Programe de studiu pentru master

Auditul şi controlul agenţilor economici

Durată studii

4 semestre

Scurtă prezentare a programului

Misiunea programului de master este instruirea masteranzilor în domeniul auditului şi controlului specific agenţilor economici şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice economice, centrată pe aceste domenii. Prin programul de master cursanţii au posibilitatea de a se perfecţiona şi specializa în domeniile menţionate ale auditului şi controlului agenţilor economici. În condiţiile dezvoltării sectorului privat în ţara noastră, programul de master îşi propune formarea şi dezvoltarea de abilităţi specifice masteranzilor în utilizarea instrumentarului teoretic şi practic al auditului şi controlului agenţilor economici. Programul de master vizează, pe de o parte, familiarizarea masteranzilor cu domeniul complex al auditului, în condiţiile în care auditul a evoluat progresiv de la o cercetare specifică a fraudelor în documentele contabile până la o apreciere globală şi o analiză critică a procedurilor şi structurilor unei entităţi. Pe de altă parte, prin programul de master se intenţionează familiarizarea masteranzilor cu aspectele activităţilor de control, imperios necesare pentru agenţii economici la toate nivelele ierarhice.

Calificări și profesii la absolvire (conform Clasificării ocupațiilor din Romania)

COR ACAE: 241105 Auditor intern / 241102 Expert contabil – verificator / 241107 Auditor financiar.

Aspecte privind practica profesională

Transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor de specialitate, specifice domeniilor abordate, fundarea şi completarea cunoştinţelor dobândite anterior, necesare obţinerii unui grad ridicat de calificare, aşa încât absolvenţii să fie capabili să acţioneze şi în funcţii decizionale; Formarea de deprinderi şi abilităţi, care să permită absolvenţilor aplicarea cunoştinţelor şi realizarea de activităţi profesionale în domeniul dezvoltării regionale, identificarea surselor de finanţare cele mai potrivite, elaborarea unei cereri de finanţare, gestionarea fondurilor, implementarea proiectului, efectuarea de raportări periodice, monitorizarea proiectelor; Formarea la nivel individual, de competenţe generale (de cunoaştere, funcţionalacţionale) şi de specialitate conform programului de masterat, dobândirea cunoştinţelor de specialitate într-un sistem operaţional să asigure masteranzilor competenţa profesională; Formarea masteranzilor pentru lucrul în echipă.

Posibilități de continuare a studiilor (masterat, doctorat)

Masteranzii absolvenți ai acestor programe de masterat de cercetare sunt informați asupra faptului că Universitatea organizează Școala Doctorală din domeniul Contabilitate și eliberează diplomele de doctor în domeniile de specializare pentru care are calitatea de I.O.S.U.D. Diploma de doctor se eliberează cu condiţia validării de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prin ordin al ministrului educaţiei.

Oportunități de angajare pe piața muncii

De asemenea, prin parcurgerea programului de master, absolvenţii îşi vor putea desfăşura activitatea în cadrul societăţilor comerciale care au ca obiect de activitate revizia contabilă, contabilitatea, expertiza, auditul financiar şi evaluarea (societăţi comerciale autorizate să funcţioneze conform normelor CECCAR – Corpul Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România, CAFR – Camera Auditorilor Financiari şi România sau ANEVAR – Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

Durată studii

4 semestre

Scurtă prezentare a programului

Misiunea programului de master este instruirea, perfecţionarea şi specializarea masteranzilor în domeniul contabilitate, pe segmentul utilizării sistemului informaţional contabil ca instrument principal în asistarea deciziilor manageriale la nivelul entităţilor, precum şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice economice în această direcţie. Programul de master îşi propune formarea şi dezvoltarea de abilităţi specifice masteranzilor în utilizarea instrumentarului teoretic şi practic al sistemului informaţional contabil.

Calificări și profesii la absolvire (conform Clasificării ocupațiilor din Romania)

COR SICADM: 241105 Auditor intern / 241102 Expert contabil – verificator / 241107 Auditor financiar

Aspecte privind practica profesională

Obiectivele generale pe care le vizează acest program de studiu sunt următoarele: - implicarea instituţiei de învăţământ superior în formarea de specialişti în domeniul contabil şi în special al utilizării informaţiilor contabile în susţinerea deciziilor manageriale; - adaptarea continuă a acestei forme de educaţie la necesităţile reale ale pieţei muncii la nivel naţional şi internaţional şi compatibilizarea programelor de studii cu cele din centre universitare din ţară şi străinătate; - crearea de legături informaţionale permanente între instituţia de învăţământ şi mediul organizaţional la nivelul căruia se adoptă decizii; - dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică economică, centrată pe domeniul contabil şi în special al deciziilor manageriale şi implicit, instruirea iniţială a viitorilor doctoranzi în acest domeniu de studiu. Competenţe profesionale: - capacitatea de interpretare critic-constructivă a fenomenelor contabilităţii şi rolului acesteia la nivelul managementului unei entităţi; - capacitatea de organizare şi exercitare a sarcinilor specifice contabilităţii; - capacitatea de analiză a rapoartelor financiare pentru diferite tipuri de entităţi; - formularea de demersuri profesionale bazate pe caracterul aplicativ al contabilităţii şi fiscalităţii, pe deprinderile formate din asimilarea tehnicii contabile şi pe abilităţile de utilizare a produselor software specifice; - capacitatea de comunicare profesională a informaţiilor specifice contabilităţii informatizate în vederea evaluării deciziilor strategice şi operaţionale ale entităţii; - capacitatea de investigare a fenomenelor economice înregistrate în contabilitate, evaluarea riscurilor în vederea formulării unei opinii privind raportările financiare; - dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi interpretare independentă a informaţiilor contabile în vederea evaluării problemelor economice; - capacitatea de a elabora strategii privind politica contabilă şi managerială a entităţilor; - capacitatea de înţelegere a funcţiei manageriale pe diferite trepte ierarhice; - dezvoltarea capacităţii de a elabora studii financiare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, asigurarea capacităţii de aplicare a tehnicilor de analiză a informaţiilor contabile; - capacitatea de a conduce şi executa activităţi de cercetare interdisciplinară; - investigarea de stări şi situaţii economice complexe pentru a comunica şi a demonstra cu argumente rezultatele propriei evaluări; Competenţe transversale - capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica soluţii pentru rezolvarea de probleme economice specifice în furnizarea de informaţii contabile necesare managementului entităţilor; - capacitatea de a identifica oportunităţile de formare continuă, inclusiv în limbi de circulaţie internaţională; - capacitatea de a valorifica eficient resursele şi tehnicile de învăţare pentru propria dezvoltare; - posibilitatea înscrierii în organisme profesionale din domeniul contabilităţii (programul este recunoscut de către Corpul Experţilor Contabili şi contabililor Autorizaţi din România în ce priveşte accesul absolvenţilor la profesia de expert contabil

Posibilități de continuare a studiilor (masterat, doctorat)

Masteranzii absolvenți ai acestor programe de masterat de cercetare sunt informați asupra faptului că Universitatea organizează Școala Doctorală din domeniul Contabilitate și eliberează diplomele de doctor în domeniile de specializare pentru care are calitatea de I.O.S.U.D. Diploma de doctor se eliberează cu condiţia validării de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prin ordin al ministrului educaţiei

Oportunități de angajare pe piața muncii

Absolvenţii acestei specializări au oportunitatea exercitării independente a profesiei, ca expert contabil, auditor financiar, evaluator, consultant fiscal în cadrul structurilor organizatorice autorizate să funcţioneze conform normelor emise de organismele profesionale de profil, respectiv C.E.C.C.A.R. – Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, C.A.F.R. - Camera Auditorilor Financiari din România, A.S.P.A.A.S. – Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, C.C.F. - Camera Consultanţilor Fiscali, A.N.E.V.A.R. – Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România.

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

Durată studii

4 semestre

Scurtă prezentare a programului

Programul de master Administrarea Afacerilor în comerţ, turism, servicii abordează probleme de detaliu conexe specializării de licenţă Economia comerţului, turismului şi serviciilor, respectiv Administrarea afacerilor, fiind o prelungire la un nivel superior de calificare a programului de studiu de licenţă. Misiunea programului de master este instruirea masteranzilor în domeniul Administrarea afacerilor şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice economice, centrată pe comerţ, turism și servicii. Prin programul de master cursanţii au posibilitatea de a se perfecţiona în specializările din domeniul menţionat anterior. În condiţiile dezvoltării sectorului privat în ţara noastră, programul de master îşi propune formarea de competențe şi dezvoltarea de abilităţi specifice masteranzilor în utilizarea instrumentarului teoretic şi practic al administrării afacerilor din domeniul comerțului, turismului și serviciilor.

Calificări și profesii la absolvire (conform Clasificării ocupațiilor din Romania)

Posibilitatea de a desfăşura activităţi conforme cu specializarea administrarea afacerilor în firme de producţie, de prestări servicii, consultanţă în afaceri, incubatoare de afaceri, centre de consultanţă şi intermediere în afaceri, centre de afaceri imobiliare, instituţii de credit şi financiar bancare, societăţi de asigurări etc. La finalizarea studiilor, absolvenții pot ocupa posturi precum: Manager în turism, Manager îmbunătățire procese, Manager inovare, Manager al sistemelor de management al calității.

Principalele discipline studiate

Printre disciplinele studiate se numără: Marketingul destinațiilor turistice; Planificarea și organizarea turismului de evenimente; Managementul afacerilor; Analiză cost-beneficiu; Producţia şi comercializarea serviciilor turistice; Managementul operaţiunilor de comerţ internaţional; Marketingul târgurilor și expozițiilor; Managementul operaţiunilor de turism; Comunicare, negociere şi parteneriat în afaceri; Cercetarea pieţei interne şi internaţionale.

Aspecte privind practica profesională

Transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor de specialitate, specifice domeniilor abordate, fundarea şi completarea cunoştinţelor dobândite anterior, necesare obţinerii unui grad ridicat de calificare, aşa încât absolvenţii să fie capabili să acţioneze şi în funcţii decizionale; Formarea de deprinderi şi abilităţi, care să permită absolvenţilor aplicarea cunoştinţelor şi realizarea de activităţi profesionale în domeniul administrării afacerilor; Formarea la nivel individual, de competenţe generale (de cunoaştere, funcţional-reacţionale) şi de specialitate conform programului de masterat, dobândirea cunoştinţelor de specialitate într-un sistem operaţional să asigure masteranzilor competenţa profesională; - formarea masteranzilor pentru lucrul în echipă.

Posibilități de continuare a studiilor (masterat, doctorat)

Masteranzii absolvenți ai acestor programe de masterat de cercetare sunt informați asupra faptului că Universitatea organizează Școala Doctorală din domeniul Contabilitate și eliberează diplomele de doctor în domeniile de specializare pentru care are calitatea de I.O.S.U.D. Diploma de doctor se eliberează cu condiţia validării de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prin ordin al ministrului educaţiei.

Oportunități de angajare pe piața muncii

Prin parcurgerea programului de masterat, absolvenţii îşi vor putea desfăşura activitatea cadrul societăţilor comerciale care au ca obiect de activitate comerţul, turismul, respectiv serviciile. Competenţe dobândite: abilitatea de a iniţia o afacere, elaborarea şi implementarea cu succes a unui plan de afaceri, capacitatea de a evalua problemele complexe legate de domeniul afacerilor în comerţ, turism, servicii, analiza independentă a unor situaţii specifice domeniului administrării afacerilor.

Administrarea dezvoltării regionale durabile

Durată studii

4 semestre

Scurtă prezentare a programului

Misiunea programului de masterat Administrarea Dezvoltării Regionale Durabile este specializarea absolvenților de învățământ superior în domeniul dezvoltării regionale, prin insușirea unor cunoștințe teoretice solide și dezvoltarea de abilități practice și de cercetare care să le asigure accesul ca profesioniști pe piața muncii, în mediul european concurențial actual. Motivația formării în acest domeniu este generată de nevoia implementării unor politici de dezvoltare regională care să vizeze reducerea disparităților dintre diferitele regiuni atât la nivel național, cât ți european. Acest lucru presupune atât formarea de specialiști în domeniul implementării de politici regionale, cât și o formare deosebită în managementul fondurilor europene, implementarea de proiecte de dezvoltare și analiza impactului acestora asupra dezvoltării socio-economice a regiunilor.

Calificări și profesii la absolvire (conform Clasificării ocupațiilor din Romania)

La finalizarea studiilor, absolvenții au posibilitatea de a desfăşura activităţi conforme cu specializarea administrarea dezvoltării regionale durabile, consultanţă în afaceri, incubatoare de afaceri, centre de consultanţă şi intermediere în afaceri, instituţii de credit şi financiar bancare, unde pot ocupa cu succes funcţii în cadrul unei echipe de proiect cum ar fi: manager proiect, responsabil/manager financiar, responsabil juridic, responsabil cu achiziţiile, expert monitorizare activităţi specifice proiectului, expert constituire grup ţintă şi selectarea grupului ţintă, asistent manager proiect etc.

Principalele discipline studiate

Principalele discipline studiate sunt: Inițierea și dezvoltarea afacerilor; Strategii şi politici de dezvoltare economică; Cooperare economică internațională; Managementul afacerilor; Controlling și bugetare; Convergenţă structurală; Achiziţii publice; Strategii de marketing; Project Cycle Management; Instrumente de finanţare europeană.

Aspecte privind practica profesională

Transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor de specialitate, specifice domeniilor abordate, fundamentarea şi completarea cunoştinţelor dobândite anterior, necesare obţinerii unui grad ridicat de calificare, aşa încât absolvenţii să fie capabili să acţioneze şi în funcţii decizionale; Formarea de deprinderi şi abilităţi, care să permită absolvenţilor aplicarea cunoştinţelor şi realizarea de activităţi profesionale în domeniul dezvoltării regionale, identificarea surselor de finanţare cele mai potrivite, elaborarea unei cereri de finanţare, gestionarea fondurilor, implementarea proiectului, efectuarea de raportări periodice, monitorizarea proiectelor; Formarea la nivel individual, de competenţe generale (de cunoaştere, funcţional-reacţionale) şi de specialitate conform programului de masterat, dobândirea cunoştinţelor de specialitate într-un sistem operaţional să asigure masteranzilor competenţa profesională; Formarea masteranzilor pentru lucrul în echipă.

Posibilități de continuare a studiilor (masterat, doctorat)

Masteranzii absolvenți ai acestor programe de masterat de cercetare sunt informați asupra faptului că Universitatea organizează Școala Doctorală din domeniul Contabilitate și eliberează diplomele de doctor în domeniile de specializare pentru care are calitatea de I.O.S.U.D. Diploma de doctor se eliberează cu condiţia validării de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prin ordin al ministrului educaţiei

Oportunități de angajare pe piața muncii

Prin parcurgerea programului de masterat, absolvenţii îşi vor putea desfăşura activitatea în cadrul instituţiilor publice şi/sau private care au sau care sunt interesate în dezvoltarea unui departament de managementul proiectelor, scrierea de proiecte, implementarea şi monitorizarea acestora în toate domeniile de activitate. Competenţe dobândite: abilitatea de a identifica o sursă de finanţare în funcţie de nevoile specifice ale organizaţiei, elaborarea şi implementarea cu succes a unei/unui cereri de finanţare/plan de afaceri, capacitatea de a evalua problemele complexe legate de managementul de proiect, analiza independentă a unor situaţii specifice implementării şi raportării către finanţatori. Absolvenții acestei specializări pot ocupa posturi precum: Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, Analist informaţii de firmă, Expert dezvoltare durabilă, Consultant în afaceri, Consultant fonduri europene etc.

Fiscalitate şi management financiar

 

Durată studii

4 semestre

Scurtă prezentare a programului

Misiunea programului de master Fiscalitate și management financiar constă în a furniza cunoștințele, aptitudinile și atitudinile pentru crearea competențelor necesare formării specialiștilor în domeniul fiscalității și managementului financiar. Structurat în conformitate cu cerințele procesului de la Bologna, programul de studii de master Fiscalitate și management financiar, ca parte a portofoliului educațional al Facultății de Științe Economice, își propune ca obiectiv strategic dezvoltarea unui profil de competențe în concordanță cu nevoile identificate pe piața muncii și cu cadrul național al calificărilor, care să ofere absolvenților posibilitatea de a deveni specialiști în domeniul fiscalității și al managementului financiar.

Calificări și profesii la absolvire (conform Clasificării ocupațiilor din Romania)

Expert fiscal - Cod COR 241221 Administrator de risc - Cod COR 241240 Consultant de investitii - Cod COR 241269

Aspecte privind practica profesională

Competențe profesionale vizate de programul de masterat Fiscalitate și management financiar constau în: C1. Capacitatea de utilizare adecvată în situaţii economice concrete a instrumentarului teoretic, a conceptelor şi metodelor specifice fiscalităţii; C2. Capacitatea de utilizare adecvată în situaţii economice concrete a instrumentarului teoretic, a conceptelor şi metodelor specifice managementului financiar în organizaţiile private şi publice; C3. Capacitatea de culegere, analiză şi interpretare de date şi informaţii referitoare la fiscalitate; C4. Capacitatea de culegere, analiză şi interpretare de date şi informaţii referitoare la aspecte specifice managementului financiar; C5. Capacitatea de a realiza lucrări cu caracter fiscal la nivelul entităţilor / organizațiilor private și publice; C6. Capacitatea de a realiza lucrări specifice managementului financiar la nivelul entităţilor / organizațiilor private și publice; C7. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii cu implicaţii fiscale specifice entităţilor / organizaţiilor private și publice; C8. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii specifice managementului financiar în cadrul entităților / organizațiilor private și publice; C9. Implementarea instrumentelor specifice managementului financiar, inclusiv a planurilor și bugetelor la nivelul entităților / organizațiilor private și publice; C10. Capacitatea de a lua și de a aplica decizii financiare în cadrul entităților/organizațiilor private și publice; C11. Utilizarea metodelor și tehnicilor de fundamentare econometrică a problemelor complexe specifice domeniului financiar; C12. Identificarea, analiza si soluţionarea problemelor specifice managementului financiar și fiscalității, pe baza tehnologiei informaţiilor, folosind instrumente specifice; C13. Utilizarea resurselor informatice în gestiunea financiară şi fiscală; C14. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte în domeniul gestiunii financiare şi fiscalităţii; C15. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte în domeniul finanţării şi investiţional; C16. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic; C17. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic; C18. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale; C19. Interpretarea critic-constructivă a impozitelor directe la nivelul contribuabililor şi elaborarea de judecăţi de valoare argumentate; C20. Interpretarea critic-constructivă a impozitării internaționale la nivelul companiilor și persoanelor fizice nerezidente şi elaborarea de judecăţi de valoare argumentate; C21. Capacitatea de organizare şi exercitare de sarcini specifice impozitelor directe; C22. Capacitatea de organizare şi exercitare de sarcini specifice impozitării internaționale; C23. Operarea cu ipoteze şi tehnici specifice managementului fiscal; C24. Operarea cu ipoteze şi tehnici specifice managementului investiţional; C25. Conceperea diverselor variante decizionale necesare strategiilor fiscale; C26. Conceperea diverselor variante decizionale necesare strategiilor de finanţare; C27. Conceperea diverselor variante decizionale necesare strategiilor fiscale internaționale; C28. Diversificarea şi completarea cunoştinţelor fiscale şi contabile, abordarea interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea asigurării posibilităţii de a oferi servicii de consultanţă în domeniul fiscalității; C29. Abordarea interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea asigurării posibilităţii de a oferi servicii de consultanţă în domeniul investiţiilor; C30. Diversificarea şi completarea cunoștințelor fiscale şi contabile, abordarea interdisciplinară a operațiunilor economice în vederea asigurării posibilității de a oferi servicii de consultanță în domeniul fiscalității internaționale; C31. Capacitatea de a identifica riscuri ale activității organizației si a le trata corespunzător, pentru rezultate financiare optime. Competențele transversale urmărite de programul de masterat Fiscalitate și management financiar constau în: CT1. Dezvoltarea mecanismelor logice și de analiză cognitivă necesare managementului financiar și fiscalității; CT2. Integrarea contextuală a aspectelor fiscalității și managementului financiar în cadrul dinamicii actuale a economiei; CT3. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; CT4. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată, inclusiv în cadrul rețelelor de cercetare științifică economică și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei; CT5. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare. CT6. Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica soluţii pentru rezolvarea de probleme și spețe specifice impozitelor directe; CT7. Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica soluţii pentru rezolvarea de probleme și spețe specifice impozitării internaționale; CT8. Capacitatea de a valorifica eficient resursele și tehnicile de învățare pentru propria dezvoltare; CT9. Posibilitatea înscrierii în organisme profesionale din domeniul consultanței fiscale; CT10. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfășurării proiectelor şi programelor din domeniul științelor educației; CT11. Promovarea valorilor asociate realizării unui învăţământ de calitate, în conformitate cu politicile educaţionale interne şi în acord cu cele elaborate şi popularizate la nivel european, pe baza cunoaşterii specificității domeniului educaţional european şi a interculturalităţii; CT12. Capacitatea de a identifica oportunitățile de formare continuă; CT13. Dezvoltarea mecanismelor logice și de analiză cognitivă necesare managementului investiţiilor şi finanţării; CT14. Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica soluţii pentru rezolvarea de probleme și spețe specifice domeniului investiţiilor

Posibilități de continuare a studiilor (masterat, doctorat)

Masteranzii absolvenți ai acestor programe de masterat de cercetare sunt informați asupra faptului că Universitatea organizează Școala Doctorală din domeniul Contabilitate și eliberează diplomele de doctor în domeniile de specializare pentru care are calitatea de I.O.S.U.D. Diploma de doctor se eliberează cu condiţia validării de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prin ordin al ministrului educaţiei.

Oportunități de angajare pe piața muncii

Masteranzii au posibilitatea să se angajeze în cadrul entităţilor specifice sectorului financiar-bancar (bănci, instituţii publice, societăţi de asigurări, brokeri de asigurări, brokeri pe piaţa de capital), în cadrul societăţilor comerciale sau prin exercitarea independentă a profesiei.

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

Durată studii

4 semestre

Scurtă prezentare a programului

Misiunea programului de master constă în formarea de specialiști cu pregătire superioară în domeniul bancar, al asigurărilor, analizei financiare şi al pieţelor de capital. De asemenea, programul de master vizează și dezvoltarea cercetării științifice economice, centrată pe aceste domenii. Programul de master are despre scop formarea și dezvoltarea de abilități, deprinderi și competențe, necesare în procesele de execuție și decizie, specifice domeniului bancar, al asigurărilor și piețelor financiare.

Calificări și profesii la absolvire (conform Clasificării ocupațiilor din Romania)

După absolvire, cei care finalizează această specializare vor avea posibilitatea de a desfăşura activităţi conforme cu specializarea Marketing şi promovarea vânzărilor, respectiv în departamentele de Marketing, Vânzări, Relaţii Publice sau Agenţii de publicitate. Absolvenții acestei specializări pot ocupa posturi precum: Brand manager, Organizator târguri și expoziții, Analist servicii client, Specialist marketing etc.

Principalele discipline studiate

Principalele discipline studiate sunt: Psihologia consumatorului; Content Marketing; Marketing online; Publicitate şi planificare media; Managementul relației cu clienții; Metode şi modele în marketing; Cercetări calitative; Managementul portofoliului de brand; Organizarea campaniilor promoţionale; Marketing strategic.

Aspecte privind practica profesională

Obiective: transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor de specialitate, specifice domeniilor abordate, fundarea şi completarea cunoştinţelor dobândite anterior, necesare obţinerii unui grad ridicat de calificare; formarea de deprinderi şi abilităţi, care să permită absolvenţilor aplicarea cunoştinţelor şi realizarea de activităţi profesionale în domeniul marketingului şi vânzărilor; formarea la nivel individual, de competenţe generale (de cunoaştere, funcţional-reacţionale) şi de specialitate conform programului de masterat, dobândirea cunoştinţelor de specialitate într-un sistem operaţional; formarea masteranzilor pentru lucrul în echipă. Competenţe generale: cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei; explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii la nivel micro şi macroeconomic în contexte specifice societăţii bazate pe cunoaştere; culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă definită; analiza de stări şi situaţii şi asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a comunica şi a demonstra rezultatele propriei activităţi; capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite; utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactarea de lucrări, procesarea de informaţii şi accesarea de baze de date specifice activităţii din diferitele structuri organizaţionale; comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională. Competenţe de specialitate: capacitatea de a organiza evenimente şi alte activităţi promoţionale din categoria relaţiilor publice; proiectarea fazelor şi etapelor unei cercetări de marketing cantitative şi calitative; design web;organizarea de campanii publicitare on-line; realizarea unui media plan; organizarea manifestărilor promoţionale (târguri şi expoziţii); moderarea Focus Grupurilor şi a interviurilor în profunzime; management de brand

Posibilități de continuare a studiilor (masterat, doctorat)

Masteranzii absolvenți ai acestor programe de masterat de cercetare sunt informați asupra faptului că Universitatea organizează Școala Doctorală din domeniul Contabilitate și eliberează diplomele de doctor în domeniile de specializare pentru care are calitatea de I.O.S.U.D. Diploma de doctor se eliberează cu condiţia validării de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prin ordin al ministrului educaţiei.

Oportunități de angajare pe piața muncii

Prin parcurgerea programului de masterat, absolvenţii îşi vor putea desfăşura activitatea în cadrul oricărui tip de entități, fie ele instituții publice (în departamentele de Relații publice sau Marketing), fie agenți economici care au ca obiect de activitate producția, comerţul, turismul, sau serviciile. Deoarece competenţe dobândite le oferă și abilitatea de a iniţia o afacere, elaborarea şi implementarea cu succes a unui plan de afaceri, capacitatea de a evalua problemele complexe legate de domeniul afacerilor, absolvenții vor avea capaciateta și de a-și dezvolta propriile afaceri, în special în domeniul de marketing: agenții de publicitate, firme de organizare de evenimente etc.

Marketing şi promovarea vânzărilor

Durată studii

4 semestre

Scurtă prezentare a programului

Programul de master Marketing şi promovarea vânzărilor abordează probleme de detaliu conexe specializării de licenţă Marketing, fiind o prelungire la un nivel superior de calificare a programului de studiu de licenţă. Misiunea programului Marketing și Promovarea Vănzărilor constă în a furniza cunoştinţele, aptitudinile şi atitudinile pentru crearea competenţelor necesare formării profesioniştilor în domeniul marketingului, publicităţii şi promovării vânzărilor, astfel încât aceştia să fie capabili să dezvolte şi implementeze strategii de marketing eficiente pentru companii din diverse domenii de activitate şi să planifice şi coordoneze campanii promoţionale de succes.

Calificări și profesii la absolvire (conform Clasificării ocupațiilor din Romania)

După absolvire, cei care finalizează această specializare vor avea posibilitatea de a desfăşura activităţi conforme cu specializarea Marketing şi promovarea vânzărilor, respectiv în departamentele de Marketing, Vânzări, Relaţii Publice sau Agenţii de publicitate. Absolvenții acestei specializări pot ocupa posturi precum: Brand manager, Organizator târguri și expoziții, Analist servicii client, Specialist marketing etc.

Principalele discipline studiate

Principalele discipline studiate sunt: Psihologia consumatorului; Content Marketing; Marketing online; Publicitate şi planificare media; Managementul relației cu clienții; Metode şi modele în marketing; Cercetări calitative; Managementul portofoliului de brand; Organizarea campaniilor promoţionale; Marketing strategic.

Aspecte privind practica profesională

Obiective: transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor de specialitate, specifice domeniilor abordate, fundarea şi completarea cunoştinţelor dobândite anterior, necesare obţinerii unui grad ridicat de calificare; formarea de deprinderi şi abilităţi, care să permită absolvenţilor aplicarea cunoştinţelor şi realizarea de activităţi profesionale în domeniul marketingului şi vânzărilor; formarea la nivel individual, de competenţe generale (de cunoaştere, funcţional-reacţionale) şi de specialitate conform programului de masterat, dobândirea cunoştinţelor de specialitate într-un sistem operaţional; formarea masteranzilor pentru lucrul în echipă. Competenţe generale: cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei; explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii la nivel micro şi macroeconomic în contexte specifice societăţii bazate pe cunoaştere; culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă definită; analiza de stări şi situaţii şi asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a comunica şi a demonstra rezultatele propriei activităţi; capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite; utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactarea de lucrări, procesarea de informaţii şi accesarea de baze de date specifice activităţii din diferitele structuri organizaţionale; comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională. Competenţe de specialitate: capacitatea de a organiza evenimente şi alte activităţi promoţionale din categoria relaţiilor publice; proiectarea fazelor şi etapelor unei cercetări de marketing cantitative şi calitative; design web;organizarea de campanii publicitare on-line; realizarea unui media plan; organizarea manifestărilor promoţionale (târguri şi expoziţii); moderarea Focus Grupurilor şi a interviurilor în profunzime; management de brand

Posibilități de continuare a studiilor (masterat, doctorat)

Masteranzii absolvenți ai acestor programe de masterat de cercetare sunt informați asupra faptului că Universitatea organizează Școala Doctorală din domeniul Contabilitate și eliberează diplomele de doctor în domeniile de specializare pentru care are calitatea de I.O.S.U.D. Diploma de doctor se eliberează cu condiţia validării de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prin ordin al ministrului educaţiei.

Oportunități de angajare pe piața muncii

Prin parcurgerea programului de masterat, absolvenţii îşi vor putea desfăşura activitatea în cadrul oricărui tip de entități, fie ele instituții publice (în departamentele de Relații publice sau Marketing), fie agenți economici care au ca obiect de activitate producția, comerţul, turismul, sau serviciile. Deoarece competenţe dobândite le oferă și abilitatea de a iniţia o afacere, elaborarea şi implementarea cu succes a unui plan de afaceri, capacitatea de a evalua problemele complexe legate de domeniul afacerilor, absolvenții vor avea capaciateta și de a-și dezvolta propriile afaceri, în special în domeniul de marketing: agenții de publicitate, firme de organizare de evenimente etc.

Administrarea afacerilor/Business Administration (în limba engleză)

Administrarea afacerilor/Business Administration (în limba engleză)

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK