Regulament admitere cetăţeni străini - NON UE


REGULAMENTUL DE ADMITERE A CETĂȚENILOR STRĂINI
ȘI ȘCOLARIZAREA ACESTORA ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

 

Preambul

 

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, denumită în continuare UAB, este o instituție de învățământ superior și cercetare, înființată în anul 1991, prin Hotărârea Guvernului României nr. 474/1991.

În anul 2020, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a primit cel mai înalt calificativ acordat de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior ARACIS - „GRAD DE INCREDERE RIDICAT pentru perioada 2020-2025", în urma evaluării periodice a calității tuturor activităților instituționale.

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are în structura sa programe de studii universitare de licență acreditate/autorizate provizoriu de ARACIS, programe de studii universitare de masterat și programe de studii universitare de doctorat.

 

 În baza autonomiei universitare și cu asumarea răspunderii publice, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează concurs de admitere pentru fiecare program și ciclu de studii universitare, în vederea testării cunoștințelor și capacităților cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaților:

Ciclul I de studii universitare de licență corespunde unui număr cuprins între minimum 180 și maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, în funcție de domeniu. Potrivit reglementărilor legale, studiile universitare de licență se pot organiza la forma de învățământ cu frecvență (IF) și învățământ la distanță ID. La forma de învățământ cu frecvență sunt alocate locuri finanțate de la bugetul de stat (fără taxă) și locuri în regim cu taxă. La formele de învățământ la distanță sunt alocate doar locuri în regim cu taxă

Ciclul II - studii universitare de master corespunzând unui număr de 60, 90 sau 120 credite (ECTS/SECT) în funcție de programele de studii.

Ciclul III – studii universitare de doctorat în domeniile Istorie, Filologie, Contabilitate și Teologie, organizate la forma de învățământ cu frecvență, finanțate de la bugetul de stat și cu taxă.

 

 

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII

 

Art. 1. (1) Admiterea în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia UAB a cetățenilor străini, din state terțe UE, SEE și CE, se organizează pentru fiecare ciclu de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și potrivit actelor normative / reglementărilor specifice:

 • Ordinul  MEN nr. 3.473 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018
 •  Ordinul MEN nr. 3.236 din 10 februarie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate,

(2) Cetățenii străini sunt persoanele care au cetățenia unui stat terț al Uniunii Europene, dovedită prin deținerea unui pașaport valabil, exclusiv cetățenii de etnie română

 

 

 

CAPITOLUL II

 

ADMITEREA PE LOCURI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ȘI CU BURSĂ ȘI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ȘI FĂRĂ BURSĂ

 

ART. 2. (1) Admiterea la studii universitare de licență/ masterat pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă se organizează în următoarele condiții:

 

 1. pe bază de reciprocitate, în conformitate cu prevederile documentelor de cooperare bilaterală în domeniul educației. Aceste locuri pot fi alocate și sub forma lunilor-bursă;
 2. în baza unor oferte unilaterale ale statului român, reglementate prin acte normative specifice;
 3. în baza ofertei statului român, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), în funcție de interesele externe ale României;
 4. în baza ofertei statului român, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la propunerea Ministerului Economiei, pentru promovarea unor acțiuni de colaborare economică sau comercială;
 5. în baza ofertei statului român, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin Ministerul Educației (ME), pentru cetățenii străini cu rezultate bune la învățătură.

(2) Locurile de studii prevăzute la art. 2 (1) se alocă pentru programele de studii acreditate, în limba română, forma de învățământ cu frecvență.

 

ART. 3. Admiterea la studii universitare de licență/ masterat pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare și fără bursă se organizează pentru: 

 1. membrii corpului diplomatic și membrilor de familie ai corpului diplomatic acreditat în România, în baza unei nominalizări a misiunii diplomatice și a unei recomandări a Ministerului Afacerilor Externe;
 2. cetățenii care solicită sau au dobândit o formă de protecție în România sau apatrizilor a căror ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii, pentru efectuarea anului pregătitor de limba română.

 

ART. 4. (1) Locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă, prevăzute la art. 2 lit. a), b) și e) și locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare și fără bursă, prevăzute la art. 3, se acordă potrivit prevederilor prezentei metodologii.

           (2) Locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă, prevăzute la art. 2 lit. c) și d), se acordă prin concurs de dosare, organizat de către instituțiile implicate, conform metodologiilor proprii. Lista candidaților și dosarele acestora vor fi transmise la ME până cel târziu la data de 15 iulie a anului în curs.

 

ART. 5. Pe locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă pot fi admiși și cetățeni din UE și din state terțe, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) nu au cetățenie română, nu au solicitat sau nu au dobândit o formă de protecție în România sau nu sunt apatrizi a căror ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii;

b) nu sunt membri ai corpului diplomatic sau membri de familie ai corpului diplomatic acreditat în România;

c) pentru locurile de studii prevăzute la art. 2 lit. a) și b) au fost nominalizați, pe canale diplomatice, de partenerii abilitați;

d) pentru locurile de studii prevăzute la art. 2 lit. c), d) și e) au fost nominalizați de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei sau de instituțiile de învățământ superior de stat, după caz;

e) nu au mai beneficiat de bursă din partea statului român pe același ciclu de studii;

f) prezintă acte de studii emise de instituții de învățământ acreditate/recunoscute;

g) prezintă acte de studii din care rezultă că studiile efectuate anterior și durata acestora permit înscrierea în România în domeniul și la nivelul de studii solicitat;

h) au rezultate bune la învățătură, respectiv o medie de minimum 7 (șapte) corespunzătoare sistemului de notare din România sau calificativul "Bine", după caz, cu excepția candidaților pentru locurile prevăzute la art.2 lit. e), care trebuie să îndeplinească una dintre condițiile prevăzute la art. 9 alin (4).

i) nu au, până la data de 31 decembrie a anului în care au fost nominalizați, vârsta mai mare de 35 de ani - pentru studii de licență și master, respectiv 45 de ani - pentru studii de doctorat sau pentru studii postuniversitare.

j) Pentru cetățenii ucraineni, la propunerea UAB, în baza unui proces de selecție realizat la nivelul UAB, în baza criteriilor proprii, pot fi acordare granturi de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursa din bugetul Ministerului Educației. Admiterea acestora se va face cu respectarea criteriilor de admitere la studii universitare de licență/master/doctorat stabilite de către Senatul UAB prin Regulamentul de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2023-2024 (art. 26).

k) Granturile sunt acordate de către ME conform următoarei proceduri:

 1. Adresa oficială a UAB către ME, prin care se face nominalizarea persoanelor propuse pentru primirea unui grant de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursa din bugetul Ministerului Educației;
 2. Adresa va fi însoțită de centralizatorul care conține clasamentul candidaților, în ordinea descrescătoare a rezultatelor procesului de selecție, pe cicluri de studii;
 3. Informații cu privire la criteriile de selecție aplicate;
 4. Dosarele de candidatură conțin următoarele documente: i) copie după pașaport; ii) copie după actul de naștere; iii) copie după diploma de finalizare a studiilor preuniversitare și foile matricole aferente anilor de studii pentru învățământul secundar superior; iv) copia diplomei de licență și a suplimentului la diplomă (foaia matricolă) sau adeverința din care să reiasă situația școlară pentru toți anii de studiu, precum și notele obținute la examenul de licență (pentru absolvenții anului în curs) pentru candidații care solicită continuarea studiilor universitare de master; v) copia diplomei de master și a suplimentului la diplomă (foaia matricolă) sau adeverința din care să reiasă situația școlară pentru toți anii de studiu pentru candidații care solicită continuarea studiilor universitare de doctorat, după caz.

l) Candidații ucraineni care nu pot dovedi studiile parcurse prin documente emise de către instituția de învățământ pe care au frecventat-o anterior în Ucraina, vor prezenta instituției de învățământ superior din Romania, înainte de finalizarea studiilor, diplomele care le-au permis accesul în ciclul de studii la care au fost înmatriculați.

ART. 6. (1) Cetățenii străini pot fi înscriși pe locurile prevăzute la art. 2 lit. a), b), c) și d) după absolvirea anului pregătitor de limba română, organizat potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Sunt exceptate de la obligația de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de persoane:

a) persoanele care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România;

b) cei care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, promovează testul de limba română, organizat potrivit prevederilor legale;  

c) cei care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, prezintă atestate de competență lingvistică, nivelul minim B1,  eliberate potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Cetățenii străini pot fi înscriși pe locurile prevăzute la art. 3, după absolvirea anului pregătitor, în cadrul căruia își însușesc cunoștințele necesare de limba română, sau dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 6 alin. (2).

(4) Membrii corpului diplomatic și/sau membrii de familie ai corpului diplomatic acreditat în România pot alege să urmeze programe de studii acreditate cu predare într-o limbă străină în cadrul universităților românești, în regim cu taxă în lei, în cuantumul stabilit pentru studenții români.

(5) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea se susține în limba străină de predare a programului de studii universitare, la fel ca și studenții români.

 

Organizarea și desfășurarea concursului de admitere

ART. 7. Acordarea locurilor prevăzute la art. 2 lit. a) și b) se face pe baza unui dosar de candidatură care cuprinde:

a) cererea de bursă pentru studii în România, prevăzută în ANEXA 2, completată la toate rubricile, în două exemplare originale, cu două fotografii color;

 b) certificatul de naștere - copie și traducere legalizată;

 c) actul care atestă domiciliul stabil - copie și traducere legalizată;

 d) pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 2 pagini. Această prevedere nu se aplică în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European și nici în cazul cetățenilor Confederației Elvețiene;

e) actul de identitate - copie și traducere legalizată;

f) dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - copie și traducere legalizată;

g) diplomele de bacalaureat, licență, master, doctorat, după caz, sau echivalentul acestora, autentificate de către autoritățile de resort din țara emitentă - copie și traducere legalizată;

h) adeverința care atestă promovarea examenului de bacalaureat, licență, master sau doctorat, după caz, pentru absolvenții anului curent - copie și traducere legalizată;

i) foile matricole/suplimentele la diplomă aferente studiilor efectuate, autentificate de către autoritățile de resort din țara emitentă - copii și traduceri legalizate;

j) declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de bursă din partea statului român pe nivelul de ciclu solicitat;

k) certificatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau atestatul de competență lingvistică, după caz;

l) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională), care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii este clinic sănătoasă si nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie si totodată menționate antecedentele personale legate de boli cronice .

m) CV-ul în limba engleză, franceză sau română (2-3 pag.);

n) alte documente necesare la dosar, la cererea Ministerului Educației Naționale.

(2) Dosarul de candidatură va fi însoțit de o copie simplă a documentelor prevăzute la alin. (1).

 (3) Traducerile legalizate, prezentate în original în dosarul de candidatură, vor fi în limba engleză, franceză sau română.

(4) Admiterea candidaților care optează pentru studii de doctorat este condiționată de prezentarea acordului de principiu al unui coordonator științific, precum și de promovarea examenului de admitere.

 

ART. 8.  Procedura de admitere în condițiile prevederilor art. 2 lit. a) și b) se desfășoară astfel:

a) ME, cu sprijinul UAB, formulează oferta pentru bursele acordate de statul român;

b) ME informează partenerii abilitați, prin intermediul MAE și al misiunilor diplomatice străine acreditate în România, asupra condițiilor de acordare a burselor;

c) ME - Direcția generală relații internaționale și afaceri europene (DGRIAE) primește lista cu persoanele propuse pentru ocuparea unui loc de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și dosarele acestora prin intermediul partenerilor abilitați, până cel târziu la data de 15 iulie a anului în curs, cu excepția cazului în care există prevederi explicite în acest sens în cadrul documentelor bilaterale, respectiv unilaterale în vigoare;

d) ME verifică eligibilitatea dosarului și solicită avizul UAB, în vederea emiterii scrisorii de acceptare la studii;

e) UAB emite avizul de primire la programul de studii solicitat sau la un alt program de studii propus de aceasta, precum și avizul privind posibilitatea asigurării unui loc în căminul universitar;

f) ME transmite originalul scrisorilor de acceptare la studii partenerilor abilitați și o copie a acestora misiunilor diplomatice ale României în străinătate;

g) ME transmite universității primitoare ordinul de repartizare, în baza căruia bursierul va fi înmatriculat la studii, după sosirea în România.

 

ART. 9. Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 2 lit. e) se desfășoară astfel:

(1) pentru  studenți străini înmatriculați pe locuri cu taxă în valută, cu rezultate academice și științifice deosebite, UAB va înainta ME– DGRIAE următoarele documente:

a) adresa oficială, semnată de rectorul UAB, prin care se face nominalizarea persoanelor propuse pentru primirea unui loc de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă;

b) maximum 5 dosare de candidatură;

c) centralizatorul care conține clasamentul candidaților, în ordinea descrescătoare a rezultatelor academice.

(2) Dosarul de candidatură va conține:

a) situația școlară pe fiecare an de studiu (exceptând anul pregătitor), pentru candidații care solicită continuarea studiilor universitare de licență;

b) copie după diploma de licență și suplimentul la diplomă (foaia matricolă) sau adeverință din care să reiasă situația școlară pe toți anii de studiu, precum și notele obținute la examenul de licență (pentru absolvenții anului în curs) pentru candidații care solicită continuarea studiilor universitare de master, doctorat sau învățământ postuniversitar în domeniul sănătate, după caz;

c) curriculum vitae, lista lucrărilor științifice, publicații de specialitate, referate, recomandări de la cel puțin două cadre didactice universitare sau specialiști ai domeniului - pentru candidații la studii universitare de doctorat;

d) copie legalizată după actul de naștere;

e) copie după pașaport;

f) copie după permisul de ședere în România.

(3) Procedura de aplicație se desfășoară astfel:

a) propunerile de candidaturi sunt stabilite de Senat în ordinea descrescătoare a mediilor și se vor aduce la cunoștința potențialilor candidați, prin afișarea acestora pe site-ul oficial al UAB; 

b) lista nominală a propunerilor de candidaturi va fi aprobată de Senatul UAB și va fi afișată pe site-ul oficial;

c) lista nominală și dosarele candidaților vor fi înaintate ME - DGRIAE până la data de 30 noiembrie a fiecărui an.

(4)  Pentru obținerea acestor burse pot candida următoarele categorii de studenți:

a) cetățenii străini, cu excepția celor care se află într-un an terminal, care au absolvit cel puțin un an de studii, în afara anului pregătitor, forma de învățământ cu frecvență, într-o instituție de învățământ superior de stat acreditată și au obținut minimum media 7,00 și

b) cetățenii străini, absolvenți ai unui program de studii universitare în România, forma de învățământ cu frecvență, care au obținut o medie generală de cel puțin 7,00 și care își continuă studiile într-o instituție de învățământ superior de stat acreditată.

(5)  Bursele se acordă de către ME în ordinea descrescătoare a mediilor, selectându-se primele candidaturi de la fiecare universitate, în limita numărului de granturi disponibile și avându-se în vedere o repartizare echilibrată pe universități și, în cadrul acestora, pe domenii de studii.

(6) În cazul în care doi candidați au aceeași medie, departajarea se va face în funcție de ciclul de studii, întâietate având, în ordine, candidatul de la ciclul de studii universitare de doctorat, masterat și, în cele din urmă, licență.

(7)  Candidații astfel selecționați devin beneficiari ai granturilor prin ordin al ministrului educației naționale. Rezultatele finale ale selecției vor fi comunicate UAB și publicate pe site-ul oficial al ME.

(8) Schimbarea regimului financiar al studenților selectați se va face de către secretariatele facultăților în baza ordinului emis de ME, la domeniile de licență/masterat specificate.

(9) În cazul cetățenilor străini din state terțe ale Uniunii Europene, care nu intră în categoria românilor de pretutindeni și/sau au dublă cetățenie (română și a altui stat) pot beneficia de locuri de studii din bugetul Ministerului Educației pentru cetățenii străini, în anul universitar 2023-2024. Pentru obținerea acestor granturi de studii, candidații selectați de instituțiile de învățământ superior de stat, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Studiază/sunt admiși pe locuri cu taxă în valută, în primul an de studii, la studii universitare de licență, master sau doctorat, în anul academic 2023-2024;
 2. Sunt absolvenți ai studiilor liceale/licență/master într-o instituție educațională din străinătate și au obținut minim media 9,00;
 3. Sunt absolvenți ai unui program de studii universitare în România, în calitate de bursieri ai statului român, forma de învățământ cu frecvență, în limba română, au obținut o medie generală de cel puțin 8,50 și își continuă studiile într-o instituție de învățământ superior de stat acreditată din România.

Fiecare instituție de învățământ superior de stat din România va înainta cel mult 5 dosare de candidatură selecționate Ministerului Educației, Direcția Generala Relații Internaționale și Afaceri Europene, până cel târziu la 1 octombrie 2023, la adresa de e-mail international@edu.gov.ro, astfel:

 1. Adresa oficială a UAB către ME, prin care se face nominalizarea persoanelor propuse pentru primirea unui grant de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă din bugetul Ministerului Educației;
 2. Adresa va fi însoțită de centralizatorul care conține clasamentul candidaților, în ordinea descrescătoare a rezultatelor procesului de selecție, pe cicluri de studii;
 3. Dosarul de candidatură care va conține următoarele documente: i) copie după pașaport; ii) copie după actul de naștere; iii) copie după diploma de finalizare a studiilor preuniversitare și foile matricole aferente anilor de studii pentru învățământul secundar superior; iv) copia diplomei de licență și a suplimentului la diplomă (foaia matricolă) sau adeverința din care să reiasă situația școlară pentru toți anii de studiu, precum și notele obținute la examenul de licență (pentru absolvenții anului în curs) pentru candidații care solicită continuarea studiilor universitare de master; v) copia diplomei de master și a suplimentului la diplomă (foaia matricolă) sau adeverința din care să reiasă situația școlară pentru toți anii de studiu pentru candidații care solicită continuarea studiilor universitare de doctorat, după caz.

Direcția Generala Relații Internaționale și Afaceri Europene va analiza dosarele înaintate și va propune acordarea granturilor de studii în baza criteriilor de selecție, aprobate de conducerea Ministerului Educației.

 1. Ministerul Educației va comunica instituțiilor de învățământ superior lista finală a candidaților care vor beneficia de locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă din bugetul Ministerului Educației.

 

Școlarizarea studenților străini pe locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare dar fără bursă

 

ART. 10. Beneficiarilor locurilor de studii prevăzute la art. 2 li se asigură următoarele facilități:

a) scutirea de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, pentru testarea competențelor lingvistice de limbă română, de susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor specifice de aptitudini;

b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română;

c) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru studiile propriu-zise, dar nu mai mult de durata unui ciclu universitar, corespunzătoare programului de studii urmat;

d) acordarea unei burse lunare, pentru studenții înmatriculați în anul pregătitor de limba română;

e) acordarea unei burse lunare, pentru studenții înmatriculați la studii de licență, master, doctorat, respectiv în învățământul postuniversitar, inclusiv în domeniul sănătate, dar nu mai mult de durata unui ciclu școlar/universitar;

f) finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul ME, în limita subvenției alocate;

g) asistență medicală în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;

h) transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și transportul intern auto, feroviar și naval, în aceleași condiții ca studenților români, conform prevederilor legale.

 

ART. 11. Beneficiarilor locurilor de studii prevăzute la art. 3 li se asigură următoarele facilități:

a) scutirea de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, pentru testarea competențelor lingvistice de limbă română, de susținere a concursului de admitere la doctorat sau a probelor specifice de aptitudini;

b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română;

c) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru studiile propriu-zise, dar nu mai mult de durata unui ciclu școlar/universitar;

d) asistență medicală în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare.

 

ART. 12. Facilitățile prevăzute la 10 și 11 se acordă pe toată perioada studiilor, după cum urmează:

a) pentru studenții înmatriculați în anul pregătitor de limba română, pe durata desfășurării acestuia;

b) pentru studenții înmatriculați la studii de licență și master, pe parcursul anului universitar și în vacanțele legale, dar nu se acordă pe perioada vacanței de vară. În cazul în care studenții sunt reținuți la facultate pe timpul vacanței de vară pentru activități curriculare sau în cazul în care există prevederi legale specifice, drepturile prevăzute la art. 19 se mențin și pe perioada vacanței de vară;

c) pentru doctoranzii înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență pe toată durata anului calendaristic;

d) pentru cursanții aflați la stagii de specializare, perfecționare postuniversitară, pe perioada efectuării stagiului/perioada lunilor-bursă;

e) încă 30 de zile după finalizarea studiilor universitare sau a învățământului postuniversitar cu durata de cel puțin 1 an.

 

ART. 13. (1) Cuantumul burselor corespunzătoare locurilor prevăzute la art. 2 este stabilit conform legislației în vigoare.

(2) Pentru anul pregătitor de limba română, cuantumul burselor este echivalent cu cel acordat pentru studiile universitare de licență.

(3) Echivalentul în lei al bursei se actualizează în fiecare an, trimestrial, la cursul de schimb al monedei euro, comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente.

 

ART. 14. (1) În vederea menținerii drepturilor prevăzute la art. 10 alin. lit. e), studenții din anul pregătitor de limba română, precum și cei din programele universitare de licență și master trebuie să obțină, la finalul fiecărui an universitar, un număr de 60 de credite transferabile.

(2) Studenții din programele universitare de licență și master care nu au obținut, la finalizarea anului universitar, un număr de 60 de credite transferabile, dar au obținut un număr de credite transferabile suficient pentru a promova în anul de studiu următor, potrivit legislației în vigoare și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, continuă să beneficieze de drepturile revăzute la art. 10 alin. lit. c), f), g), h) și la art. 11 lit. c) și d).

(3) Drepturile prevăzute la art. 10 alin. lit. e) pot fi redobândite în anul de învățământ următor, după obținerea tuturor celor 60 de credite transferabile aferente fiecărui an universitar efectuat, cu condiția ca numărul anilor în care aceste drepturi se acordă să nu depășească durata ciclului academic.

(4) În situația în care studenții din programele universitare de licență și master nu au obținut, la finalizarea anului universitar, un număr de credite transferabile suficient pentru a promova în anul de studiu următor, potrivit legislației în vigoare și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, drepturile stipulate la art. 10, lit. c), e), f) și art. 11,  lit. c) se suspendă. Pe perioada suspendării bursei și a finanțării cheltuielilor de școlarizare, bursierii admiși la studii în baza prezentei metodologii vor studia cu taxă în valută, în cuantumul stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010.

(5) Bursa se retrage în cazul încălcării legislației naționale sau a normelor de conduită universitară.

(6) Studenții-doctoranzi care nu pot finaliza studiile în limita programului care este, de regulă, de 3 ani, pot primi aprobare de prelungire a studiilor în regim cu taxă în lei, conform condițiilor stabilite pentru cetățenii români, la propunerea și cu acordul senatului universității.

 

ART. 15. (1) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează cu acceptul instituțiilor de învățământ superior de stat acreditate, de proveniență, respectiv primitoare și cu acordul ME.

(2) Mobilitatea academică internă definitivă se poate realiza după primul an de studii, fără a lua în considerare anul pregătitor, și până la sfârșitul penultimului an de studii, la aceeași specializare.

(3) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează numai după sfârșitul anului de studiu, după satisfacerea cerinței prevăzute la art. 14 alin. (2) și în condițiile stipulate de acesta. Înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.

 

ART. 16. Orice modificare în statutul studentului bursier sau în programul său de studii (universitate, domeniu, subdomeniu de studiu, prelungire de doctorat etc.) se va realiza cu acordul ME.

 

 

 

 

CAPITOLUL III

ADMITEREA LA STUDII  PE LOCURI DE STUDII CU PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ÎN VALUTĂ

 

 

 1. Studii în limba română

 

ART. 17.  La programele de studii în care procesul de învățământ se desfășoară în limba română, admiterea este condiționată de dobândirea cunoștințelor necesare de limba română.

 

ART. 18. (1) Cetățenii străini pot fi înscriși în anul pregătitor de limba română în cadrul UAB, instituție abilitată de către ME să desfășoare programul de pregătire pentru învățarea limbii române.

(2) UAB organizează cursuri de învățare a limbii române cu eliberare a certificatului  de competență lingvistică.

 

ART. 19. Sunt exceptate de la obligația de a prezenta atestatul de absolvire a cursului de inițiere, respectiv a anului pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de persoane:

 a) care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin 4 ani de studii consecutivi urmați, în limba română, într-o unitate școlară din sistemul național din România;

 b) care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referință pentru limbi străine, eliberate de instituțiile de învățământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român.

 

 1. Studii în limbi străine

 

ART. 20. (1) La programele de studii în care procesul de învățământ se desfășoară în limbi străine, admiterea este condiționată de promovarea unui test de cunoștințe lingvistice organizat de UAB, conform Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii aferent cetățenilor români.

 (2) Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba în care se efectuează cursurile și care dovedesc, cu documente școlare, că au urmat cursurile în acea limbă.

 

Ciclul I - Admiterea la studii universitare de licență

   

ART. 21. (1) Cetățenii străini pot accede la studii universitare de licență în învățământul superior acreditat din România, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 a) au documente care atestă cetățenia unui stat terț al Uniunii Europene;

 b) sunt absolvenți cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform listei prevăzute în Ordinul  MEC nr. 3.473 din 17 martie 2017.

(2) Numărul de locuri cu taxă în valută pentru admiterea la studii universitare de licență sunt prevăzute în ANEXA 1.

 

ART. 22. Dosarul de candidatură al cetățenilor străini menționați la art. 21 conține următoarele documente:

 a) certificatul de naștere - copie și traducere legalizată;

 b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

 c) copie de pe pașaport;

 d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în ANEXA 2, care face parte integrantă din prezentul regulament, completată la toate rubricile;

 e) copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;

 f) copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenții anului curent;

 g) foile matricole - copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;

 h) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competență lingvistică, după caz;

 j) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii este clinic sănătoasă si nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie si totodată menționate antecedentele personale legate de boli cronice.

ART. 23. Procedura de admitere se desfășoară astfel:

 a) dosarele de candidatură întocmite conform art. 22 se transmit/încarcă pe platforma https://intladm.uab.roîn perioada 01.06.2023 - 31.08.2023;

 b) Centrul de Relații Internaționale al UAB evaluează dosarele, conform reglementărilor legale în vigoare, și comunică ME- DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;

 c) lista candidaților va fi transmisă ME.

 d) lista va fi însoțită de o copie în format electronic a dosarului candidatului întocmit conform art. 22. Copia electronică a dosarului va fi pusă la dispoziția ME prin platforme sau alte mijloace online gestionate de UAB sau printr-un mijloc de stocare portabil;

 e) după analiza dosarului, ME emite, scrisoarea de acceptare;

  f) ME transmite scrisorile de acceptare la UAB și, după caz, misiunilor diplomatice, atât în format fizic, cât și electronic;

g) în cazul în care numărul candidaților acceptați la studii în România este mai mare decât numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați, conform reglementărilor în vigoare, vor fi înmatriculați la studii în cadrul UAB studenții cu cele mai mari medii de admitere, în ordine descrescătoare care se prezintă la înmatriculare la sediul UAB, până la data de 1 noiembrie 2023. Procesul de înmatriculare poate continua până la data de 18 februarie 2024 dacă cifra de școlarizare nu a fost depășită, caz în care înmatricularea candidaților se face în ordinea cronologică prezentării la sediul UAB.

 h) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, UAB va relua pașii descriși în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către ME;

 

 

Ciclul II - Admiterea la studii universitare de master

 

ART. 24. (1) Cetățenii străini pot accede la studii universitare de master, la programe de studii acreditate în cadrul UAB, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 a) au documente care atestă cetățenia unui stat terț al Uniunii Europene;

 b) sunt absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia.

(2) Numărul de locuri cu taxă în valută pentru admiterea la studii universitare de licență sunt prevăzute în ANEXA 1.

 

ART. 25. Dosarul de candidatură al cetățenilor străini menționați la art. 24 conține următoarele documente:

 a) certificatul de naștere - copie și traducere legalizată;

 b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

 c) copie de pe pașaport;

 d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii prevăzută în ANEXA NR. 2, completată la toate rubricile;

 e) copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;

 f) copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;

 g) foile matricole/suplimentele la diplomă - copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;

 h) atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificatul de competență lingvistică, după caz, conform art. 18 și 19

 i) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii este clinic sănătoasă si nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie si totodată menționate antecedentele personale legate de boli cronice.

ART. 26.  Procedura de admitere aplicată candidaților menționați la art. 24 se desfășoară astfel:

 a) dosarele de candidatură întocmite conform art. 22 se transmit/încarcă pe platforma https://intladm.uab.ro, în perioada 01.06.2023 - 31.08.2023.

 b) Centrul de Relații Internaționale al UAB evaluează dosarele, conform reglementărilor legale în vigoare, și comunică ME- DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;

 c) lista candidaților va fi transmisă ME,

d) lista va fi însoțită de o copie , în format electronic, a dosarului candidatului întocmit conform art. 25. Copia electronică a dosarului va fi pusă la dispoziția ME prin platforme sau alte mijloace online gestionate de UAB sau printr-un mijloc de stocare portabil;

 e) după analiza dosarului, ME emite scrisoarea de acceptare la studii;

f) ME transmite scrisorile de acceptare la UAB și, după caz, misiunilor diplomatice, atât în format fizic, cât și electronic;

g) în cazul în care numărul candidaților acceptați la studii în România este mai mare decât numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați, conform reglementărilor în vigoare, vor fi înmatriculați la studii în cadrul UAB studenții cu cele mai mari medii de admitere, în ordine descrescătoare care se prezintă la înmatriculare la sediul UAB, până la data de 1 noiembrie 2023. Procesul de înmatriculare poate continua până la data de 18 februarie 2024 dacă cifra de școlarizare nu a fost depășită, caz în care înmatricularea candidaților se face în ordinea cronologică prezentării la sediul UAB.

 h) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, UAB va relua pașii descriși în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către ME.

 

 

 

Ciclul III - Admiterea la studii universitare de doctorat

   

ART. 27. (1) Cetățenii străini pot accede la studii universitare de doctorat în învățământul superior din România, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 a) au documente care atestă cetățenia unui stat terț al Uniunii Europene;

 b) sunt absolvenți cu diplomă de master sau echivalentă acesteia.

(2) Numărul de locuri cu taxă în valută pentru admiterea la studii universitare de licență sunt prevăzute în ANEXA 1.

ART. 28. Dosarul de candidatură al cetățenilor străini menționați la art. 27 conține următoarele documente:

 a) certificatul de naștere - copie și traducere legalizată;

 b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

 c) copie de pe pașaport;

 d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în ANEXA 2, completată la toate rubricile;

 e) copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;

 f) copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;

 g) copie și traducere legalizată a diplomei de master sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;

 h) copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență, pentru absolvenții anului curent;

 i) foile matricole/suplimentele la diplomă – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;

 j) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competență lingvistică, după caz;

 k) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii este clinic sănătoasă si nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie si totodată menționate antecedentele personale legate de boli cronice.

ART. 29. Procedura de admitere aplicată candidaților menționați la art. 27 se desfășoară astfel:

 a) dosarele se încarcă pe platforma https://intladm.uab.ro, în perioada 01.06.2023 - 31.08.2023.

 b) admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 c) UAB comunică ME- DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, potrivit calendarului UAB privind organizarea de studii universitare de doctorat (IOSUD),

d) lista va fi însoțită de o copie scanată, în format electronic, a dosarului candidatului, întocmit conform art. 27. Copia electronică a dosarului va fi pusă la dispoziția ME prin platforme sau alte mijloace online gestionate de UAB sau printr-un mijloc de stocare portabil;

 e) după analiza dosarului, ME emite scrisoarea de acceptare la studii;

 f) MEC transmite scrisorile de acceptare la UAB și, după caz, misiunilor diplomatice, atât în format fizic, cât și electronic, scanate;

 g) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, UAB va relua pașii descriși în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către ME;

 

ART. 30. Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani și se încheie cu susținerea publică a tezei și dobândirea titlului de doctor.

 

Taxe

 

ART. 31. (1) Pentru procesarea dosarelor în vederea admiterea la studii universitare de licență, masterat și doctorat, inclusiv înmatricularea, candidații cetățeni străini pe cont propriu valutar trebuie să achite o taxă de administrativă de 50 euro, care se achită la depunerea dosarelor.

(2) Taxele de școlarizare, pentru studenții școlarizați cu plata taxelor în valută, sunt  stabilite anual de Senatul UAB.

 

Mobilitate academică internă definitivă

 

ART. 32. (1) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează conform prevederilor legale în vigoare, cu acceptul instituțiilor de învățământ superior acreditate de proveniență, respectiv primitoare și cu acordul ME, prin eliberarea unei noi scrisori de acceptare la studii.

           (2)  Mobilitatea academică internă definitivă se realizează numai după sfârșitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în programul  de învățământ. Înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.

           (3) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează cu condiția respectării capacității de școlarizare.

           (4) Mobilitatea academică internă definitivă se poate realiza după primul an și până la sfârșitul penultimului an de studii, la aceeași specializare.

           (5) Mobilitatea academică internă definitivă este condiționată de obținerea scrisorii de acceptare la studii.

 

ART. 33. Dosarul de mobilitate academică internă definitivă trebuie să conțină următoarele:

 1. Copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
 2. Copie de pe pașaport;
 3. Copie de pe permisul de ședere;
 4. Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile;
 5. Foile matricole/situațiile școlare – copii conforme cu originalul;
 6. Atestatul de absolvire a anului de limba română sau certificatul de competență lingvistică, după caz, conform art. 6;
 7. Procesul-verbal al comisiei de echivalare, din care să rezulte anul de studii în care pot fi înscriși candidații și eventualele examene de diferență de susținut, stabilite de fiecare universitate/facultate, prin compararea planurilor de învățământ și a programelor analitice. Obligativitatea verificării autenticității documentelor prezentate revine instituției de învățământ, prin corespondență directă cu instituțiile de învățământ emitente ale actelor de studii.

 

ART. 34. Pentru studenții din UE, SEE și Confederația Elvețiană se aplică prevederile în vigoare la

 momentul depunerii cererii de mobilitate.

 

 

 

 

CAPITOLUL IV

ÎNMATRICULAREA LA STUDII

   

ART. 35. Înmatricularea la studii universitare este condiționată de promovarea concursului de admitere și se face în baza:

 1. Ordinului ME de acceptare la studii, pentru studenții școlarizați pe locurile fără plata taxelor de școlarizare cu bursă și locuri fără plata taxelor de școlarizare dar fără bursă:
 2.  Scrisorii de acceptare la studii eliberate de ME pentru studenții școlarizați în regim cu plata taxelor de școlarizare în valută

 

ART. 36. (1) Înmatricularea cetățenilor străini se va realiza prin decizie a rectorului, până cel târziu la data de începere a vacanței de iarnă a studenților prevăzută în structura anului universitar pentru care au fost emise scrisorile de acceptare.

(2) În cazuri excepționale, înmatricularea prevăzută la alin. (1) poate fi făcută până la finalul primului semestru al anului universitar în curs

 

ART. 37. (1) La înmatriculare, candidații vor prezenta documentele de studii și de identitate din dosarul de candidatură, în original, împreună cu scrisoarea de acceptare la studii și pașaportul cu viză valabilă în scop "studii".

(2) Documentele de studii originale emise în state care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga trebuie să fie vizate de autoritățile competente din țările emitente cu Apostila de la Haga.

(3) Documentele de studii originale emise în state care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și de ambasada/oficiul consular al României din țara respectivă.

 

ART. 38. La înmatriculare, în documentele școlare (registre matricole, situații școlare, etc.) numele cetățenilor străini se vor înscrie conform datelor din pașaport. Același nume va fi înscris și pe documentele eliberate la finalizarea studiilor (diplomă, supliment la diplomă).

 

ART. 39. La înmatriculare, între UAB și student se va încheia Contractul de studii. Modelul  contractului de studii va fi aprobat anual de Senatul universitar

 

ART. 40. După înmatriculare, cetățenii străini sunt înscriși în registrul matricol cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admiși.

 

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

 

ART. 41. Cetățenii străini care dobândesc cetățenia română pot ocupa un loc de studii finanțat de la bugetul de stat sau în regim cu taxă, la cuantumul stabilit de senatul universității pentru cetățenii români, cu condiția promovării concursului de admitere organizat într-o sesiune legal stabilită, conform reglementărilor proprii UAB.

 

ART. 42. Scrisoarea de acceptare este valabilă doar pentru instituția de învățământ superior pentru care a fost emisă, începând cu anul universitar pentru care a fost emisă și pentru ciclul universitar respectiv. Orice schimbare în parcursul universitar, ce contravine înscrisurilor din scrisoarea de acceptare inițială, va fi reglementată, la solicitarea instituției de învățământ implicate, prin emiterea de către ME a unei noi scrisori de acceptare.

 

ART. 43. Înmatricularea la studii, mobilitatea academică, temporară sau definitivă, schimbarea domeniului de studii și reînmatricularea se realizează exclusiv cu aprobarea Ministerului Educației.

 

ART. 44. Cetățenii străini au următoarele obligații:

a) să respecte Constituția României și legile statului român;

b) să respecte regulamentul intern al instituției de învățământ în care își desfășoară activitatea,

c) să respecte prevederile prezentei metodologii.

 

 ART. 45. ANEXELE  1 – 3 fac parte integrantă din prezentul regulament, respectiv:                                                                      

 

Anexa 1 - NUMĂRUL DE LOCURI CU TAXĂ ÎN VALUTĂ PENTRU ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTER

Anexa 2 - CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII

Anexa 3 - LISTA  DIPLOMELOR DE STUDII LICEALE RECUNOSCUTE DE ME PENTRU ÎNSCRIEREA CETĂȚENILOR STRĂINI LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

              

 

În desfășurarea activităților care fac obiectul prezentului regulament se vor respecta reglementările  europene impuse de REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cele naționale transpuse prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 și reglementările interne elaborate în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aplicabil în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, politici de confidențialitate).

 

 

Aprobat în ședința Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia din

14 decembrie 2022 și revizuit în ședința 15 martie 2023.

 

 

P R E Ș E D I N T E

Prof. univ. dr. Tamas-Szora Attila

 

                             

                                                                         AVIZAT

                                                                                      Oficiul Juridic

                                                                              Consilier juridic Sanda Tomuța

 

 • Anexa 1 - NUMĂRUL DE LOCURI CU TAXĂ ÎN VALUTĂ PENTRU ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTER Descarcă
 • Anexa 2 - CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII Descarcă
 • Anexa 3 - LISTA DIPLOMELOR DE STUDII LICEALE RECUNOSCUTE DE ME PENTRU ÎNSCRIEREA CETĂŢENILOR STRĂINI LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK