Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 15.12.2021

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență, pentru anul universitar 2022 - 2023.

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență, pentru anul universitar 2022 - 2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat, pentru anul universitar 2022 - 2023.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat, pentru anul universitar 2022 - 2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Regulamentul de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2022 - 2023.

Regulamentul de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2022 - 2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Regulamentul de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2022 - 2023.

Regulamentul de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2022 - 2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat IOSUD-UAB (iulie 2022).

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat IOSUD-UAB (iulie 2022) Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – sesiunea iulie 2022.

Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – sesiunea iulie 2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, în anul universitar 2021-2022.

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, în anul universitar 2021-2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă Metodologia privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat (2000-2016), conform OM 5255/10.09.2021.

Metodologia privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat (2000-2016) Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Strategia de prevenire și combatere a plagiatului în elaborarea tezelor de doctorat, conform OM 5255/10.09.2021.

Strategia de prevenire și combatere a plagiatului în elaborarea tezelor de doctorat Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă următoarele proceduri operaționale elaborate conform OSGG 600/2018 în cadrul Centrului pentru învățământul la distanță, frecvență redusă și formare continuă, respectiv:
Procedura operațională PO – CIDFRFC – 03 privind evaluarea periodică a performanțelor coordonatorilor de discipline și a tutorilor, revizie a procedurii SEAQ_PO_CIDFRFC_03 care se abrogă;
Procedura operațională PO – CIDFRFC – 04 privind monitorizarea sistemului tutorial și de comunicare bidirecțională, revizie a procedurii SEAQ_PO_CIDFRFC_04 care se abrogă;
Procedura operațională PO – CIDFRFC – 05 privind perfecționarea  personalului implicat în programele ID, revizie a procedurii SEAQ_PO_CIDFRFC_05 care se abrogă;
Procedura operațională PO – CIDFRFC – 06 privind reactualizarea periodică a materialelor de studiu pentru învățământul la distanță, revizie a procedurii SEAQ_PO_CIDFRFC_06 care se abrogă;
Procedura operațională PO – CIDFRFC – 07 privind normarea activităților  didactice  la învățământul la distanță, revizie a procedurii SEAQ_PO_CIDFRFC_07 care se abrogă.

Procedura operațională PO – CIDFRFC – 03 privind evaluarea periodică a performanțelor coordonatorilor de discipline și a tutorilor Descarcă
Procedura operațională PO – CIDFRFC – 04 privind monitorizarea sistemului tutorial și de comunicare bidirecțională Descarcă
Procedura operațională PO – CIDFRFC – 05 privind perfecționarea  personalului implicat în programele ID Descarcă
Procedura operațională PO – CIDFRFC – 06 privind reactualizarea periodică a materialelor de studiu pentru învățământul la distanță Descarcă
Procedura operațională PO – CIDFRFC – 07 privind normarea activităților  didactice  la învățământul la distanță Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă următoarele proceduri operaționale elaborate conform OSGG 600/2018 în cadrul Centrului pentru managementul calității și strategie instituțională, respectiv:
- Procedura operațională PO – CMCSI – 01 privind realizarea activităților de benchmarking, revizie a procedurii SEAQ_PO_CMCSI_01 care se abrogă;
- Procedura operațională PO – CMCSI – 02 privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin intermediul platformei Intranet, revizie a procedurii SEAQ_PO_CMCSI_02 care se abrogă;
- Procedura operațională PO – CMCSI – 03 privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, revizie a procedurii SEAQ_PO_CMCSI_03 care se abrogă;
- Procedura operațională PO – CMCSI – 04 privind verificarea anti-plagiat, revizie a procedurii SEAQ_PO_CMCSI_04 care se abrogă.

Procedura operațională PO – CMCSI – 01 privind realizarea activităților de benchmarking Descarcă
Procedura operațională PO – CMCSI – 02 privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin intermediul platformei Intranet Descarcă
Procedura operațională PO – CMCSI – 03 privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iuli Descarcă
Procedura operațională PO – CMCSI – 04 privind verificarea anti-plagiat Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă revizia Procedurii operaționale PO – DPPD – 04 privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice.

Procedura operațională PO – DPPD – 04 privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă bugetul general al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia previzionat pe anul 2022 și nota de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pe anul 2022.

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă bugetul estimat pe facultăți și cheltuieli generale ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2022 și nota de fundamentare privind bugetul previzionat pe facultăți și cheltuieli generale în anul 2022.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă Raportul de autoevaluare a Școlilor Doctorale din IOSUD-UAB (2021).

Raportul de autoevaluare a Școlilor Doctorale din IOSUD-UAB (2021) Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă Planul editorial al Editurii AETERNITAS pentru anul 2022.

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă transformarea postului vacant de consilier juridic gr. I A (S) în post de Consilier juridic gr, II (S) în cadrul Oficiului Juridic în vederea scoaterii ulterioare la concurs.

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă transformarea postului vacant de secretar instituție de învățământ, poz. 241, în post de referent debutant (SSD), în cadrul Centrului pentru transfer tehnologic, în vederea scoaterii ulterioare la concurs.

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă structura de personal didactic auxiliar și personal nedidactic, valabilă începând cu data de 01.01.2022.

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă cererile de întrerupere a studiilor universitare de doctorat a drd. Pocol Tătar Mihai Traian (Școala Doctorala de Teologie) – 12 luni și a drd. Stavarache Bogdan Cristinel Gabriel (Școala Doctorala de Teologie) – 12 luni. Se aprobă cererea de prelungire a studiilor universitare de doctorat a drd. Ursa Andra Iulia (Școala Doctorală de Filologie) – 12 luni, fără taxă.

HOTĂRÂREA NR. 21.

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de Director General Administrativ al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de Director General Administrativ al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 22.

Se aprobă aplicarea scenariului 2 prevăzut în Ordinul comun nr. 5.338/1.10.2021 al Ministrului Educației și al Ministrului Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare (publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 942/1.X.2021), respectiv desfășurarea activităților didactice în sistem mixt (prezență fizică și on-line, în funcție de specificul programelor de studiu), în perioada 10.01.2022 – 30.01.2022, astfel:
(1) Pentru studiile universitare de licență
- activitățile didactice cu formații de studii cu peste 80 de studenți se vor desfășura în sistem on-line;
- activitățile didactice cu formații de studii sub 80 de studenți se vor desfășura cu prezență fizică (activități de tip cursuri, seminarii , laboratoare, lucrări practice);
- examenele din cadrul programelor universitare de licență, din sesiunea 31.01.2022 – 20.02.2022 se vor desfășura cu prezența fizică, față-în-față, cu respectarea măsurilor de siguranță epidemiologică, inclusiv colocviile care se vor desfășura pe parcursul lunii ianuarie 2022.
(2) Pentru studiile universitare de masterat, activitățile didactice se vor desfășura în sistem on-line. 
- examenele din cadrul programelor universitare de masterat, din sesiunea 31.01.2022 – 20.02.2022 se vor desfășura în sistem on-line.
(3) Pentru studiile universitare de doctorat activitățile se vor desfășura atât în sistem on-line cât și cu prezență fizică.
(4) Modalitatea concretă de desfășurare a activităților didactice pe fiecare disciplină se va stabili în Consiliile facultăților, respectiv în CSUD, cu consultarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Situația privind desfășurarea activităților la nivelul facultăților și școlilor doctorale va fi înaintată conducerii UAB.

HOTĂRÂREA NR. 23.

Se aprobă componența comisiilor de concurs, de soluționare a contestațiilor și de analiză a fișei de verificare a îndeplinirii standardelor minimale din cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în semestrul I al anului universitar 2021-2022, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 23. Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK