Biroul diplome

A N U N Ţ privind eliberarea actelor de studii

Persoanele care doresc eliberarea actelor de studii se pot prezenta la Biroul Diplome pentru ridicarea lor numai pe bază de programare. Programarea se poate face zilnic, între orele 09.00 - 13.00, la 

TEL:  +40 258 810744 sau prin E-mail: amalia.andries@uab.ro    

 

 

 

Contact Biroul Diplome

Adresă:       Alba Iulia, Strada: Gabriel Bethlen nr. 5, - Palat Apor, parter
E-mail:     amalia.andries@uab.ro
Tel.          +40 258 810744
Fax:         +40 258 812 630
Secretar Birou Diplome:  Andrieş Amalia

    Program cu publicul

          Luni             08.00 - 11.00
          Marți           13.00 - 15.00
          Miercuri      08.00 - 11.00
          Joi               13.00 - 15.00
          Vineri          10.00 - 13.00

 

Formulare şi taxe

 • Cerere de eliberare a actelor de studii Descarcă
 • Cerere de eliberare a actelor de studii în regim de urgenţă Descarcă
 • Cerere de eliberare a duplicatelor la actele de studii Descarcă
 • Cerere de eliberare a suplimentelor/foilor matricole in cazul în care au fost pierdute, deteriorate, distruse sau plastifiate Descarcă
 • Cerere de eliberare a unui nou act de studii Descarcă
 • Cerere de eliberare a adeverinței de autenticitate a actelor de studii Descarcă
 • Declarația scrisă a titularului asupra imprejurărilor în care actul a fost pierdut, distrus sau deteriorat Descarcă
 • Taxe de eliberare diplome Descarcă

BAZĂ LEGISLATIVĂ

ACTE DE STUDII

Actele de studii din sistemul național de învățământ superior sunt documente oficiale de stat, cu regim special, care confirmă studii de învățământ superior efectuate și titluri și/sau calificări dobândite.

Actele de studii conferă titularilor acestora drepturi și obligații care decurg din legislația în vigoare.

Actele de studii sunt de tip diplomă, certificat și atestat.

Actele de studii se eliberează în original sau duplicat.

 

DOCUMENTELE UNIVERSITARE:

a)suplimentul la diplomă, suplimentul descriptiv sau suplimentul Europass la diplomă, după caz, denumite în continuare supliment;

b)foaia matricolă sau anexa cu note;

c)registrul matricol;

d)registrul unic de evidență a formularelor și de eliberare a actelor de studii;

e)cataloage;

f)planul de învățământ;

g)programele analitice ale disciplinelor din planul de învățământ;

h)fișa disciplinei;

i)situația școlară;

j)adeverința privind școlarizarea/absolvirea fără examen de finalizare a studiilor;

k)adeverința de autenticitate;

l)adeverința privind finalizarea studiilor;

m)adeverința care atestă calitatea de student.

 

Documente care reglementează gestionarea actelor de studii

ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII

Actele de studii se eliberează titularilor în maximum 12 luni de la promovarea examenelor de finalizare a studiilor, respectiv în maximum două luni de la acordarea titlului de doctor.

În situația în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat/împuternicire avocațială în copie certificată conform cu originalul, în care se menționează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii.

În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoțită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autoritățile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepția celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/ consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.

 

Actul de studii se eliberează titularului/ împuternicitului după verificarea de către titular/împuternicit a datelor înscrise în acesta, pe baza prezentării documentului de identitate (carte de identitate sau pașaport valabile) și, după caz, a „Fișei de lichidare" din care rezultă că titularul nu are datorii față de instituție.

Titularul semnează pentru primire în toate locurile prevăzute cu semnătura titularului. Împuternicitul semnează pentru primire în toate locurile prevăzute cu semnătura titularului, mai puțin pe actul de studii; operațiunea de eliberare se consemnează în registrul unic de evidență a formularelor și de eliberare a actelor de studii completându-se numele și prenumele, calitatea, denumirea și numărul documentului la rubrica „Mențiuni".

Actele de studii întocmite și neridicate de titulari/împuterniciți se păstrează în arhiva instituției, cu termen permanent.

Actele de studii întocmite și neridicate din cauza decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (soț/soție, ascendent ori descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituției, însoțită de copie certificată conform cu originalul a certificatului de deces și de o declarație pe propria răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

Actele de studii se pot elibera la cererea persoanei îndreptățite și prin intermediul ambasadei (consulatului) țării respective în România sau al ambasadei (consulatului) României din țara de reședință a acesteia. În acest caz, la eliberarea actului de studii delegatul desemnat de ambasadă/consulat semnează în registrul unic de evidență a formularelor și de eliberare a actelor de studii, fără a semna pe actul de studii.

Atenție: Înainte de a solicita eliberarea diplomei în regim de urgență, vă rugăm să contactați Biroul Diplome pentru a verifica dacă sunt disponibile formularele tipizate necesare pentru întocmirea diplomelor.

Documente necesare:

- Cerere (model aici)

- Carte de identitate sau pașaport valabile (în original)

- Fișa de lichidare

- două fotografii identice realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm (Atenție: Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare)

- copie a certificatului de naștere însoțit de original pentru certificare conform cu originalul

- copie  a certificatului de căsătorire, însoțit de original pentru certificare conform cu originalul sau alte acte care modifică/completează numele absolventului/absolventei, dacă e cazul

-  pentru eliberarea în regim de urgență, chitanța de achitare a taxei

 • Pentru eliberarea diplomei de finalizare a studiilor (licență, masterat, doctorat), absolvenții sunt rugați să completeze un chestionar on-line de evaluare a inserției pe piața muncii a absolvenților UAB (durata de completare 5 min., pus la dispoziție de secretarul Biroului Diplome.

ELIBERAREA DUPLICATELOR ACTELOR DE STUDII

În cazul pierderii, deteriorării, distrugerii plastifierii unui act de studii, se eliberează un duplicat al acestuia dacă în arhiva UAB se găsesc matca (cotorul) actului respectiv și/sau alte documente legale din care rezultă situația studiilor titularului. Dacă arhiva a fost distrusă în condiții de forță majoră (calamități naturale, incendii, etc.), duplicatul se eliberează ca urmare a reconstituirii situației școlare de către facultatea/departamentul care a asigurat școlarizare.

 

(1) Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul adresează, în scris, conducerii UAB o cerere (model aici), însoțită de următoarele documente:

 

a.    declarație scrisă a titularului actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare și împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus sau deteriorat;

b.   copie a certificatului de naștere însoțită de actul în original, pentru certificare;

c.    două fotografii (identice) - realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm - ale titularului actului;

d.   dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii sau distrugerii actului de studii;

e.    actul de studii deteriorat parțial sau plastifiat, în original;

f.     dovada plății taxei pentru eliberarea duplicatului;

g.    procura notarială/împuternicirea avocațională în copie certificată cu originalul.

(2)     Cererea se poate întocmi și depune de către titularul actului de studii în cauză sau de împuternicitul acestuia.

 

(3) Pentru publicarea anunțului în Monitorul Oficial privind pierderea sau distrugerea actului de studii, titularul/împuternicitul acestuia se adresează Regiei Autonome „Monitorul Oficial". Anunțul  cuprinde următoarele date:

a.    denumirea actului de studii original;

b.   numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (sau ale mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), prenumele titularului înscris în actul de studii;

c.    anul finalizării studiilor în cauză;

d.   seria și numărul actului respectiv;

e.    numărul și data la care a fost înregistrat în registrul unic de evidență a formularelor și de eliberare a  actelor de studii;

f.     denumirea instituției emitente.

 

Titularul sau împuternicitul poate ridica duplicatul unui act de studii în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data aprobării cererii.

Pentru eliberarea duplicatelor actelor de studii, se pot percepe taxe, în condițiile și cuantumurile aprobate anual de Senat,

Recomandări

 • Nu plastifiaţi originalele actelor de studii, deoarece puteţi avea dificultăţi în privinţa autentificării, vizării şi apostilării acestora

REFACEREA ACTELOR DE STUDII

În cazul în care titularul constată greșeli în actul de studii sau în duplicat, după caz, după o perioadă de timp de la primirea acestuia, titularul se adresează în scris conducerii instituției care l-a eliberat, în vederea eliberării unui nou act de studii sau a unui alt duplicat, după caz. Cererea (model cerere aici) este însoțită de actul de studii sau duplicatul completat greșit, în vederea anulării acestuia și păstrării în arhiva instituției, cu termen permanent.

În acest caz conducerea instituției dispune completarea altor formulare corespunzătoare pe care se înscrie, la subsol, nota: „Prezentul/a ... (act de studii/duplicat) ...... înlocuiește ....... (actul de studii/duplicatul) ...... cu seria ....... și nr. ..., precum și cu nr. de înregistrare ... (acordat de instituție din registrul unic de evidență a formularelor și de eliberare a actelor de studii) ...... din ..... (data) ......., deoarece acesta (aceasta) conținea unele erori."

ELIBERAREA ADEVERINȚEI DE AUTENTICITATE A ACTELOR DE STUDII

Adeverința de autenticitate a actelor de studii se eliberează de instituția emitentă din România, la cererea absolvenților, pentru vizarea actelor de studii de către Ministerul Educației şi Cercetării - CNRED pentru plecarea în străinătate (adeverință redactată în limba română). Pentru adeverințele care țin locul diplomei de licență nu este necesară prezentarea unei adeverințe de autenticitate.

Adeverința va cuprinde următoarele informații:

 1. Numele și prenumele absolventului așa cum apare menționat în registrul matricol;
 2. Perioada de studii, numărul de credite, profilul/domeniul, programul de studii/specializarea, limba de predare, forma de învățământ absolvite precum și orice întreruperi sau mobilități academice de care a beneficiat absolventul;
 3. Seria, numărul și data eliberării diplomei;
 4. Numărul și data eliberării foii matricole/suplimentului la diplomă;
 5. Numărul și data scrisorii de acceptare la studii (numai pentru cetățenii străini).

Adeverința de autenticitate va fi emisă cu cel mult 90 de zile calendaristice înainte de data depunerii dosarului.

Adeverința de autenticitate a diplomei (diplomă sau certificat) eliberată de instituția de învățământ superior emitentă - în ORIGINAL (documentul rămâne în dosarul depus la CNRED şi nu se returnează)

 • pentru cetățenii străini, adeverința de autenticitate trebuie să conțină și numărul documentului prin care au fost acceptați la studii de către Ministerul Educației și Cercetării (Letter of acceptance, Ordin de Ministru sau Adeverință de recunoaștere a studiilor, după caz); în caz contrar, se va prezenta de către petent o copie simplă a scrisorii de acceptare/adeverinței de recunoaștere a studiilor/ a Ordinului de Ministru sau o copie simplă a diplomei care atestă absolvirea liceului în România. Dacă în suplimentul la diplomă este trecut numărul documentului prin care au fost acceptați la studii, prezentarea copiei acestuia nu mai este necesară.
 • Adeverința de autenticitate nu este obligatorie în următoarele situații:

a) pentru vizarea adeverințelor privind școlarizarea/absolvirea, a adeverințelor care atestă calitatea de student sau a adeverințelor privind finalizarea studiilor;

b) pentru vizarea actelor de studii emise absolvenților care au susținut examenul de finalizare a studiilor începând cu sesiunea iunie 2017 și care sunt înregistrate în sistemul informațional aferent învățământului superior din România care asigură gestiunea integrată a datelor privind studenții universităților de stat și particulare din România - RMUR

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK