Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 11.09.2019

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Regulamentul privind mobilitatea studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și a personalului nedidactic care participă la programul ERASMUS+/KA1 (revizie).

Regulamentul privind mobilitatea studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și a personalului nedidactic care participă la programul ERASMUS+/KA1 Descarcă
Anexe - Regulamentul privind mobilitatea studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și a personalului nedidactic care participă la programul ERASMUS+/KA1 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_CRI_02 privind operațiunile financiare în cadrul programului ERASMUS+ KA103

Procedura operațională SEAQ_PO_CRI_02 privind operațiunile financiare în cadrul programului ERASMUS+ KA103 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_CRI_01 privind implementarea programelor de mobilitate a indivizilor – Mobilități cu țările Programului (revizie).

Procedura operațională SEAQ_PO_CRI_01 privind implementarea programelor de mobilitate a indivizilor – Mobilități cu țările Programului Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă (revizie).

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă numărul formațiilor de studii, care vor funcționa în anul universitar 2019/2020, pe cicluri de studii universitare, programe de studii, forme de învățământ și ani de studiu.

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Statele de funcții ale departamentelor didactice și ale școlilor doctorale, pentru anul universitar 2019/2020.

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă propunerea Facultății de Istorie și Filologie pentru intrarea în lichidare a programelor de studii universitare de licență: Limba și literatura română – Limba și literatura franceză, Limba și literatura franceză – Limba și literatura engleză, din domeniul de licență Filologie și a programului de studii Arheologie, din domeniul Istorie.

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă Taxele administrative și tarifele aplicate în anul universitar 2019/2020, conform anexei. 

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 8. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă numirea directorilor interimari ai departamentelor din cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești, până la organizarea alegerilor parțiale, astfel:
Conf. univ. dr. Begov – Ungur Andreea la Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului.
Lect. univ. dr. Aldea Mihaela la  Departamentul de Informatică, Matematică și Electronică.

HOTĂRÂREA NR. 10.

Senatul universitar ia act de Protocolul nr. 5509/05.09.2019, încheiat între Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și ARACIS, în vederea organizării și derulării misiunii de evaluare instituțională externă și hotărăște demararea procedurii aferente precum și numirea Comisiei pentru întocmirea dosarului în vederea evaluării externe a calității academice (evaluare instituțională), cu următoarea componență:

Președinte: Prof. univ. dr. Socol Adela – Reprezentant legal și ordonator de credite
Membri: Conf. univ. dr. Marina Lucian – Prorector
Conf. univ. dr. Muntean Andreea – Prorector
Prof. univ. dr. Gligor Mihai – Director IOSUD
Prof. univ. dr. Popa Maria – Decan Facultatea de Științe Economice
Conf. univ. dr. Iordăchescu Teodora – Decan Facultatea de Istorie și Filologie
Conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna – Decan Facultatea de Drept și Științe Sociale
Conf. univ. dr. Rotar Corina – Decan Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
Prof. univ. dr. Himcinschi Mihai – Decan Facultatea de Teologie Ortodoxă
Prof. univ. dr. Dimen Levente – Director CIDFRFP
Prof. univ. dr. Câmpan Diana – Director CIM
Conf. univ. dr. Kadar Manuella – Director CMP
Lect. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin – Director CCS
Conf. univ. dr. Varvara Simona – Director CMCSI
Conf. univ. dr. Dragolea Larisa – Director CICOC
Conf. univ. dr. Ionescu Petru Ștefan – Director CRI
Lect. univ. dr. Muntean Maria – Director CTT
Ec. dr. Găban Lucian – Director general administrativ
Ec. Contor Tamara – Contabil șef al UAB
Ing. Joldeş Gabriela – Șef Birou Personal-Salarizare
Ing. Corina Tătar – Director Biblioteca
Ing. Cristina Hava - Secretar șef al UAB
Inf. Despa Otilia – Șef Birou IT
jr. Rotar Claudia – consilier juridic
Cîmpean Daniela – secretar Senat
Petrescu Adina – traducător
Macarie Aureliana - traducător
Student Adam Sebastian – Președinte Liga Studenților din UAB
Student Purdea Claudiu - Doctorand
Secretar: Pârvu Simona

HOTĂRÂREA NR. 11.

Senatul universitar ia act de Protocolul nr. 5509/05.09.2019, încheiat între Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și ARACIS și demarează procesul de autoevaluare a următoarelor programe de studii universitare de licență:
-    Istorie – învățământ cu frecvență;
-    Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză - învățământ cu frecvență;
-    Administrarea afacerilor - învățământ la distanță;
-    Marketing - învățământ cu frecvență;
-    Contabilitate şi informatică de gestiune - învățământ cu frecvență;
-    Informatică - învățământ cu frecvență;
-    Sociologie - învățământ cu frecvență.
Se aprobă numirea Comisiilor responsabile de întocmirea Rapoartelor de autoevaluare a calității educației pentru programele de studiu care fac obiectul acțiunii de evaluare instituțională externă, conform anexei.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 11. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă completarea comisiei de admitere, organizată în cadrul Centrului ID – Deva, sesiunea septembrie 2019, cu dna Beșcucă Raluca.

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă modelele actelor adiționale la contractele de studii universitare de licență și masterat ale studenților înmatriculați până la data de 1 octombrie 2019.

Modelele actelor adiționale la contractele de studii universitare de licență și masterat Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă cererea dlui lect. univ. dr. Todescu Valentin privind susținerea de activități de predare, în regim plata cu ora, în cadrul Colegiului Național „David Prodan” din Cugir.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă inițierea procedurilor de înființare a programului de studii universitare de masterat Sisteme electronice inteligente avansate – în limba engleză, forma de învățământ Frecvență redusă, din domeniul de masterat Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, în cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești.

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi:
-    cererea dnei drd. Oprișor – Domnariu Alina, Școala Doctorală de Istorie, pentru întreruperea studiilor doctorale pe o perioadă de 1 an;
-    cererea dlui drd. Ceasai Claudiu, Școala Doctorală de Teologie, pentru transferul la IOSUD – Universitatea din Oradea;
-    cererea dlui drd. Gligan Ciprian, Școala Doctorală de Teologie, pentru transferul la IOSUD – Universitatea din Oradea;
-    cererea dlui drd. Juchi Paunel, Școala Doctorală de Teologie, pentru transferul la IOSUD – Universitatea din Oradea.

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă transformarea postului de muncitor calificat, instalator, poz. 24, din cadrul Serviciului Tehnic și de Investiții, în post de administrator financiar, gr. I S, în cadrul aceluiași serviciu.

HOTĂRÂREA NR. 18.

În acord cu legislația aplicabilă și cu normele interne ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, respectiv cu: pct. 2 din Legea 93/2019, care completează art. 56 din Codul muncii, al (4); art. 289, al. (6) din Legea Educației Naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; art. 23, al. (5) al Cartei Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;  Regulamentul privind prelungirea activității cadrelor didactice și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani,  cu luarea în considerare și a capacității Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia de a acoperi normele didactice cu titulari, Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia hotărăște respingerea cererii nr. 17282/05.09.2019 privind solicitarea de continuare a executării contractului individual de muncă după împlinirea vârstei de pensionare.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK