Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 27.03.2019

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se adoptă Carta Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, avizată pozitiv de Ministerul Educației Naționale și se iau măsurile privind informarea comunității academice privind noua Cartă.

Carta Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Raportul anual al Rectorului asupra stării Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul 2018.

Raportul anual al Rectorului asupra stării Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul 2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Metodologia privind regimul actelor de studii în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Metodologia privind regimul actelor de studii în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă înființarea în cadrul Centrului pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic a Centrului pentru transfer tehnologic, entitate fără personalitate juridică și cu autonomie financiară.
Pentru desfășurarea activității de management (coordonare, promovare, evaluare, monitorizare) a Centrului pentru transfer tehnologic, se aprobă alocarea unui spațiu în cadrul Centrului pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic, situat în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, et. I, Palat Apor, cod poștal 510009, cu suprafață de 16 mp. Pentru punctul de lucru al Centrului pentru transfer tehnologic se  aprobă alocarea un spațiu situat la adresa  Alba Iulia, Str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu, nr. 3, Corp H, Etaj 1, cu suprafața de 104.34 mp.
Dreptul de administrare a spațiilor alocate Centrului pentru transfer tehnologic este garantat pe o perioadă de 5+1 ani.
Se aprobă numirea dnei Muntean Maria în calitatea de Director al Centrului pentru transfer tehnologic.  

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului pentru Transfer Tehnologic.

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului pentru Transfer Tehnologic Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului ALUMNI din cadrul Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră.
Se aprobă abrogarea Regulamentului de organizare și funcționare a Asociației ALUMNI a absolvenților, aprobat prin Hotărârea Senatului din 14.07.2011.

Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului ALUMNI din cadrul Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Dimen Levente, Director al CIDFRFC, privind înlocuirea Anexei 2 – Programa analitică, la Regulamentul de organizare și funcționare a CIDFRFC, cu macheta – Fișei Disciplinei, conform modelului anexat. Noul model al Fișei disciplinei este obligatoriu a fi utilizat începând cu anul universitar 2019-2020, pentru toate programele de studii universitare de licență, de la forma de învățământ la distanță.

Regulamentul de organizare și funcționare a CIDFRFC Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă metodologiile de admitere la studii universitare de doctorat în anul universitar 2019-2020, respectiv:
-    Metodologia privind organizarea și desfășurarea a concursului de admitere la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020, pentru domeniul Istorie;
-    Metodologia privind organizarea și desfășurarea a concursului de admitere la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020, pentru domeniul Filologie;
-    Metodologia privind organizarea și desfășurarea a concursului de admitere la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020, pentru domeniul Contabilitate;
-    Metodologia privind organizarea și desfășurarea a concursului de admitere la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020, pentru domeniul Teologie.

Metodologia privind organizarea și desfășurarea a concursului de admitere la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020, pentru domeniul Istorie Descarcă
Metodologia privind organizarea și desfășurarea a concursului de admitere la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020, pentru domeniul Filologie Descarcă
Metodologia privind organizarea și desfășurarea a concursului de admitere la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020, pentru domeniul Contabilitate Descarcă
Metodologia privind organizarea și desfășurarea a concursului de admitere la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020, pentru domeniul Teologie Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Metodologia privind decontarea cheltuielilor pentru cercetarea doctorală, în valoare de 5 % din taxa anuală de studiu, în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Metodologia privind decontarea cheltuielilor pentru cercetarea doctorală, în valoare de 5 % din taxa anuală de studiu, în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă Rapoartele de evaluare internă a Școlilor Doctorale de Istorie, Filologie, Contabilitate și Teologie, în conformitate cu OMEN 3200/21.02.2019.

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă Raportul de activitate desfășurată de către Comisia Juridică a Senatului, în anul 2018.

Raportul de activitate desfășurată de către Comisia Juridică a Senatului, în anul 2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în semestrul I al anului universitar 2018-2019.

Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în semestrul I al anului universitar 2018-2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă planurile de măsuri, elaborate de decanii facultăților, privind reducerea deficitului contului de rezultat patrimonial la nivelul Facultății de Istorie și Filologie, a Facultății de Științe Economice, a Facultății de Științe Exacte și Inginerești și a Facultății de Teologie Ortodoxă, completate cu măsurile propuse de Comisia de buget-finanțe și monitorizarea activității tehnice și administrative.

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă Taxele de studiu, pentru anul universitar 2019-2020, aferente  studiilor universitare de licență, masterat și doctorat, pe domenii/programe și ani de studiu, valabile pentru toți anii de studiu, respectiv pentru studii de licență anii I, II, III, IV, pentru studii de masterat anii I, II, cât și pentru studii de doctorat, pentru studenții români și studenții din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, conform anexei la prezenta hotărâre. Taxele școlare ale studenților sunt calculate în concordanță cu costurile medii de școlarizare pe an universitar din învățământul public finanțat de la buget la domeniile de licență, masterat, cât și pentru studii de doctorat similare și sunt aduse la cunoștința studenților prin diferite mijloace de comunicare.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă Raportul Comisiei de buget-finanțe și monitorizare a activităților tehnice și administrative asupra nivelului taxelor de studiu propuse de facultăți și școli doctorale, în anul universitar 2019-2020, precum și asupra măsurilor de reducere a deficitului contului de rezultat patrimonial la nivelul facultăților, cu amendamentele aprobate de Senat, urmând ca recomandările de la punctele 7 – 10 din Capitolul 5.2. recomandări să fie detaliate și comunicate de către Comisia de buget-finanțe și monitorizare a activităților tehnice și administrative tuturor structurilor implicate.

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă propunerea Facultății de Științe Exacte și Inginerești privind divizarea Departamentului de Științe Exacte și Inginerești în două departamente, începând cu anul universitar 2019-2020, cu următoarele denumiri: 
-  Departamentul de Informatică, Matematică și Electronică, cu un efectiv de 23 de cadre didactice titulare, conform listei nominale anexate;
Departamentul de Cadastru, Inginerie civilă și Ingineria mediului, cu un efectiv de 14 cadre didactice titulare, conform listei nominale anexate.
 

HOTĂRÂREA NR. 17.

Având în vedere modificarea unor structuri din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, se aprobă modificarea corespunzătoare a Organigramei structurilor de conducere, a Organigramei funcțiilor de conducere și a Organigramei Centrului de Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic, conform machetelor anexate

Organigrama structurilor de conducere Descarcă
Organigrama funcțiilor de conducere Descarcă
Organigrama Centrului de Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Petru Iluț, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, la propunerea Facultății de Drept și Științe Sociale.

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. habil. Nicu Dumitrașcu pentru încetarea activității în calitate de coordonator de doctorat în cadrul IOSUD – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Școala Doctorală de Teologie, începând cu 02.04.2019.

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă cererea cu nr. 2893/12.02.2019 privind retragerea unui doctorand de la studii universitare de doctorat, domeniul Contabilitate.  

HOTĂRÂREA NR. 21.

Se aprobă cererea dlui drd. Nistor Ioan, pentru reluarea studiilor universitare de doctorat, în domeniul Teologie.

HOTĂRÂREA NR. 22.

Se aprobă Raportul pentru anul 2018 asupra rezultatelor analizei de benchmarking efectuat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia cu privire la practicile și procedurile aplicate în cadrul activităților desfășurate la forma de învățământ la distanță/frecvență redusă.

Raportul pentru anul 2018 asupra rezultatelor analizei de benchmarking efectuat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia cu privire la practicile și procedurile aplicate în cadrul activităților desfășurate la forma de învățământ la distanță Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 23.

Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul individual de muncă al cadrelor didactice și cercetătorilor, valabil începând cu data de 01.04.2019, care conține:
1.    Modificarea Articolului 1. referitor la:
A.    Obiectivele de performanță și criteriile de evaluare a realizării acestora, conform Metodologiei de evaluare periodică a calității personalului didactic și de cercetare, cu asumarea standardelor minimale anuale de performanță.  
B.    Măsuri aplicate în cazul neîndeplinirii standardelor minimale anuale, respectiv:
a)    Măsură organizatoric-administrativă: în anul universitar următor anului calendaristic în care nu au fost îndeplinite standardele minimale anuale de performanță, norma didactică se constituie la nivelul maxim de 16 ore convenționale/săptămână. 
b)    Sancțiune disciplinară:
- După evaluarea anuală, dacă angajatul nu îndeplinește standardele minimale asumate anual, se aplică sancțiunea „avertisment scris”, prevăzută în LEN nr. 1/2011, art. 312, alin.2, lit. a, respectiv la art. 76, lit. a din Regulamentul Intern al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și la art. 14, alin. 2, lit. a din Regulamentul activității profesionale a personalului didactic și de cercetare din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
- În anul calendaristic următor celui pentru care a fost primită sancțiunea „avertisment scris”, dacă angajatul nu îndeplinește standardele minimale asumate anual, se aplică sancțiunea „suspendarea pe o perioadă de 1 an (anul calendaristic următor celui evaluat) a dreptului de înscriere la concurs pentru ocuparea unei funcții didactice”, sancțiune prevăzută de LEN nr. 1/2011, art. 312, alin. 2, lit. c, respectiv de art. 76, lit. c din Regulamentul Intern al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și la art. 14, alin. 2, lit. a din Regulamentul activității profesionale a personalului didactic și de cercetare din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
    2. Articolul 2: Se abrogă clauza referitoare la încetarea contractului individual de muncă, în situația în care timp de trei ani calendaristici consecutivi nu sunt îndeplinite criteriile minimale de evaluare.

HOTĂRÂREA NR. 24.

Se aprobă modificarea Regulamentului Intern al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform documentului anexat, prin modificarea și completarea articolelor 76, 78 și a Capitolului VIII – Criterii și proceduri de evaluare a cadrelor didactice și de cercetare.

Regulamentul intern al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 25.

Se aprobă modelul cadru al Contractului de studii pentru programul postdoctoral de cercetare avansată, conform modelului anexat.

HOTĂRÂREA NR. 26.

Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleț privind efectuarea, în regim de plata cu ora, a unor activități didactice din posturile 13 și 4B, din statul de funcții al Departamentului de Filologie, de către dna dr. Vănoagă Cristina Matilda, începând cu data de 01.04.2019. Cu aceeași dată încetează efectuarea acestor activități, în regim plata cu ora, de către dna lect. univ. dr. Muntean Natalia.   

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK