INFORMATII PRIVIND DEPUNERE LUCRARII METODICO-STIINTIFICE DE GRAD DIDACTIC I, SERIA 2022-2024

Lucrarea metodico-științifică se depune într-un singur exemplar la secretariatul DPPD al UAB, până la data de 31 august 2023 (inclusiv), unde va fi înregistrată cu număr și dată, după următorul program:

LUNI, MIERCURI, VINERI           9-11

MARȚI și JOI               13-15

 

Taxa de depunere a lucrării metodico – stiintifice pentru gradul didactic I – este de 200 lei si se achită la casieria UAB sau la orice bancă/oficiu poștal, prin ordin de plată/mandate poștal, în contul deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia cu următoarele mențiuni:

Beneficiar: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Cod fiscal al institutiei: 5665935
            Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
      Pe ordinul de plată sau mandat postal se va menţiona: numele si prenumele candidatului, CNP-ul, specializarea si mentiune "TAXA DEPUNERE LUCRARE GRAD DIDACTIC I, SERIA 2022-2024"
                    

           

Conform ORDINULUI Nr. 5561/2011 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, precizăm următoarele

Depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice se face la instituţiile de învăţământ - centre de perfecţionare până la data de 31 august a anului şcolar următor celui în care s-a susţinut colocviul de admitere, în forma scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF.

Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:

    a) lucrarea a fost elaborată personal şi aparţine în întregime candidatului;

    b) nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;

    c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate şi fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;

    d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

 • Pentru depunerea lucrării este necesar AVIZUL SCRIS al conducătorului ştiinţific.

Candidatul are obligaţia de a colabora cu profesorul conducător pe toată durata elaborării lucrării, potrivit unui program stabilit de comun acord. În caz contrar, conducătorul are dreptul să nu-şi dea avizul scris pentru depunerea lucrării în termenul stabilit prin prezenta metodologie.


Notă: Pentru candidaţii din serii anterioare, depunerea lucrărilor se va face în aceleaşi condiţii, mai sus menţionate, la care se vor adăuga următoarele acte: aprobare ISJ care să permită înscrierea în serie curentă, copie certificată cu originalul după certificatul de obținere a gradului didactic II, adeverinţă de la unitatea de învăţământ în care să se specifice vechimea la catedră (se calculează de la data obţinerii gradului didactic II, respectiv data de 1 septembrie a anului şcolar următor susţinerii examenului până la data de 31 august a anului şcolar în care se susţin inspecţia specială şi lucrarea metodico-ştiinţifică).

 Tehnoredactare lucrării: Time New Roman, 12, A4 (printat pe o pagină, doar față), la un rând şi jumătate, setări pagina: sus, jos, dreapta 2,5 cm, stânga 3 cm)

 

INFORMAŢII LISTAREA ȘI COPERTAREA LUCRĂRII METODICO-ȘTIINȚIFCE

LA TIPOGRAFIA UNIVERISTĂȚII ”1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

 

 Pentru a veni in sprijinul candidaților pentru obținerea gradului didactic I, seria 2022-2024, lucrările metodico-științifce se vor putea lista si coperta, contra cost, la Biroul Tipografie din cadrul UAB.

Documentația aferentă lucrărilor metodico-științice va putea fi adusă pe USB, DVD sau CD, în format PDF la Biroul Tipografie din cadrul UAB.

Lucrările metodico-științifce vor fi listate doar în prezența candidatului.

Lucrările pot fi aduse și listate de către candidat, doar în vederea copertării.

Vă rugăm să consultați pe site-ul dppd, secțiunea Formare continua, Anexa 13 a Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar aprobată prin O.M. nr. 5.561/2011, privind Criteriile de elaborare şi evaluare a lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I, precum și modelul de Copertă, denumirea ministerului (MINISTERUL EDUCAȚIEI) și gradul didactic al conducătorului științific.

            Tarifele Biroului Tipografie sunt:

Listare/copii xerox A4 față, alb-negru - 0,15 lei/pg

Listare/copii xerox A4 față, color – 1,50 lei/pg

Copertare și legare termică a lucrări de licență/disertație – 18 lei/exemplar

 

 

 • CERERE PRIVIND DEPUNEREA LUCRARII METODICO-STIINTIFICAE DE GRAD DIDACTIC I, SERIA 2022-2024 Descarcă
 • AVIZ DEPUNERE LUCRARE METODICO - STIINTIFICA Descarcă
 • INFORMARE - PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Descarcă
 • DECLARAȚIE AUTENTICITATE PRIVIND DEPUNEREA LUCRARII Descarcă
 • COPERTA LUCRARE METODICO STIINTIFICA - MODEL ORIENTATIV Descarcă
 • CERERE MODIFICARE TITLUL LUCRARE METODICO - STIINTIFICA Descarcă
 • EXTRAS METODOLOGIE_CRITERII DE ELABORARE SI EVALUARE A LUCRARII METODICO-STIINTIFICE PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC I - ANEXA 13 APROBAT PRIN OM nr. 5.561/2011 Descarcă
 • EXTRAS METODOLOGIE PRIVIND FORMAREA CONTINUA A PERSONALULUI DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR APROBAT PRIN OM nr. 5.561/2011 Descarcă
 • REFERAT DEPUNERE LUCRARE METODICO-STIINTIFICA Descarcă

Programarea colocviului de grad didactic I, Seria 2022-2024 ----5 Februarie 2022

Susținerea colocviului de admitere pentru obţinerea  GRADUL DIDACTIC I în învăţământ  

SERIA 2022-2024 se va desfăşura în data de 5 Februarie 2022, după următorul grafic:

 

 

INTERVALUL ORAR

SPECIALIZAREA

DATE ACCES PE APLICAȚIA ZOOM

 

COLOCVIU DE ADMITERE GRADUL I, SERIA 2022 - 2024 – Sambata, 5  Februarie 2022

 

9.00 - 11.00

LIMBA ROMÂNĂ - 12

Meeting ID: 999 6595 3945

Passcode: 297151

11.00 - 14.00

LIMBA ENGLEZĂ - 17

Meeting ID: 953 1935 4146

Passcode: 283071

9.00 - 9.15

INFORMATICĂ - 1

Meeting ID: 273 962 7354

Passcode: 8Vut9V

9.15 - 9.30

INGINERIA MEDIULUI - 1

9.30 - 10.15

TEOLOGIE - 7

10.30 - 11.00

ISTORIE - 4

Meeting ID: 273 962 7354

Passcode: 8Vut9V

11.00 - 11.30

ECTS - 4

11.30 – 11.45

EFS - 2

12.00 – 14.00

ÎNVĂȚĂTORI - 14

Meeting ID: 273 962 7354

Passcode: 8Vut9V

14.00 – 18.00

EDUCATORI - 40

Meeting ID: 273 962 7354

Passcode: 8Vut9V

SIMULARE COLOCVIUL DE ADMITERE (toate specializările) VA AVEA LOC JOI, 03.02.2022

ÎN INTERVALUL ORAR 14.00-15.00 PE APLICAȚIA ZOOM

 

Meeting ID: 273 962 7354

Passcode: 8Vut9V

 

 

Formare continuă - Seria 2022-2024

ANUNT

 

Candidaţii înscriși la colocviul de admitere pentru obținerea gradul didactic I, Seria 2022-2024, trebuie să depună, în perioada 06.12.2021 – 10.01.2022, o cerere tip, în care vor menţiona tema lucrării, o bibliografie minimală, planul lucrării şi opţional numele unui cadru didactic conducător ştiinţific.

Cererea completată, semnată și datată, însoțită de Informarea privind prelucrarea datelor personale (3 pagini), precum și dovada efectuării plății privind taxa administrativă de participare la colocviul de grad didactic I, în cuantum de 150 lei, va fi transmisă prin e-mail la adresa dppd@uab.ro, până cel târziu la data de 10.01.2022.

Plata taxei administrative de participare la colocviul de grad didactic I, Seria 2022-2024, în cuantum de 150 lei, se va efectua prin virament bancar, în contul deschis la Trezoreria Alba

            Pe mandatul poştal sau ordinul de plată se va menţiona:

 • La destinatar: Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba IuIia, Cod fiscal: 5665935

Cont: RO80TREZ00220F330500XXXX, deschis la Trezoreria Alba,

 • La explicaţii: Numele şi prenumele candidatului, DPPD, Taxă administrativa colocviu grad didactic I, Seria 2022-2024

Colocviul de admitere se va desfăşura în data de 05 Februarie 2022, online prin intermediul Aplicației ZOOM pe bază de ID și PAROLĂ, pentru toate specializările (Preofesori, Învățători/Educatori), conform graficului de desfășurare pe intervale orare, care va fi afişată pe site-ul UAB, începând cu data de 01 Februarie 2022.

Elaborarea lucrărilor metodico-ştiinţifice se va realiza în perioada 15.02.2022-31.08.2023, iar susţinerea acestora şi inspecţia specială se vor efectua în anul şcolar 2023-2024.

 

 • Cerere colocviu grad didactic I, Seria 2022-2024 Descarcă
 • Informare privind prelucrarea datelor personale Descarcă
 • Anunt colocviu gradul I Seria 2022-2024 Descarcă

Tematică colocviu Gradul I, Seria 2022-2024

 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - EDUCATORI (PIPP) Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - INVATATORI (PIPP) Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATURA ROMANA Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATUA FRANCEZA Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - SPECIALIZAREA ISTORIE Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXA Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - SPECIALIZAREA CIG Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - FINANTE SI BANCI Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - SPECIALIZAREA ECTS Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - ADMINISTRAREA AFACERILOR Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - MARKETING Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - INFORMATICA Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - MASURATORI TERESTRE SI CADASTRU Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - ELECTRONICA APLICATA Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - INGINERIA MEDIULUI Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - DREPT Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - SOCIOLOGIE Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK