Mobilităţi personal

Programul Erasmus +, Acțiunea-cheie 1 – Proiecte de mobilitate pentru studenții și personalul din învățământul superior este un program finanțat de Comisia Europeană, gestionat în România de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), care are drept obiectiv să contribuie prin învățarea de-a lungul vieții la dezvoltarea Uniunii Europene ca o societate avansată bazată pe cunoaștere, capabilă de o creștere economică durabilă însoțită de o creștere cantitativă și calitativă a numărului locurilor de muncă și de o mai mare coeziune socială, asigurând în același timp o bună protecție a mediului pentru generațiile viitoare. În special, programul are ca scop favorizarea schimburilor reciproce, cooperarea și mobilitatea între sistemele de educație și de formare profesională din cadrul Uniunii Europene, astfel încât acestea să devină un model de calitate la nivel mondial.

Pentru mobilitățile adresate personalului, Programul Erasmus oferă oportunități pentru implementarea acțiunilor de mobilitate a personalului în scopuri didactice și a acțiunilor de mobilitate a personalului pentru formare

Selecție moblități Erasmus+ personal UAB- sesiunea 7-18 octombrie 2021

Rezultate interviuri selecție comisia centrală Erasmus 22 octombrie 2021- cadre didactice

Rezultate interviuri selecție comisia centrală Erasmus 22 octombrie 2021- cadre didactice auxiliare și personal administrativ

Rezultate interviuri selecție comisia FSE - 27 octombrie 2021 - cadre didactice - predare KA103

Rezultate interviuri selecție comisia FIF - 27 octombrie 2021 - cadre didactice - predare KA103

Rezultate interviuri selecție comisia FTO - 28 octombrie 2021 - cadre didactice - predare KA103

Rezultate interviuri selecție comisia FDSS - 28 octombrie 2021 - cadre didactice - predare KA103

Rezultate interviuri selecție comisia FSEI - 29 octombrie 2021 - cadre didactice - predare KA103

Regulamentul privind implementarea programului Erasmus+, aprobat în Senat la data de 29.09.2021

EXTRASE DIN REGULAMENTUL ERASMUS+:

PENTRU MOBILITĂȚILE CADRELOR DIDACTICE ALE UAB

ACȚIUNI DE MOBILITATE A PERSONALULUI ÎN SCOPURI DIDACTICE - PREDARE

Se acordă prioritate cadrelor care pleacă pentru prima dată în cadrul acestui program în condițiile îndeplinirii criteriilor de limbă conform Cadrului European de Referință, nivel minim B2 (în conformitate cu acordurile bilaterale Erasmus+ încheiate cu partenerii internaționali) precum și acelor mobilități care contribuie la consolidarea și extinderea legăturilor între departamente, centre/birouri și facultăți și vor pregăti noi proiecte de cooperare. CRI, cu aprobarea CA al UAB, poate externaliza serviciile de evaluare a competențelor lingvistice ale participanților la Program. Conform recomandărilor Ghidului Erasmus+ și celor ale ANPCDEFP, un cadru didactic, didactic auxiliar și de cercetare și a personalului nedidactic poate beneficia de 2 stagii de mobilitate în fiecare an universitar, însă, dacă există mobilități nealocate și se impune ca acestea să fie realizate pentru a nu returna granturile, sau în cazul în care există suplimentări de fonduri pentru noi selecții, in cazul mobilităților de predare se pot acorda mai mult de 2 stagii de mobilitate unui candidat, prioritar acelor candidați care au contribuit la atragerea studenților Erasmus+ către mobilitățile outgoing cât și la atragerea studenților incoming și care au participat activ la promovarea și dezvoltarea internaționalizării UAB.

Candidații care participă la selecții Erasmus+ pentru mai mult de 2 stagii pe parcursul unui an academic, trebuie să depună la dosarul de candidatură o declarație pe propria răspundere cu privire la numărul studenților outgoing și incoming atrași în cadrul programului Erasmus+ pe parcursul anului academic anterior și cu privire la activitățile de sprijinire a procesului de internaționalizare a UAB.

Acțiunile de mobilitate pentru predare se vor desfășura în instituții de prestigiu din străinătate, în cadrul instituțiilor cu care UAB are parteneriate strategice, sau care se înscriu în politicile privind internaționalizarea implementate de către conducerea UAB. În cazul în care un cadru didactic implementează mai mult de o mobilitate de predare, pe parcursul unui an academic, acestea se implementează obligatoriu în instituții de prestigiu din străinătate conform procedurii operaționale PO-CRI-01 privind încheierea acordurilor bilaterale instituționale.

Universitățile de prestigiu partenere ale UAB în cadrul programului Erasmus+ trebuie să se regăsească în ultimii 5 ani pe lista următoarelor ranking-uri academice:

1. Academic Ranking of World Universities (Shanghai) http://www.shanghairanking.com/ 

2. Center for World University Ranking (CWUR) https://cwur.org/

3. Leiden Ranking (Leiden) https://www.leidenranking.com/

4. QS World University Ranking (QSWorld) https://www.topuniversities.com/

5. Round University Ranking (RUR) https://roundranking.com/

6. SCImago Institutions Rankings World Report (SCImago) https://www.scimagoir.com/

7. The Times Higher Education World University Rankings (Times)  https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings

8. Clarivate Analytics Innovative University Ranking (CA)  https://www.reuters.com/innovative-universities-2019

9. US News and World Report–Global Ranking (USN&W) https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings

10. University Ranking by Academic Performance (URAP) https://www.urapcenter.org/

11. QS EECA University Rankings https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2021

Candidații, personal angajat, care își retrag candidatura, fără o justificare obiectivă dovedită, după ce au fost acceptați pentru o acțiune de mobilitate Erasmus+, sau implementează acțiunea de mobilitate fără respectarea tuturor prevederilor contractuale își pierd dreptul de a candida pentru obținerea unui grant Erasmus+ în următorul an. În cazul în care a fost invocat un caz de forță majoră, aprobat de ANPCDEFP, această prevedere nu se aplică.

În cazul selecției candidaților pentru acțiuni de mobilitate a personalului didactic în scopuri de predare, în cadrul acțiunii cheie KA103/KA131, comisiile de selecție sunt organizate la nivelul fiecărei Facultăți, cu implicarea conducerii acestora (Decan, Prodecan, Director de Departament, Coordonator Erasmus+ pe Facultate sau reprezentanții acestora). Selecția cadrelor didactice pentru mobilități în scopuri de formare în cadrul acțiunii KA103/KA131, respectiv predare și formare, în cadrul acțiunii cheie KA107/KA171, se desfășoară centralizat la nivelul Universității.

Pentru acțiuni de mobilitate de predare sau formare KA103/KA131 și KA107/KA171, pot depune candidaturi doar cadrele didactice care au completate la zi fișele de disciplină în limba engleză, aferente cursurilor predate în cadrul UAB, pe platforma ccerasmus.uab.ro.

Departajarea cadrelor didactice pentru mobilități de predare se va face pe baza unui punctaj, calculat astfel:

a. Depunerea unui plan în care se specifică modul de valorificare a rezultatelor stagiilor de predare anterioare (dacă este cazul), cât și a stagiului propus – 10 puncte, având în vedere următoarele criterii: până la 2 puncte pentru dobândirea unor noi metode de predare/formare/bune practici și implementarea lor în cadrul UAB; până la 2 puncte pentru consolidarea cooperării cu organizația parteneră; până la 2 puncte pentru crearea efectelor de multiplicare, cum ar fi dezvoltarea de curriculum, cursuri comune, rețele academice, proiecte de cercetare; până la 2 puncte pentru contribuția la creșterea calitativă și cantitativă a fluxurilor de mobilități pentru studenți și angajați către instituția parteneră; până la 2 puncte pentru contribuția la internaționalizarea UAB.

b. Activitate de coordonare sau de tutoriat a studenților Erasmus+ incoming sau outgoing pe parcursul ultimului an academic -10 puncte, distribuite astfel: 4 puncte pentru coordonarea/activitățile de predare (tutoriat) pentru 1-2 studenți incoming/outgoing; 5 puncte pentru coordonarea/ activitățile de predare (tutoriat) pentru 3 studenți incoming/outgoing; 6 puncte pentru coordonarea/ activitățile de predare (tutoriat) pentru 4 studenți incoming/outgoing; 7 puncte pentru coordonarea/ activitățile de predare (tutoriat) pentru 5 studenți incoming/outgoing; 8 puncte pentru coordonarea/ activitățile de predare (tutoriat) pentru 6 studenți incoming/outgoing; 9 puncte pentru coordonarea/ activitățile de predare (tutoriat) pentru 7-10 studenți incoming/outgoing; 10 puncte pentru coordonarea/ activitățile de predare (tutoriat) pentru mai mult de 10 studenți incoming/outgoing.

c. Punctajul privind activitatea de cercetare științifică pentru anul anterior, astfel: 5 puncte pentru candidații care au îndeplinit standardele minimale anuale (conform Metodologiei de evaluare periodică a calității personalului didactic si de cercetare), și niciun punct pentru neîndeplinirea standardelor minimale anuale.

d. Descrierea activităților efectuate în ultimele 12 luni pentru internaționalizarea UAB - 10 puncte, având în vedere următoarele criterii: până la 2 puncte pentru crearea de noi parteneriate în domeniul educației și cercetării, până la 2 puncte pentru impactul asupra activității de cercetare (organizarea de conferințe, proiecte de cercetare comune, etc.), până la 2 puncte pentru promovarea vizibilității internaționale a UAB; până la 2 puncte pentru crearea de parteneriate strategice internaționale; până la 2 puncte pentru dezvoltarea unor proiecte comune cu finanțare internațională în domeniul educațional și de cercetare.

e. Aprecierea competențelor lingvistice ale candidatului în cadrul interviului care va urmări evaluarea capacității de înțelegere și exprimare orală în limba engleză.  Dacă participantul predă germană și/sau franceză la specializările oferite în aceste limbi de circulație internațională în cadrul UAB, acesta poate susține interviul în limba de predare. În aprecierea competențelor lingvistice se vor urmări motivarea, interesul profesional dar și cunoștințele elementare necesare unei bune desfășurări a mobilității (cunoașterea unor informații de bază despre instituția gazdă, a activităților de cooperare dintre cele două instituții partenere, etc.). Pentru nota de la interviul de selecție se va face media aritmetică dintre punctajele obținute pentru următoarele criterii: se pot obține maxim 10 puncte pentru aprecierea competențelor lingvistice (este obligatorie obținerea unui calificativ minim B2, conform CERF, în vederea acordării grantului de predare), maxim 10 puncte pentru motivarea și interesul profesional în desfășurarea acțiunii de mobilitate, maxim 10 puncte pentru cunoștințele elementare necesare unei bune desfășurări a mobilității.

f. Se acordă suplimentar 5 puncte pentru candidații care depun declarație pe propria răspundere în conformitate cu articolul 4 alin. 3 din prezentul regulament: „Candidații care participă la selecții Erasmus+ pentru mai mult de 2 stagii pe parcursul unui an academic, trebuie să depună la dosarul de candidatură o declarație pe propria răspundere cu privire la numărul studenților outgoing și incoming atrași în cadrul programului Erasmus+ pe parcursul anului academic anterior”.

g. Pentru acordarea grantului de mobilitate un participant trebuie să obțină un punctaj final egal cu minim 50% din punctajul maxim posibil (25 puncte), excepție făcând personalul didactic aflat la debut în carierea didactică și de cercetare (maxim 2 ani).

După anunțarea rezultatelor selecției, candidații admiși vor completa documentația cerută de instituția parteneră, în limba în care se vor desfășura activitățile de predare. Candidații admiși pentru acțiuni de mobilitate de predare au termen ca în două luni de la momentul publicării rezultatelor să prezinte invitația/acceptarea din partea instituției gazdă. În caz contrar, și dacă există persoane pe lista de rezerve, mobilitățile care nu au la dosar invitația, vor fi alocate candidaților de pe lista de rezerve.

ACȚIUNI DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU FORMARE

Pentru selecția personalului didactic, didactic auxiliar și de cercetare și a personalului nedidactic în scopuri de formare, la nivel central, Comisia de selecție va fi formată din Prorector III - în calitate de președinte, Coordonatorul Instituțional Erasmus+, Coordonator Erasmus+ pe Facultate, reprezentanți din minimum trei Facultăți diferite (dintre coordonatorii Erasmus+ departamentali), un reprezentant al Departamentului de Filologie, în calitate de membri. Un angajat al Biroului Erasmus+ și Acorduri Internaționale va îndeplini funcția de secretar. Fiecare membru al Comisiei va semna o declarație pe proprie răspundere că nu se află în situația de conflict de interese.

Pentru personalul didactic și personalul de cercetare, care participă la acțiuni de mobilitate de formare în cadrul instituțiilor de prestigiu din străinătate, conform ordinului Ministerului Educației privind aprobarea listei universităților de prestigiu din străinătate (lista completă a universităților cuprinse în Ordinul ministrului se regăsește AICI, iar lista cu universitățile partenere cu care UAB are semnat acord de colaborare Erasmus+ se regăsește AICI), departajarea candidaților se va face pe baza unui punctaj calculat astfel:

a. Depunerea unui plan în care se specifică modul de valorificare a rezultatelor stagiilor de predare anterioare (dacă este cazul), cât și a stagiului propus– 10 puncte, până la 2 puncte pentru dobândirea unor noi metode de desfășurare a activităților manageriale și/sau administrative, bune practici și implementarea lor în cadrul UAB; până la 2 puncte pentru consolidarea cooperării cu organizația parteneră; până la 2 puncte pentru crearea efectelor de multiplicare, rețele academice, contribuția la proiecte de cercetare; până la 2 puncte pentru contribuția la creșterea calitativă și cantitativă a fluxurilor de mobilități pentru studenți și angajați către instituția parteneră; până la 2 puncte pentru contribuția la internaționalizarea UAB.

b.  Descrierea activităților efectuate în ultimele 12 luni pentru internaționalizarea UAB - 10 puncte, având în vedere următoarele criterii: până la 2 puncte pentru implicarea în parteneriate din domeniul educației și cercetării (acorduri de parteneriat în domeniul schimbului inter bibliotecar, acorduri bilaterale Erasmus în vederea promovării mobilităților incoming și outgoing etc.), până la 4 puncte pentru impactul asupra activității administrative și de management la nivelul UAB, până la 2 puncte pentru promovarea vizibilității internaționale a UAB; până la 2 puncte pentru dezvoltarea unor proiecte comune cu finanțare internațională în domeniul educațional și de cercetare (aplicații în cadrul acțiunilor KA103/KA131, KA107/KA171, KA2, etc.).

c. Punctajul privind activitatea de cercetare științifică pentru anul anterior, astfel: 5 puncte pentru candidații care au îndeplinit standardele minimale anuale (conform Metodologiei de evaluare periodică a calității personalului didactic si de cercetare), și niciun punct pentru neîndeplinirea standardelor minimale anuale.

d. Aprecierea competențelor lingvistice ale candidatului în cadrul interviului care va urmări evaluarea capacității de înțelegere și exprimare orală în limba engleză, motivarea, interesul profesional dar și cunoștințele elementare necesare unei bune desfășurări a mobilității (cunoașterea unor informații de bază despre instituția gazdă, a activităților de cooperare dintre cele două instituții partenere, etc.). Pentru nota de la interviul de selecție se va face media aritmetică dintre punctajele obținute pentru următoarele criterii: se pot obține maxim 10 puncte pentru aprecierea competențelor lingvistice (este obligatorie obținerea unui calificativ minim B1, conform CERF, în vederea acordării grantului de formare), maxim 10 puncte pentru motivarea și interesul profesional în desfășurarea acțiunii de mobilitate, maxim 10 puncte pentru cunoștințele elementare necesare unei bune desfășurări a mobilității.

e. Se acordă un punctaj suplimentar de 10 puncte tuturor candidaților care dovedesc că vor participa la evenimente organizate de partenerii internaționali ai UAB: International Week, Staff Training Week ș.a,. În cazul în care candidații renunță la participarea la evenimente internaționale de tipul celor menționate mai sus, aceștia pierd punctajul suplimentar acordat, Comisia de selecție procedând la o reierarhizare a acestora cu listele de rezerve rezultate în urma procesului de selecție.

f. Se acordă suplimentar 5 puncte pentru candidații care depun declarație pe propria răspundere în conformitate cu articolul 52 alin. 3 din prezentul regulament.

g. Pentru acordarea grantului de mobilitate un participant trebuie să obțină un punctaj final egal cu minim 25 de puncte. (50%)

ACȚIUNI DE MOBILITATE A PERSONALULUI didactic auxiliar și nedidactic PENTRU FORMARE

Pentru selecția personalului didactic, didactic auxiliar și de cercetare și a personalului nedidactic în scopuri de formare, la nivel central, Comisia de selecție va fi formată din Prorector III - în calitate de președinte, Coordonatorul Instituțional Erasmus+, Coordonator Erasmus+ pe Facultate, reprezentanți din minimum trei Facultăți diferite (dintre coordonatorii Erasmus+ departamentali), un reprezentant al Departamentului de Filologie, în calitate de membri. Un angajat al Biroului Erasmus+ și Acorduri Internaționale va îndeplini funcția de secretar. Fiecare membru al Comisiei va semna o declarație pe proprie răspundere că nu se află în situația de conflict de interese.

Pentru personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic, mobilitățile de formare se acordă pentru participarea la evenimente internaționale (Staff Training Week, International week, târguri de mobilitate, workshop-uri de formare, ș.a), departajarea candidaților se realizează pe baza unui punctaj calculat astfel:

a. Depunerea unui plan în care se specifică modul de valorificare a rezultatelor stagiilor de formare anterioare (dacă este cazul), cât și a stagiului propus – 20 puncte, până la 2 puncte pentru dobândirea unor noi metode desfășurare a activităților manageriale și/sau administrative, bune practici și implementarea lor în cadrul UAB; până la 2 puncte pentru consolidarea cooperării cu organizația parteneră; până la 2 puncte pentru crearea efectelor de multiplicare, rețele academice, contribuția la proiecte de cercetare; până la 2 puncte pentru contribuția la creșterea calitativă și cantitativă a fluxurilor de mobilități pentru studenți și angajați către instituția parteneră; până la 2 puncte pentru contribuția la internaționalizarea UAB; până la 10 puncte sunt acordate pentru descrierea activităților de diseminare a stagiilor de formare anterioare, îmbunătățirii activităților

b. Descrierea activităților efectuate în ultimele 12 luni pentru internaționalizarea UAB - 10 puncte, având în vedere următoarele criterii: până la 2 puncte pentru implicarea în parteneriate din domeniul educației și cercetării (acorduri de parteneriat în domeniul schimbului inter bibliotecar, acorduri bilaterale Erasmus în vederea promovării mobilităților incoming și outgoing etc.), până la 4 puncte pentru impactul asupra activității administrative și de management la nivelul UAB, până la 2 puncte pentru promovarea vizibilității internaționale a UAB; până la 2 puncte pentru dezvoltarea unor proiecte comune cu finanțare internațională în domeniul educațional și de cercetare (aplicații în cadrul acțiunilor KA103/KA131, KA107/KA171, KA2, etc.).

c. Aprecierea competențelor lingvistice ale candidatului în cadrul interviului care va urmări evaluarea capacității de înțelegere și exprimare orală în limba engleză, motivarea, interesul profesional dar și cunoștințele elementare necesare unei bune desfășurări a mobilității (cunoașterea unor informații de bază despre instituția gazdă, a activităților de cooperare dintre cele două instituții partenere, etc.). Pentru nota de la interviul de selecție se va face media aritmetică dintre punctajele obținute pentru următoarele criterii: se pot obține maxim 10 puncte pentru aprecierea competențelor lingvistice (este obligatorie obținerea unui calificativ minim B1, conform CERF, în vederea acordării grantului de formare), maxim 10 puncte pentru motivarea și interesul profesional în desfășurarea acțiunii de mobilitate, maxim 10 puncte pentru cunoștințele elementare necesare unei bune desfășurări a mobilității.

d. Se acordă un punctaj suplimentar în funcție de domeniul prioritar, conform articolului 77 din prezentul regulament, astfel: 10 puncte pentru domeniul prioritar 1; 8 puncte pentru domeniul prioritar 2; 6 puncte pentru domeniul prioritar 3; 4 puncte pentru domeniul prioritar 4; nu se acordă punctaje suplimentare pentru alte domenii.

Domeniile prioritare:

  1. BECISS, Relații Internaționale, Cercetare, Managementul Proiectelor;
  2. Managementul Calității, Învățământ la Distanță, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic;
  3. Departamentul Contabilitate, Audit, Juridic, Informatizare, Bibliotecă;
  4. Departamentul social;
  5. Alte departamente.

e. Pentru acordarea grantului de mobilitate un participant trebuie să obțină un punctaj final egal cu minim 30 de puncte.

 

În vederea implementării acțiunilor de mobilitate în conformitate cu obiectivele și prioritățile strategiei de internaționalizare ale UAB, dar și cu prevederile procedurii operaționale privind încheierea acordurilor interinstituționale PO-CRI-01, mobilitățile de formare ale personalului didactic auxiliar, administrativ și nedidactic se implementează pentru acțiuni de mobilitate în cadrul Erasmus Staff Training Week, International Weeks, târguri de mobilitate, workshop-uri de formare ș.a, (art. 75, alin. 2 din regulamentul privind implementarea programului Erasmus+), în cadrul unor instituții cu care UAB are parteneriate strategice, dar mai ales în cadrul universităților care îndeplinesc criteriile procedurii mai sus amintite și se regăsesc în ultimii 5 ani pe lista următoarelor ranking-uri academice:

1. Academic Ranking of World Universities (Shanghai) http://www.shanghairanking.com/

2. Center for World University Ranking (CWUR) https://cwur.org/

3. Leiden Ranking (Leiden) https://www.leidenranking.com/

4. QS World University Ranking (QSWorld) https://www.topuniversities.com/

5. Round University Ranking (RUR) https://roundranking.com/

6. SCImago Institutions Rankings World Report (SCImago) https://www.scimagoir.com/

7. The Times Higher Education World University Rankings (Times)  https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings

8. Clarivate Analytics Innovative University Ranking (CA)  https://www.reuters.com/innovative-universities-2019

9. US News and World Report–Global Ranking (USN&W) https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings

10. University Ranking by Academic Performance (URAP) https://www.urapcenter.org/

11. QS EECA University Rankings https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2021

 

Candidații admiși au termen ca în două luni de la momentul publicării rezultatelor să prezinte invitația/acceptarea din partea instituției gazdă. În caz contrar, și dacă există persoane pe lista de rezerve, mobilitățile care nu au la dosar invitația, vor fi alocate candidaților de pe lista de rezerve.​​​​​​

 

 

 

  • Bareme aplicabile pentru transport şi subzistenţă KA103 si KA107 2019 și 2020 Descarcă
  • Listă universităţi partenere - Erasmus+ UE - mobilităţi predare (pentru a fi eligibilă, universitatea trebuie să se regăsească și pe rankingurile specificate în procedura PO_CRI_01) Descarcă
  • Listă universităţi partenere - Erasmus+ UE - mobilităţi formare (pentru a fi eligibilă, universitatea trebuie să se regăsească și pe rankingurile specificate în procedura PO_CRI_01) Descarcă

Listă universităţi partenere ICM

Bareme aplicabile pentru transport şi subzistenţă KA103 si KA107 2018 si 2019

Link calculator distanţe

Staff Training and Teaching Week / International Weeks

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK