Program EURO 200 - ajutor financiar pentru achiziţie calculatoare

IMPORTANT !

Dosarul cu toate documentele solicitate, care trebuie depuse pentru a beneficia de ajutorul financiar de 200 euro pentru achizitia unui calculator, se poate trimite:

- PRIN POȘTĂ, la adresa Alba Iulia, Str. Gabrie Bethlen nr.5, cu specificatia pe plic  „Pentru EURO200”

- PRIN EMAIL la adresa chava@uab.ro. Toate documentele se semneaza, se scanează și apoi se transmit la adresa precizată.

 

PROGRAMUL EURO 200 pe anul 2020

Beneficiarii acestui program sunt persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 269/2004 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a)       sunt studenți în învățământul de stat sau particular acreditat, cu o vârstă de până în 26 de ani;

b)      provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 RON pe membru de familie.

Dosarele pentru obținerea ajutorului financiar de 200 de euro se depun, până la data de 19.04.2019, la SECRETARUL ȘEF al Universității (Palatul Apor), et. 1.

 

Conținutul dosarului

1.   cerere tip (de descarcă de AICI sau se solicită la secretariatele facultăților);

2. copie a certificatului de naștere și copie a actului de identitate al studentului;

Pentru conformitate cu originalele, la depunerea dosarului se prezintă obligatoriu și documentele originale.

3. copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate ale membrilor familiei, după caz (părinți, frați surori)

Pentru conformitate cu originalele, la depunerea dosarului se prezintă obligatoriu și documentele originale

4. adeverințe originale de la instituțiile/unitățile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev sau student, pentru frați/surori, dacă e cazul;

5. acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei

 - adeverințe privind venitul din salarii, venituri agricole, cupon de pensie, etc.

Notă: La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației familiale complementare, alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și a burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.

- anchetă socială eliberată de primăria de domiciliu

 6. declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată de persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, prin care se declară că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard. (Decalarația se descarcă AICI)

 7. adeverință eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția studenților din anul I

Notă: În situația în care beneficiarii eligibili au venituri egale, criteriile de departajare pentru studenți vor fi obținerea a minim 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii.

 

Ce trebuie sa știi:

 §  Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

§  Sunt considerate calculatoare personale și dispozitivele mobile de tip calculator personal cum ar fi laptopul, notebookul, netbookul sau dispozitivele echivalente.

§  Calculatoarele a căror achiziționare se realizează prin ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare, vor cuprinde în mod obligatoriu și software de bază licențiat, incluzând un sistem de operare și un program antivirus."

§  Persoanele din cadrul instituției de învățământ, desemnate de către președintele comisiei din unitatea/instituția de învățământ, vor confrunta actele originale cu copiile, iar pe acestea din urma vor trece mențiunea conform cu originalul pe fiecare pagina, sub care vor semna atât primitorul, cat si solicitantul.

§  Termenul „familie" desemnează persoanele prevăzute la art. 2, alin 3, 4, 5, și 6 din Normele Metodologice de aplicare a legii.

§  Beneficiarii Legii nr. 269/2004 se pot prezenta la oricare agent economic care comercializează calculatoare și pot achiziționa calculatoare în baza bonului valoric în original, achitând diferența de preț care depășește contravaloarea ajutorului financiar.

Calendarul

CALENDARUL

Programului EURO200 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2020

 Stabilirea și numirea Comisiei centrale, a comisiilor județene, a comisiilor din unitățile și instituțiile de învățământ

Până în 6 aprilie

Depunerea cererilor

până la 17 aprilie

Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și instituțiile de învățământ împreună cu comisiile de anchetă socială

22 aprilie-14 mai

Centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat

15 mai-22 mai

Afișarea pe portalul Ministerului Educației și Cercetării a listei de cereri eligibile

 

25 mai

Afișarea în fiecare unitate de învățământ a listei beneficiarilor

26 mai

Depunerea contestațiilor

25 mai - 29 mai

Rezolvarea contestațiilor

02 iunie-09 iunie

Afișarea rezultatului contestațiilor pe portalul dedicat și în fiecare unitate de învățământ

11 iunie

Afișarea pe portalul Ministerului Educației și Cercetării a listei beneficiarilor aprobată prin ordin de ministru

 

6 iulie

Achiziția bonurilor valorice de către MEC

 

6 iulie - 27 iulie

Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari

27 iulie - 14 august

Achiziționarea de calculatoare

27 iulie - 12 octombrie

Depunerea copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi și studenți

28 iulie - 15 octombrie

Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi și de pe procesele- verbale de predare-primire spre decontare, la comisia județeană, respectiv la comisiile din instituțiile de învățământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat 

 25 iulie - 30 octombrie

Decontarea către operatorii economici

30 iulie - 20 noiembrie

Comisia de evaluare și selectie a beneficiarilor

  • Comisia de evaluare și selectie a beneficiarilor Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK