Autentificare
   Se pot autentifica:
   - Candidatii care vin din admitere si care si-au creat un cont;
   - Studentii inmatriculati in anii 2,3,4;
   - Masteranzii in anul 2.

Cont:  
Cont: CNP
Parola:  
Parola: data nasterii (DD-MM-YYYY)
 
Exemplu
Cont: 2750216232323
Parola: 16-02-1975


   Creare cont:
   - Studentii care s-au inmatriculat in anul 1 la studii de licenta pentru a putea opta pentru cazare.

Creare cont pentru studentii inmatriculati anul 1


   - Masteranzii care s-au inmatriculat in anul 1.

Creare cont pentru inmatriculati masteranzi


 Ajutor si asistenta
Notiuni generale:
Cazarea in caminele studentesti se face anual, la inceputul fiecarui an universitar, pe baza de cerere nominala completata on-line la adresa www.uab.ro - ,, Cazari camine'', in perioada
29 iulie 2019 - 25 septembrie 2019.
In data de 26 septembrie se vor verifica mediile studentilor in secretariate.
In data de 27 septembrie 2019 dupa ora 16,00, se vor afisa listele cu studentii care primesc aprobare pentru a fi cazati.

Cazarea se va efectua in perioada 28.09.2019 - 30.09.2019, intre orele 8 - 18.

Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare al studenţilor este cel al performanţei în activitatea academică studenţească, (definit de media anului anterior), cumulat cu distanţa faţă de locul de domiciliu (minim 10 km).

A. Repartizarea în căminele studenţeşti se face în următoarea ordine de prioritate:
a. studenţii bursieri ai statului romān care fac parte din categoria romānilor de pretutindeni, cu frecvenţă, cu bursă sau fără bursă;
b. studenţii bursieri ai statului romān din afara UE;
c. studenţii ai altor universităţi, primiţi la studiu în baza acordurilor bilaterale (ex. beneficiari de granturi Erasmus);
d. studenţii romāni de la cursurile de zi finanţaţi de la buget pe baza rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare, sportivă, culturală sau organizaţională, olimpiade, etc;
e. studenţi ai clubului sportiv;
f. studenţi ai UAB, de la cursurile de zi, finanţaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, integralişti;
g. Studenţi ai UAB de la cursurile de zi, cu taxa, integralişti
h. Alte categorii de studenţi ai UAB, in limita locurilor disponibile

B. Repartizarea in căminele studenţeşti a cazurilor sociale in limita a 10% din total locurilor de cazare se face in următoarea ordine de prioritate:
a. Studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau de plasament dacă nu au depăşit vārsta de 26 ani, conform Legii 272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului în Romānia
b. Studenţi cu handicap grav şi accentuat

C. Beneficiază de GRATUITATE la cazare următoarele categorii de studenţi:
a) studenţii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii ori plasament familial;
b) copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învăţămānt, precum şi copii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţămānt.

D. Studenţi cu handicap grav şi accentuat beneficiază în baza Legii 448/2006, la cerere, de reducerea cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la cantinele şi căminele studenţeşti.
E. Studenţii înmatriculaţi in anul I (sau in an superior prin admitere) la o a doua facultate, care au urmat si finalizat o specializare in cadrul Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, vor fi trecuţi pe lista de rezerva in vederea obţinerii unui loc de cazare, urmānd a li se repartiza un loc in măsura disponibilităţilor.

Dosarele (actele doveditoare) categoriilor de studenţi, care beneficiază de reduceri sau gratuităţi sau solicita loc in cămin fiind caz social, se vor depune la Serviciul Social, în perioada 02 septembrie - 20 septembrie 2019, vor fi analizate de Comisia pentru relaţia cu studenţii, absolvenţii si mediul social şi vor fi validate de către Consiliul de Administraţie al Universităţii.

Categoriile de studenţi menţionate la punctele A(a - e), B (a-b) NU îşI VOR DEPUNE CERERI ON-LINE.
Locurile rămase în urma satisfacerii priorităţilor menţionate, vor fi distribuite studenţilor de la cursuri de zi în ordinea descrescătoare a mediei din anul precedent. Studenţii din anul I vor fi cazaţi pe baza mediei de la concursul de admitere.
Locurile de cazare sunt repartizate pe specializări şi ani de studiu proporţional cu numărul studenţilor subvenţionaţi din anul şi specializarea respectivă.
Ierarhizarea studenţilor se face în limita locurilor disponibile, în funcţie de două
criterii aplicate în următoarea ordine de prioritate:
a) media anului precedent (sau media de admitere pentru studenţii anului I)
b) opţiunile studenţilor (căminul 1, 2, 3, 4), în ordinea în care au fost menţionate în formularul de înscriere la cazare (conform formularului de pe pagina de Web a Universităţii ).
Redistribuirea locurilor rămase se va afişa în data de 03.10.2019.( în data de 01-02.10.2019 se depun cereri la Serviciul Social pentru redistribuirea locurilor rămase libere în căminele studenţeşti).

NU se vor caza în cămin studenţii cei care şi-au înstrăinat locul de cazare, au găzduit persoane străine în camerele repartizate, au fost sancţionaţi în anul de studiu anterior, au înregistrat restanţe la plata regiei de cămin, au avut un comportament deficitar în relaţiile cu alţi studenţi sau cu personalul administrativ sau au încălcat regulamentul de funcţionare a căminelor studenţeşti în anii anteriori.


SERV.SOCIAL,