REGULAMENT ADMITERE - MASTERAT pentru anul universitar 2024-2025

MINISTERUL EDUCAȚIEI

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

SENATUL UNIVERSITĂȚII

REGULAMENT PRIVIND  ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023 - 2024

Preambul

 

     În baza autonomiei universitare și cu asumarea răspunderii publice, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează concurs de admitere pentru fiecare program și ciclu de studii universitare, în vederea testării cunoștințelor și capacităților cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaților. Ciclul II - studii universitare de master corespunde unui număr de 60, 90 sau 120 credite de studiu transferabile (ECTS) în funcţie de programul de master. 

     Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este o instituție de învățământ superior și cercetare, prin Hotărârea Guvernului României nr. 474 din anul 1991. În anul 2020, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a primit cel mai înalt calificativ acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior ARACIS - „GRAD DE INCREDERE RIDICAT pentru perioada 2020-2025", în urma evaluării periodice a calității tuturor activităților instituționale și are în structura sa programe de studii universitare de master acreditate de ARACIS, având dreptul să organizeze concurs de admitere pentru programele de master detaliate în prezentul Regulament la Anexa nr. 1 - Numărul de locuri și taxele pentru admiterea la studiile universitare de master în anul universitar 2024-2025.

 

 1. PREVEDERI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII

 

Art. 1 – (1) Admiterea în Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia UAB se organizează pentru fiecare ciclu de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii Învățământului Superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare precum şi potrivit actelor normative și altor reglementări privind admiterea în învăţământul superior, respectiv:

- Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat;

- OMEN nr. 3838 din 11.07.2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din sistemul național de învățământ;

- Hotărârea Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare internaționale, organizate pentru învățământul preuniversitar și a doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Educației nr. 3693/01.02.2024 pentru aprobarea metodologiei cadru privind organizarea admiterii în învățământul superior în ciclurile de studii universitare de scurtă durată, de licență, de master și de doctorat;

- (2) Înscrierea candidaților la concursul de admitere confirmă acceptarea completă din partea candidaților a prevederilor prezentului regulament.

 

Art. 2. – (1) Admiterea desemnează, în înțelesul prezentului Regulament, întregul pachet de norme, măsuri și acțiuni prin care se constituie anul I de studii în ciclul de studii universitare de masterat și prin care se dobândește calitatea de student (masterand) al Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

        Locurile alocate pentru admiterea la studii universitare de masterat pentru cetăţenii români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, în anul universitar 2024 – 2025  sunt prevăzute în Anexa 1.

(2) Admiterea se organizează pe bază de criterii de selecție, stabilite prin prezentul Regulament, prevăzute în Anexa 2 – Criteriile de selecție pentru admiterea în ciclul de studii universitare de masterat în anul universitar 2024 – 2025.

(3) Concursul pentru admiterea la studii universitare de masterat, pentru toate formele de învățământ se desfășoară în două sesiuni, în condiții identice, în perioada iulie–septembrie 2024 și  se finalizează  înainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2024, conform Anexei 3 - Calendarului de desfășurare a admiterii (iulie /septembrie).

(4) Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe ale Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei și a regulamentelor instituției de admitere la studii a românilor de pretutindeni, respectiv a cetățenilor străini din state terțe UE/SEE.

(5) Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia acordă un număr de locuri distincte pentru admiterea în facultăți la studii universitare de master a unor tineri de etnie romă, conform prevederilor legale în vigoare.  

 (6) Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia aduce la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare la sediul său şi pe pagina web proprie, informaţii privind:

          a) metodologia/regulamentul propriu de admitere;

          b) oferta anuală de şcolarizare;

          c) condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere;

          d) perioadele sesiunilor de admitere;

          e) modalitatea de desfăşurare a concursului de admitere, probele de concurs, tematica și bibliografia aferentă probelor de concurs;

          f) facilităţile sau condiţiile speciale;

          g) taxele de înscriere pentru participarea la concursul de admitere;

          h) informarea și consimțămâmtul candidaților privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către UAB;

          i) alte informaţii utile candidaţilor.

        (7) Perioadele sesiunilor de admitere şi formele de concurs se fac publice, cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere, prin afișare la sediul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și prin publicare pe pagina web proprie.

        (8) Conducerea Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia are întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.

       (9) După admiterea în universitate, pe parcursul anilor de pregătire universitară, studenții masteranzi trebuie să cunoască și să respecte reglementările legale și interne instituționale în vigoare.  

       (10) După promovarea perioadei de studii de masterat și după promovarea examenului de finalizare a studiilor de masterat, absolvenților li se conferă Diploma de Master. Pe aceasta sunt menționate toate informațiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de învățământ urmată și titlul obținut.

 

 1.  CATEGORII DE CANDIDAȚI CARE POT PARTICIPA

LA CONCURSUL DE ADMITERE

 

Art. 3. – (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de masterat doar absolvenții de studii universitare nivel licenţă cu Diplomă de Licenţă sau diplomă echivalentă, indiferent de anul absolvirii facultăţii.

          (2) La admiterea în învățământul superior de stat și particular, pentru fiecare ciclu și program de studii universitare, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, precum și cetățenii britanici și membrii familiilor acestora, ca beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01, pot candida în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare, care sunt absolvenți de studii universitare nivel licenţă cu Diplomă de Licenţă sau echivalentă obținută în statele menționate, în instituțiile de învățământ superior recunoscute, conform unei liste și metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației.

         (3) Absolvenții studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile prevăzute la alin. 2 pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de masterat în baza diplomei de licenţă echivalate în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației. 

          (4) Studiile universitare de master asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

          (5) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida:

 1. absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf. Legii nr. 1/2001);
 2. absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf. Legii nr. 288/2004);
 3. absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ai studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii nr. 84/1995);
 4. absolvenţii cu studii efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei ca fiind studii universitare de licenţă

          (6) La admitere pot candida cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs documentele de recunoaştere a studiilor.

          (7) La admiterea pentru programele de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să facă dovada cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România a acestora, după caz.

         (8) Admiterea românilor de pretutindeni, precum și a cetățenilor din state terțe ale Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educației și a regulamentelor de admitere la studii a românilor de pretutindeni, respectiv a cetățenilor străini din state terțe UE/SEE. Universitatea asigură candidaților interesați serviciile de preluare a actelor de studiu și transmiterea acestora către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației, în vederea obținerii echivalării actelor de studiu. 

          (9) Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe programe de studii din facultăți diferite din cadrul Universității, cu condiția depunerii unui dosar de înscriere la fiecare program de masterat. Un candidat declarat admis poate beneficia doar de un loc finanțat de la bugetul de stat prin granturi de studii pentru o singur program de studiu, pe durata legală a studiilor. Un alt program de studiu poate fi urmat doar în regim cu taxă.

          (10) În vederea înmatriculării, candidatul admis pe locurile finanțate de la bugetul de stat la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are obligația să depună Diploma de Licenţă/Adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență, în original, în condițiile prezentului regulament. Adeverința este valabilă doar pentru candidații care au promovat examenul de licenţă în sesiunile anului universitar 2023-2024. Neprezentarea diplomei/adeverinței de absolvire, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin prezentul Regulament, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.

         (11) Admiterea la studii universitare de master se face prin concurs.

        (12) Concursul de admitere se organizează pe locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi pe locuri cu taxă, în limita numărului de locuri aprobate prin Ordin al ministrului educaţiei şi prin Hotărârea Senatului instituției. Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia acordă câte cel puțin 25 de locuri bugetate atât la programele de studii universitare de licență, cât și la programele de studii universitare de master, în cadrul cifrei de școlarizare aprobate, absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din rândul:

            a) minorităților naționale, pentru programele de studii care nu există în învățământul superior de stat în limba minorității respective;

            b) sistemului de protecție socială;

            c) persoanelor cu dizabilități.

        (13) Un candidat se poate înscrie la concursul de admitere pentru ambele categorii de locuri (finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi cu taxă) sau numai pentru o categorie de locuri. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat prin granturi de studii o singură dată pentru un program de master.

         (14) Cuantumul taxei anuale de studii este stabilit de Senatul universitar, pe programe de studiu şi este adus la cunoştinţa candidaţilor prin prezentul regulament de admitere. Taxa de studii poate fi achitată în patru tranşe egale, din care prima tranşă la data înmatriculării. Celelalte trei tranşe se achită la termenele ce vor fi stabilite prin contractul de școlarizare încheiat cu studenţii admişi la programul de master, pe care aceștia îl vor semna la înmatriculare.

Anexa 1 - Numărul de locuri și taxele pentru admiterea la studiile universitare de masterat în anul universitar 2024-2025

 

 

III. CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE.

 

Art. 4 - (1) În cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia etapa de înscriere, ierarhizare, generare clasament se desfășoară prin intermediul modulului ADMITERE ON-LINE, integrat sistemului UMS.

(2) Inițierea procesul de admitere din partea candidaților presupune accesarea modulului de Admitere on-line, parte integrantă a versiunii UMS implementată în cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Comisiile de admitere organizate la nivelul fiecărei structuri implicate în procesul de admitere vor oferi consultanță continuă candidaților care solicită acest lucru la telefoane special alocate. Numerele de telefon pentru consultanță directă din partea comisiilor de admitere vor fi afișate pe site-ul universității. Dotarea tehnică a comisiilor de admitere este asigurată de Biroul IT.

          Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

(3) Modulul de Admitere on-line poate fi accesat de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop/laptop/tabletă/telefon mobil care are acces la rețeaua Internet și la browserul de navigare updatat (recomandat Google Chrome)

(4) Pașii modulului de Admitere on-line sunt făcuți publici prin afișare pe site-ul universității la adresa https://admitereonline.uab.ro/. Securitatea conexiunii este asigurată de un sistem de criptare de tip SSL. Pentru a beneficia de securitate extinsă se recomandă:

- utilizarea conexiunilor sigure la rețeaua Internet, evitând conexiunile wireless de tip public

- utilizarea unui program antivirus actualizat

- utilizarea unui sistem de operare licențiat și a unor programe software licențiate

- tastarea adresei platformei (modulului) direct în câmpul adresă de la browser, evitând accesarea de pagini afișate de motoare de căutare

- verificarea existenței particulei https imediat după intrarea pe site: https://admitereonline.uab.ro/

(5) Procedura de înscriere on-line este descrisă în Procedura operațională SEAQ_PO_F_04 privind procesul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de licență și masterat în sistem online și exemplificată în Ghidul candidatului pentru înscrierea on-line și cuprinde următorii pași:

    I. Crearea unui cont de acces în aplicație prin introducerea elementelor de autentificare personală (nume, prenume și adresă de email validă și transcrierea codului Captcha, variantă alfanumerică pentru a se evita crearea automată de conturi în scop malițios. Pe adresa de email introdusă candidatul va primi un link din partea aplicației care validează accesul la cont. Pe această adresă de e-mail candidatul va primi ulterior alte informații privind status-ul dosarului.

Numai utilizatorii care și-au creat un cont la nivelul platformei de admitere online vor putea accesa și depune dosare online.

    II. După activarea contului se accesează platforma de admitere on-line pentru depunerea dosarelor de concurs, completând credențialele declarate în momentul creării contului. (adresă de email și parola declarată)

    III. Selecția sesiunii. Se alege din listă sesiunea de disertatie la care candidatul dorește să se înscrie și își asumă declarațiile pe proprie răspundere privind datele completate în platformă. Se vizualizează și bifează declarațiile prin care candidatul își asumă corectitudinea, completitudinea și conformitatea informațiilor declarate online pe platformă, plus condițiile impuse prin Metodologia admiterii. Este un pas obligatoriu, fără de care nu se poate continua înscrierea. Aceste declarații vor fi asociate contului de candidat. După bifarea și salvarea declarațiilor pe proprie răspundere sistemul va deschide fereastra pentru selectarea facultăților și a programelor de studiu care intră în concurs în sesiunea selectată.

IV. Selecția facultății și specializării. Se selectează facultatea și concursul, programul de studiu) la care dorește să participe. În cadrul unui program de studiu se poate opta pentru una sau ambele forme de finanțare.

V. Se accesează Fișa de înscriere on-line și se completează următoarele seturile de date:

a) Datele personale de tip nume, prenume, prenumele tatălui/mamei, CNP, număr de telefon, adresă de email.

b) Datele personale referitoare la adresa de domiciliu stabil, locul nașterii, data nașterii, informații despre actul de identitate. Aplicația nu va permite trecerea la următorul pas dacă actul de identitate nu se află în perioada de valabilitate.

c) Datele personale privind starea civilă și informații despre situații speciale (orfan de un părinte, de ambii părinți, provenit din așezăminte sociale, familie monoparentală, persoană cu dizabilități).

d) Introducerea informațiilor despre studiile liceale, studiile universitare de licență absolvite cu diplomă și, după caz, alte studii universitare de master absolvite cu sau fără diplomă. În cazul în care candidatul a mai început/finalizat un program de studii universitare de master trebuie să prezinte o adeverință din care să reiasă perioada de școlarizare, forma de finanțare, precum și numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă.

e) Alegerea opțiunilor. Candidatul va trebui să selecteze programul(ele) de studiu la care dorește să se înscrie, proba de concurs (dacă este cazul) și tipul de loc pentru care candidează (buget/taxă), stabilind ierarhia opțiunilor pentru fiecare program de studiu.

 f) Încărcarea documentelor specifice. La acest pas se încarcă la nivelul platformei actele în format electronic (.pdf; .jpeg) cu o dimensiune de maxim 3 Mb.

g) Plata taxei de admitere. Plata se face on-line sau se încarcă documentul justificativ a achitării taxei, dacă candidatul a ales deja să plătească prin alta metoda de plata. Dacă se încadrează în categoria candidaților scutiți de taxa  de înscriere, va trebui încărcat documentul justificativ pe baza căruia are această facilitate.

h) Completarea declarațiilor pe propria răspundere asumate de candidat prin bifare individuală și trimiterea dosarului spre validare de către comisia de admitere.

VI. Statusul dosarului din acest moment, este Dosar în așteptare, atât din punct de vedere financiar, cât și al documentelor atașate acestuia:. În această etapă:

- candidatul va putea vizualiza, salva și lista fișa de înscriere on-line, direct din contul său, creat pe platforma de înscriere on-line la admitere;

- candidatul va primi pe adresa de email, declarată la crearea contului, confirmarea automată din partea sistemului privind preluarea dosarului, precum și fișa de înscriere on-line, generată conform formatului utilizat la nivelul aplicației.

- din momentul în care candidatul a trimis dosarul electronic către validare, Universitatea, prin comisiile de admitere are acces la datele declarate pentru a efectua verificările necesare în vederea înscrierii. Universitatea va avea acces la Sistemul informatic integrat al Învățământului din România pentru validarea celor declarate de candidat.

 

VII. Validarea dosarului. Candidatul va fi notificat atât prin emailul declarat cât și prin contul din aplicație referitor la starea dosarului:

- dacă dosarul necesită modificări (ex. un document nu este lizibil) candidatul va primi un mesaj în care se menționează motivul invalidării;

- dacă totul este corespunzător iar dosarul a fost validat atât financiar cât și din punctul de vedere al documentelor încărcate, candidatul va putea vizualiza, salva și lista legitimația de concurs, direct din contul creat pe platforma de admitere on-line sau din emailul primit pe adresa declarată.

  (6) Persoanele care au parcurs procedura de înscriere dobândesc calitatea de candidați la admitere. Calitatea de admis, respectiv cea ulterioară de student-masterand, se dobândește pe baza procedurilor de selecție, departajare, respectiv înmatriculare specificate în prezentul Regulament, în limita numărului de locuri disponibile pentru fiecare specializare și formă de învățământ.

(7) Completarea Fișei de înscriere la concursul de admitere echivalează cu recunoașterea, de către candidați, a faptului că au cunoștință despre prevederile prezentului Regulament și se obligă să le respecte. Orice contestație ulterioară nu se poate raporta decât la aceste prevederi sau la criteriile generale specifice reglementărilor legale.

 

Art. 5 - (1) Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conține următoarele documente (transmise în format pdf sau jpeg și listate din aplicație):

 

 1. Fișa de înscriere (se generează din aplicația de înscriere on-line);
 2. Certificatul de naștere;
 3. Cartea de identitate;
 4. Certificatul de căsătorie (pentru persoanele căsătorite) sau alt document care certifică schimbarea numelui, dacă e cazul;
 5. Diploma de Licenţă sau echivalenta acesteia.
 6. Suplimentul la diploma de licenţă/foaia matricolă care însoțește diploma de licenţă sau echivalenta acesteia;
 7. Pentru promoția 2023-2024  este valabilă Adeverința de absolvire;
 8. Pentru candidații absolvenți ai promoției 2023-2024, Adeverință de la universitatea/facultatea absolvită din care să rezulte separat notele obținute la cele 2 probe ale examenului de licență, precum și media obținută pe fiecare an de studiu din cadrul Ciclului I licență.
 9. Diploma de bacalaureat;
 10. Foaia matricolă la Diploma de Bacalaureat;
 11. Dovada plății taxei de înscriere;

 

   Dosarul de concurs va conține și alte documente, obligatorii, după caz:

 

 1. Binecuvântarea scrisă a ierarhului, în cazul candidaților la specializările teologice;
 2. Diploma de master sau echivalentă și suplimentul la diploma de master/foaia matricolă în cazul candidaților care au absolvit și alte studii universitare de master;
 3. Adeverință privind regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învățământ (zi, ID sau FR) și numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz), în cazul candidaților care au început/absolvit un alt program de master;
 4.  Pentru candidații de etnie romă, care concurează pe locurile speciale destinate acestei categorii, dosarul de înscriere al candidatului va cuprinde și o Recomandare, eliberată de o organizație a romilor legal constituită, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. Nu se vor accepta declarații de propria răspundere privind apartenența la etnia romilor înregistrate la notariat ori adeverințe eliberate de alte instituții/structuri etc. În perioada de validare a dosarului comisia de admitere va verifica statutul organizației care a eliberat Recomandarea.
 5. Adeverința care atestă că persoana provine din sistemul de protecție socială, în cazul candidaților care se înscriu pe locurile destinate acestei categorii sau sunt scutiți de taxa de înscriere;
 6. Certificatele de deces ale părinților, în cazul în care candidații menționează situația specială: orfani de unul sau de ambii părinți și nu au depășit 26 de ani;
 7. Decizia de încadrare a persoanei în grad de handicap, pentru candidații scutiți de taxa de înscriere.
 8. Adeverința emisă de o instituție de învățământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleași categorii) a unuia dintre părinți, precum și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ,  în cazul candidaților care solicită scutire de plata taxei de înscriere;
 9. Adeverința eliberată de Biroul Personal Salarizare al Universității „1 Decembrie 1918" în cazul candidaților al căror părinți sunt angajați ai Universității „1 Decembrie 1918"  și care solicită scutire de plata taxei de înscriere;  
 10. Procura în cazul în care înscrierea la concursul de admitere se face în numele candidatului de către o altă persoană.

 

IV. TAXA DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE

 

Art. 6 – (1) Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 RON. În cadrul acestei taxe unice, candidații au dreptul să opteze pentru unul sau mai multe programe de studiu și forme de învățământ organizate (învățământ cu frecvență - zi, buget sau taxă) de Universitate. Taxa de înscriere se achită în contul IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia; Cod fiscal : 5665935. Modalităţi de plată: card bancar; plata la casieria Universităţii; plata prin ordin de plată

     (2) Sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere candidații care nu au depășit vârsta de 26 de ani, cu unul sau ambii părinți decedați, precum și copiii din familii monoparentale. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare (certificate de deces ale părinților, în format pdf sau jpeg), introduse de candidat în aplicația admitere on-line.

     (3) Sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere candidații proveniți din sistemul de protecție socială. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare introduse de candidat în aplicația admitere on-line, respectiv o adeverință de la centrul de plasament. 

     (4) Sunt scutite de la plata taxelor de înscriere persoanele aflate în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trăi din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie.

     (5) Sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere copiii personalului aflat în activitate în sistemul de învățământ. Beneficiază de aceste prevederi și copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare introduse de candidat în aplicația admitere on-line, cum ar fi adeverință emisă de instituția de învățământ din care să rezulte calitatea de personal aflat în activitate în sistemul de învățământ (sau pensionari din aceleași categorii) a unuia dintre părinți

     (6) Sunt scutiți de taxa de înscriere la concursul de admitere și copiii angajaților Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în baza adeverinței eliberată de Biroul Personal – Salarizare al UAB care atestă că părinții candidatului sunt angajați ai UAB, încărcată în aplicația admiterea on-line;

      (7) Scutirea de la plata taxei de înscriere se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați, iar aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere (admitere) pe Facultăți, avizată de președintele comisiei.

 

Art. 7 – (1) Candidații pot să-și retragă cererea de înscriere la admitere, în perioada de înscriere, fără a avea dreptul de a solicita returnarea taxei de înscriere. Taxa de înscriere se returnează numai persoanelor ale căror cereri sunt respinse de comisia de înscriere datorită faptului că nu îndeplinesc condițiile de înscriere precizate în prezentul Regulament.

 

V. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

 

Art. 8 – (1) Admiterea în anul I al ciclului de studii universitare de masterat se organizează pentru ocuparea următoarelor categorii de locuri:

 • locuri finanțate de la bugetul de stat prin granturi de studii;
 • locuri în regim cu taxă.

(2) Admiterea pe locurile finanțate de la bugetul de stat prin granturi de studii se face strict în limita numărului de locuri aprobate prin Hotărâre de Guvern și repartizate instituțiilor de învățământ superior prin Ordin al ministrului educației.

(3) De locurile în regim cu taxă pot beneficia, candidații care au o medie mai mică decât a ultimului admis pe locurile finanțate prin granturi de studii, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere și în limita numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați la un domeniu de masterat, dacă au optat pentru această formă de finanțare. De locurile în regim cu taxă pot beneficia, candidații care au optat pentru aceste tipuri de locuri în concursul de admitere.

(4) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de masterat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Candidații admiși la mai multe programe de studii universitare de masterat optează pentru programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului/adeverinței de licenţă în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă. Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzut de lege, se suportă de către studenți.    

(5) Ocuparea locurilor finanțate prin granturi de studii și a locurilor în regim cu taxă este valabilă pentru anul I de studiu.

        (6) Condiții speciale de organizare a probelor de admitere pentru persoanele cu dizabilități:

     a)  În conformitate cu legislația în domeniu, Comisiile de admitere vor lua măsuri pentru asigurarea egalității de șanse pentru persoanele cu dizabilități înscrise la concursul de admitere, asigurând, acolo unde este necesar, suport suplimentar adaptat persoanelor cu dizabilități în vederea accesului și susținerii probelor de admitere;

     b)  Pe baza documentelor medicale doveditoare (decizie de încadrare în grad de handicap și documente doveditoare ale tipului de dizabilitate), candidații – persoane cu dizabilități, vor solicita în scris Comisiei de admitere, suport adițional în funcție de tipul de dizabilitate, care să asigure participarea și susținerea în condiții optime a probelor de admitere;

     c)   Pentru candidații cu deficiențe motorii Facultățile vor organiza susținerea probelor fie într-o clădire, respectiv sală, care să asigure accesibilitatea persoanelor cu handicap motor, fie online sub formă de examen oral;

     d)  Pentru candidații cu deficiențe vizuale Facultățile vor organiza susținerea probelor în format oral, asigurând timpul optim necesar adaptat nevoilor persoanei cu dizabilități. Dacă se solicită răspuns scris la proba de admitere, candidatul cu deficiență vizuală va dicta răspunsul unei persoane desemnate de Comisie prin tragere la sorți care să transcrie integral răspunsul candidatului;

     e)   Pentru candidații care nu pot redacta lucrarea scrisă de la examenul de admitere decât în condiții limitate sau nu pot dicta conținutul temei unei alte persoane din cauza unor deficiențe multiple asociate sau din cauza altor motive ce țin de modul de desfășurare a examenului, se va mări timpul de examinare în așa fel încât să asigure parcurgerea tuturor subiectelor cuprinse în proba de examen;

     f)   Pentru candidații care sunt sub tratament medical care este necesar să fie administrat în intervalul de timp alocat probelor de admitere, li se vor asigura condițiile necesare pentru efectuarea tratamentului respectiv în timpul examenului;

     g) Pentru candidații cu deficiențe de vedere facultățile vor organiza susținerea probelor în format oral, asigurând timpul optim necesar adaptat nevoilor persoanei cu dizabilități. Dacă se solicită răspuns scris la proba de admitere, candidatul cu deficiență vizuală va dicta răspunsul unei persoane desemnate de comisie prin tragere la sorți care să transcrie integral răspunsul candidatului.

 

V.1  IERARHIZAREA CANDIDAȚILOR

 

Art. 9 – (1) Ierarhizarea candidaților la concursul de admitere se face în funcție de două criterii aplicate în următoarea ordine de prioritate:

     a) media generală de admitere, calculată potrivit prevederilor prezentului Regulament din cadrul secțiunii Anexa 2 - Criteriile de selecție pentru admiterea în ciclul de studii universitare de masterat în anul universitar 2024_2025

    b) opțiunile candidaților, privind forma de finanțare, în ordinea în care acestea au fost menționate în Fișa de înscriere on-line.

    (2) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de masterat nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).

     (3) Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) și nici de erorile de completare din partea candidaţilor a Fişei de înscriere.

     (4) După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opțiunilor consemnate de candidați în Fișa de înscriere on-line.

 

Art. 10 – (1) Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii, fără a se depăși capacitatea de școlarizare aprobată de către Ministerul Educației și implicit și fără a se depăși numărul de locuri bugetate alocate prin cifra de școlarizare. Mediile generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai în cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conform prezentului Regulament. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din fiecare program de studiu.

(2) În cazul în care numărul alocat de locuri este depășit prin existența, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidați cu aceeași medie generală, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licență – Cunoștințe fundamentale și de specialitate (dacă examenul de licență constă într-o singură probă, cf. Art.13, alin 1 din ORDIN Nr. 3691 din 1 februarie 2024 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, se va lua în considerare nota de la proba respectivă)

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

 

Art. 11 – (1) Candidații admiși pe locurile în regim cu taxă beneficiază de același program de studii, având aceleași drepturi și obligații profesionale cu ale celorlalți studenți, conform prevederilor legale.

(2) Taxele anuale de studii pentru anul I sunt stabilite de Senatul universitar, pe domenii de masterat și programe de studiu și sunt aduse la cunoștința candidaților prin prezentul regulament de admitere. Taxa de studii poate fi achitată în patru tranșe egale, din care prima tranșă în termenul de înmatriculare. Celelalte trei tranșe se achită la termenele ce vor fi stabilite prin contractul de școlarizare încheiat cu studenții, pe care aceștia îl vor semna la înmatriculare.

 

V.2 CRITERII DE ADMITERE

 

Art. 12 (1) Criteriile pe baza cărora se calculează media generală de admitere și se realizează ierarhia candidaților, precum și criteriile de departajare a candidaților cu medii egale aflați pe ultimul loc, sunt descrise în Anexa 2 - Criteriile de selecție pentru admiterea în ciclul de studii universitare de masterat în anul universitar 2024_2025.

(2) Candidaţii care optează pentru locurile finanţate de la bugetul de stat sau pe locurile cu taxă sunt admişi pe baza a 2 criterii: media anilor de studii obținută în ciclul I-  studii universitare de licență, cu o pondere de 50 % și  media de la examenul de licenţă, cu o pondere de 50 %.

 

 

 

ANEXA 2.  CRITERIILE DE SELECȚIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare de MASTERAT în anul universitar 2024-2025

 

Nr.

crt.

Programul de masterat acreditat

Durata studiilor

CRITERIILE DE

SELECȚIE pentru candidații pe Locuri finanțate de la bugetul de stat

CRITERIILE DE SELECȚIE pentru candidații pe LOCURI CU TAXĂ

Criteriul de departajare a candidaților cu aceeaşi medie pe ultimul loc

 

FACULTATEA DE ISTORIE, LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

 

1.

 

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

 

 

4 semestre

 1. Media de absolvire a programului de licenţă, anilor de studii din cadrul Ciclului I - licență

(calculată ca medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii)

(pondere 50%)

 

 +

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licență)

(pondere 50%)

 

+

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licență – Cunoștințe fundamentale și de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

2.

Cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 semestre

3.

Literatură şi cultură românească în context european

4 semestre

 1. Media de absolvire a programului de licenţă, anilor de studii din cadrul Ciclului I - licență

(calculată ca medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii)

(pondere 50%)

 

 +

 

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licență)

(pondere 50%)

 

+

 

 

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licență – Cunoștințe fundamentale și de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

4.

Limbă, literatură şi cultură

engleză în context european / English Language, Literature and Culture in the

European Context (în limba engleză)

4 semestre

1 Media de absolvire a programului de licenţă, anilor de studii din cadrul Ciclului I - licență

(calculată ca medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii)

(pondere 50%)

 

 +

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licență)

(pondere 50%)

 

+

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licență – Cunoștințe fundamentale și de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

 

5.

 

Management educaţional

 

 

4 semestre

1 Media de absolvire a programului de licenţă, anilor de studii din cadrul Ciclului I - licență

(calculată ca medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii)

(pondere 50%)

 

 +

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licență)

(pondere 50%)

 

+

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licență – Cunoștințe fundamentale și de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

6.

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

4 semestre

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

 

1.

Auditul şi controlul agenţilor economici

4 semestre

 1. Media de absolvire a programului de licenţă, anilor de studii din cadrul Ciclului I - licență

(calculată ca medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii)

(pondere 50%)

 

 +

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licență)

(pondere 50%)

 

+

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licență – Cunoștințe fundamentale și de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

2.

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

4 semestre

3.

Administrarea dezvoltării regionale durabile

4 semestre

4.

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

4 semestre

5.

Fiscalitate și management financiar

4 semestre

6.

Marketing şi promovarea vânzărilor

4 semestre

7.

Administrarea afacerilor / Business Administration (în limba engleză)

4 semestre

8.

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

4 semestre

 

FACULTATEA DE INFORMATICĂ ȘI INGINERIE

 

1.

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

4 semestre

 1. Media de absolvire a programului de licenţă, anilor de studii din cadrul Ciclului I - licență

(calculată ca medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii)

(pondere 50%)

 

 +

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licență)

(pondere 50%)

 

+

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licență – Cunoștințe fundamentale și de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

2.

Programare avansată şi baze de date

4 semestre

3.

Evaluarea, monitorizarea și auditul mediului

4 semestre

4.

Sisteme electronice inteligente avansate

4 semestre

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

 

1.

Instituţii de drept privat

2 semestre

 1. Media de absolvire a programului de licenţă, anilor de studii din cadrul Ciclului I - licență

(calculată ca medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii)

(pondere 50%) +

 

 

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

 

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licență)

(pondere 50%) +

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licență – Cunoștințe fundamentale și de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

2.

Ştiinţe penale şi criminalistică

2 semestre

3.

Asistenţă managerială și administrativă

4 semestre

4.

Proiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătate

4 semestre

5.

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

4 semestre

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

1.

Teologie comparată

4 semestre

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licență)

(pondere 50%)

 

 +

 

 

 

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

 

1. Media de absolvire a programului de licenţă, (medie aritmetică a mediilor anuale ponderate a anilor de studii din cadrul Ciclului I licență)

(pondere 50%)

 

+

 

 

2. Medie examen de licență (pondere 50%)

Criteriul 1: Nota de la proba 1 a examenului de licență – Cunoștințe fundamentale și de specialitate

Criteriul 2: Media ultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

Criteriul 3: Media penultimului an de studiu din cadrul Ciclului I Licență (calculată ca medie ponderată)

2.

Mediere interculturală şi interreligioasă

4 semestre

3.

Muzică religioasă și folclor muzical

4 semestre

 

 

V.3 Calendarul admiterii – sesiunea IULIE-AUGUST 2024. Afișarea rezultatelor.

 

Art.13 - Programul admiterii cuprinde următoarele acțiuni: înscrierea candidaților, desfășurarea probelor de examen (la specializările care au astfel de probe), ierarhizarea candidaților, comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților admiși pe locuri finanțate de la bugetul de stat și a candidaților admiși pe locuri cu taxă. Admiterea se organizează în prima sesiune perioada 9 iulie –  25 august 2024 conform următorului calendar:

 

Anexa 3. CALENDARUL ADMITERII – SESIUNEA IULIE-AUGUST 2024

 

Perioada

Activitatea

9 iulie – 18 iulie

Înscrierea candidaților

19 iulie

Susținerea interviului motivațional, a probelor de aptitudini și proba de competență lingvistică, alte probe preliminare doar la specializările unde este cazul

20 iulie

Afișarea rezultatelor inițiale ale admiterii

22 iulie – 27 iulie

PRIMA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE:

ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGET ȘI A CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXĂ

Candidații admiși (PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGET ȘI PE LOCURILE CU TAXĂ) care nu se înmatriculează în perioada 22-27 iulie își pierd locul obținut prin concurs, care va fi redistribuit candidaților admiși, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opțiunii lor din fișa de înscriere

28 iulie

Afișarea rezultatelor admiterii după prima etapă de înmatriculare și refacere clasament

29 iulie – 31 iulie

A DOUA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE:

ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGET ÎN URMA VACANTĂRII LOCURILOR BUGETATE NECONFIRMATE DE CANDIDAȚII ADMIȘI INIȚIAL

 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

1 august – 23 august

Continuarea înmatriculării CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ (este realizată în cadrul secretariatelor facultăților, în zilele lucrătoare)

 

 

V.4 Afișarea rezultatelor.

 

Art. 14 -  (1) Stabilirea și comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu, în funcție de categoria de locuri (finanțate prin granturi de studii sau cu taxă) la care candidații au concurat.

     (2) Rezultatele admiterii se fac publice prin afișarea listelor la sediul Universității/sediile facultăților și pe pagina WEB a Universității, la adresa www.uab.ro. Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere presupune generarea și afișarea următoarelor categorii de liste:

a) lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, pe tipologii de locuri (rromi, protecție socială ș.a.), dacă este cazul;

b) lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, pe tipologii de locuri (rromi, protecție socială, ș.a.), dacă este cazul;

c) lista candidaţilor respinşi pe tipologii de locuri (rromi, protecție socială, ș.a.), dacă este cazul;

d) alte liste, după caz.

(3) Candidații au obligația să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

(4) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la instituţia de învăţământ superior organizatoare. Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice. Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea regulamentului de admitere. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat. Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de contestaţii din cadrul instituţiei de învăţământ superior. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. Depunerea și soluționarea eventualelor contestații se desfășoară în ziua afișării rezultatelor inițiale ale admiterii.

 

VI. ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI

 

Art. 15 – (1) Înmatricularea candidaților declarați admiși se face în perioadele stabilite prin prezentul Regulament, în Anexa 3, după soluționarea contestațiilor. Nu se percepe taxă de înmatriculare pentru nicio categorie de candidați admiși.

(2) În data de 20 iulie se vor afișa rezultatele inițiale ale admiterii, iar în data de 28 iulie se vor afișa rezultatele admiterii după prima etapă de înmatriculare desfășurată în perioada 22- 27 iulie (refacere clasament).

(3) Candidații care au fost declarați admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat și candidații care au fost declarați admiși pe locurile cu taxă, pe listele de admitere din data de 20 iulie, au obligația ca până la data de 27 iulie 2024, potrivit calendarului admiterii, să confirme în aplicația de admitere online locul pe care au fost admiși și să se prezinte fizic la comisiile de admitere în vederea înmatriculării. 

Universitatea, prin comisiile de Admitere, va oferi suportul tehnic necesar pentru candidații care se vor prezenta fizic la sediul instituției, în vederea înmatriculării.

Candidații admiși au obligația să completeze și să depună fizic Contractul de studii încheiat cu universitatea, în vederea înmatriculării ca studenți la domeniul/ specializarea/programul de studii și facultatea la care au fost admiși, precum și dosarul cu documentele menționate la Art. 18 alin. (12). Odată cu semnarea contractului studentul va semna Informarea și Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal Anexa 4 - INFORMAREA candidatului la admiterea în învățământul superior în anul universitar 2024_2025 _Masterat_în temeiul art. 13 din Regulamentul 2016/679/UE_DECLARAȚIA de consimțământ.

Candidații admiși la forma de finanțare cu taxă au posibilitatea achitării online a  taxei de studii.

(4) Candidații care au fost declarați admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat și candidații care au fost declarați admiși pe locurile cu taxă,  pe listele de admitere afișate în data de 20 iulie și care nu s-au prezentat la înmatriculare în perioada 22-27 iulie, vor pierde locurile pe care au fost admiși. Aceștia  vor intra în procedura de refacere clasament cu opțiunile superioare celei la care au fost admiși și pe care nu au confirmat-o prin înmatriculare. Locurile astfel vacantate vor fi redistribuite candidaților înscriși la concursul de admitere în ordinea descrescătoare  a mediilor de admitere, conform opțiunii lor din fișa de înscriere. Candidații care au fost declarați admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat în baza primei opțiuni din fișa de înscriere la concursul de admitere și care s-au înmatriculat, nu mai participă la procedura de refacere clasament. Candidații care au fost declarați admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat în baza unei opțiuni inferioare din fișa de înscriere la concursul de admitere și s-au înmatriculat, vor participa la procedura de refacere clasament numai dacă își vor exprima acordul scris, în momentul completării Contractului de studii încheiat cu universitatea, în vederea înmatriculării (la momentul înmatriculării vor semna o declarație de consimțământ privind participarea la procedura de refacere clasament).

Candidații care au fost declarați admiși pe locurile cu taxă în baza primei opțiuni din fișa de înscriere la concursul de admitere și care s-au înmatriculat, nu mai participă la procedura de refacere clasament. Candidații care au fost declarați admiși pe locurile cu taxă în baza unei opțiuni inferioare din fișa de înscriere la concursul de admitere și s-au înmatriculat, vor participa la procedura de refacere clasament numai dacă își vor exprima acordul scris, în momentul completării Contractului de studii încheiat cu universitatea, în vederea înmatriculării (la momentul înmatriculării vor semna o declarație de consimțământ privind participarea la procedura de refacere clasament).

În cadrul procesului de admitere, locurile finanțate de la bugetul de stat prin granturi de studii, rămase libere la o specializare de masterat, deoarece candidații declarați admiși nu s-au înmatriculat, pot fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor libere disponibilizate, de către:

 • candidații care au optat doar pentru locuri finanțate de la bugetul de stat prin granturi de studii și nu au fost declarați inițial admiși pe acest tip de locuri;
 • candidații care au optat pentru locuri finanțate de la bugetul de stat prin granturi de studii și pentru locuri cu taxă și nu au fost inițial declarați admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat. 

(5) În data de 28 iulie vor fi afișate listele finale de admitere după etapa de refacere clasament. Candidații admiși pe locurile bugetate în urma etapei de refacere clasament, aflați pe listele afișate în 28  iulie, trebuie să se înmatriculeze în perioada 29 - 31 iulie, iar în caz contrar vor pierde locul bugetat. Locurile bugetate rămase neocupate în sesiunea iulie  2024 vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2024.

(6) În cazul în care în cea de-a doua sesiune de admitere, septembrie 2024, vor mai fi disponibile locuri finanțate de la buget, în vederea ocupării acestora, candidații declarați admiși pe locuri bugetate în cea de a doua sesiune de admitere (pe listele de admitere din data de 14  septembrie), au obligația de a se înmatricula până la data de 21 septembrie 2024, iar în caz contrar vor pierde locul de studiu bugetat.

(7) Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă în urma etapei de refacere clasament, aflați pe listele afișate în 28  iulie, au obligația ca până la data de  23 august 2024,  potrivit calendarului admiterii, să confirme în aplicația de admitere online locul pe care au fost admiși și să se prezinte fizic la comisiile de admitere în vederea înmatriculării.

Universitatea, prin comisiile de Admitere, va oferi suportul tehnic necesar pentru candidații care se vor prezenta fizic la sediul instituției, în vederea înmatriculării.

Candidații admiși au obligația să completeze și să depună fizic Contractul de studii încheiat cu universitatea, în vederea înmatriculării ca studenți la domeniul/ specializarea/programul de studii și facultatea la care au fost admiși, precum și dosarul cu documentele menționate la Art. 18 alin. (12). Odată cu semnarea contractului studentul va semna Informarea și Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal Anexa 4 - INFORMAREA candidatului la admiterea în învățământul superior în anul universitar 2024_2025 _Masterat_în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE_DECLARAȚIA de consimțământ.

Candidații admiși la forma de finanțare cu taxă au posibilitatea achitării online a  taxei de studii.

Termenul limită pentru înmatricularea candidaților admiși pe locurile cu taxă pentru cea de-a doua sesiune de admitere este  27 septembrie  2024.

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă au obligația să achite prima tranșă a taxei de studii, respectiv 25 % din aceasta, la data înmatriculării.

Candidații declarați admiși în sesiunea iulie-august 2024 în regim cu taxă, care nu se înmatriculează conform termenelor prevăzute în calendarul admiterii, pierd calitatea de admis, iar locurile vacantate în acest mod se distribuie în vederea concursului de admitere organizat în sesiunea septembrie.

(8) La data de 23 august  2024 inclusiv, prima sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. La data de 23 august 2024 facultățile vor actualiza listele cu candidații admiși și înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat prin granturi de studii și pe locuri cu taxă.

(9) La data de 27 septembrie 2024 inclusiv, a doua sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. La data de 27 septembrie 2024 facultățile vor actualiza listele cu candidații admiși și înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat prin granturi de studii și pe locuri cu taxă.

(10) La înmatriculare, candidații declarați admiși fie pe locurile finanțate de la buget, fie pe locurile cu taxă, trebuie să depună în dosarul personal la universitate diploma de licență sau echivalentă acesteia, în original. Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2023-2024 pot prezenta, în locul diplomei de licență (dacă aceasta nu a fost eliberată), adeverința-tip în original din care rezultă faptul că au absolvit facultatea și au promovat examenul de licență, eliberată de către instituția de învățământ în cauză.

(11) Din componența dosarului de concurs, conform OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 179/2017, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-se cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana/ persoanele cu atribuții desemnate în acest sens în cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

     Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

 După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din Fişa de înscriere nu pot fi modificate.

(12) Dosarul candidaților declarați admiși și înmatriculați fie pe locurile finanțate de la buget, fie pe locurile cu taxă conține următoarele documente:

- Diploma de licenţă sau echivalentă acesteia, în original.  Adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență, în original este valabilă doar pentru candidații care au promovat examenul de licenţă în sesiunile anului școlar 2023-2024);

- Supliment la diplomă de licență (este prezentat comisiei de admitere în original și în dosar se păstrează copia certificată conform cu origi nalul de către comisia de admitere);

- Diploma de bacalaureat (este prezentată comisiei de admitere în original și în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere)

- Cartea de identitate în copie; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere;      

- Certificatul de naștere, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); 

- Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);  

- Adeverință medicală, în original, eliberată de Cabinetul medical al universității sau medicul de familie;

- Binecuvântarea scrisă a ierarhului, în original, pentru candidații la specializările teologice;

 - 2 fotografii dimensiune 3/4;

- Dosar tip plic.

- Diploma de master (copie, xerox pentru studenţii care au mai absolvit o specializare de master)

- Adeverința în original de la facultatea unde a absolvit un alt program de masterat, în care să fie specificat regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învățământ (IF, ID sau FR) și numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz).

- Recomandare, în original, eliberată de o organizație a romilor legal constituită, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. În perioada de validare a dosarului comisia de admitere va verifica statutul organizației care a eliberat Recomandarea.

- Certificatele de deces ale părinților, în copie, în cazul în care candidații menționează situația specială şi au solicitat scutirea de la plata taxei de înscriere: orfani de unul sau de ambii părinți și nu au depășit 26 de ani; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); 

- Decizia de încadrare a persoanei în grad de handicap, în copie, pentru candidații care menționează situația specială și au solicitat scutirea de la plata taxei de înscriere. (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);    

- Adeverința, în original, emisă de o instituție de învățământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleași categorii) a unuia dintre părinți, în original, precum și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ,  în cazul candidaților care solicită scutire de plata taxei de înscriere;  

- Adeverința eliberată de Biroul Personal Salarizare al UAB în cazul candidaților al căror părinți sunt angajații UAB, în original, în cazul candidaților care solicită scutire de plata taxei de înscriere;  

     (13) Candidați declarați admiși pe locurile cu taxă și care urmează în același timp un alt program de studiu pe locuri finanțate de la bugetul de stat pot fi înmatriculați pe locul cu taxă în cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe baza unei adeverințe eliberată de instituția la care se află originalul diplomei de Licenţă, din care să rezulte calitatea de student, confirmarea că originalul diplomei de Licenţă se află la instituția respectivă și menționarea faptului că studentul ocupă un loc finanțat de la bugetul de stat la acea instituție. O astfel de adeverință este obligatoriu de prezentat de către student pentru fiecare an de studiu în care acesta este student în regim cu taxă la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, iar originalul diplomei de Licenţă se găsește la o altă instituție de învățământ.

(14) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin Decizie a rectorului instituţiei de învăţământ superior. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic al universităţilor din România - RMUR (până la operaţionalizarea Registrului unic naţional integrat al diplomelor şi actelor de studii - RUNIDAS), cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/ programele de studii la care au fost admişi, cu excepţiile prevăzute la art. 125 alin. (3) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

 

VII. COMISIILE DE ADMITERE

 

Art. 16 – (1) Pentru organizarea și conducerea admiterii pe ansamblul Universității, Senatul decide constituirea Comisiei centrale de admitere, care va asigura condițiile materiale și organizatorice necesare desfășurării normale a admiterii, precum și supravegherea respectării prevederilor Regulamentului. Din Comisia centrală fac parte:  rectorul, prorectorii, președinții Comisiilor de admitere pe facultăți, responsabilul Comisiei de informatică,  reprezentantul Comisiei de admitere pentru candidații străini, directorul CSUD, purtătorul de cuvânt, directorul general administrativ, consilierul juridic, președintele senatului și un secretar. Președintele Comisiei centrale de admitere este Rectorul Universității. În cazuri excepționale, rectorul poate fi înlocuit la președinția Comisiei centrale de un prorector. La nivelul Universității funcționează Comisia de informatică.

(2) Organizarea și desfășurarea admiterii pe specializări sunt asigurate de Comisiile de admitere pe facultăți.  Structura și componența acestora se stabilesc de consiliile facultăților și se aprobă de Senatul universitar. Acestea răspund de respectarea strictă a prevederilor prezentului Regulament și a prevederilor legale în domeniu.

(3) Comisia de admitere pe facultate răspunde de existența în dosarul de concurs a tuturor documentelor prevăzute la Art. 5 alin (1)

(4) Comisia de admitere verifică dosarul de înscriere a candidaților din aplicația ADMITEREA ON-LINE și validează /invalidează dosarul și achitarea taxei de înscriere.

(5) Comisia de admitere verifică și validează rezultatele concursului de admitere.

(6) Comisia de admitere verifică dosarul de înmatriculare a candidatului admis, certifică documentele din dosar în conformitate cu originalele. Membrii comisiei care vor primi dosarele de la candidați, vor răspunde, în solidar cu președintele comisiei, de existența tuturor documentelor în dosarul studenților înmatriculați, conform Art. 15 alin. (12). În situația în care, în cadrul procedurii de înmatriculare, există suspiciuni referitoare la legalitatea unui document prezentat de către un candidat admis, președintele comisiei va anunța de urgență conducerea universității, în vederea luării măsurilor prevăzute de lege.

(7) Pe parcursul procesului de înscriere a candidaților comisiile de admitere asigură consultanță, consiliere și sprijin, la cererea candidaților. Facultățile vor publica la secțiunea Admitere 2024 numerele de telefon și adresele de e-mail aflate la dispoziția candidaților.

(8) Pentru admiterea la studii universitare de masterat a candidaților străini se constituie Comisia de admitere pentru candidații străini în cadrul Centrului de Relații Internaționale pentru admiterea candidaților români de pretutindeni,  cetățeni străini ai statelor Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, cât și din state terțe UE, SEE și CE.

 

VIII. REGULI DE CONSTITUIRE A UNEI SPECIALIZĂRI

Art. 17 – (1) Un program de studii poate fi organizat numai dacă numărul candidaților admiși și ulterior înmatriculați care au optat pentru programul respectiv  permite constituirea unei formații de studiu cu cel puțin o grupă, respectiv 15 candidați. Excepție fac programele de studiu unde numărul maxim de studenți masteranzi care pot fi școlarizați, aprobat de ARACIS, este mai mic de 15, precum și specializările de masterat în limba engleză. De asemenea, fac excepție programele de studii ale căror planuri de învățământ pot fi compatibilizate integral, așa încât formațiile de studiu să nu implice costuri suplimentare.

(2) Candidații admiși care au optat pentru un origram de studii ce nu poate fi organizat, ca efect al prevederii de la aliniatul precedent, pot să opteze pentru oricare alt program de studii din Universitate, dintre cele care întrunesc condițiile de a fi organizate și la care condițiile de admitere sunt identice, fără a se depăși numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați la această specializare și cu păstrarea regimului de studiu dobândit prin examenul de admitere.

(3) La constituirea formațiilor de studiu pe programe de studii nu se face distincție între cele două categorii de candidați înmatriculați, cu finanțare de la bugetul de stat sau cu taxă.

 

 

 

IX. RETURNAREA DE TAXE

 

Art. 18 – (1) Candidații admiși în sesiunea iulie-august, care au depus Fișa de înscriere și au fost înmatriculați ca studenți în regim cu taxă, forma de învățământ cu frecvență - achitând prima tranșă a taxei de studiu - și care ulterior se retrag, au dreptul la returnarea taxei de studiu, în următoarele condiții:

(a) dacă se retrag anterior datei de 29.08.2024, li se va returna un procent de 90% din taxa de studiu achitata;

(b) dacă se retrag în perioada 29.08.2024 și 27.09.2024, li se va returna un procent de 50% din taxa de studiu achitata.

(2) Candidații admiși pe locurile cu taxă care achită la înmatriculare, integral taxa de studiu anuală, vor beneficia de o reducere de 5% din cuantumul taxei de studii anuale.

 

 

X. PROGRAMUL ADMITERII - A DOUA SESIUNE SEPTEMBRIE 2024

Art.19 – (1) În cazul în care, după prima sesiune de admitere rămân locuri neocupate, se organizează a doua sesiune a concursului de admitere, în luna septembrie 2024. Prevederile prezentului Regulament se aplică și în a doua sesiune a concursului de admitere.

           (2) Cea de a doua sesiune de admiterea se organizează în perioada 2 septembrie - 27 septembrie 2024 conform următorului calendar:

 

        Anexa 3  - CALENDARUL ADMITERII – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2024

Perioada

Activitatea

2 septembrie – 12 septembrie

Înscrierea candidaților

13 septembrie

Susținerea interviului motivațional, a probelor de aptitudini și proba de competență lingvistică, alte probe preliminare doar la specializările unde este cazul

14 septembrie

Afișarea rezultatelor admiterii

16 septembrie – 21 septembrie

ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGET ȘI PE LOCURI CU TAXĂ

23 septembrie – 27 septembrie

Continuarea înmatriculării CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ (realizată la nivel de secretariate ale facultăților, în zilele lucrătoare)

 

Prezentul Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2024-2025,  este aprobat prin Hotărâre a Senatului și este valabil pentru admiterea la studiile universitare de masterat Ciclul II, în anul universitar 2024-2025.

 

LISTA ANEXELOR CONȚINUTE DE PREZENTUL REGULAMENT

 

 Anexa 1 - Numărul de locuri și taxele pentru admiterea la studiile universitare de masterat în anul universitar 2024-2025

Anexa 2 - Criteriile de selecție pentru admiterea în ciclul de studii universitare de masterat în anul universitar 2024-2025

Anexa 3 - Calendarul admiterii la studii universitare de masterat 2024 (sesiunea iulie -august, septembrie)

Anexa 4 - Informarea candidatului la admiterea în învățământul superior în anul universitar  2024-2025 masterat în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE Declaraţia de consimţământ

 

În desfășurarea activităților care fac obiectul prezentului regulament se vor respecta reglementările  europene impuse de REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cele naționale transpuse prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 și reglementările interne elaborate în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aplicabil în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, politici de confidențialitate).

 

Aprobat în Ședința Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 din 25 martie 2024.

 

 

P R E Ș E D I N T E

Prof. univ. dr. Attila Tamas-Szora

 

 

 

                                                                        AVIZAT

                                                                        Oficiul Juridic

                                                                                                                                         Consilier juridic Sanda Tomuţa

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK