Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 15.09.2021

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Regulamentul de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2021-2022 (revizie).

Regulamentul de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2021-2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă revizia procedurilor operaționale elaborate în cadrul Compartimentului de Audit, respectiv:
Procedura operațională PO – CAPI – 01 privind desfășurarea misiunilor de asigurare, realizate de auditorii interni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).
Procedura operațională PO – CAPI – 02 privind elaborarea planurilor multianuale / anuale de audit public intern (revizie). 
Procedura operațională PO – CAPI – 03 privind elaborarea raportului anual al activității de audit public intern (revizie).

Procedura operațională PO – CAPI – 01 privind desfășurarea misiunilor de asigurare, realizate de auditorii interni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
Procedura operațională PO – CAPI – 02 privind elaborarea planurilor multianuale / anuale de audit public intern Descarcă
Procedura operațională PO – CAPI – 03 privind elaborarea raportului anual al activității de audit public intern Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă revizia procedurilor operaționale elaborate în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, respectiv:
Procedura operațională PO – SFC – 02 privind Controlul Financiar Preventiv propriu (revizie).
Procedura operațională PO – SFC – 03 privind decontarea cheltuielilor de deplasare/delegație în altă localitate, în interesul serviciului (revizie).
Procedura operațională PO – SFC – 04 privind operațiunile de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor (revizie).

Procedura operațională PO – SFC – 02 privind Controlul Financiar Preventiv propriu Descarcă
Procedura operațională PO – SFC – 03 privind decontarea cheltuielilor de deplasare/delegație în altă localitate, în interesul serviciului Descarcă
Procedura operațională PO – SFC – 04 privind operațiunile de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Procedura operațională PO – ARHIVA – UAB – 01 privind arhivarea documentelor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Procedura operațională PO – ARHIVA – UAB – 01 privind arhivarea documentelor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Procedura operațională PO – SSM – 01 privind stabilirea activităților necesare pentru implementarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă (revizie).

Procedura operațională privind stabilirea activităților necesare pentru implementarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Procedura operațională PO – PAZA – 01 privind desfășurarea activităților de pază în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Procedura operațională PO – PAZA – 01 privind desfășurarea activităților de pază în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă numărul formațiilor de studii care vor funcționa în anul universitar 2021/2022, pe cicluri de studii universitare, programe de studii, forme de învățământ și ani de studiu.

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă Statele de funcții ale departamentelor didactice și ale Școlilor Doctorale, pentru anul universitar 2021/2022.

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă cererea dlui asist. univ. dr. Lucian Vasile Bâgiu privind acordarea unui concediu fără plată, pentru specializare, în perioada 01 octombrie 2021 – 30 septembrie 2023, în baza Legii 1/2011, art. 304, al. (10).

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă transformarea postului vacant de referent de specialitate, II (S), poz.  243, în post de informatician debutant, (cu studii de licență absolvite), în cadrul Centrului pentru Managementul Proiectelor.

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului Florin Piersic, actor și personalitate emblematică a cinematografiei și a teatrului din România, la propunerea Facultății de Istorie și Filologie.

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă acordarea distincției Universitatis Gratiae doamnei conf. univ. dr. Rodica Chira, la propunerea Facultății de Istorie și Filologie. 

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă taxele de studii pentru anul universitar 2021-2022, pentru toți anii de studii, pentru cetățenii români, cetățenii din țările UE/SEE/CE, români de pretutindeni, cetățenii străini din state terțe UE/SEE/CE, care parcurg în regim „cu taxă” studiile universitare de licență, masterat, doctorat, anul pregătitor de învățare a limbii române sau programul de pregătire psihopedagogică, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Taxele de studii pentru anul universitar 2021-2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei din venituri proprii Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia, în condițiile art. 223, al. 14 din legea Educației Naționale nr. 1/2011, pentru desfășurarea activității. Conducerea Clubului va prezenta Senatului un raport privind execuția bugetară, până în luna februarie a anului următor. 

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă Regulamentul privind implementarea programului ERASMUS+ (revizie), cu amendamentele aprobate de Senat.

Regulamentul privind implementarea programului ERASMUS+ Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă organizarea unei noi sesiuni de admitere la studii universitare de licență a candidaților români de pretutindeni, cu următorul calendar:
20-22 septembrie 2021 – înscrierea candidaților
23 septembrie 2021 – ierarhizarea candidaților înscriși și comunicarea rezultatelor
24-30 septembrie 2021 – confirmarea de către candidați a locurilor pe care au fost admiși 

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă propunerea Consiliului Facultății de Științe Exacte și Inginerești pentru schimbarea denumirii facultății în Facultatea de Informatică și Inginerie. Măsura va fi pusă în aplicare după apariția hotărârii Guvernului privind structura universității, începând cu anul universitar 2022-2023.

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă propunerea Departamentului de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului privind transformarea postului didactic de asistent pe perioada determinată, poziția 16 din statul de funcții al departamentului, în post de asistent pe perioada nedeterminată și se validează ocuparea postului de către asist. univ. dr. Voicu Florina, în baza art. 35 din Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul UAB.

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă cererile următorilor studenți doctoranzi pentru reluarea studiilor doctorale:  Buzic Ileana (SDI), Condurățeanu Marian Bogdan (SDI), Pocol (Pocol-Tătar) Mihai Traian (SDT).
Se aprobă cererile următorilor doctoranzi pentru întreruperea studiilor doctorale: Rusu Petriana Sorina (SDF), Lazăr Ovidiu Adrian (SDT).

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Gurie Georgiu privind desfășurarea unor activități didactice, în anul universitar 2021-2022, în cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, în calitate de cadru didactic asociat, în regim plata cu ora

HOTĂRÂREA NR. 21.

Se aprobă susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, de către absolvenții specializării Inginerie urbană și dezvoltare regională, promoția 2021, în cadrul Universității Tehnice de Construcții din București

HOTĂRÂREA NR. 22.

Având în vedere:
- prevederile art. 7, alin. (2) și (3) ale OUG 141/2020 din 19.08.2020, privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, 
- Ordinul comun al MS nr. 1756/03.09.2021 și al ME nr. 5196/03.09.2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților / instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, 
- OUG nr. 99/10.09.2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19, 
Senatul UAB stabilește modalitățile de desfășurare a activităților didactice, în semestrul I al anului universitar 2021-2022, după cum urmează:

Pentru studiile universitare de licență
- cursurile cu formații de studii cu peste 80 de studenți se vor desfășura în sistem on-line;
- activitățile didactice cu formații de studii sub 80 de studenți se vor desfășura cu prezență fizică (activități de tip cursuri, seminarii , laboratoare, lucrări practice);
Pentru studiile universitare de masterat, activitățile didactice se vor desfășura în sistem on-line. Se recomandă organizarea de întâlniri periodice, cu prezență fizică. 
Pentru studiile universitare de doctorat activitățile se vor desfășura atât în sistem on-line cât și cu prezență fizică. 
Modalitatea concretă de desfășurare a activităților didactice pe fiecare disciplină se va stabili în Consiliile facultăților, respectiv în CSUD, cu consultarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Situația privind desfășurarea activităților la nivelul facultăților și școlilor doctorale va fi înaintată conducerii UAB.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK