Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 31.01.2019

HOTĂRÂREA NR. 1.

Senatul aprobă proiectul Cartei Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu amendamentele, completările și modificările aprobate de Senat, în urma consultării publice. Proiectul Cartei va fi supus avizului de legalitate al Ministerului Educației Naționale. Carta UAB va fi adoptată de Senatul UAB, după rezoluția pozitivă a acestuia, conform art. 128 al. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Raportul asupra Planului operațional al UAB pentru anul 2018.

Raportul asupra Planului operațional al UAB pentru anul 2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Planul operațional al UAB pentru anul 2019.

Planul operațional al UAB pentru anul 2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Raportul asupra sistemului de control intern/managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la data de 31 decembrie 2018.

Raportul asupra sistemului de control intern/managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la data de 31 decembrie 2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2019.

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Raportul privind activitatea de audit public intern, aferentă anului 2018, desfășurată la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – Raport de audit academic prevăzut de HG 915/2017. Totodată se aprobă Planul de ameliorare prevăzut de HG 915/2017 – standardul I.P.A.1.1.3.

Raportul privind activitatea de audit public intern, aferentă anului 2018, desfășurată la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
Plan de ameliorare (măsuri pentru îmbunătățirea activității) - aferent Raportului de audit academic pentru anul 2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Programul anual de audit ISO 9001:2015 pentru anul 2019.

Programul anual de audit ISO 9001:2015 pentru anul 2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă Raportul cu privire la activitatea desfășurată de către Comisia de etică și deontologie universitară în anul 2018.

Raportul cu privire la activitatea desfășurată de către Comisia de etică și deontologie universitară în anul 2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă rapoartele de activitate ale următoarelor centre funcțional-administrative/structuri din cadrul UAB:
-    Raportul de activitate al Centrului pentru Managementul Calității și Strategie Instituțională pe anul 2018.
-    Raportul de activitate al Centrului pentru Managementul Proiectelor, pe anul 2018.
-    Raportul de activitate al Centrului de Relații Internaționale, pe anul 2018.
-    Raportul de activitate al Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră, pe anul 2018.
-    Raportul de activitate al Centrului de Imagine și Marketing, pe anul 2018.
-    Raportul de activitate al Centrului pentru Învățământul la Distanță, Frecvență Redusă și Formare Continuă,  pe anul 2018.

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă Raportul de activitate al Editurii AETERNITAS, pe anul 2018  și Planul editorial al Editurii AETERNITAS pentru anul 2019.

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă Raportul studiului de monitorizare a inserției absolvenților pe piața muncii derulat în anul 2018, pentru absolvenții promoției 2017 (anul universitar 2016/2017).

Raportul studiului de monitorizare a inserției absolvenților pe piața muncii derulat în anul 2018, pentru absolvenții promoției 2017 (anul universitar 2016/2017) Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, Bilanțul contabil și Contul de rezultat patrimonial pe anul 2018.

Bilanțul contabil Descarcă
Contul de rezultat patrimonial pe anul 2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă Raportul Comisiei de buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative, asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018. Senatul ia act de Raportul  privind analiza taxelor de școlarizare pentru programele de licență – forma de învățământ zi, prezentat de către Comisia de buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative și solicită, până la data ședinței de Senat din luna martie 2019, consultarea facultăților, Direcției generale administrative și a organizațiilor studențești cu privire la nivelul  taxelor de studii (licență, master și doctorat) și administrative valabile începând cu anul universitar 2019/2020.

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă Bugetul previzionat pe facultăți, pe anul 2019. Până la ședința de Senat din luna martie 2019, conducerile facultăților care au înregistrat deficite bugetare în anul 2018, vor prezenta Senatului un plan de reducere a pierderilor, asumat de facultăți prin avizul Consiliilor facultăților.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă Raportul privind cuantumul regiei pentru granturile de cercetare și modul în care regia fost cheltuită, pe anul 2018, elaborat în conformitate cu art. 190 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă Planul de formare profesională pentru anul 2019.

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_CCŞTT_03 privind susținerea financiară a activității de publicare a rezultatelor cercetării științifice (revizie).

Procedura operațională SEAQ_PO_CCŞTT_03 privind susținerea financiară a activității de publicare a rezultatelor cercetării științifice Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei, din bugetul universității pe anul 2019, pentru susținerea publicării rezultatelor cercetării științifice și distribuția acesteia pe departamente, conform tabelului anexat.

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă abrogarea procedurilor operaționale existente în cadrul Compartimentului de Audit Intern, ca urmare a revizuirii acestora și a elaborării Procedurii operaționale SEAQ_PO_CAPI_01 privind desfășurarea misiunilor de asigurare, procedură care înlocuiește procedurile anterioare.

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă susținerea examenului de licență de către absolvenții Facultății de Drept și Științe Sociale, specializarea Kinetoterapie și motricitate specială, promoția 2019, în cadrul Universității din Pitești

HOTĂRÂREA NR. 21.

Se aprobă susținerea examenului de licență de către absolvenții Facultății de Istorie și Filologie, specializarea Traducere și Interpretare, promoția 2019, în cadrul Universității din Craiova.

HOTĂRÂREA NR. 22.

Se aprobă înființarea Departamentului ALUMNI în cadrul Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră, cu modificarea corespunzătoare a Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră (revizie) și Organigramei CICOC.

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră Descarcă
Organigrama CICOC Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 23.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_CICOC_01 privind consilierea și orientarea în carieră a studenților/ absolvenților

Procedura operațională SEAQ_PO_CICOC_01 privind consilierea și orientarea în carieră a studenților/ absolvenților Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 24.

Se aprobă lista programelor de studii universitare de master organizate în anul universitar 2019 – 2020 în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conform tabelului anexat, care se înaintează MEN.

HOTĂRÂREA NR. 25.

Se aprobă abrogarea procedurilor operaționale PO 13. 003, PO 13. 004 și PO 13. 005, elaborate conform ISO 9001:2008, referitoare la organizarea și desfășurarea examenelor de licență/disertație, urmare a includerii prevederilor acestora în Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat – 2019, adoptat în ședința de Senat din 14 decembrie 2018.

HOTĂRÂREA NR. 26.

Se validează alegerile parțiale desfășurate în data de 28.01.2019 pentru alegerea reprezentanților studenților - doctoranzi în consiliile școlilor doctorale, cu următoarele rezultate:
Consiliul Școlii Doctorale de Contabilitate -  drd. Toader Monica Ioana 
Consiliul Școlii Doctorale de Istorie – drd. Purdea Claudiu

HOTĂRÂREA NR. 27.

Se aprobă completarea Biroului Permanent al Senatului cu studentul Adam Sebastian Nicolae, reprezentantul în Senat al Facultății de Drept și Științe Sociale.

HOTĂRÂREA NR. 28.

Se aprobă Regulamentul activității profesionale a personalului didactic și de cercetare și se abrogă Regulamentul activității profesionale a personalului didactic (aprobat de Senat în ședința din 30.10.2014).

Regulamentul activității profesionale a personalului didactic și de cercetare Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 29.

Se aprobă Regulamentul privind prelungirea activității cadrelor didactice și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani (revizie).

Regulamentul privind prelungirea activității cadrelor didactice și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 30.

Se aprobă Regulamentul privind întocmirea statelor de funcții aferente  personalului didactic (revizie). Se aprobă abrogarea Procedurii operaționale PO 13. 008 privind întocmirea statelor de funcții de personal didactic al departamentului.

Regulamentul privind întocmirea statelor de funcții aferente  personalului didactic Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 31.

Se aprobă cererea nr. 678/10.01.2019 pentru întreruperea studiilor doctorale pe o perioadă de 4 luni.

HOTĂRÂREA NR. 32.

Se aprobă exmatricularea unui doctorand din anul II, Școala Doctorală de Istorie, la solicitarea conducătorului de doctorat CS I dr. Rotar Marius, conform cererii nr. 26719/21.12.2018.
Se aprobă referatul CSUD pentru realocarea locului vacantat aflat în regim subvenționat fără bursă,  pentru studentul drd. Bălteanu Popescu Mihnea (Școala Doctorală de Istorie, conducător de doctorat, prof. univ. dr. Cornel Tatay).

HOTĂRÂREA NR. 33.

Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Marius Țepele pentru retragerea din calitatea de conducător de doctorat afiliat Școlii Doctorale de Teologie, al IOSUD – Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

HOTĂRÂREA NR. 34.

Se aprobă modificarea următoarelor anexe  la  Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, privind standardele minimale și obligatorii, pentru ocuparea posturilor didactice din UAB:
-  Anexa 2 – Comisia de informatică  - pentru standardele pentru posturile didactice de asistent universitar și lector universitar, conform tabelului anexat.
-  Anexa 25 – Comisia de sociologie, științe politice și administrative – pentru postul de asistent universitar, conform tabelului anexat. 

Anexa 2 – Comisia de informatică Descarcă
Anexa 25 – Comisia de sociologie Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 35.

Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind modificarea tarifelor pentru plata următoarelor activități desfășurate în cadrul IOSUD-UAB de către referenții externi:
-     pentru participarea cadrelor didactice și de cercetare externe în calitate de membri în comisiile de specialiști constituite pentru susținerea publică a tezelor de doctorat, tariful  orar se majorează de la 85,43 lei/oră la 120 lei/oră (10 ore convenționale *120 lei/ ora convențională = 1200 lei).
-    pentru participarea cadrelor didactice și de cercetare externe în calitate de membri în comisiile de specialiști constituite pentru susținerea atestatului de abilitare, tariful  orar se majorează de la 119,8 lei/oră la 150 lei/oră (10 ore convenționale *150 lei/ ora convențională = 1500 lei).
Tarifele se aplică începând cu data de 01.02.2019.
Pentru  participarea cadrelor didactice și de cercetare din cadrul UAB în cadrul comisiilor menționate mai sus tarifele rămân cele aflate în vigoare.

HOTĂRÂREA NR. 36.

Se aprobă completarea Centralizatorului privind activitățile salarizate în regim de „plata cu ora” necuprinse în normele didactice, cu activitatea desfășurată de cadrele didactice și de cercetare din afara UAB numite prin decizie în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare. Tariful aprobat este de 120 lei/oră brut. Norma este de 4 ore/zi, timp de 2 zile. Prezenta este valabilă numai pentru concursurile desfășurate pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cursul semestrului II, anul universitar 2018-2019.

Senatul ia act de Informarea privind modul de implementare a ISO 9001:2015 în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și de păstrarea certificării ISO 9001:2015 în urma vizitei de supraveghere pentru recertificare din partea auditorului, SRAC România.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK