Recunoașterea titlului de doctor

METODOLOGIA PRIVIND RECUNOAŞTEREA ÎN UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA, A DIPLOMEI DE DOCTOR ŞI A TITLULUI DE DOCTOR ÎN ŞTIINŢE SAU ÎNTR-UN DOMENIU PROFESIONAL, OBŢINUTE ÎN STRĂINĂTATE

aprobată în SENATUL din 24.11.2021

Prezenta metodologie cuprinde principiile şi procedura de recunoaştere de către Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (UAB) a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, în acord cu prevederile cuprinse în Ordinul Ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5923/06.12.2016, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 1014/16.12.2016.

IOSUD-UAB recunoaşte diploma de doctor şi titlul de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la:
a) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
b) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5825/28.11.2016, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 980/07.12.2016, listă ce se actualizează periodic;
c) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Recunoaşterea de către IOSUD-UAB se realizează, în baza prezentei metodologii, aprobate de către Senatul UAB, în scopul înscrierii la programele postuniversitare, obţinerii abilitării, ocupării unei funcţii didactice sau de cercetare în cadrul UAB.

DOSARUL, PROCEDURA ŞI EMITEREA DECIZIEI DE RECUNOAŞTERE

Dosarul pentru recunoaşterea diplomei de doctor obţinute în străinătate se depune la Secretariatul IOSUD-UAB şi include:

a) cerere de recunoaştere;

b) actul de identitate - copie şi dovada schimbării numelui - copie şi traducere legalizată (dacă este cazul);

c) diploma de doctor - copie legalizată (pentru limbile română, engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie şi traducere legalizată (pentru celelalte limbi străine);

d) ordinul privind acordarea titlului de doctor eliberat de autoritatea competentă din ţara emitentă - copie legalizată (pentru limbile română, engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie şi traducere legalizată (pentru celelalte limbi străine);

e) dovada achitării unei taxe de evaluare, în valoare de 50 lei; taxa se achită în contul RO80TREZ00220F330500XXXX;

f) alte documente, dacă este cazul.

Acesta se poate depune:

- personal, la Secretariatul General al UAB, din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5;
- on line, la adresa doctorat@uab.ro;
- prin intermediul serviciilor poștale/curierat pe adresa: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Romania, str. Gabriel Bethlen nr. 5, cod poștal 510009.
În cazul transmiterii prin intermediul PCUe, documentul de la lit. d) va fi eliberat de instituția în care solicitantul a obținut calitatea de conducător de doctorat sau a abilitării cu semnătura electronică calificată

Procedura privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate
(1) Dosarul de recunoaştere este evaluat de Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) al IOSUD-UAB.
(2) Durata de soluţionare de către CSUD a dosarelor este de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet.
(3) În cazul în care CSUD constată că dosarul nu cuprinde documentele prevăzute la II.1, alin. (1), înştiinţează solicitantul. Dosarul trebuie completat în termen de cel mult 45 de zile de la data primirii înştiinţării, în caz contrar, CSUD clasează dosarul, urmând ca reluarea procedurii să se facă în baza depunerii unui nou dosar.
(4) Pe baza soluţiei emise de CSUD, Rectorul UAB emite Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere a diplomei de doctor. Decizia este comunicată solicitantului.
(5) Decizia emisă de către UAB poate fi contestată în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea acesteia către solicitant. Hotărârea CSUD poate fi contestată în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea acesteia către solicitant. Contestația se depune urmând aceeași procedură ca la II.1(4) și este rezolvată de către Comisia de soluționare a contestațiilor. Aceasta este formată din 3 persoane desemnate de către Directorul CSUD al UAB, cadre didactice sau cercetători conducători de doctorat din IOSUD-UAB, altele decât membrii CSUD. Raportul, respectiv hotărârea Comisiei de soluționare a contestațiilor se elaborează în 10 zile de la data numirii comisiei. După expirarea termenelor de contestare Raportul și Hotărârea CSUD sau, după caz, raportul și hotărârea comisiei de soluționare a contestațiilor sunt înaintate Rectorului, care emite Decizia de recunoaștere/nerecunoaștere.  Decizia Rectorului se comunică solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia..

DISPOZIŢII FINALE

Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional de către UAB este valabilă şi produce efecte juridice doar la nivelul acestei instituţii de învăţământ superior.

Prezenta Metodologie proprie a UAB privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional a fost aprobată de Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în şedinţa din data de 24.11.2021, dată la care intră în vigoare.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK