INFORMATII PRIVIND DEPUNERE LUCRARII METODICO-STIINTIFICE DE GRAD DIDACTIC I, SERIA 2021-2023

Lucrarea metodico-științifică se depune într-un singur exemplar la secretariatul DPPD al UAB, până la data de 31 august 2022 (inclusiv), unde va fi înregistrată cu număr și dată, după următorul program:

LUNI, MIERCURI, VINERI           10-13

MARȚI și JOI               13-15

Taxa de depunere a lucrării metodico – stiintifice pentru gradul didactic I – este de 100 lei si se achită la casieria UAB sau la orice bancă/oficiu poștal, prin ordin de plată/mandate poștal, în contul deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia cu următoarele mențiuni:

Beneficiar: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

            Cod fiscal al institutiei: 5665935
            Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
      Pe ordinul de plată sau mandat postal se va menţiona: numele si prenumele candidatului, CNP-ul, specializarea si mentiune "TAXA DEPUNERE LUCRARE GRAD DIDACTIC I, SERIA 2021-2023"
                    
           

Conform ORDINULUI Nr. 5561/2011 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, precizăm următoarele

Depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice se face la instituţiile de învăţământ - centre de perfecţionare până la data de 31 august a anului şcolar următor celui în care s-a susţinut colocviul de admitere, în forma scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF.

Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:

    a) lucrarea a fost elaborată personal şi aparţine în întregime candidatului;

    b) nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;

    c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate şi fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;

    d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

 • Pentru depunerea lucrării este necesar AVIZUL SCRIS al conducătorului ştiinţific.

Candidatul are obligaţia de a colabora cu profesorul conducător pe toată durata elaborării lucrării, potrivit unui program stabilit de comun acord. În caz contrar, conducătorul are dreptul să nu-şi dea avizul scris pentru depunerea lucrării în termenul stabilit prin prezenta metodologie.

 Tehnoredactare lucrării: Time New Roman, 12, A4 (printat pe o pagină, doar față), la un rând şi jumătate, setări pagina: sus, jos, dreapta 2,5 cm, stânga 3 cm)

 

INFORMAŢII LISTAREA ȘI COPERTAREA LUCRĂRII METODICO-ȘTIINȚIFCE

LA TIPOGRAFIA UNIVERISTĂȚII ”1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

 

 Pentru a veni in sprijinul candidaților pentru obținerea gradului didactic I, seria 2021-2023, lucrările metodico-științifce se vor putea lista si coperta, contra cost, la Biroul Tipografie din cadrul UAB.

Documentația aferentă lucrărilor metodico-științice va putea fi adusă pe USB, DVD sau CD, în format PDF la Biroul Tipografie din cadrul UAB.

Lucrările metodico-științifce vor fi listate doar în prezența candidatului.

Lucrările pot fi aduse și listate de către candidat, doar în vederea copertării.

Vă rugăm să consultați pe site-ul dppd, secțiunea Formare continua, Anexa 13 a Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar aprobată prin O.M. nr. 5.561/2011, privind Criteriile de elaborare şi evaluare a lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I, precum și modelul de Copertă, denumirea ministerului (MINISTERUL EDUCAȚIEI) și gradul didactic al conducătorului științific.

Tarifele Biroului Tipografie sunt:

Listare/copii xerox A4 față, alb-negru - 0,10 lei

Listare/copii xerox A4 față, color – 1,00 lei

Copertare și legare lucrări de licență/disertație – 15 lei/exemplar

 • INFORMATII PRIVIND LISTAREA LUCRARILOR DE GRAD DIDACTIC IN CADRUL TIPOGRAFIEI UAB Descarcă
 • INFORMATII DEPUNERE LUCRARE METODICO-STIINTIFICA DE GRAD DIDACTIC I, SERIA 2021-2023 Descarcă
 • CERERE DEPUNERE LUCRAREA METODICO-STIINTIFICA DE GRAD DIDACTIC I, SERIA 2021-2023 Descarcă
 • AVIZ DEPUNERE LUCRARE METODICO - STIINTIFICA Descarcă
 • INFORMARE - PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Descarcă
 • DECLARAȚIE AUTENTICITATE PRIVIND DEPUNEREA LUCRARII Descarcă
 • COPERTA LUCRARE METODICO STIINTIFICA - MODEL ORIENTATIV Descarcă
 • CERERE MODIFICARE TITLUL LUCRARE METODICO - STIINTIFICA Descarcă
 • EXTRAS METODOLOGIE_CRITERII DE ELABORARE SI EVALUARE A LUCRARII METODICO-STIINTIFICE PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC I - ANEXA 13 APROBAT PRIN OM nr. 5.561/2011 Descarcă
 • EXTRAS METODOLOGIE PRIVIND FORMAREA CONTINUA A PERSONALULUI DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR APROBAT PRIN OM nr. 5.561/2011 Descarcă
 • REFERAT DEPUNERE LUCRARE METODICO-STIINTIFICA Descarcă

REZULTATE COLOCVIU GRAD DIDACTIC I, SERIA 2021-2023

COLOCVIUL DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2021-2023

Colocviul de admitere pentru obținerea gradului didactic I, seria 2021-2023 se va desfășura online pe Aplicația ZOOM, pe baza de ID și PAROLĂ după următorul grafic de desfășurare:

-       Învăţători /Profesori din învăţământul primar: 02 februarie 2021;

-       Educatori/ Profesori din învăţământul preşcolar: 02 februarie 2021;

-       Profesori, toate specializările: 03 februarie 2021;

 • Programarea colocviului de grad didactic I Descarcă
 • Cerere de înscriere la colocviul de grad didactic I Descarcă
 • Informarea privind datele cu caracter personal și libera circulație Descarcă

ANUNT

Candidaţii înscrişi la colocviul de admitere pentru gradul didactic I seria 2021-2023, trebuie să transmită, în perioada 15.12.2020 – 15.01.2021, o cerere tip, în care vor menţiona tema lucrării, o bibliografie minimală, planul lucrării, opţional numele unui cadru didactic conducător ştiinţific, Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie, precum şi dovada de plată a taxei administrative în cuantum de 150 lei.

    Cererea se transmite la adresa de email: dppd@uab.ro sau la numarul de fax 0258/806274

Plata taxei administrative de participare la colocviu de grad didactic I, 2021-2023, în cuantum de 150 lei, se va efectua prin virament bancar, în contul deschis la Trezoreria Alba

Pe mandatul poştal sau ordinul de plată se va menţiona obligatoriu:

La destinatar: Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba IuIia, Cod fiscal: 5665935

Cont: RO80TREZ00220F330500XXXX, deschis la Trezoreria Alba,

La secţiunea explicaţii se va trece obligatoriu: Numele şi prenumele candidatului, DPPD, taxă  administrativa colocviu grad I, 2021-2023.

Dovada de plată se va ataşa cererii de înscriere la colocviu.

 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK