Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 29.11.2018

HOTĂRÂREA NR. 11.2.1.

Senatul ia act de suspendarea din calitatea de membru al Senatului a dnei Socol Adela, pe perioada temporară de exercitare a atribuțiilor specifice funcției de Rector.

HOTĂRÂREA NR. 11.2.2.

Senatul Universității „1 Decembrie ” din Alba Iulia, ia act de:  
-    Ordinul ministrului educației naționale nr. 5585/22.11.2018 prin care începând cu data de 22.11.2018 se aprobă suspendarea domnului prof. univ. dr. Breaz Valer-Daniel din funcția de Rector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe perioada exercitării funcției de ministru al culturii și identității naționale;
-    Ordinul ministrului educației naționale nr. 5586/22.11.2018, prin care începând cu data de 22.11.2018 se desemnează doamna prof. univ. dr. Socol Adela în calitatea de ordonator de credite al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe durata suspendării domnului prof. univ. dr. Breaz Valer-Daniel din funcția de Rector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
-    Ordinul ministrului educației naționale nr. 5606/28.11.2018, prin care începând cu data de 28.11.2018 doamna prof. univ. dr. Socol Adela va exercita, cu caracter temporar, atribuțiile specifice funcției de rector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe durata suspendării domnului prof. univ. dr. Breaz Valer-Daniel din funcția de Rector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
-    Legea Educației Naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 214, conform căreia „funcțiile de conducere de rector și de prorector nu se cumulează”;
-    Carta Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, art. 36, pct. 2 și 8 conform căreia „funcțiile de conducere de rector și de prorector nu se pot cumula în Universitate”;
-    Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor academice  pentru mandatul 2016-2020, Cap. 1.4, Etapa 3, Pct. (2), conform căreia „Rectorul numește prorectorii cu consultarea senatului universitar”;
-    Adresa de informare a Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, emisă de prof. univ. dr. Socol Adela, înregistrată sub numărul 24924/29.11.2018, prin care aceasta aduce la cunoștința Senatului imposibilitatea exercitării funcției de Prorector 2;        
și hotărăște: 

Senatul Universității constată imposibilitatea doamnei prof. univ. dr. Socol Adela de a exercita atribuțiile specifice funcției de Prorector 2 și avizează favorabil propunerea acesteia ca dl conf. univ. dr. Marina Lucian să exercite, începând cu data de 03.12.2018, cu caracter temporar, atribuțiile specifice funcției de Prorector 2, pe durata exercitării, cu caracter temporar, a atribuțiilor specifice funcției de rector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia de către doamna Prof. univ. dr. Socol Adela, ca urmare a suspendării domnului prof. univ. dr. Breaz Valer-Daniel din funcția de Rector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe perioada exercitării funcției de ministru al culturii și identității naționale.

HOTĂRÂREA NR. 11.2.3.

Având în vedere Hotărârea 11.2.3, Senatul Universității ia act de imposibilitatea exercitării de către dl conf. univ. dr. Marina Lucian a funcției de Președinte al Senatului și avizează favorabil propunerea acestuia privind desemnarea, cu caracter temporar, în calitate de Președinte al Senatului a dlui conf. univ. dr. Tamaș Szora Attila, pentru a prezida ședințele Senatului, în conformitate cu art. 19 (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
Senatul avizează favorabil propunerea dlui conf. univ. dr. Marina Lucian ca dl conf. univ. dr. Tamaș Szora Attila să exercite, începând cu data de 03.12.2018, cu caracter temporar, atribuțiile specifice funcției de Președinte al Senatului, prevăzute la art. 9, al. (1)-(3), art. 10, al. (5) din  Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe durata exercitării cu caracter temporar a atribuțiilor specifice funcției de Prorector 2 de către dl conf. univ. dr. Marina Lucian.

HOTĂRÂREA NR. 11.2.4.

Se aprobă completarea locurilor vacante în cadrul comisiilor de specialitate a Senatului cu următorii studenți:
Comisia pentru învățământ, evaluarea calității, strategii, dezvoltare și promovare instituțională
Nuc Alexandra Iulia - Facultatea de Istorie și Filologie
Muntean Claudia - Facultatea de Drept și Științe Sociale
Comisia pentru buget - finanțe şi de monitorizare a activităților tehnice şi administrative
Băla Valentina - Facultatea de Istorie și Filologie
Comisia pentru cooperări şi parteneriate naționale şi internaționale
Lazăr Ruxandra - Facultatea de Istorie și Filologie
Comisia pentru cercetare științifică, transfer tehnologic, proiecte şi resurse
Răzăilă Cătălin  - Facultatea de Științe Economice
Comisia pentru relații cu studenții, absolvenții și mediul social
Adam Sebastian – Facultatea de Drept și Științe Sociale
Topîrcean Andrei – Facultatea de Științe Economice

HOTĂRÂREA NR. 11.2.5.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Oficiului Juridic.

Regulamentul de organizare și funcționare al Oficiului Juridic Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.2.6.

Se aprobă Procedura operațională privind avizarea pentru legalitate a documentelor - SEAQ_PO_01_OJ.

Procedura operațională SEAQ_PO_01_OJ privind avizarea pentru legalitate a documentelor Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.2.7.

Se aprobă Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Se aprobă Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - SEAQ_PO_SG_03.

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
Procedura operațională SEAQ_PO_SG_03 privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.2.8.

Se aprobă Regulamentul Intern al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Regulamentul Intern al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.2.9.

Se aprobă Procedura operațională  pentru desfășurarea achizițiilor exceptate prin art. 29 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice - SEAQ_PO_STI_01.

Procedura operațională SEAQ_PO_STI_01 pentru desfășurarea achizițiilor exceptate prin art. 29 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.2.10.

Se aprobă organizarea alegerilor academice parțiale pentru ocuparea funcției de Director al Departamentului de Finanțe-Contabilitate din cadrul Facultății de Științe Economice, cu următorul calendar:
03 -05 decembrie 2018 – depunerea candidaturilor
07 decembrie 2018 – desfășurarea alegerilor
12 decembrie 2018 – validarea alegerilor în Consiliul Facultății de Științe Economice
14 decembrie 2018 – validarea alegerilor în Senat
Biroul Electoral al Universității și Comisia electorală a Facultății de Științe Economice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

HOTĂRÂREA NR. 11.2.11.

Se aprobă alocarea fondului de burse pentru studenți, în semestrul I al anului universitar 2018-2019 și distribuirea lui pe facultăți după cum urmează:
Fondul total de burse de la bugetul de stat – 432.000 lei/lună
Fondul alocat pentru bursele de ajutor social la nivel de universitate (în procent de 30%) – 129.600 lei/lună
Fondul alocat burselor de performanță și merit – 302.400 lei/lună, distribuit pe facultăți în raport cu numărul studenților (licență și masterat) în regim bugetat, școlarizați la învățământul cu frecvență, astfel:
Facultatea de Istorie și Filologie – 24.767 lei/lună 
Facultatea de Științe Economice – 64.320 lei/lună
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești – 64.230 lei/lună
Facultatea de Drept și Științe Sociale – 117.996 lei/lună
Facultatea de Teologie Ortodoxă – 31.087 lei/lună
Se aprobă cuantumul lunar al burselor acordate în semestrul I al anului universitar 2018-2019:
Bursa de performanță – 1.000 lei
Bursa de merit – 800 lei
Bursa de ajutor social – 600 lei

HOTĂRÂREA NR. 11.2.12.

Se aprobă depunerea la ARACIS a documentației pentru evaluarea periodică externă a programului de studii universitare de licență Electronică aplicată, din domeniul de licență Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, în vederea menținerii acreditării.

HOTĂRÂREA NR. 11.2.13.

Se aprobă depunerea la ARACIS a documentației pentru acreditarea programului de studii universitare de licență Informatică - în limba engleză, din domeniul de licență Informatică, în vederea acreditării.

HOTĂRÂREA NR. 11.2.14.

Se aprobă programarea concediilor de odihnă a cadrelor didactice în anul universitar 2018-2019, astfel:
11 zile în perioada 17.12.2018 – 06.01.2019 
10 zile în luna iulie 2019 sau luna septembrie 2019, în perioada vacanței de vară a studenților, în funcție de activitățile curente care se desfășoară în această perioadă 
21 zile perioada 01.08.2019 – 31.08.2019

HOTĂRÂREA NR. 11.2.15.

Se aprobă transferarea postului de Secretar debutant (S) de la Secretariatul Facultății de Științe Exacte și Inginerești la Secretariatul Școlilor Doctorale. 

HOTĂRÂREA NR. 11.2.16.

Se aprobă Structura personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic, valabilă începând cu data de 01.01.2019

HOTĂRÂREA NR. 11.2.17.

Senatul UAB validează hotărârea CSUD privind numirea dlui lect. univ. dr. Dan Ioan Topor în funcția de Director al Școlii Doctorale de Contabilitate.

HOTĂRÂREA NR. 11.2.18.

Se aprobă cererea dlui conf. univ. dr. Tamaș Szora Attila privind afilierea la Școala Doctorală de Contabilitate din cadrul IOSUD Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK