REGULAMENT ADMITERE - LICENȚĂ pentru anul universitar 2023-2024

MINISTERUL EDUCAȚIEI

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

SENATUL UNIVERSITĂȚII

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE

A ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023 - 2024

  Preambul

 

  În baza autonomiei universitare și cu asumarea răspunderii publice, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează concurs de admitere pentru fiecare program și ciclu de studii universitare, în vederea testării cunoștințelor și capacităților cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaților. Ciclul I de studii universitare de licență corespunde unui număr cuprins între minimum 180 și maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, în funcție de domeniu. Potrivit reglementărilor legale, studiile universitare de licență se pot organiza la forma de învățământ cu frecvență IF, învățământ cu frecvență redusă IFR sau învățământ la distanță ID. La forma de învățământ cu frecvență sunt alocate locuri finanțate de la bugetul de stat (fără taxă) și locuri în regim cu taxă. La forma de învățământ la distanțăsunt alocate doar locuri în regim cu taxă.

  Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este o instituție de învățământ superior și cercetare, înființată în anul 1991, prin Hotărârea Guvernului României nr. 474/1991. În anul 2020 Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a primit cel mai înalt calificativ acordat de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior ARACIS - „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT pentru perioada 2020-2025", în urma evaluării periodice a calității tuturor activităților instituționale și are în structura sa programe de studii universitare de licență acreditate/autorizate provizoriu de ARACIS, având dreptul să organizeze concurs de admitere pe domenii, la specializările/programele de studii de licență acreditate/autorizate să funcționeze provizoriu, detaliate în prezentul regulament la Anexa nr.1 - NUMĂRUL DE LOCURI ȘI TAXELE PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR2023-2024

 

 1. PREVEDERI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII

 

Art. 1 – (1) Admiterea în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, numită în continuare UAB, se organizează pentru fiecare ciclu de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și potrivit actelor normative și altor reglementări privind admiterea în învățământul superior, respectiv:

  - Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare;

  - Ordinul ministrului educației naționale nr. 3838 din 11.07.2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din sistemul național de învățământ;

- Ordinul Ministerului educației nr. 3106/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat

Ordinul MEC Nr. 4205/2020 din 6 mai 2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, - Ordinul ministrului educației naționale nr. 6121/2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere a actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate;

- Hotărârea Guvernului nr. 367/2023 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2023-2024, publicat în  MO nr. 342bis din 24 aprilie 2023;

- Hotărârea Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor și studenților care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale, organizate pentru învățământul preuniversitar și a doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările și completările ulterioare;

  - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Înscrierea candidaților la concursul de admitere confirmă acceptarea completă din partea candidaților a prevederilor prezentului regulament.

 

Art.2 – (1) Admiterea desemnează, în înțelesul prezentului Regulament, întregul pachet de norme, măsuri și acțiuni prin care se constituie anul I de studii în ciclul de studii universitare de licență și prin care se dobândește calitatea de student al Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

(2) Pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se organizează pe domenii de licență/specializări sau programe de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu în cadrul UAB, atât la forma de învățământ cu frecvență, cât și la forma de învățământ la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Locurile alocate pentru admiterea la studii universitare de licență în anul universitar 2023 – 2024 sunt prevăzute în Anexa 1și cuprind:

- locuri finanțate de la bugetul de stat prin granturi de studiu (fără taxă), la forma de învățământ cu frecvență, alocate în limita cifrei de școlarizare repartizată statistic. La distribuirea locurilor pe specializări s-a avut în vedere alocarea locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru domenii prioritare.

- locuri finanțate de la bugetul de stat prin granturi de studiu (fără taxă), alocate distinct pentru admiterea la studii universitare de licență a candidaților de etnie roma, în limita cifrei de școlarizare alocată pentru această categorie.

- locuri finanțate de la bugetul de stat prin granturi de studiu (fără taxă), alocate distinct pentru admiterea la studii universitare de licență a absolvenților cu diplomă de bacalaureat ai liceelor din mediul rural, în limita cifrei de școlarizare alocată pentru această categorie.

- locuri finanțate de la bugetul de stat prin granturi de studiu (fără taxă), alocate pentru admiterea la studii universitare de licență pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială, în limita a 10 locuri alocate pentru această categorie.

- locuri cu taxă,  la formele de învățământ cu frecvență și forma de învățământ la distanță

(3) Admiterea se organizează pe bază de criterii de selecție, stabilite prin prezentul Regulament, prevăzute în Anexa 2 –Criteriile de selecție pentru admiterea în ciclul de studii universitare licență în anul universitar 2023-2024. Criteriile de selecție pentru o specializare/program de studiu sunt aceleași pentru toate formele de învățământ: învățământ cu frecvență - de zi și învățământ la distanță și pentru aceeași limbă de predare.

(4) Concursul pentru admiterea la studii universitare de licență, pentru toate formele de învățământ se desfășoară în două sesiuni, în condiții identice, în perioada iulie–septembrie 2023 și  se finalizeazăînainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2023, conform Anexei 3 - Calendarului de desfășurare a admiterii (iulie /septembrie).

(5) Pentru programele de studii în limba română, admiterea la studii universitare se susține în limba română.       (6) Pentru programele universitare școlarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidatului, concursul de admitere se poate susține și în limba maternă a acestuia, cu respectarea autonomiei universitare.

(7) În cadrul UAB, candidații înscriși la programele de studii școlarizate în limba română și care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituții de învățământ din România sau de instituții de învățământ din străinătate, cu predare în limba română, se pot înscrie în admitere dacă:

a) fac dovada absolvirii anului pregătitor de învățare a limbii române

b) prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România. Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat.

c) promovează testul de evaluare a cunoștințelor lingvistice de limba română (urmând procedura prevăzută de Metodologia Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia de obținere a Certificatului de competență lingvistică în limba română), nivelul minim B1, organizat potrivit prevederilor legale;  

d) prezintă atestate de competență lingvistică în limba română, nivelul minim B1, eliberate potrivit reglementărilor în vigoare.

(8) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea se susține în limba străină de predare a programului de studii universitare, iar instituția a prevăzut în prezentul Regulament modalitatea de certificare a competenței lingvistice (Anexa 4). Candidații care dețin un certificat de competență lingvistică eliberat de Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia sau de o instituție internațională abilitată (certificat Cambridge, TOEFL, IELTS etc.) cu calificativul minim B1 pot prezenta la admitere acest certificat, în vederea echivalării acestuia cu proba de certificare a competenței lingvistice. Certificatul se prezintă de către candidat în original (pentru a putea fi realizată conformitatea cu originalul), iar copia certificată conform cu originalul se păstrează la dosarul personal de admitere a candidatului. 

(9) Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia aduce la cunoștința candidaților, prin afișare la sediul său și prin publicare pe pagina web proprie, informații privind:

  a)  regulamentul propriu de admitere;

    b) oferta anuală de școlarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

    c) condițiile și documentele necesare pentru înscriere;

    d) perioadele sesiunilor de admitere;

    e) modalitatea de desfășurare a concursului și probele de concurs;

    f) facilitățile sau condițiile speciale (inclusiv pentru persoanele cu handicap);

    g) taxele de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii;

    h) informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către UAB.

h) alte informații utile candidaților.

(10) Perioadele sesiunilor de admitere, formele și probele de concurs se fac publice, cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere, prin afișare la sediul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și prin publicare pe pagina web proprie.

(11) Conducerea Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în baza autonomiei universitare și cu asumarea răspunderii publice răspunde de organizarea și desfășurarea concursului de admitere. 

(12) După admiterea în universitate, pe parcursul anilor de pregătire universitară, studenții trebuie să cunoască și să respecte reglementările legale și interne instituționale în vigoare.  

(13) După promovarea anilor de studii de licență și după promovarea examenului de finalizare a studiilor de licență, absolvenților li se conferă Diploma de licență/Diploma de Inginer. Pe aceasta sunt menționate toate informațiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de învățământ urmată și titlul obținut.   

 

II. CATEGORII DE CANDIDAȚI CARE POT PARTICIPA LA CONCURSUL DE ADMITERE

 

Art. 3 – (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de licență doar absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

(2) La admitere pot participa, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, și cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, care sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă obținută în statele menționate, în instituțiile de învățământ superior recunoscute, conform unei liste și metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației.

(3) Absolvenții studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile prevăzute la alin. 2 pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de licență, în baza diplomei de bacalaureat echivalate în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației. 

(3.1) Echivalarea diplomei de Bacalaureat obținute în străinătate.

Dosarul pentru recunoașterea și/sau echivalarea actelor de studii obținute de către cetățeni români, cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, precum și categoriilor de persoane care beneficiază, conform legii, de egalitate de tratament cu cetățenii români în ceea ce privește accesul la educație, formare profesională și piața muncii, care solicită continuarea studiilor în România cuprinde următoarele documente, pentru diploma de bacalaureat:

(a) cerere;

(b) diploma de bacalaureat, în copie, dacă actul de studii este emis în limba română/engleză/franceză/ spaniolă/italiană, sau în copie și traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine;

(c) situația școlară pentru ultimii 2 ani de studii, din care să rezulte disciplinele studiate și calificativele obținute, în copie, dacă actele de studii sunt emise în limba română/engleză/franceză/spaniolă/italiană, sau în copie și traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine;

(d) actul de identitate, în copie, și dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie și traducere legalizată;

(e) alte documente, dacă este cazul.

(3.2) Autentificarea actelor de studii supuse recunoașterii/echivalării.

1. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova, în original;

2. Pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

3. pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență; 

 1. supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă;
 2. scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Evaluarea documentelor și eliberarea deciziei se face de către CNRED și se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experți externi.

Dosarele în vederea continuării studiilor în România se depun la instituțiile de învățământ superior, la inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București sau la Registratura M.E., direct sau prin intermediul serviciilor poștale.

(4) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot participa la admitere în același condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

(5) Admiterea românilor de pretutindeni, precum și a cetățenilor din state terțe ale Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educației și a regulamentelor de admitere la studii a românilor de pretutindeni, respectiv a cetățenilor străini din state terțe UE/SEE.

(6) Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe specializări din facultăți diferite din cadrul Universității, cu condiția depunerii unui dosar de înscriere la fiecare facultate. Un candidat declarat admis poate beneficia doar de un loc finanțat de la bugetul de stat prin granturi de studii pentru o singură specializare/program de studiu, pe durata legală a studiilor. O altă specializare/program de studiu poate fi urmată doar în regim cu taxă.

(7) În vederea înmatriculării, candidatul admis pe locurile finanțate de la bugetul de stat la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are obligația să depună diploma de bacalaureat în original/adeverința de bacalaureat, în condițiile prezentului regulament. Adeverința este valabilă doar pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului școlar 2022-2023. Neprezentarea diplomei de bacalaureat/adeverinței, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin prezentul Regulament, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.

(8) Recunoașterea studiilor efectuate de către candidați în afara României se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligația de a prezenta la înscrierea la concurs documentele de recunoaștere a studiilor. Universitatea asigură candidaților interesați serviciile de preluare a actelor de studiu și transmiterea acestora către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației, în vederea obținerii echivalării actelor de studiu. 

(9) La admiterea pentru programele de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii Uniunii Europene au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România a acestora, după caz. Aceeași condiție se impune și în cazul transferurilor studenților între instituțiile de învățământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să școlarizeze cetățeni străini. În situația în care studentul se transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.

(10) Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia promovează egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap, asigurând acolo unde este necesar, suport adițional adaptat nevoilor adulților cu handicap, sprijinind accesul acestora la învățământul superior. În afara cifrei de școlarizare finanțate de la buget, cel puțin un loc fără taxă de școlarizare este destinat absolvenților cu diplomă de bacalaureat adulți cu handicap. Locul fără taxă de școlarizare va fi ocupat de către candidatul care obține cea mai mare medie generală de admitere conform criteriilor de admitere specifice programului de studiu.

 

Art. 4 (1) Candidații care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții - premiile I, II; III sau mențiune - la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la bugetul de stat.

(2) Candidații, absolvenți de liceu promoția 2023, care au obținut premii I, II, III la olimpiadele școlare de nivel național sau județean, pe timpul studiilor liceale, la disciplinele recunoscute ca fiind corespunzătoare specializărilor, vor beneficia de o bursă specială din partea Universității în cuantum de 200 RON/lună pentru anul I de studiu. Menținerea bursei pentru semestrul II al anului I este condiționată de promovarea tuturor examenelor și colocviilor corespunzătoare primului semestru. Această bursă nu afectează obținerea altor burse (merit, socială sau performanță) conform legii.

(3) Candidații, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut distincții menționate la aliniatul 2, vor anexa la dosarul de înscriere diploma de premiu, în original, în vederea accesului la bursa specială.

(4) Disciplinele recunoscute ca fiind corespunzătoare specializărilor, în sensul precizărilor de mai sus, se stabilesc de către consiliile facultăților și se aduc la cunoștința comisiilor de admitere, în vederea informării candidaților și se înaintează Consiliului de administrație din prima săptămână a lunii octombrie 2023, cu propunere de acordare a bursei. Facultățile vor înainta Consiliului de administrație, în prima săptămână a lunii octombrie 2023 propunerile de acordare a burselor, însoțite de documentele doveditoare.

 

Art. 5 – (1) Absolvenții cu sau fără diplomă de licență ai învățământului superior de stat sau particular, pot concura pentru a fi admiși la a doua specializare (diferită de prima), în cadrul domeniilor de licență oferite de Universitate.

(2) Condițiile de admitere pentru această categorie de candidați sunt similare cu cele privind admiterea în anul I a absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat. Stabilirea și comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe liste comune cu candidații absolvenți de liceu.

(3) Regimul studiilor (locuri finanțate de la bugetul de stat prin granturi de studii sau locuri cu taxă) la care candidații se pot înscrie și la care pot fi admiși se stabilește în funcție de regimul studiilor în care au urmat prima specializare. Astfel:

a) dacă prima specializare a fost făcută în regim de subvenție de la bugetul de stat, a doua specializare va fi în regim cu taxă;

b) dacă prima specializare a fost făcută cu taxă, a doua poate fi pe locuri finanțate prin granturi de studii, dacă sunt îndeplinite criteriile de admitere.

(4) Prevederile aliniatului precedent se aplică și în cazul candidaților care au absolvit mai multe specializări. Dacă o singură specializare a fost parcursă în regim de subvenție de la bugetul de stat, candidații pot să concureze și să fie admiși numai pe locuri cu taxă la o altă specializare/program de studiu.

(5) Candidații din această categorie pot beneficia, pe baza sistemului de credite transferabile, de recunoașterea perioadelor de studii efectuate și pot fi înmatriculați în regim cu taxă în anul de studiu corespunzător examenelor  recunoscute și examenelor de diferență în limita numărului de locuri disponibile pentru anul de studiu respectiv.

 

Art. 6 (1)Studenții care au parcurs studii universitare de licență în cadrul  instituțiilor de învățământ superior de stat sau particulare, la specializări acreditate sau autorizate, pot să-și continue studiile în UAB, prin concurs de admitere, la aceeași specializare, în anii II-III (IV) de studiu (dacă există locuri libere în cadrul specializării conform numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați), în regim cu taxă, peste numărul de locuri stabilit pentru anul I.

a) Studenții din această categorie pot beneficia, pe baza sistemului de credite transferabile, de recunoașterea perioadelor de  studii efectuate și pot fi înmatriculați în regim cu taxă în anul de studiu corespunzător examenelor promovate și recunoscute și examenelor de diferență în limita numărului de locuri disponibile pentru anul de studiu respectiv.

b) Studenții declarați admiși pot trece din regimul cu taxă în regim de subvenție de la bugetul de stat numai dacă în anul de studii în care urmează să fie înmatriculați, potrivit examenelor recunoscute și examenelor de diferență, există locuri subvenționate vacantate conform prevederilor legale. Dacă există locuri vacante în regim de subvenție, studenții declarați admiși pot ocupa aceste locuri prin concurență cu studenții cu taxă ai Universității, potrivit actelor normative în vigoare.

(2) Studenții UABși aialtor instituții de învățământ superior de stat înmatriculați în anii precedenți pe locuri finanțate de la bugetul de stat,care decid să urmeze și o a doua specializare în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia și sunt declarați admiși la această nouă specializare, pot beneficia de loc finanțat de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studiu cu subvenționare de la buget la specializarea inițială). Dacă prima specializare este parcursă cu achitarea taxei de studiu, cea de a doua specializare poate fi efectuată cu finanțare de la bugetul de stat, în urma reușitei la concursul de admitere pe loc finanțat de la bugetul de stat.

 

III. CONDIȚIILE ȘI PROCEDURA ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE

 

Art. 7  (1) În conformitate cu Ordinul ME Nr. 3102/2022 din 8 februarie 2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, organizarea concursului de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare se poate desfăşura şi online.În cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia concursul de admitere on line se desfășoară prin intermediul modului ADMITERE ON-LINE, integrat sistemului UMS.

(2) Procesul de admitere în sistem on-line  presupune accesarea din partea candidaților a modulului de Admitere on-line, parte integrantă a versiunii UMS implementată în cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Comisiile de admitere organizate la nivelul fiecărei structuri implicate în procesul de admitere vor oferi consultanță continuă candidaților care solicită acest lucru la telefoane special alocate modulului de admitere on-line. Numerele de telefon pentru consultanță directă din partea comisiilor de admitere vor fi afișate pe site-ul universității. Dotarea tehnică a comisiilor de admitere este asigurată de Biroul IT.

(3) Modulul de Admitere online poate fi accesat de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop/laptop/tabletă/telefon mobil care are acces la rețeaua Internet și la browserul de navigare updatat (recomandat Google Chrome)

(4) Pașii modulului de Admitere on-line sunt făcuți publici prin afișare pe site-ul universității la adresa https://admitereonline.uab.ro/. Securitatea conexiunii este asigurată de un sistem de criptare de tip SSL. Pentru a beneficia de securitate extinsă se recomandă:

- utilizarea conexiunilor sigure la rețeaua Internet, evitând conexiunile wireless de tip public

- utilizarea unui program antivirus actualizat

- utilizarea unui sistem de operare licențiat și a unor programe software licențiate

- tastarea adresei platformei (modulului) direct în câmpul adresă de la browser, evitând accesarea de pagini afișate de motoare de căutare

- verificarea existenței particulei https imediat după intrarea pe site: https://admitereonline.uab.ro/

(5) Procedura de înscriere on-line este descrisă în Procedura operațională SEAQ_PO_F_04 privind procesul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de licență și masterat în sistem onlineși exemplificată în Ghidul candidatului pentru înscrierea on-lineși cuprinde următorii pași:

I. Crearea unui cont de acces în aplicație prin introducerea elementelor de autentificare personală (nume, prenume și adresă de email validă și transcrierea codului Captcha, variantă alfanumerică pentru a se evita crearea automată de conturi în scop malițios. Pe adresa de email introdusă candidatul va primi un link din partea aplicației care validează accesul la cont. Pe această adresă de e-mail candidatul va primi ulterior alte informații privind status-ul dosarului.

Numai utilizatorii care și-au creat un cont la nivelul platformei de admitere online vor putea accesa și depune dosare online.

II. După activarea contului se accesează platforma de admitere on-line pentru depunerea dosarelor de concurs, completând credențialele declarate în momentul creării contului. (adresă de email și parola declarată)

III.Selecția sesiunii. Se alege din listă sesiunea de licență la care candidatul dorește să se înscrie și își asumă declarațiile pe proprie răspundere privind datele completate în platformă. Se vizualizează și bifează declarațiile prin care candidatul își asumă corectitudinea, completitudinea și conformitatea informațiilor declarate online pe platformă, plus condițiile impuse prin Metodologia admiterii. Este un pas obligatoriu, fără de care nu se poate continua înscrierea. Aceste declarații vor fi asociate contului de candidat. După bifarea și salvarea declarațiilor pe proprie răspundere sistemul va deschide fereastra pentru selectarea facultăților și a programelor de studiu care intră în concurs în sesiunea selectată.

IV.Selecția facultății și specializării. Se selectează facultatea și concursul (specializarea) la care dorește să participe. O facultate poate avea unul sau mai multe programe de studiu, stabilind ierarhia opțiunilor pentru diferitele programe de studiu. În condițiile în care candidatul are intenția de a candida la mai multe facultăți, va trebui să depună separat câte un dosar pentru fiecare facultate în parte.

V. Se accesează Fișa de înscriereon-line și se completează următoarele seturile de date:

a) Datele personale de tip nume, prenume, prenumele tatălui/mamei, CNP, număr de telefon, adresă de email.

b) Datele personale referitoare la adresa de domiciliu stabil, locul nașterii, data nașterii, informații despre actul de identitate. Aplicația nu va permite trecerea la următorul pas dacă actul de identitate nu se află în perioada de valabilitate.

c) Datele personale privind starea civilă și informații despre situații speciale (orfan de un părinte, de ambii părinți, provenit din așezăminte sociale, familie monoparentală, persoană cu dizabilități).

d) Introducerea informațiilor despre studiile liceale absolvite și după caz, alte studii universitare absolvite cu sau fără diplomă de licență.În cazul în care candidatul a mai început/finalizat un program de studii universitare de licență trebuie să prezinte o adeverință din care să reiasă perioada de școlarizare, forma de finanțare, precum și numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă.

e) Alegerea opțiunilor. Candidatul va trebui să selecteze programul(ele) de studiu la care dorește să se înscrie, proba de concurs (dacă este cazul) și tipul de loc pentru care candidează (buget/taxă), stabilind ierarhia opțiunilor pentru diferitele programe de studiu.

 f) Încărcarea documentelor specifice. La acest pas se încarcă la nivelul platformei actele în format electronic (.pdf; .jpeg) cu o dimensiune de maxim 3 Mb. Totodată, în cazul programelor de studii care au probe eliminatorii de tipul Scrisoare de intenție sau Eseu motivațional, candidatul are posibilitatea de a descărca un formular tip, pe care îl completează și ulterior îl încarcă în platformă.

g)Plata taxei de admitere. Plata se face on-line sau se încarcă documentul justificativ a achitării taxei, dacă candidatul a ales deja să plătească prin altă metodă de plată. Dacă se încadrează în categoria candidaților scutiți de taxa  de înscriere, va trebui încărcat documentul justificativ pe baza căruia are această facilitate.

h)Completarea declarațiilor pe propria răspundere asumate de candidat prin bifare individuală și trimiterea dosarului spre validare de către comisia de admitere.

VI. Statusul dosarului din acest moment, este Dosar în așteptare, atât din punct de vedere financiar, cât și al documentelor atașate acestuia. În această etapă:

- candidatul va putea vizualiza, salva și lista fișa de înscriere on-line, direct din contul său, creat pe platforma de înscriere on-line la admitere;

- candidatul va primi pe adresa de email, declarată la crearea contului, confirmarea automată din partea sistemului privind preluarea dosarului, precum și fișa de înscriere on-line, generată conform formatului utilizat la nivelul aplicației.

- din momentul în care candidatul a trimis dosarul electronic către validare, Universitatea, prin comisiile de admitere are acces la datele declarate pentru a efectua verificările necesare în vederea înscrierii. Universitatea va avea acces la Sistemul informatic integrat al Învățământului din România pentru validarea celor declarate de candidat.

VII.Validarea dosarului. Candidatul va fi notificat atât prin emailul declarat cât și prin contul din aplicație referitor la starea dosarului:

- dacă dosarul necesită modificări (ex. un document nu este lizibil) candidatul va primi un mesaj în care se menționează motivul invalidării;

- dacă totul este corespunzător iar dosarul a fost validat atât financiar cât și din punctul de vedere al documentelor încărcate, candidatul va putea vizualiza, salva și lista legitimația de concurs, direct din contul creat pe platforma de admitere on-line sau din emailul primit pe adresa declarată.

(6) Persoanele care au parcurs procedura de înscriere dobândesc calitatea de candidațila admitere. Calitatea de admis, respectiv cea ulterioară de student, se dobândește pe baza procedurilor de selecție, departajare, respectiv înmatriculare specificate în prezentul Regulament, în limita numărului de locuri disponibile pentru fiecare specializare și formă de învățământ.

(7) Completarea Fișei de înscriere la concursul de admitere echivalează cu recunoașterea, de către candidați, a faptului că au cunoștință despre prevederile prezentului Regulament și se obligă să le respecte. Orice contestație ulterioară nu se poate raporta decât la aceste prevederi sau la criteriile generale specifice reglementărilor legale. Nu se admit contestații pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.

 

Art. 8. (1) Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conține următoarele documente (transmise în format pdf sau jpeg și listate din aplicație):

 1. Fișa de înscriere (se generează din aplicația de înscriere on-line);
 2. Certificatul de naștere;
 3. Cartea de identitate;
 4. Certificatul de căsătorie (pentru persoanele căsătorite) sau alt document care certifică schimbarea numelui, dacă e cazul;
 5. Diploma de bacalaureat sau echivalentă. Pentru promoția 2022-2023 este valabilă diploma de bacalaureat sau adeverința de absolvire;
 6. Foaia matricolă care însoțește diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia;
 7. Dovada plății taxei de înscriere;

          

Dosarul de concurs va conține și alte documente, obligatorii, după caz:

 

 1. Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez și Recomandarea preotului parohîn cazul candidaților la specializările teologice;
 2.  Diploma de licență sau echivalentă și suplimentul la diplomă/foaia matricolă în cazul candidaților care au absolvit și alte studii universitare de licență;
 3. Adeverință privind regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învățământ (IF, ID sau FR) și numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz), în cazul candidaților care au început/absolvit un alt program de licență;
 4. Situația școlară, corespunzătoare anilor de studiu efectuați, pentru candidații care provin din alte instituții de învățământ de stat sau particulare și care se înscriu pentru continuarea studiilor în UAB;
 5. Pentru candidații de etnie romă, care concurează pe locurile speciale destinate acestei categorii, dosarul de înscriere al candidatului va cuprinde și o Recomandare, eliberată de o organizație a romilor legal constituită, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. Nu se vor accepta declarații de propria răspundere privind apartenența la etnia romilor înregistrate la notariat ori adeverințe eliberate de alte instituții/structuri etc. În perioada de validare a dosarului comisia de admitere va verifica statutul organizației care a eliberat Recomandarea.
 6. Adeverința care atestă că persoana provine din sistemul de protecție socială, în cazul candidaților care se înscriu pe locurile destinate acestei categorii sau sunt scutiți de taxa de înscriere;
 7. Certificatele de deces ale părinților, în cazul în care candidații menționează situația specială : orfani de unul sau de ambii părinți și nu au depășit 26 de ani;
 8. Decizia de încadrare a persoanei în grad de handicap, pentru candidații scutiți de taxa de înscriere.
 9. Adeverința emisă de o instituție de învățământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleași categorii) a unuia dintre părinți, precum și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ,  în cazul candidaților care solicită scutire de plata taxei de înscriere;
 10.  Adeverința eliberată de Biroul Personal Salarizare al UAB în cazul candidaților al căror părinți sunt angajații UAB în cazul candidaților care solicită scutire de plata taxei de înscriere;
 11. Diploma de acordare a premiului, în cazul absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut distincții la olimpiade și care pot să fie admiși fără concurs de admitere, potrivit prevederilor prezentului Regulament.

 

IV. TAXA DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE

 

Art. 9 – (1)Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150RON, care se plătește în condițiile art.7, alin. (5), lit. g. din cadrul prezentului Regulament. În cadrul acestei taxe unice, candidații au dreptul să opteze pentru oricare, respectiv mai multe dintre specializările și formele de învățământ organizate (învățământ cu frecvență - zi, învățământ la distanță) de Universitate.Taxa de înscriere se achită în contul IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia; Cod fiscal : 5665935. Modalități de plată: card bancar; plata la casieria Universității; plată prin casieria bancara (OP)

(2) Sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere candidații orfani de ambii părinți și care nu au depășit vârsta de 26 de ani. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare. (certificate de deces ale părinților, în format pdf sau jpeg), introduse de candidat în aplicația admitere on-line.

(3) Sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere candidații proveniți din sistemul de protecție socială. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare introduse de candidat în aplicația admitere on-line, respectiv o adeverință de la centrul de plasament. 

(4) Sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere candidații cu handicap. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare introduse de candidat în aplicația admitere on-line și din care să rezulte situația candidatului, respectiv persoană cu handicap.

(5) Sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate. Beneficiază de aceste prevederi și copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ, precum și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare introduse de candidat în aplicația admitere on-line, cum ar fi adeverință emisă de instituția de învățământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleași categorii) a unuia dintre părinți. Definirea calității de cadru didactic se face pe baza prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 și a prevederilor legale în vigoare la data desfășurării admiterii.

(6) Sunt scutiți de taxa de înscriere la concursul de admitere și copiii angajaților Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în baza adeverinței eliberată de Biroul Personal – Salarizare al UAB care atestă că părinții candidatului sunt angajați ai UAB, încărcată în aplicația admiterea on-line;

(7) Scutirea de la plata taxei de înscriere se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați, iar aprobarea scutirii se face de către comisiile de admitere a facultăților, cu acordul Decanului facultății.

Art. 10 – (1) Candidații pot să-și retragă cererea, în perioada de înscriere, fără a avea dreptul de a solicita returnarea taxei de înscriere. Taxa de înscriere se returnează numai persoanelor ale căror cereri sunt respinse de comisia de înscriere datorită faptului că nu îndeplinesc condițiile de înscriere precizate în prezentul Regulament.

 

V. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

 

Art. 11 – (1)Admiterea în anul I al ciclului de studii universitare de licență se organizează pentru ocuparea următoarelor categorii de locuri:

a) locuri finanțate de la bugetul de stat prin granturi de studii;

b) locuri în regim cu taxă.

(2) Admiterea pe locurile finanțate de la bugetul de stat prin granturi de studii se face strict în limita numărului de locuri aprobate prin Hotărâre de Guvern și repartizate instituțiilor de învățământ superior prin Ordin al ministrului educației.

(3) De locurile în regim cu taxă pot beneficia, candidații care au o medie mai mică decât a ultimului admis pe locurile finanțate prin granturi de studii, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere și în limita numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați la o anumită specializare, dacă au optat pentru această formă de finanțare. De locurile în regim cu taxă pot beneficia, candidații care au optat pentru aceste tipuri de locuri în concursul de admitere.

(4) Candidații care doresc să concureze numai la forma de învățământ la distanță, cărora nu le sunt alocate locuri finanțate de la bugetul de stat prin granturi de studii, se pot înscrie numai la specializările care au aceste forme de învățământ, fără a mai fi clasificați pe listele pentru învățământul cu frecvență.

(5) Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de licență, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Candidații admiși la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului/adeverinței de bacalaureat în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă. Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzut de lege, se suportă de către studenți.    

(6) Ocuparea locurilor finanțate prin granturi de studiiși a locurilor în regim cu taxă este valabilă pentru anul I de studiu.

(7) Condiții speciale de organizare a probelor de admitere pentru persoanele cu dizabilități:

a) În conformitate cu legislația în domeniu, Comisiile de admitere vor lua măsuri pentru asigurarea egalității de șanse pentru persoanele cu dizabilități înscrise la concursul de admitere, asigurând, acolo unde este necesar, suport suplimentar adaptat persoanelor cu handicap în vederea accesului și susținerii probelor de admitere;

b)     Pe baza documentelor medicale doveditoare (decizie de încadrare în grad de handicap și documente doveditoare ale tipului de dizabilitate), candidații – persoane cu dizabilități, vor solicita în scris Comisiei de admitere, suport adițional în funcție de tipul de dizabilitate, care să asigure participarea și susținerea în condiții optime a probelor de admitere;

c) Pentru candidații cu deficiențe motorii Facultățile vor organiza susținerea probelor fie într-o clădire, respectiv sală, care să asigure accesibilitatea persoanelor cu handicap motor, fie online sub formă de examen oral;

d)     Pentru candidații cu deficiențe vizuale Facultățile vor organiza susținerea probelor în format oral, asigurând timpul optim necesar adaptat nevoilor persoanei cu dizabilități. Dacă se solicită răspuns scris la proba de admitere, candidatul cu deficiență vizuală va dicta răspunsul unei persoane desemnate de Comisie prin tragere la sorți care să transcrie integral răspunsul candidatului;

e) Pentru candidații care nu pot redacta lucrarea scrisă de la examenul de admitere decât în condiții limitate sau nu pot dicta conținutul temei unei alte persoane din cauza unor deficiențe multiple asociate sau din cauza altor motive ce țin de modul de desfășurare a examenului, se va mări timpul de examinare în așa fel încât să asigure parcurgerea tuturor subiectelor cuprinse în proba de examen;

f) Pentru candidații care sunt sub tratament medical care este necesar să fie administrat în intervalul de timp alocat probelor de admitere, li se vor asigura condițiile necesare pentru efectuarea tratamentului respectiv în timpul examenului;

g) Pentru candidații cu deficiențe de vedere facultățile vor organiza susținerea probelor în format oral, asigurând timpul optim necesar adaptat nevoilor persoanei cu dizabilități. Dacă se solicită răspuns scris la proba de admitere, candidatul cu deficiență vizuală va dicta răspunsul unei persoane desemnate de comisie prin tragere la sorți care să transcrie integral răspunsul candidatului.

 

V.1 Ierarhizarea candidaților

 

Art. 12 – (1)Ierarhizarea candidaților la concursul de admitere se face în funcție de două criterii aplicate în următoarea ordine de prioritate:

a) media generală de admitere, calculată potrivit prevederilor prezentului Regulament din cadrul secțiunii V.2 Probele de admitere;

b) opțiunile candidaților, în ordinea în care acestea au fost menționate în Fișa de înscriereon-line.

(2) Candidatul care nu a reușit la prima opțiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opțiune, iar dacă nu reușește nici la aceasta, va concura la a treia opțiune și acest algoritm continuă în funcție de numărul de opțiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidații sunt ierarhizați strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere si funcție de opțiunile candidatului din Fisa de înscriere on-line.

(4)Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

(5) Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) și nici de erorile de completare a Fisa de înscriere comise de candidați.

(6) După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opțiunilor consemnate de candidați în Fișa de înscriere on-line.

 

Art.13 – (1) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii, fără a se depăși capacitatea de școlarizare aprobată de către Ministerul Educației și implicitși fără a se depăși numărul de locuri bugetate alocate prin cifra de școlarizare.Mediile generale/punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai în cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conform prezentului Regulament. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din fiecare program de studiu.

(2)În cazul în care numărul alocat de locuri este depășit prin existența, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidați cu aceeași medie generală, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:

   a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

   b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

   c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

(3) Prin excepție de la alin (2), în cadrul examenului de admitere pentru specializările din cadrul  Facultății de Teologie Ortodoxă, criteriile de departajare sunt:

a) nota obținută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Art.14 – (1) Candidații admiși pe locurile în regim cu taxă beneficiază de același program de studii, având aceleași drepturi și obligații profesionale cu ale celorlalți studenți, conform prevederilor legale.

(2)Taxele anuale de studii pentru anul I sunt stabilite de Senatul universitar, pe domenii de licență și programe de studiu și sunt aduse la cunoștința candidaților prin prezentul regulament de admitere. Taxa de studii poate fi achitată în patru tranșe egale, din care prima tranșă în termenul de înmatriculare. Celelalte trei tranșe se achită la termenele ce vor fi stabilite prin contractul de școlarizare încheiat cu studenții, pe care aceștia îl vor semna la înmatriculare.

 

V.2 Probele de admitere

 

Art. 15 (1) Criteriile pe baza cărora se calculeazămedia generală de admitere și se realizează ierarhia candidaților, precum și criteriile de departajare a candidaților cu medii egale aflați pe ultimul loc, sunt descrise în Anexa 2.

(2) Probele eliminatorii, notate cu ADMIS/RESPINS, sunt:

- Proba eliminatorie de competență lingvistică pentru admiterea la programele de studii în limba engleză, care se notează cu admis/respins și este prezentată în Anexa nr. 4

- Interviu motivaționalpentru admiterea la specializarea Teologie ortodoxă pastorală care se notează cu admis/respins, cu tematica și bibliografia prevăzute în Anexa nr. 5.

- Interviu motivațional pentru admiterea la specializarea Muzică religioasă care se notează cu admis/respins, cu tematica și bibliografia prevăzute în Anexa nr. 6.

- Interviu motivațional care constă în verificarea aptitudinilor socio-umane și evaluarea portofoliului de lucrări (5 lucrări în arta creionului și 5 lucrări în culoare), pentru admiterea la specializarea Artă sacră.  Tematica pentru proba practică de desen este prezentată în Anexa nr. 7.

Proba de aptitudini vocaționale (comunicare, dicție, aptitudini muzicale și plastice) pentru admiterea la domeniul de licență Științele educației, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar notată cu admis/respins Anexa nr. 10.

- Probele pentru specializarea EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ și pentru specializarea KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ prevăzute în Anexa nr 11.

 

ANEXA 2.  CRITERIILE DE SELECȚIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare LICENȚĂ în anul universitar 2023 – 2024

 

 

Denumirea facultăților

Programul de studii / specializare

A/AP (Acreditat / Autorizat provizoriu)

Durata studiilor - ani / număr credite

Criterii de selecție – MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE

Ponderi

Criteriul de departajare a candidaților cu aceeași medie pe ultimul loc

Facultatea de Istorie, Litere și

Științe ale Educației

 

Istorie

A

3 ani-180 credite

Media la bacalaureat

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului

Limba și literatura română-

Limba și literatura engleză

 

A

Traducere și interpretare

(engleză - franceză)

A

Traducere și interpretare (germană - engleză)

 

AP

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

 

IF

 

A

3 ani -180 credite

Proba de aptitudini vocaționale

 

A/R

Media la bacalaureat

100%

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

ID la Alba Iulia

 

A

3 ani -180 credite

Proba de aptitudini vocaționale

 

A/R

Media la bacalaureat

100%

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

 ID la Deva

 

AP

3 ani -180 credite

Proba de aptitudini vocaționale

 

A/R

Media la bacalaureat

100%

Facultatea de Științe Economice

Economia, comerțului, turismului și serviciilor

IF

 

A

 

 

 

3 ani - 180 credite

 

 

 

Media la bacalaureat

 

 

 

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Economia, comerțului, turismului și serviciilor

ID

 

A

Administrarea afacerilor

IF

 

A

Administrarea afacerilor

ID

 

A

Finanțe și bănci

A

Contabilitate și informatică de gestiune

IF

 

A

Contabilitate și informatică de gestiune

ID

 

A

Marketing

A

Administrarea afacerilor

(în limba engleză)

A

3 ani - 180 credite

Proba de competență lingvistică – engleză

A/R

 

 

Media la bacalaureat

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Informatică și Inginerie

Informatică

 

A

3 ani - 180 credite

Media la bacalaureat

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Măsurători terestre și cadastru

 

A

4 ani - 240 credite

Media la bacalaureat

Electronică aplicată

 

A

4 ani - 240 credite

Media la bacalaureat

Ingineria mediului

 

A

4 ani -240 credite

Media la bacalaureat

Informatică

(în limba engleză)

 

 

 

A

3 ani - 180 credite

Proba de competență lingvistică – engleză

 

A/R

 

 

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

Media la bacalaureat

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inginerie urbană și dezvoltare regională

AP

4 ani - 240 credite

Media la bacalaureat

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

 

 

Drept

 

A

 

4 ani - 240 credite

Media la bacalaureat

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Sociologie

A

3 ani - 180 credite

Asistență socială

A

Administrație publică

A

Terapie ocupațională

 

A

Resurse umane

 

AP

Educație fizică și sportivă

 

 

A

3 ani - 180 credite

Proba de aptitudini

 

A/R

 

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului

Media la bacalaureat

100%

Kinetoterapie și motricitate specială

A

3 ani - 180 credite

Proba de aptitudini

 

A/R

 

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Media la bacalaureat

100%

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie ortodoxă pastorală

A

4 ani - 240 credite

Interviu motivațional

A/R

 

a) nota obținută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului

Media la bacalaureat

100%

 

Muzică religioasă

A

3 ani - 180 credite

 

Interviu motivațional

 

A/R

a) nota obținută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Media la bacalaureat

100%

Artă sacră

AP

3 ani - 180 credite

Interviu motivațional: verificarea aptitudinilor socio-umane și evaluarea portofoliului de lucrări (5 lucrări in arta creionului si 5 lucrări in culoare).

A/R

a) nota obținută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Media la bacalaureat

100%

 

A/R=Admis/Respins, A – acreditat, AP – autorizat provizoriu, ID – învățământ la distanță

IF – învățământ cu frecvență

 

V.3 Calendarul admiterii – sesiunea IULIE-AUGUST 2023. Afișarea rezultatelor.

Art.16 - Programul admiterii cuprinde următoarele acțiuni: înscrierea candidaților, desfășurarea probelor de examen (la specializările care au astfel de probe), ierarhizarea candidaților, comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților admiși pe locuri finanțate de la bugetul de stat și și a candidaților admiși pe locuri cu taxă. Admiterea se organizează în prima sesiuneperioada 7 iulie – 25 august 2023conform următorului calendar:

 

Anexa 3 CALENDARUL ADMITERII – SESIUNEA IULIE-AUGUST 2023

 

Perioada

Activitatea

7 iulie – 18 iulie

Înscrierea candidaților

19 iulie

Susținerea interviului motivaționalși a probelor de aptitudini, doar la specializările unde este cazul

Proba de competență lingvistică, doar la specializările unde este cazul

20 iulie

Afișarea rezultatelor inițiale ale admiterii

21 iulie – 27 iulie

PRIMA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE:

ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGET ȘI A CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXĂ

Candidații admiși (PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGET ȘI PE LOCURILE CU TAXĂ) care nu se înmatriculează în perioada 21-27 iulie își pierd locul obținut prin concurs, care va fi redistribuit candidaților admiși, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opțiunii lor din fișa de înscriere

28 iulie

Afișarea rezultatelor admiterii după prima etapă de înmatriculareși refacere clasament

28 iulie – 31 iulie

A DOUA ETAPĂ DE ÎNMATRICULARE:

ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGET ÎN URMA VACANTĂRII LOCURILOR BUGETATE NECONFIRMATE DE CANDIDAȚII ADMIȘI INIȚIAL

 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

1 august –25 august

ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

(este realizată în cadrul secretariatelor facultăților, în zilele lucrătoare)

 

V.4 Afișarea rezultatelor.

 

Art. 17 -  (1) Stabilirea și comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu, în funcție de categoria de locuri (finanțate prin granturi de studii sau cu taxă) și de forma de învățământ (cu frecvență zi, la distanță) la care candidații au concurat.

(2) Rezultatele admiterii se fac publice prin afișarea listelor la sediul Universității/sediile facultăților și pe pagina WEB a Universității, la adresa www.uab.ro. Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere presupune generarea și afișarea următoarelor categorii de liste:

 • Listele candidaților români admiși pelocurile cu finanțare de la buget în limita numărului de locuri repartizate, pe specializări/programe de studii și forme de învățământ
 • Listele candidaților admiși pe locurile special alocate candidaților de etnie romă
 • Lista candidaților admiși pe locurile alocate absolvenților proveniți din licee situate în mediu rural
 • Lista candidaților admiși pe locurile candidaților proveniți din sistemul de protecție sociala
 • Listele candidaților admiși pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate, pe specializări/programe de studii și forme de învățământ
 • Listele candidaților respinși
 • Alte liste, după caz

(3) Candidații au obligația să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

(4) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la instituţia de învăţământ superior organizatoare. Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice. Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea regulamentului de admitere. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat. Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de contestaţii din cadrul instituţiei de învăţământ superior. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.Depunerea și soluționarea eventualelor contestații se desfășoară în ziua afișării rezultatelor inițiale ale admiterii.

 

VI. ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI

 

Art.18 – (1) Înmatricularea candidaților declarați admiși se face în perioadele stabilite prin prezentul Regulament, în Anexa 3. Nu se percepe taxă de înmatriculare pentru nicio categorie de candidați admiși.

(2) În data de 20 iulie se vor afișa rezultatele inițiale ale admiterii, iar în data de 28 iulie se vor afișa rezultatele admiterii după prima etapă de înmatriculare desfășurată în perioada 21-27 iulie (refacere clasament).

(3)Candidații care au fost declarați admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat și candidații care au fost declarați admiși pe locurile cu taxă, pe listele de admitere din data de 20 iulie, au obligația ca până la data de 27 iulie 2023, potrivit calendarului admiterii, să confirme în aplicația de admitere online locul pe care au fost admiși și să se prezinte fizic la comisiile de admitere în vederea înmatriculării.

 

Universitatea, prin comisiile de Admitere, va oferi suportul tehnic necesar pentru candidații care se vor prezenta fizic la sediul instituției, în vederea înmatriculării.

 

Candidații admiși au obligația să completeze și să depună fizic Contractul de studii încheiat cu universitatea, în vederea înmatriculării ca studenți la domeniul/ specializarea/programul de studii și facultatea la care au fost admiși, precum și dosarul cu documentele menționate la Art. 18 alin. (12). Odată cu semnarea contractului studentul va semna Informarea și Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal Anexa 4 - INFORMAREA candidatului la admiterea în învățământul superior în anul universitar 2022–2023_Licență_în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE_DECLARAȚIA de consimțământ.

Candidații admiși la forma de finanțare cu taxă au posibilitatea achitării online a  taxei de studii.

(4) Candidații care au fost declarați admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat și candidații care au fost declarați admiși pe locurile cu taxă,  pe listele de admitere afișate în data de 20 iulie și care nu s-au prezentat la înmatriculare în perioada 21-27 iulie, vor pierde locurile pe care au fost admiși. Aceștia  vor intra în procedura de refacere clasament cu opțiunile superioare celei la care au fost admiși și pe care nu au confirmat-o prin înmatriculare. Locurile astfel vacantate vor fi redistribuite candidaților înscriși la concursul de admitere în ordinea descrescătoare  a mediilor de admitere, conform opțiunii lor din fișa de înscriere. Candidații care au fost declarați admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat în baza primei opțiuni din fișa de înscriere la concursul de admitereși care s-au înmatriculat, nu mai participă la procedura de refacere clasament. Candidații care au fost declarați admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat în baza unei opțiuni inferioare din fișa de înscriere la concursul de admitereși s-au înmatriculat, vor participa la procedura de refacere clasamentnumai dacă își vor exprima acordulscris, în momentul completării Contractului de studii încheiat cu universitatea, în vederea înmatriculării(la momentul înmatriculării vor semnao declarație de consimțământ privind participarea la procedura de refacere clasament).

Candidații care au fost declarați admiși pe locurile cu taxă în baza primei opțiuni din fișa de înscriere la concursul de admitereși care s-au înmatriculat, nu mai participă la procedura de refacere clasament. Candidații care au fost declarați admiși pe locurile cu taxă în baza unei opțiuni inferioare din fișa de înscriere la concursul de admitereși s-au înmatriculat, vor participa la procedura de refacere clasament numai dacă își vor exprima acordul scris, în momentul completării Contractului de studii încheiat cu universitatea, în vederea înmatriculării(la momentul înmatriculării vor semna o declarație de consimțământ privind participarea la procedura de refacere clasament).

În cadrul procesului de admitere, locurile finanțate de la bugetul de stat prin granturi de studii, rămase libere la o specializare de licență, deoarece candidații declarați admiși nu s-au înmatriculat, pot fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor libere disponibilizate, de către:

 • candidații care au optat doar pentru locuri finanțate de la bugetul de stat prin granturi de studii și nu au fost declarați inițial admiși pe acest tip de locuri;
 • candidații care au optat pentru locuri finanțate de la bugetul de stat prin granturi de studii și pentru locuri cu taxă și nu au fost inițial declarați admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat. 

(5) În data de 28 iulie vor fi afișate listele finale de admitere după etapa de refacere clasament. Candidații admiși pe locurile bugetate în urma etapei de refacere clasament, aflați pe listele afișate în 28  iulie, trebuie să se înmatriculeze în perioada 28 - 31 iulie, iar în caz contrar vor pierde locul bugetat. Locurile bugetate rămase neocupate în sesiunea iulie 2023vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2023.

(6) În cazul în care în cea de-a doua sesiune de admitere, septembrie 2023, vor mai fi disponibile locuri finanțate de la buget, în vederea ocupării acestora, candidații declarați admiși pe locuri bugetate în cea de a doua sesiune de admitere (pe listele de admitere din data de 18 septembrie), au obligația de a se înmatricula până la data de 22 septembrie 2023, iar în caz contrar vor pierde locul de studiu bugetat.

(7) Candidații declarați admiși pe locurile cu taxăîn urma etapei de refacere clasament, aflați pe listele afișate în 28  iulie,au obligația capână la data de 25 august 2023, potrivit calendarului admiterii, să confirme în aplicația de admitere online locul pe care au fost admiși și să se prezinte fizic la comisiile de admitere în vederea înmatriculării.

Universitatea, prin comisiile de Admitere, va oferi suportul tehnic necesar pentru candidații care se vor prezenta fizic la sediul instituției, în vederea înmatriculării.

Candidații admiși au obligația să completeze și să depună fizic Contractul de studii încheiat cu universitatea, în vederea înmatriculării ca studenți la domeniul/ specializarea/programul de studii și facultatea la care au fost admiși, precum și dosarul cu documentele menționate la Art. 18 alin. (12). Odată cu semnarea contractului studentul va semna Informarea și Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal Anexa 4 - INFORMAREA candidatului la admiterea în învățământul superior în anul universitar 2023_2024 _Licență_în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE_DECLARAȚIA de consimțământ.

Candidații admiși la forma de finanțare cu taxă au posibilitatea achitării online a  taxei de studii.

Termenul limită pentru înmatricularea candidaților admiși pe locurile cu taxă pentru cea de-a doua sesiune de admitere este 29 septembrie  2023.

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă au obligația să achite prima tranșă a taxei de studii, respectiv 25 % din aceasta, la data înmatriculării.

Candidații declarați admiși în sesiunea iulie-august  2023în regim cu taxă, care nu se înmatriculează conform termenelor prevăzute în calendarul admiterii, pierd calitatea de admis, iar locurile vacantate în acest mod se scot la concursul de admitere în sesiunea septembrie.

(8) La data de 25 august 2023 inclusiv, prima sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. La data de 25 august 2023 facultățile vor actualiza listele cu candidații admiși și înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat prin granturi de studii și pe locuri cu taxă.

(9) La data de 29 septembrie 2023 inclusiv, a doua sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. La data de 29 septembrie 2023 facultățile vor actualiza listele cu candidații admiși și înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat prin granturi de studii și pe locuri cu taxă.

(10) La înmatriculare, candidații declarați admiși fie pe locurile finanțate de la buget, fie pe locurile cu taxă, trebuie să depună în dosarul personal la universitate diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original. Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2022-2023pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat (dacă aceasta nu a fost eliberată), adeverința-tip în original din care rezultă faptul că au absolvit liceul și au promovat examenul de bacalaureat, eliberată de către instituția de învățământ în cauză.

(11) Din componența dosarului de concurs, conform OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-se cu certificarea conformității cu originalul, de către comisia de admitere/persoana care are atribuții în acest sens în cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

(12) Dosarul candidaților declarați admiși și înmatriculați fie pe locurile finanțate de la buget, fie pe locurile cu taxă conține următoarele documente:

- Diploma de bacalaureatsau echivalentă acesteia, în original (adeverința eliberată anterior obținerii diplomei de bacalaureat este valabilă doar pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului școlar 2022-2023);

- Foaia matricolă care însoțește diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia,în original;

- Cartea de identitate în copie;(originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere;  

- Certificatul de naștere, în copie(originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); 

-Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);               - Adeverință medicală, în original, eliberată de Cabinetul școlar sau medicul de familie;

Fișa de consultații medicale - Anexa 8, în original,pentru candidații la specializarea Educație fizică și sportivă și la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială. Aceasta constituie document obligatoriu pentru înmatricularea candidaților admiși la cele două specializări;

- Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez și Recomandarea preotului paroh, în original, pentru candidații la specializările teologice;

- Situația școlară corespunzătoare anilor de studiu efectuați, în originalpentru candidații studenți ai altor instituții de învățământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;

- 2 fotografii dimensiune 3/4;

- Dosar tip plic.

- Diploma de licență (copie, pentru studenții care au absolvit anterior un program de licență)

- Adeverința în original de la facultatea unde a absolvit un alt program de licență, în care să fie specificat regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învățământ (zi, ID sau FR) și numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz).

- Recomandare, în original, eliberată de o organizație a romilor legal constituită, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. În perioada de validare a dosarului comisia de admitere va verifica statutul organizației care a eliberat Recomandarea.

- Adeverința care atestă că persoana provine din sistemul de protecție socială, în original, în cazul candidaților care se înscriu pe locurile destinate acestei categorii sau sunt scutiți de taxa de înscriere;

- Certificatele de deces ale părinților, în copie, în cazul în care candidații menționează situația specială : orfani de unul sau de ambii părinți și nu au depășit 26 de ani; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);  - Decizia de încadrare a persoanei în grad de handicap, în copie, pentru candidații care menționează situația specială și sunt scutiți de taxa de înscriere.(originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

- Adeverința, în original, emisă de o instituție de învățământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleași categorii) a unuia dintre părinți, în original, precum și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ,  în cazul candidaților care solicită scutire de plata taxei de înscriere;

- Adeverința eliberată de Biroul Personal Salarizare al UAB în cazul candidaților al căror părinți sunt angajații UAB, în original, în cazul candidaților care solicită scutire de plata taxei de înscriere;

- Diploma de acordare a premiului, în copie, în cazul absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut distincții la olimpiade și care pot să fie admiși fără concurs de admitere, potrivit prevederilor prezentului Regulament.

(13) Candidați declarați admiși pe locurile cu taxă și care urmează în același timp un alt program de studiu pe locuri finanțate de la bugetul de stat pot fi înmatriculați pe locul cu taxă în cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe baza unei adeverințeeliberată de instituția la care se află originalul diplomei de bacalaureat, din care să rezulte calitatea de student, confirmarea că originalul diplomei de bacalaureat se află la instituția respectivă și menționarea faptului că studentul ocupă un loc un loc finanțat de la bugetul de stat la acea instituție. O astfel de adeverință este obligatoriu de prezentat de către student pentru fiecare an de studiu în care acesta este student în regim cu taxă la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, iar originalul diplomei de bacalaureat se găsește la o altă instituție de învățământ.

(14) Înmatricularea studenților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizie a Rectorului Universității. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registru matricol al specializării si unic RMU sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admiși.

 

VII. COMISIILE DE ADMITERE

 

Art. 19 – (1)Pentru organizarea și conducerea admiterii pe ansamblul Universității, Senatul decide constituirea Comisiei centrale de admitere, care va asigura condițiile materiale și organizatorice necesare desfășurării normale a admiterii, precum și supravegherea respectării prevederilor Regulamentului. Din Comisia centrală fac parte:  rectorul, prorectorii, președinții Comisiilor de admitere pe facultăți, responsabilul Comisiei de informatică,  reprezentantul Comisiei de admitere pentru candidații străini, directorul CSUD, purtătorul de cuvânt, directorul general administrativ, consilierul juridic, președintele senatului și un secretar. Președintele Comisiei centrale de admitere este Rectorul Universității. În cazuri excepționale, rectorul poate fi înlocuit la președinția Comisiei centrale de un prorector. La nivelul Universității funcționeazăComisia tehnică de informatică.

(2) Organizarea și desfășurarea admiterii pe specializări sunt asigurate de Comisiile de admitere pe facultăți.  Structura și componența acestora se stabilesc de consiliile facultăților și se aprobă de Senatul universitar. Acestea răspund de respectarea strictă a prevederilor prezentului Regulament și a prevederilor legale în domeniu.

(3) Comisia de admitere pe facultate răspunde de existența în dosarul de concurs a tuturor documentelor prevăzute la art. 8. 

(4) Comisia de admitere verifică dosarul de înscriere a candidaților din aplicația ADMITEREA ON-LINE și validează /invalidează dosarul și achitarea taxei de înscriere.

(5) Comisia de admitere verifică și validează rezultatele concursului de admitere.

(6) Comisia de admitere verifică dosarul de înmatriculare a candidatului admis, certifică documentele din dosar în conformitate cu originalele. Membrii comisiei care vor primi dosarele de la candidați, vor răspunde, în solidar cu președintele comisiei, de existența tuturor documentelor în dosarul studenților înmatriculați, conform art. 18 alin (12). În situația în care, în cadrul procedurii de înmatriculare, există suspiciuni referitoare la legalitatea unui document prezentat de către un candidat admis, președintele comisiei va anunța de urgență conducerea universității, în vederea luării măsurilor prevăzute de lege.

(7) Pe parcursul procesului de înscriere a candidaților comisiile de admitere asigură consultanță, consiliere si sprijin, la cererea candidaților. Facultățile vor publica la secțiunea Admitere 2023 numerele de telefonși adresele de email aflate la dispoziția candidaților.

(8) Pentru admiterea la studii universitare de licență a candidaților străini se constituie Comisia de admitere pentru candidații străini în cadrul Centrului de Relații Internaționale pentru admiterea candidaților români de pretutindeni,  cetățeni străini ai statelor Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, cât și din state terțe UE, SEE și CE.

(9) Membrii comisiilor de evaluare a probelor eliminatorii vor semna declarații de incompatibilitate și de confidențialitate privind datele cu caracter personal ale candidaților.

 

VIII. Reguli de constituire a unei specializări

 

Art. 20 – (1) O specializare poate fi organizată numai dacă numărul candidaților admiși și ulterior înmatriculați care au optat pentru specializarea respectivă permite constituirea unei formații de studiu cu cel puțin o grupă, respectiv 25 candidați. Excepție fac programele de studiu unde numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați, aprobat de ARACIS, este mai mic de 25, precum și specializările de licență în limba engleză.De asemenea, fac excepție programele de studii ale căror planuri de învățământ pot fi compatibilizate integral, așa încât formațiile de studiu să nu implice costuri suplimentare.

(2) Candidații admiși care au optat pentru o specializare ce nu poate fi organizată, ca efect al prevederii de la aliniatul precedent, pot să opteze pentru oricare altă specializare din Universitate, dintre cele care întrunesc condițiile de a fi organizate și la care condițiile de admitere sunt identice, fără a se depăși numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați la această specializare și cu păstrarea regimului de studiu dobândit prin examenul de admitere.

(3) La constituirea formațiilor de studiu pe specializări nu se face distincție între cele două categorii de candidați înmatriculați, cu finanțare de la bugetul de stat sau cu taxă.

 

IX. Returnarea de taxe

 

Art. 21 – (1) Candidații admiși in sesiunea iulie-august, care au depus Fișa de înscriere și au fost înmatriculați ca studenți în regim cu taxă, forma de învățământ cu frecvență - achitând prima tranșă a taxei de studiu - și care ulterior se retrag, au dreptul la returnarea taxei de studiu, în următoarele condiții:

(a) dacă se retrag anterior datei de 27.08.2023, li se va returna un procent de 90% din taxa de studiu achitata;

(b) dacă se retrag în perioada 27.08.2023 și 29.09.2023, li se va returna un procent de 50% din taxa de studiu achitata.

(2) pentru candidații înmatriculați la învățământul la distanță ID se aplică prevederile contractului de studiu.

(3) Candidații admiși pe locurile cu taxă care achită la înmatriculare, integral taxa de studiu anuală, vor beneficia de o reducere de 5% din cuantumul taxei de studii anuale.

 

X. Programul admiterii - a doua sesiune de admitere

 

Art.22 – (1) În cazul în care, după prima sesiune de admitere rămân locuri neocupate, se organizează a doua sesiune a concursului de admitere, în luna septembrie 2023. Prevederile prezentului Regulament se aplică și în a doua sesiune a concursului de admitere.

       (2) Cea de a doua sesiune de admiterea se organizează în perioada4 septembrie -  29 septembrie 2023conform următorului calendar:

      

Anexa 3  - CALENDARUL ADMITERII – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

 

Perioada

Activitatea

4 septembrie – 15 septembrie

Înscrierea candidaților

16 septembrie

Susținerea interviului motivaționalși a probelor de aptitudini, doar la specializările unde este cazul

Proba de competență lingvistică, doar la specializările unde este cazul

18 septembrie

Afișarea rezultatelor admiterii

18 septembrie – 22 septembrie

ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGET ȘI PE LOCURI CU TAXĂ

25 septembrie – 29 septembrie

ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ (realizată la nivel de secretariate ale facultăților, în zilele lucrătoare)

 

LISTA ANEXELOR CONȚINUTE DE PREZENTUL REGULAMENT

 

Anexa 1 - Numărul de locuri și taxele pentru admiterea la studiile universitare de licență în anul universitar 2023-2024

Anexa 2 - Criteriile de selecție pentru admiterea în ciclul de studii universitare de licență în anul universitar 2023-2024

Anexa 3Calendarul admiterii la studii universitare de licență 2023 (sesiunea iulie -august, septembrie)

Anexa 4  - Proba de competență lingvistică pentru admiterea la programe de studii în limba engleză

Anexa 5  - Interviu motivațional (Admis/Respins) pentru admiterea la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală (A, B, C)

Anexa 6 - Interviu motivațional (Admis/Respins) domeniul de licență Muzică, programul de studiu Muzică religioasă

Anexa 7– Interviu motivațional (Admis/Respins) pentru admiterea la domeniul de licență Arte vizuale, specializarea Artă sacră

Anexa nr. 8 – Fișa de consultații medicale pentru candidații la specializarea Educație fizică și sportivă și la specializarea Kinetoterapie și motricitate special

Anexa nr. 9 –Informarea candidatului/studentului la admiterea / înmatricularea în învățământul superior în anul universitar 2023-2024, în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE

Anexa nr. 10 - Proba de aptitudini vocaționale (comunicare, dicție, aptitudini muzicale și plastice) pentru admiterea la domeniul de licență Științe aleEducației, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar notată cu admis/respins

Anexa nr. 11 - Probele pentru specializarea EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ și pentru specializarea KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ.

 

PrezentulRegulament de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2023-2024,  este aprobatprin Hotărârea Senatului și este valabil pentru admiterea la studiile universitare de licență Ciclul I, în anul universitar 2023-2024.

 

În desfășurarea activităților care fac obiectul prezentului regulament se vor respecta reglementările  europene impuse de REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cele naționale transpuse prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 și reglementările interne elaborate în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aplicabil în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, politici de confidențialitate).

 

Aprobat în Ședința Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

din 14 decembrie2022.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E

Conf. univ. dr. Attila Tamas-Szora

 

                                                                        AVIZAT

                                                                        Oficiul Juridic

                                                              Consilier juridic Sanda Tomuța

 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK