Recunoaşterea funcţiilor didactice

Recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Descriere procedură

Prin această procedură se recunosc automat în cadrul Universității „1 Decembrie 1918 din Alba Iulia (UAB), funcțiile didactice din învățământul universitar obținute în instituții acreditate din străinătate, de către:

a.    cetățeni români;

b.    cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene;

c.     cetățeni din state terțe.

Procedura se aplică în cazul funcțiilor didactice obținute în:

a. instituții acreditate de învățământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economice European și din Confederația Elvețiană;

b. universități de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale  nr. 5462/2018, și actualizată periodic;

c. alte instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate decât cele menționate, numai în baza unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Solicitantul înaintează o cerere însoțită de un dosar de recunoaștere a funcției didactice.

Dosarul cuprinde următoarele documente:

1.   Cererea de recunoaștere depusă în nume propriu de către solicitant, redactată conform modelului din Anexa 1 și semnată și datată de către solicitant;

2.   Documente personale de identitate, în copie:

-     carte de identitate/ pașaport;

-     dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română), și traducere legalizată (pentru celelalte limbi), în copie.

3.   Diploma de doctor

-     copie, dacă actul este obținut în România;

-     copia traducerii legalizate, dacă actul este obținut la una din instituțiile acreditate de învățământ din UE sau din lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și actualizată periodic;

-     copia atestatului de recunoaștere emis de CNRED, pentru actele de studii obținute la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate menționate anterior, pentru care se face recunoaștere automată.

4.   Dovada deținerii funcției didactice, în copie a traducerii legalizate;

5.   Curriculum vitae,  în limba română sau engleză;

6.   Lista de lucrări, în limba română sau engleză.

7.   Dovada achitării taxei de procesare a dosarului de recunoaștere, în copie. Taxa de procesare se va aproba anual de către Senat înainte de începerea anului universitar. Taxa se poate achita la casieria UAB sau în contul RO80TREZ00220F330500XXXX

Comisia de evaluare, numită prin decizia rectorului analizează dosarul, întocmește un raport de evaluare și emite o hotărâre privind modul de soluționare a cererii care se comunică solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii. Prin excepție, acest termen se poate prelungi dacă comisia cere solicitantului și alte documente justificative sau dacă documentele necesită verificări suplimentare adresate altor instituții competente. Documentele solicitate suplimentar vor fi depuse de solicitant în cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

Hotărârea comisiei de evaluare poate fi contestată în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea acesteia către solicitant. Contestația este analizată de către comisia de soluționare a contestațiilor care întocmește un raport și emite o hotărâre definitivă, în cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației.

Rectorului emite Decizia de recunoaștere/nerecunoaștere a funcției didactice care se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.

Împotriva deciziei Rectorului de nerecunoaștere a funcției didactice solicitantul poate face contestație la instanța competenta  în termen de 30 zile de la data luării la cunoștință.

Dosarul de recunoaștere se poate depune:

 - personal, la Secretariatul General al UAB, din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5;

- on line, la adresa secretarsef@uab.ro 

- prin intermediul Punctul de Contact Unic Electronic

- prin intermediul serviciilor poștale/curierat pe adresa: Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Romania, str. Gabriel Bethlen nr. 5, cod poștal 510009.

Cererea de recunoaștere va primi un număr de înregistrare.

Hotărârea comisiei de evaluare sau a comisiei de soluționare a contestațiilor, după caz, precum și decizia rectorului se eliberează solicitantului:

- la sediul universității, în programul de lucru al universității;

- prin poștă, la adresa declarată;

- electronic la adresa indicată în cererea de recunoaștere depusă la dosar;

- prin Punctul de Contact Unic electronic (PCUe).

 Recunoașterea de către UAB a funcțiilor didactice obținute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate este valabilă și produce efecte juridice numai la nivelul UAB.

Recunoașterea funcției didactice de către CNRED este valabilă și produce efecte juridice pe întreg teritoriul României.

Recunoașterea funcțiilor didactice obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate nu conferă automat dreptul de a ocupa o funcție didactică în cadrul UAB. Ocuparea unei funcții didactice în cadrul UAB se obține prin parcurgerea procedurilor și reglementărilor interne, în vigoare la data solicitării. Ocuparea unei funcții didactice în sistemul de învățământ universitar românesc se realizează conform normelor legale în vigoare.

CONTACT:

  • UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA, str. Gabriel Bethlen nr. 5 din Alba Iulia, cod 51009.
  • E-mail: cond@uab.ro; Telefon: 0040 258 806130, 0040 258 806273; Fax: 0040 258 612630
  • Ordin MEN nr. 5922/2016 privind recunoașterea funcțiilor didactice obținute în instituții de învățământ superior acreditate din stăinătate Descarcă
  • METODOLOGIA privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
  • ANEXA 1 - Cerere de recunoaștere Descarcă
  • ANEXA 2 - Decizia rectorului de numire a comisiei de evaluare/contestații Descarcă
  • ANEXA 3 - Raportul și hotărârea comisiei de evaluare/contestatii Descarcă
  • ANEXA 4 - Decizia Rectorului de recunoaștere a funcției didactice în UAB Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK