Documente necesare pentru înscrierea online

EXTRAS DIN REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA

CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023 - 2024

Art. 5. (1) Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conţine următoarele documente (transmise în format .pdf sau .jpg şi listate din aplicaţie):

a) Fişa de înscriere (se generează din aplicaţia de înscriere on-line);

b) Certificatul de naştere;

c) Cartea de identitate;

d) Certificatul de căsătorie sau alt document care certifică schimbarea numelui, dacă e cazul;

e) Diploma de Licenţă sau echivalenta acesteia;

f)  Suplimentul la diploma de licenţă/foaia matricolă, care însoţeşte diploma de licenţă sau echivalenta acesteia;

g) Pentru promoţia 2022-2023 este valabilă Adeverinţa de absolvire;

h) Pentru candidaţii absolvenţi ai promoţiei  2022-2023, Adeverinţă de la universitatea/facultatea absolvită din care să rezulte separat notele obţinute la cele 2 probe ale examenului de licenţă, precum şi media obţinută pe fiecare an de studiu din cadrul Ciclului I licenţă.

i) Diploma de bacalaureat;

j) Foaia matricolă, care însoţeşte Diploma de Bacalaureat;

k) Dovada plăţii taxei de înscriere (150 LEI);

     Modalități de plată: card bancar; plata la casieria Universității; plată prin casieria bancară (OP) - în contul: IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia; Cod fiscal : 5665935

Dosarul de concurs va conţine şi alte documente, obligatorii, după caz:

l) Binecuvântarea scrisă a ierarhului, în cazul candidaţilor care optează pentru specializările teologice;

m) Diploma de master sau echivalenta acesteia şi suplimentul la diploma de master/foaia matricolă, în cazul candidaţilor care au absolvit şi alte studii universitare de master;

n) Adeverinţă privind regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învăţământ şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz), în cazul candidaţilor care au absolvit un alt program de master;

o) Pentru candidaţii de etnie romă, care concurează pe locurile speciale destinate acestei categorii, dosarul de înscriere al candidatului va cuprinde şi o Recomandare, eliberată de o organizaţie a romilor legal constituită, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză. Nu se vor accepta declaraţii pe propria răspundere privind apartenenţa la etnia romilor înregistrate la notariat ori adeverinţe eliberate de alte instituţii/structuri etc. În perioada de validare a dosarului comisia de admitere va verifica statutul organizaţiei care a eliberat Recomandarea.

p) Adeverinţă care atestă că persoana provine din sistemul de protecţie socială, în cazul candidaţilor care se înscriu pe locurile destinate acestei categorii sau sunt scutiţi de taxa de înscriere;

q) Certificatele de deces ale părinţilor, în cazul în care candidaţii menţionează situaţia specială: orfani de unul sau de ambii părinţi şi care nu au depăşit 26 de ani;

r) Decizia de încadrare a persoanei în grad de handicap, pentru candidaţii scutiţi de taxa de înscriere;

s) Adeverinţă emisă de o instituţie de învăţământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleaşi categorii) a unuia dintre părinţi, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi care au activat în sistemul de învăţământ,  în cazul candidaţilor care solicită scutire de la plata taxei de înscriere;  

t) Adeverinţă eliberată de Biroul Personal-Salarizare al UAB, în cazul candidaţilor al căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi care solicită scutire de la plata taxei de înscriere.

 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK