Programe de studiu pentru licenta

Teologie ortodoxă pastorală

Durată studii

4 ani

Scurtă prezentare a programului

Teologia Ortodoxă Pastorală funcţionează în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă. Programul de studiu este acreditat de Ministerul Educaţiei Naţionale, dezvoltând un învăţământ de calitate în domeniul teologiei şi al ştiinţelor umaniste. Obiectivul educaţional al programului Teologie Ortodoxă Pastorală este determinat de rigori de natură academică (parteneriate de învăţare şi cercetare interne şi internaţionale pentru studenţi şi cadre didactice; competitivitate; actualitate; interdisciplinaritate) şi de natură duhovnicească (contruirea profilului moral al studentului). Cadrele didactice care predau la acest program au beneficiat de formări profesionale în ţară şi străinătate, ceea ce conferă integrarea educaţiei teologice din Alba Iulia în fluxul internaţional de profil. Studenţii sunt integraţi activ în procesul de învăţare şi cercetare.

Calificări și profesii la absolvire (conform Clasificării ocupațiilor din Romania)

Finalitatea studiilor la programul de Teologie Ortodoxă Pastorală are în vedere integrării sacerdotale (specialişti în religie, diacon, preot, episcop, specialişti în domeniul social) sau în învăţământ, prin absolvirea modulului psihopedagogic (profesori în învăţământul primar, gimnazial, secundar şi universitar).

Principalele discipline studiate

Programul de Teologie Ortodoxă Pastorală oferă o paletă largă de discipline de studiu, având ca scop dezvoltarea intelectuală şi morală a studentului. Este, în fapt, un exerciţiu al cunoaşterii care angajează dialogul dintre discipline de natură teologică, filozofică, de istorie a religiilor în general şi a creştinismului în special, știinţe biblice, istorice, sistematice sau practice. Prin îmbinarea lor, programul de Teologie Pastorală oferă studentului o dezvoltare armonioasă, o cultură vastă, puternic articulată în realităţile cotidiene. Principalele discipline sunt: Studiul Vechiului Testament, al Noului Testament, Istoria Creştinismului, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Patrologie, Bizanţ, Misiologie, Istoria şi filosofia religiilor, Liturgică, Omiletică, Dogmatică, Morală, Pastorală, Limba Greacă, Limba Latină, Limba Engleză.

Aspecte privind practica profesională

Modulul disciplinelor practice este foarte dezvoltat. Există parteneriate încheiate cu factori direct interesaţi din ţară (Arhiepiscopia Ortodoxă din Alba Iulia; parohii urbane şi rurale, ONG-uri) şi, de asemenea, prin Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în cadrul programelor Erasmus, cu instituţii similare din străinătate.

Posibilități de continuare a studiilor (masterat, doctorat)

Facultatea de Teologie oferă posibilitatea de continuare a studiilor prin două programe de Masterat şi Studii Doctorale. Masteratul dezvoltă două direcţii: Teologie comparată şi Mediere interculturală și interreligioasă.

Oportunități de angajare pe piața muncii

Rata de angajare la finalul studiilor este ridicată. Acest lucru este posibil având în vedere puterea de absorbţie în acest domeniu prin structurile de profil: Arhiepiscopii, Episcopii, Protopopiate, Parohii şi ONG-uri, unde s-a identificat o nevoie crescută de resursă umană.

Muzică religioasă

Durată studii
3 ani

Scurtă prezentare a programului
Specializarea Muzică religioasă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia a fost înființată în anul 2014, cu binecuvântarea IPS Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei. Inițiativa înființării acesteia a venit dintr-o necesitate, întrucât zona nu dispunea de programe de studii superioare care să permită formarea muzicienilor profesioniști. Pe de altă parte, cererea de specialiști în domeniul muzicii a devenit din ce în ce mai mare în ultimii ani, pe fondul intensificării activității artistice la nivelul județului prin apariția unor formații de profil (fanfară, orchestră) care au nevoie de personal calificat. Acest program are un statut aparte în conturarea peisajului cultural zonal şi naţional, întrucât, prin cele două paliere ale sale – teologic şi muzical – contribuie la revalorificarea unei experienţe istorice în care cântarea şi rugăciunea se completau armonios.

Calificări și profesii la absolvire (conform Clasificării ocupațiilor din Romania)
Calificările și profesiile dobândite după absolvirea acestei specializări sunt: Profesor în învățământul gimnazial; Profesor în învățământul liceal, postliceal; Referent muzical; Corist; Cântăreț bisericesc; Dirijor; Documentarist (studii superioare).

Principalele discipline studiate
Programul de licență își propune să ofere o perspectivă plurivalentă asupra muzicii, abordând atât elemente ale culturii muzicale universale, cât și aspecte care țin de cultura muzicală națională și locală. În acest sens, am putea împărți diciplinele studiate în 3 categorii. 1) discipline care vizează însușirea limbajului culturii muzicale universale. Dintre acestea amintim: Teorie, Solfegiu, Dicteu; Istoria muzicii; Armonie; Contrapunct; Forme și analize muzicale, Teoria instrumentelor, Citire de partituri. Cunoștințele dobândite la aceste discipline vor permite studentului să analizeze și să interpreteze corect o piesă muzicală dintr-o anumită perioadă stilistică. Aceste abilități  vor putea fi dezvoltate la cursurile de Ansamblu coral și Dirijat cor. 2) discipline care vizează însușirea limbajului muzicii de tradiție bizantină: Teoria muzicii bizantine; Paleografie muzicală bizantină; Istoria muzicii bizantine. Odată însușite, noțiunile specifice acestei culturi muzicale vor fi puse în practică la cursurile de Ansamblu psaltic, precum și prin participarea la slujbele desfășurate în capela Facultății. 3) discipline care tratează tradițiile muzicale naționale și locale. Folclorul este una dintre marile bogății ale țării noastre care trebuie cunoscută și pusă în valoare. După o prezentare a tradițiilor muzicale specifice fiecărei zone folclorice, studenții vor avea ocazia să analizeze specificul zonei din care provin. Cei interesați pot opta pentru cursurile de instrument popular (vioară, acordeon, contrabas etc), având ocazia să facă parte din formația folclorică a Facultății de Teologie.

Aspecte privind practica profesională
Practica profesională se realizează individual, în cadrul unor cursuri precum canto coral, pian, citire de partituri, sau în comun, în cadrul diferitelor tipuri de formații ale Facultății de Teologie; ansamblu coral, ansamblu psaltic, orchestră folclorică
Instituție parteneră: Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba Iulia.

Posibilități de continuare a studiilor (masterat, doctorat)
Se intenționează ca, în cel mai scurt timp, în cadrul secției de Muzică religioasă să fie deschisă și linia de Masterat.

Oportunități de angajare pe piața muncii
Oportunitățile sunt multiple: posibilitatea de a ocupa un post didactic pe specializarea Educație muzicală în cadrul învățământului primar și gimnazial; ocuparea unui post de dirijor de cor; ocuparea unui post de cântăreț bisericesc; membru în diferite tipuri de formații vocale (coruri, grupuri vocale) sau intrumentale (orchestre, fanfare); referent muzical.

Artă sacră

Durată studii
3 ani

Scurtă prezentare a programului
În cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă funcţionează cu începere din toamna anului 2018 programul de studii Artă Sacră, nivel – Licenţă. Obiectivul general al programului este acela de a forma specialişti în domeniul artelor sacre în general (cu obţinerea licenţei în domeniul Arte Vizuale), iar obiectivul specific este iniţierea şi formarea tinerilor ca specialişti în mozaic şi frescă, dar şi în vederea accederii la studiile masterale şi doctorale în acest domeniu. Aşa cum a fost alcătuit în vederea obţinerii autorizării, programul de studii este structurat pe trei ani de studiu, respectiv 180 ECTS. Finalizarea studiilor se încheie cu un examen format din două probe: un examen teoretic, sumativ al cunoştinţelor dobândite şi unul practic-aplicativ.

Calificări și profesii la absolvire (conform Clasificării ocupațiilor din Romania)
Deţinătorul diplomei de Licenţiat în Artă Sacră  poate fi angajat ca: Artist plastic bunuri sacre; Grafician; Pictor; Consultant artistic; Organizator târguri și expoziții; Profesor în învățământul gimnazial (după parcurgerea Modulului psihopedagogic); Referent de specialitate așezământ cultural. Lista nu este exhaustivă şi are caracter exemplificator; reglementările legale civile şi bisericeşti în vigoare pot condiţiona ocuparea anumitor poziţii de absolvirea unui program masteral sau a unor programe post-universitare de specializare.

Principalele discipline studiate
Structura planului de învăţământ este de şase semestre cu o durată de şcolarizare medie de 14 săptămâni şi un număr de aproximativ 22-24 ore pe săptămână şi un număr de 60 ECTS pe an. Disciplinele sunt organizate ierarhic şi succesiv astfel încât să contribuie la buna asimilare a cunoştinţelor în domeniu şi dobândirea de noi competenţe. În elaborarea planurilor de învăţământ şi a listei disciplinelor s-a ţinut cont de recomandările ARACIS, de planurile didactice din oferta educaţională a altor programe similare din ţară şi străinătate precum şi în conformitate cu normele şi bunele practici în domeniu. Principalele discipline studiate sunt: Istoria Artei Universale, Anatomie Artistica, Studiul Desenului pentru Iconografie, Iconografie, Arta Creştină: Tehnici şi Stiluri, Studiul Culorii pentru Iconografie, Istoria Artei Medievale Româneşti, Tehnici Paleocreştine, Tehnici de Transpunere, Paleografie Aplicată, Erminia Picturii Bizantine, Elemente de Arhitectură Eclezială.

Aspecte privind practica profesională
Se va opta pentru cunoaşterea plasticităţii materialelor din care sunt realizate lucrările (condiţie pe care o apreciem ca fundamentală în vederea pregătirii viitorilor specialişti), cu scopul implicit de a evita confuziile între genurile artistice, de pildă, ca şi de înţelegere şi dezvoltare a fiecărei calităţi artistice a genului ales. În paralel cu această activitate dominantă vor fi realizate studii de desen, de culoare, compoziţii, cuprinzând atât elemente de limbaj plastic şi expresivitate artistică în general cât şi, în particular, adoptarea acestora la specificul modulelor de bază (exemplu un anume desen, culoare şi compoziţie pentru mozaic faţă de sgrafitto sau față de miniatură etc.). Tehnicile se regăsesc în metodologii ale plasticităţii materialelor folosite. Studenţii se vor acomoda cu mai multe modalităţi de exprimare artistică, aplicate la caracteristicile stilului bizantin, în special cele cu privire la tehnica mozaicului şi tehnica aplicării frescei. Prin astfel de metode, considerăm că se pot crea, premisele „antrenării” vocaţie artistice a studenţilor, în vederea exprimării creativităţii artistice în cadrele canonice ale iconografiei. Totodată, mulţumită acestui tipar de formare ales, se estimează că pot apărea şi conexiuni, compatibilităţi între diferitele materialităţi artistice, pentru obţinerea unor viziuni plastice alternative, proprii exprimării vizuale a transcendentalităţii, cu aspecte culturale şi culturale deosebite.
O componentă importantă în formarea studenţilor va fi practica pe şantierele de pictură din Eparhia de Alba Iulia, care le va oferi studenţilor un contact real şi de la sursă cu viitorul lor mediu de dezvoltare profesională. În acest sens au fost semnate deja contracte de practică şi a fost stabilit deja modul de derulare şi notare a acestor activităţi. Nişele privind dezvoltarea practicii sunt pe componentele de lucru în tehnica mozaic şi tehnica frescă.

Posibilități de continuare a studiilor (masterat, doctorat)
Facultatea de Teologie oferă, din punct de vedere profesional şi didactic întreaga gamă de nivele superioare de pregătire (licenţă, masterat, doctorat). Programul de Artă Sacră este în prezent autorizat pentru funcţionare din partea organismelor abilitate în acest sens, respectiv ARACIS.

Oportunități de angajare pe piața muncii
Absolventul programului de Artă Sacră poate fi angajat ca: Artist plastic bunuri sacre; Grafician; Pictor; Consultant artistic; Organizator târguri și expoziții; Profesor în învățământul gimnazial (după parcurgerea Modulului psihopedagogic); Referent de specialitate așezământ cultural.

Cinematografie, fotografie, media

Specializarea Cinematografie, Fotografie, Media

Programul de studii CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA (COMUNICARE AUDIOVIZUALĂ: SCENARISTICĂ, PUBLICITATE MEDIA, FILMOLOGIE) este în deplină concordanță cu Cadrul European al Calificărilor și descrierile ESCO: categoria majoră Professionals ESCO ISCO-08 code 2642:

Competențele profesionale și transversale, corelate cu cerințele stabilite în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR), vor permite următoarele ocupații posibile: http://site.anc.edu.ro/registrul-national-al-calificarilor-din-invatamantul-superior-rncis/

Ocupații înscrise în RNCIS
• Realizator emisiuni RTV / Producer of RTV shows / Music note copier COR 265409
• Producător audio-video / Audio-visual producer COR 265430
• Editor coordonator programe TV / TV Program coordinator editor COR 265431

FUNCȚII COMPETENȚE

1. PROIECTARE

1.1. Cunoașterea semnificației conceptelor fundamentale, teoretice și practice, ale domeniului Cinematografie și Media;
1.2. Utilizarea adecvată a elementelor specifice comunicării audiovizuale, limbajului cinematografic şi scenaristicii;
1.3. Capacitatea de însuşire a unor metode şi procedee de analiză, evaluare şi cercetare ştiinţifică a fenomenelor din domeniul culturii media;
1.4. Aprecierea rolului social al limbajului audiovizual ca resort de comunicare şi sursă de experienţe religioase și culturale.

2. REALIZARE

2.1. Să realizeze materiale publicistice din domeniul cinematografiei, teoriei de film şi jurnalismului cinematografic;
2.2. Să utilizeze tehnici specifice de scriitură cinematografică în dezvoltarea unor scenarii de scurt şi lung metraj, cinema şi TV;
2.3. Să aibă capacitatea de a concepe scenarii viabile într-un proces de realizare a clipurilor;
2.4. Să utilizeze partea integrată a imaginii și a sunetului pentru realizarea unui produs audiovizual complex, difuzabil on air, on line sau pe orice fel de support;
2.5. Să cunoască activitățile de bază pentru operațiile de filmare și editare nonlineară.

3. EVALUARE

3.1. Analiza limbajului cinematografic ca fundament al unei culturi / educaţii bazate pe imagine;
3.2. Utilizarea metodelor și a criteriilor pertinente pentru diagnoză, adoptarea și fundamentarea deciziilor constructive în gestionarea problemelor privind comunicarea audio-vizuală și efectele acesteia;
3.3. Cunoașterea bazelor producției de televiziune și a metodelor de cercetare privind efectele produselor audiovizuale asupra publicului;
3.4. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.

4. FORMARE CONTINUĂ/CERCETARE

4.1. Studierea bibliografiei de specialitate, întocmirea de documente tematice;
4.2. Întocmirea rapoartelor de cercetare și a referatelor științifice;
4.3. Lucrul în echipă sau individual la un proiect profesional sau/și de cercetare;
4.4. Valorificarea potențialului inovativ.
5. AUTOCUNOAȘTERE 5.1. Autocunoașterea prin raportare la feedbackurile primite;
5.2. Autodefinirea stilului comunicational;
5.3. Valorificarea autocunoașterii în dirijarea comportamentului profesional;
5.4. Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexive a propriei activități profesionale.

 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK