ școlari mici/elevi, familii, profesori, angajați etc.);
 • Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră;
 • Utilizarea metodelor de cercetare științifică și prelucrare a datelor în domeniul educației;
 • Aplicarea caracteristicilor învățământului centrat pe elev în proiectarea, implementarea și evaluarea curriculum-ului școlar;

Competențe transversale:

 • Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite;
 • Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfășurării proiectelor și programelor din domeniul științelor educației;
 • Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții, în vederea formării și dezvoltării profesionale continue;
 • Promovarea valorilor asociate realizării unui învățământ de calitate, în conformitate cu politicile educaționale interne și în acord cu cele elaborate și popularizate la nivel european, pe baza cunoașterii specificității domeniului educațional european și a interculturalității;

Vezi mai mult ...

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar - ID Deva

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Calificări:

 1. Profesor în învățământul primar
 2. Profesor în învățământul preșcolar

Competențe profesionale:

 • Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar;
 • Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar;
 • Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari/școlarii mici;
 • Abordarea managerială a grupului de preșcolari/școlari mici, a procesului de învățământ și a activităților de învățare/integrare socială specifice vârstei grupului țintă;
 • Consilierea, orientarea și asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane/grupuri educaționale (preșcolari/ școlari mici/elevi, familii, profesori, angajați etc.);
 • Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră;
 • Utilizarea metodelor de cercetare științifică și prelucrare a datelor în domeniul educației;
 • Aplicarea caracteristicilor învățământului centrat pe elev în proiectarea, implementarea și evaluarea curriculum-ului școlar;

Competențe transversale:

 • Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite;
 • Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfășurării proiectelor și programelor din domeniul științelor educației;
 • Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții, în vederea formării și dezvoltării profesionale continue;
 • Promovarea valorilor asociate realizării unui învățământ de calitate, în conformitate cu politicile educaționale interne și în acord cu cele elaborate și popularizate la nivel european, pe baza cunoașterii specificității domeniului educațional european și a interculturalității;

Vezi mai mult ...

Educaţie Fizică şi Sportivă

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Calificări:

 1. Profesor în învățământul liceal și postliceal;
 2. Profesor în învățământul gimnazial;

Competențe profesionale:

 • Proiectarea modulară (Educație fizică și sportivă, Sport și performanță motrică, Kinetoterapie și motricitate specială) și planificarea conținuturilor de bază ale domeniului cu orientare interdisciplinară;
 • Organizarea curriculumului integrat și a mediului de instruire și învățare, cu accent interdisciplinar (Educație fizică și sportivă, Sport și performanță motrică, Kinetoterapie și motricitate specială);
 • Evaluarea creșterii și dezvoltării fizice și a calității motricității potrivit cerințelor/ obiectivelor specifice educației fizice si sportive, a atitudinii față de practicarea independentă a exercițiului fizic;
 • Descrierea și demonstrarea sistemelor operaționale specifice Educației fizice și sportive, pe grupe de vârstă;
 • Evaluarea nivelului de pregătire a practicanților activităților de educație fizică și sport;
 • Utilizarea elementelor de management și marketing specifice domeniului;

Competențe transversale:

 • Organizarea de activități de educație fizică și sportive pentru persoane de diferite vârste și niveluri de pregătire în condiții de asistentă calificată, cu respectarea normelor de etică și deontologie profesională;
 • Îndeplinirea În condiții de eficiență și eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea și desfășurarea activităților sportive;
 • Operarea cu programe digitale, documentarea și comunicarea într-o limbă de circulație internațională;

Vezi mai mult ...

Kinetoterapie şi Motricitate Specială

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Calificări:

 1. Kinetoterapeut;
 2. Profesor cultură fizică medicală;

Competențe profesionale:

 • Proiectarea modulară și planificarea conșinuturilor de bază ale domeniului cu orientare interdisciplinară;
 • Organizarea curriculumului integrat și a mediului de instruire și învățare, cu accent interdisciplinar;
 • Evaluarea clinică primară (funcțională) și diagnoza nevoilor de intervenție kinetoterapeutică;
 • Realizarea programelor de intervenție kinetoterapeutică, cu caracter profilactic curativ și de recuperare;
 • Utilizarea metodelor și tehnicilor de intervenție kinetoterapeutică;
 • Utilizarea elementelorde management și marketing specifice domeniului;

Competențe transversale:

 • Organizarea de programe kinetoterapeutice în condiții de asistență calificată, cu respectarea normelor de etică și deontologie profesională;
 • Îndeplinirea în condiții de eficiență și eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea și desfășurarea activităților specifice intervențililor kinetoterapeutice;
 • Autoevaluarea obiectică a nevoii de formare profesională în scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieței muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare personală;

Vezi mai mult ...

Terapie Ocupaţională

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Calificări:

 1. Terapeut ocupațional;
 2. Specialist în evaluarea ocupațională a persoanelor cu dezabilități;

Competențe profesionale:

 • Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei;
 • Proiectarea demersului de cercetare în domeniul psihologiei;
 • Identificarea și evaluarea nevoilor; ocupaționale ale clientului și a situațiilor problematice;
 • Managementul și promovarea terapiei ocupaționale;
 • Proiectarea și realizarea intervențiilor de terapie ocupațională;
 • Relaționarea și comunicarea interpersonală specifice terapiei ocupaționale;

Competențe transversale:

 • Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale prin folosirea cunoștințelor și înțelegerea sensului si relației dintre funcție vs. dizabilitate, mediu și sănătate;
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice;
 • Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competentelor profesionale Ia dinamica contextului social;

Vezi mai mult ...

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK