Strategia Centrului pentru Transfer Tehnologic

Strategia CTT pe următorii 4 ani are la bază:

 • Planul Strategic 2016 - 2020 al Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cu următoarele direcţii de acţiune:

- iniţierea sau consolidarea unor noi colaborări cu  UAB de cercetare-dezvoltare-inovare, cu universităţi de prestigiu şi cu companii private pentru realizarea transferului de cunoaştere către mediul socio-economic, prin intermediul Centrului de Transfer Tehnologic;

- diversificarea modalităţilor de cooperare cu agenţii economici, instituţiile administraţiei locale şi regionale, cu sprijinul Senatului de Onoare al Universităţii şi completarea acestuia cu personalităţi din domenii nereprezentate în acest moment (educaţie, cultură, sport, turism, etc.);

- păstrarea bunelor cutume şi extinderea colaborării cu partenerii constanţi ai Universităţii (instituţii de stat şi private, agenţi economici, instituţiile administraţiei locale, regionale şi naţionale, inspectoratele şcolare judeţene), dar şi cu înalte foruri, precum Academia Română, Academia de Ştiinţe a Moldovei,  UAB-ul Cultural Român, corpul diplomatic acreditat în România etc.;

- realizarea unui parteneriat puternic cu comunitatea locală pentru realizarea unei strategii pe termen lung de dezvoltare a resurselor umane înalt calificate în domeniile prioritare (industrie, turism, sănătate, educaţie şi mediu);

- implicarea activă în măsurile propuse prin Strategia de Dezvoltare Teritorială a României - România policentrică 2035 (de exemplu în cadrul unor instrumente de lucru pentru care avem o puternică specializare, cum ar fi Observatorul Teritorial).

 • Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2014-2020 (RIS3);
 • Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020, sectoarele Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, Energie şi management de mediu.

 

În acest context, strategia CTT pentru activitatea de transfer tehnologic este concentrată în direcţia intensificării valorificării rezultatelor cercetării prin CTT. Astfel, pentru perioada 2019-2022, activitatea de transfer tehnologic va fi orientată spre:

 • Dezvoltarea instituţională a CTT, cu susţinere financiară prin programe naţionale şi internaţionale;
 • Formarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul transferului tehnologic prin participare la cursuri specializate de management, IT, proprietate intelectuală, marketing, ş.a.;
 • Creşterea gradului de informare prin realizarea unei baze de date specializate cu tehnologii cu potenţial de valorificareşi a unei reţele de accesare şi gestionare a acesteia;
 • Promovarea celor mai valoroase rezultate ale cercetării evaluate pebază de studii de pre-fezabilitate şi studii de piaţă actualizate;
 • Dezvoltarea activităţilor de prestări servicii specializate în domeniul transferului tehnologic: consultanţă, asistenţătehnică, audit, veghe şi prognoză tehnologică;
 • Consultanţă în valorificarea şi protejarea drepturilor de proprietate industrială;
 • Participarea la manifestări ştiinţifice din domeniul TT pentru creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale;
 • Crearea de parteneriate, dezvoltarea unor grupuri de interes pentru transferul de produse/tehnologii innovative către industrie şi pentru formarea de consorţii în cadrul unor proiecte din programele naţionale şi internaţionale;
 • Integrarea UAB şi CTT înorganizaţiişireţele de profil din UE.

 

În perioada următoare, UAB va acorda o deosebită atenţie sporirii eforturilor pentru stimularea cooperării public-privat şi a transferului tehnologic prin dezvoltarea unei abordări a inovării şi transferului tehnologic bazat pe cerere.

Un element esenţial al prezentei strategii (2019-2022) este acela căCTT trebuie să se orienteze în mod decisiv spre valorificarea rezultatelor cercetării proprii, cât şi a celor obţinute pe baza parteneriatelor, avand ca ţintă inovarea cu obţinerea de efecte economice. Această orientare nu este exclusiv problema cercetătorului sau a laboratorului/grupului de cercetare: abordarea „top-down" la nivelul UAB va fi esenţială.

UAB are experienţa unei cercetări multidisciplinare legate de tehnologii avansate, cu mare potenţial aplicativ; cea a colaborării cu firme româneşti şi străine în proiecte CD.De asemenea, UAB are experienţă organizatorică în asigurarea de servicii de către o infrastructură de cercetare competitivă, în transfer de tehnologie şi inovare, în PR şi în diseminare/networking în mediul CDI.

Pentru a reorienta cultura de organizaţie către inovarea reală materializată prin transfer de tehnologie, imaginea CTT va fi prezentată astfel incât să fie făcută distincţie clarăîntre oferta de colaborare ştiinţifică, oferta de servicii ştiinţifice şi tehnologice şi, respectiv, oferta de transfer de tehnologie, iar termenii de "produs" şi "tehnologie" vor fi folosiţi într-un mod adecvat practicii internaţionale. Pentru valorificarea potenţialului creativ al CTT cu impact economic, protecţia IP se va reorienta de la nivel naţional la nivel internaţional, având ca una din ţinte şi crearea de portofolii de PI, a căror valoare excede suma valorilor componentelor. Portofoliile PI vor îngloba şi elementele nebrevetabile de PI prin protejare internă. CTT va reglementa raporturile directe între personalul CD şi cei care răspund de transferul de tehnologie (cu obligaţia fermă ca aceştia din urmă să asigure confidenţialitatea), cât şi cu cu alte compartimente funcţionale, de ex. juridic, marketing, etc. CTT va încerca să măreasca interesul faţă de inovarea propriu-zisă prin organizarea de acţiuni specifice marketingului tehnic si a transferului tehnologic şi va desfăşura acţiuni de colaborare prin reţelele de inovare/transfer de tehnologie cu piaţa ţintăşi/sau potenţiali colaboratori şi/sau beneficiari de servicii oferite de UAB.

Lipsa anumitor condiţii favorabile pentru inovare pe plan naţional (numărul mic de firme inovative, cu impact real în piaţă; lipsa surselor de finanţare de risc guvernamentale şi tip capital de risc cât şi a reţelelor Business Angels, deşi Legea 120/2015 este în vigoare etc., etc.) va fi contracarată, pe cât posibil, prin măsuri organizatorice la nivelul CTT, printre care:

 

A. Instruirea personalului din CTT

 • Instruirea personalului CD în legătura cu procedurile interne şi legislaţia pentru protecţia IP, elemente de strategie a managementului PI (proprietatea intelectuală). Ulterior: definirea şi aplicarea noţiunii numită valoarea propunerii ("value proposition"), analiza competitivităţii tehnice şi PI, landscape-ul PI, modele de evaluare monetară a PI, cod de bune practici în managementul PI, planuri de afacere, planuri de marketing, clauze pentru acordurile de licenţiere, etc.

 

B. Servicii oferite cercetătorilor din CTT

 • Asistenţăîn managementul proprietăţii intelectuale (PI) conform procedurilor interne şi evaluarea portofoliului PI al CTT (colaborare cu serviciul suport).
 • Marketing-ul tehnic: elaborarea de oferte tehnologice, identificarea canalelor de diseminare potrivite şi promovarea pe piaţă a acestora pe respectivele canale de marketing (colaborarea personalului de specialitate din cadrul CTT cu serviciul de marketing şi serviciul suport).
 • Licenţierea PI: asistenţă la negocierea şi, cu asistenţa oficiului juridic, stabilirea de clauze contractuale pentru acordurile de colaborare în proiecte şi pentru acordurile de licenţiere (colaborare cu oficiul juridic).
 • Asistenţăîn elaborarea de planuri de afacere pentru proiecte ale personalului CD.
 • Asistenţăîn elaborarea unor oferte de colaborare adresate industriei, eventual cu particularizare pentru evenimente specifice.

 

C. Culegere şi diseminare de informaţii

 • Actualizarea web-site-ului CTT, e-news lunar etc.
 • Actualizarea bazei de date a potenţialilor colaboratori (firme, INCD-uri, Universităţi, firme specializate în consultanţă IP, firme din POC, agenţii de dezvoltare regională, parcuri tehnologice) în vederea identificării partenerilor ţintă pentru transfer tehnologic şi/sau a potenţialilor colaboratori (colaborare cu serviciul de marketing şi serviciul suport).
 • Identificarea instrumentelor de stimulare a inovării şi transferului tehnologic: surse de finanţare, studii de piaţă, baze de date etc. (colaborare cu serviciul de marketing şi serviciul suport).

 

D. Activităţi pentru firme

 • Elaborarea unei oferte publice de expertiză, servicii şi potenţial de colaborare în CDI a CTT va mai conţine: Descrierea competenţelor pe care le deţine CTTîn diverse domenii de activitate; Oferta de servicii (incluzând lista de echipamente şi tarife); Oferta de expertiză pentru contracte de cercetare-dezvoltare; Oferta de consultanţăşi transfer de tehnologie în domeniu şi altele asemenea; Descrierea generală (informativă) a tehnologiilor şi a principalelor echipamente implicate; Lista de publicaţii ştiinţifice în domeniul fiecărui proiect în parte, brevetele şi cererile de brevete cu indicarea persoanei de contact şi, eventual, link dacă publicaţia este accesibilă on-line; Descrierea generală a unor rezultate obţinute de UABîn domeniu, cu indicarea persoanei de contact.
 • Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile pentru: asistenţă tehnologică; consiliere referitor la utilizarea standardelor şi a reglementărilor care le conţin; consiliere pentru acces la diverse surse de finanţare a CDI (inclusiv programe naţionale/europene şi instrumente financiare).
 • Organizarea de evenimente tematice la care se vor prezenta şi evaluări ale evoluţiei pe plan mondial a unui domeniu de interes, inclusiv direcţii CD complementare preocupărilor UAB. Un rol special va fi acordat potenţialului aplicativ al tehnologiilor generice esenţiale (TGE), în mod special posibilităţilor noi oferite de dezvoltarea domeniului nanotehnologiilor şi nanomaterialelor. Evenimentele vor fi organizate iniţial pe principalele direcţii CD din UAB. Ulterior tematica va fi focalizată pe direcţiile tematice de interes pentru firmele interesate în transfer de cunoştinţe.
 • Organizarea de întâlniri bilaterale (CTT-firmă) în cadrul unor vizite reciproce. Intâlnirile vor avea un caracter exploratoriu, pentru identificarea cerinţelor şi posibilităţilor de valorificare a cercetării desfăşurate de CTT.
 • Identificarea de noi potenţiali beneficiari ai transferului de cunoştinţe. Se va face un schimb de informaţie privind firmele româneşti cu Centre de Transfer Tehnologic similare din UE. Se vor stabili sau actualiza parteneriate cu alte centre de transfer tehnologic şi retele de centre în diseminarea de informaţie, participarea la evenimente organizate de acestea.
 • Accesul întreprinderilor la facilităţi, instalaţii, echipamente,în scopul efectuării de analize, testări, experimente, caracterizări, pentru dezvoltarea unor produse / tehnologii / metode noi sau îmbunătăţite, după cum urmează: asigurarea de servicii la comandă, sub formă de analize, testări, procese tehnologice (acces întreprinderilor la servicii efectuate de personal specializat) pe bază de contracte;la unele echipamente din infrastructura CD a CTT cu clauze contractuale clar definite care săţină cont de cazurile în care echipamentele sunt deteriorate, au nevoie de înteţinere, etc. În plus, acolo unde se acordă acces direct la echipament, personalul extern care eventual va lucra pe echipamente va beneficia contra cost de o instruire prealabilă din partea specialiştilor din CTT şi/sau a firmei furnizoare de echipament.
 • Activităţi de cercetare industrială, respectiv dezvoltare experimentală contractuale;
 • Activităţi CD în colaborare efectivă, pe bază de contract. Rolul CTT UAB va fi în dezvoltare de tehnologii, componente, sisteme noi sau îmbunătăţite, iar rolul întreprinderii va fi integrarea acestora în sistemele/aparatura proprie, sau dezvoltarea de noi aplicaţii.

Desfăşurarea acestor activităţi, care trebuie să asigure şi venituri extrabugetare, necesită un efort complex, resurse umane specializate şi o foarte bună organizare.

 

Obiective pe termen scurt şi mediu

1. Dezvoltarea şi extinderea în colaborare cu Primăria Municipiului Alba Iulia a conceptului de Oraş Inteligent.

2. Stimularea transferului tehnologic prin crearea de parteneriate cu IMM-uri şi entităţi publice

3. Modernizarea şi eficientizarea bazei materiale de cercetare-dezvoltare şi transfer tehnologic din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

4. Oferirea de servicii de asistenţă şi consultanţă  în domeniul operaţiunilor de transfer tehnologic şi protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

5. Elaborarea de proceduri pentru reducerea costurilor la societăţile implicate în domeniul CDI din regiune

6. Îmbunătăţirea procesului educaţional, creşterea performanţelor profesionale în domeniul cercetării-dezvoltării şi transferului tehnologic al personalului CTT, precum şi a partenerilor

7. Creşterea gradului de informare a comunităţii academice şi economice în domeniul ştiinţei şi tehnologiei

8. Intensificarea şi perfecţionarea activităţii de marketing pentru diseminarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare şi transfer tehnologic cu potenţial de valorificare

9. Îmbunătăţirea activităţii de brevetare pentru protejarea proprietăţii industriale

 

Obiective strategice

1. Creşterea vizibilităţii Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în plan regional, naţional şi internaţional

2. Întărirea dimensiunii de cooperare naţională şi internaţională în domeniul transferului tehnologic

3. Sprijinirea dezvoltării de noi afaceri în sectoare economice competitive la nivel local, regional şi naţional

4. Asigurarea transferului de know-how între structurile de cercetare - dezvoltare - inovare, mediul de afaceri şi beneficiari publici - instituţii şi populaţie.

 

Analiza SWOT ştiinţifică

 

Puncte tari

 • Universitate cu experienţă, dotări, vizibilitate într-un domeniu de înaltă tehnologie, considerat în UE ca fiind vital pentru competitivitate: tehnologiile generice esenţiale (TGE), cu un mare potenţial de inovare în diverse domenii de activitate, în special atunci când sunt utilizate în combinaţie. Are experienţă în:Sectorul IT şi industriile creative, Industria auto şi mecatronică, Mediul construit sustenabil şi Sectorul agroalimentar.Aceste domeniisunt considerate prioritare în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2014-2020 (RIS3) şi în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020.
 • În ceea ce priveşte direcţiile de aplicare, CTT are o mare experienţăîn domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Telecomunicaţiilor, o experienţă semnificativăîn domeniul Protecţiei mediului, un mare potenţial, în curs de valorificare, pentru domeniile Industria auto şi mecatronică, respectiv Sectorul agroalimentar. Toate aceste domenii sunt considerate prioritare in SNCDI (2014-2020).
 • CTT dispune de un personal CD stabil, cu formaţie de bazăîn inginerie, chimie informatică, matematică şi economieşi cu un număr mare de doctori (unii cu titlul obţinut în străinătate), cu experienţăîntr-o mare varietate de proiecte, inclusiv în cooperare europeană cu mediul academic şi cu firmele străine. De asemenea, există o experienţă educaţională proprie, în special prin colaborarea cu universităţile în diverse categorii de activităţi (de la practica studenţilor, la studii postdoctorale).
 • Infrastructura de cercetare, luând în considerare planul de investiţii al UAB pe anul 2019, cât şi cel propus prin actualul proiect, este la nivel european, cu o mare diversitate de echipamente/aparatură de procesare şi de caracterizare, cu capabilităţi avansate de simulare şi proiectare asistată de calculator. Aceasta infrastructură este larg accesibilă tuturor laboratoarelor CD din interiorul UAB, beneficiarilor din exterior şi este deservităîn majoritatea cazurilor de specialişti cu experienţăîn cercetare.
 • Infrastructura suport include un Centru pentru Cercetare Ştiinţifică, cât şi o Şcoală Doctorală în domeniul Contabilitate. Există, de asemenea, experienţăîn diseminarea de informaţii la scară naţionalăşi internaţională, inclusiv prin mijloace electronice, precum şi experienţăîn organizarea de manifestări ştiinţifice şi de informare, inclusiv cu participare din străinătate.
 • Vizibilitatea UAB este considerabilă, cu un număr mare de foşti, actuali şi potentiali parteneri, datorită activităţilor diverse desfăşurate în decursul timpului, de exemplu datorită rolului jucat în iniţiative la nivel naţional, sau a participării la diverse platforme tehnologice europene cât şi la programe europene FP6, FP7, H2020, ESF.
 • Capabilitatea tehnologică operaţională este estimatăîn momentul de faţă la nivel mediu de maturitate tehnologică cu sanşă de participare la competiţiile europene de proiecte de cercetare-inovare.
 • Oferta ştiinţifică, tehnologica şi de inovare este diversăşi competitivă, ceea ce permite CTT să formeze consorţii şi să participe în proiecte europene şi naţionale complexe, cu realizări remarcabile. În particular, CTT poate interveni pe mai multe verigi ale "lanţului valoric": material - proces - componenţă - (sub)sistem.
 • Numărul de publicaţii indexate ISI şi BDI este relativ ridicat raportat la numărul de cadre didactice titulare ale UAB.

 

Puncte slabe

 • Resurse umane specializate relativ insuficiente, în special în domenii conexe (de exemplu software pentru achiziţii de date).
 • Protejarea proprietăţii intelectuale nu a fost valorificatăîn mod semnificativ, într-un context economic şi legislativ greoi (până la apariţia unui brevet sunt necesari aproximativ 5 ani).
 • Transferul tehnologic a fost relativ limitat datorită faptului că tehnologiile dezvoltate sunt complexe, necesită infrastructuri costisitoare pe care majoritatea firmelor nu şi le permit.
 • Implicarea excesivă o personalului CD în activităţile de management de proiect, achiziţii, alte activităţi administrative datorită procedurilor greoaie de raportare, neadecvate, sau excesive (ex. Fonduri structurale).

 

Oportunităţi

 • Interesul existent pe plan european pentru platforme tehnologice multidisciplinare, în special având în vedere exploatarea potenţialului acestora în beneficiul IMM-urilor inovative.
 • Interesul existent pe plan naţional pentru exploatarea intensivă a infrastructurilor de cercetare din sectorul public printr-o gamă largă de servicii, inclusiv în beneficiul firmelor.
 • Competenţele şi dotările UAB pentru tehnologiile cu utilizare duală, promovate în prezent şi pe plan naţional.
 • Co-finanţarea la nivel naţional poate fi asigurată pentru proiecte din H2020 şi programele conexe (ERANET, ECSEL) cu tematici în domeniul de expertiză al CTT.

 

Riscuri

 • Condiţiile imprevizibile de finanţare a activităţilor CD din programele naţionale, cel puţin la momentul redactării prezentei strategii (începutul anului 2019).
 • Nivelul redus al finanţării private în domeniu pe plan naţional (preponderent din partea multinaţionalelor, aparent neinteresante să investeascăîn cercetarea desfăşuratăîn ţara noastră).
 • Competiţia acerbă pentru fonduri din programele europene (în condiţiile reducerilor de finanţare pe plan naţional în multe ţări din UE).
 • Nivelul înalt de specializare al competiţiilor din H2020, pe profilul unor consorţii potenţiale deja existente în vestul Europei.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK