Probe de aptitudini / competență / test grilă

ANEXA NR. 4

 

 PROBA de COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

pentru admiterea la programe de studii în limba engleză

notată cu admis/respins

 

English Language Test

 

Prior to admission to accredited study programmes in English, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia will organise an English language test.

 

Topics:

 1. LIFE AND STUDY AT UNIVERSITY
 2. WORK AND JOBS
 3. TECHNOLOGY
 4. PERSONALITY
 5. MONEY
 6. NATURAL DISASTERS
 7. MEDIA AND ENTERTAINMENT
 8. TOURISM AND THE ENVIRONMENT
 9. TECHNOLOGY AND YOUNG PEOPLE
 10. THE ENVIRONMENT
 11. THE FAMILY
 12. RELATIONSHIPS
 13. MEDIA AND CURRENT AFFAIRS
 14. COMPUTERS AND CYBERSPACE
 15. HEALTH

 

Recommended bibliography:

Alexander L.G. : Longman Advanced Grammar, Longman, 1993.

Close, R.A.: Workbook (to A University Grammar of English), Longman, 1974.

Gethin, Hugh: Grammar in Context, Longman, 1992.

Graver, B.D.: Advanced English Practice, OUP.

Jordan, R.R. (1997/2005). English for Academic Purposes. Cambridge University Press.  

Leech, Geoffrey, An A_Z of English Grammar and Usage, Nelson, 1989.

Michael McCarthy & Felicity O’Dell. 2007. English Phrasal Verbs in Use: Advanced. Cambridge University Press

Miller, Jim. (2009). An introduction to English syntax (2nd ed.). Edinburgh: Edinburgh University Press.

Murphy, Raymond: English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge UP, 1985

O’Connell, Sue, Advanced English – Revised and Updated, Longman.

Quirk R. et al.: A Grammar of Contemporary English, Longman, 1985.

Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Longman, 1973.

Sidney Greenbaum & Randolph Quirk. 1990. A Student’s Grammar of the English Language. Longman.

Storton, L. (2006). New English file. Intermediate test booklet. Oxford: Oxford University Press.

Swan, Michael: Practical English Usage, OUP.

Thompson A. J., Martinet A.V.: A Practical English Grammar, London, OUP, 1969.

Vince, Michael (1994). Advanced Language Practice. Oxford: Heinemann ELT

Vince, Michael: Intermediate Language Practice. English Grammar and Vocabulary, Oxford: Macmillan, 2003.

 

ANEXA NR. 5

 

 

Interviu motivaţional

pentru admiterea la

specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală (A, B, C,D)

notat cu admis/respins

 

 1. Chestionare asupra principalelor teme de cunoştinţe dogmatice
 1. Sfânta Scriptură şi Sfânta tradiţie. Raportul dintre ele.
 2. Despre Sfânta Treime: temeiuri biblice şi contribuţii patristice la definirea acestei dogme.
 3. Crearea lumii văzute. Crearea omului.
 4. Starea primordială a omului. Chip şi asemănare.
 5. Unirea ipostatică şi consecinţele ei.
 6. Răscumpărarea şi aspectele ei.
 7. Mântuirea subiectivă.
 8. Biserica, întemeierea, constituţia şi însuşirile ei.
 9. Sfintele Taine, consideraţii generale şi particulare.
 10. Sfânta Euharistie: caracterul de taină şi cel de jertfă.

 

Bibliografie:

 1. Pr. prof. dr. George Remete, Dogmatică Ortodoxă, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 1996 şi urm.
 2. Pr. prof. dr. Isidor Todoran, Arhid. prof. dr. Ioan Zagrean, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile Teologice), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991 şi ediţiile următoare (Cluj şi Galaţi).

 

     B) Se investighează capacitatea de a comunica, dicţia şi auzul muzical prin:

- participarea la o conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta: se verifică, prin dialog, capacitatea de a fi persuasiv, receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie, de a aduce argumente.

    - intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;

- reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

 

C) Se urmăreşte compatibilitatea cu cerinţele specifice profesiei de preot printr-o probă psihologică. Se evaluează aptitudinea din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei.

 

 

 

 

ANEXA NR. 6

 

Interviu motivaţional

domeniul de licenţă Muzică,

programul de studiu Muzică religioasă

notat cu Admis /Respins

         

 1. Repertoriu liber ales-vocal sau  instrumental;Auz muzical: intonarea unor intervalelor simple. Reproducerea unor formule ritmice. Solfegiu: intonarea la prima vedere a unui solfegiu elementar în cheia sol - gama DO Major sau La minor.
 2. Intervale muzicale, rtim, melodie

 

 

Bibliografie:

1. Cântările Sfintei Liturghii, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1999.

2.  Victor Giuleanu, Victor Iuşceanu, Teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1962.

3. Constantin Rîpă, Teoria superioară a muzicii-Sisteme tonale, vol. I, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2001.

4. Constantin Rîpă, Teoria superioară a muzicii-Ritmul, vol. II, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2002.

5. Jules Arnoud, Solfegii, vol. I, GRAFOART, Bucureşti, 2008. 

6. Constantin Rîpă, Adam Domin, Culegere de melodii, Cluj - Napoca, Ed. Meda Musica, 2016.

 

 

 

 

ANEXA NR. 7

 

Interviu motivaţional

pentru admiterea la

domeniul de licenţă Arte vizuale, specializarea Artă sacră

notat cu Admis /Respins

 

  1. Verificarea aptitudinilor socio-umane și evaluarea portofoliului de lucrări

 

(5 lucrări in arta creionului si 5 lucrări in culoare).

 

- Punerea în pagină, raport plin gol

-  Justa proporţionare şi surprinderea elementelor caracteristice; Redarea prin valoraţie a luminii şi umbrei

-  Modularea liniei, expresivitatea elementelor de limbaj plastic

 

 

 

 

ANEXA NR. 8

 

FIŞA DE CONSULTAŢII MEDICALE

PENTRU ADMITERE: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ/ KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ

CICLUL DE LICENŢĂ

 

Ziua ________luna________anul________

 

 1. DATE DE IDENTITATE

 

Nume ________________________Prenume ___________________________________

 

sexul M/F. Născut (ă) în anul ______________ luna ________________ ziua __________

 

în oraşul/comuna ______________________________ judeţul _____________________

 

fiul/fiica lui ___________________________ şi al (a) _____________________________

 

domiciliat in judeţul ______________________, localitatea ________________________

str. _______________________________ nr._________

 

CNP_____________________________ , posesorul cărţii de identitate seria ______

 

nr.____________ eliberat de poliţia _____________________

 

 

 1. REZULTATELE EXAMINĂRII MEDICULUI DE FAMILIE

 

• ANTECEDENTELE PERSONALE (se vor preciza boli cronice şi stări patologice ce contraindică efortul fizic sportiv)

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

 APT / INAPT EFORT FIZIC SPORTIV

 

Semnătura şi parafa medicului

 

 

 1. REZULTATELE EXAMENULUI CARDIOLOGIC (clinic de specialitate Şi test de efort)

 

Nr. fişei ______________________Data _____________________

 

 

Concluzii examen clinic _______________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

 

Concluzii test de efort ________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

APT / INAPT EFORT FIZIC SPORTIV

 

Semnătura şi parafa medicului

 

 

 

 

 

 

 1. CONCLUZIILE COMISIEI MEDICALE DE ADMITERE

 

APT / INAPT EFORT FIZIC SPORTIV

 

Semnătura şi parafa medicului

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 9

 

                                                           ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI

UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

510009, Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen Nr. 5, județul Alba

Tel: +40 258 806130 • Fax: +40 258 812630 • E-mail: cond@uab.ro

 

INFORMAREA

Candidatului/studentului la admiterea / înmatricularea în învățământul superior în anul universitar 2022 - 2023

în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE

 

 UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR).

          „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

          Categorii de date personale prelucrate de către Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia:

 1. Date personale de identificare (nume, prenume, domiciliu, mediul de domiciliu, data și locul nașterii, sex, telefon, e-mail, CNP, cetățenie, etnie, date act identitate/pașaport (serie, număr, valabilitate, emitent), semnătură olografă, poză, lucrări elaborate). Datele sunt necesare pentru înscrierea și parcurgerea etapelor de admitere în anul universitar 2022 – 2023; întocmirea contractului de studii și derularea rapaportului contractual cu Operatorul; cazare cămin studențesc, prelucrări statistice, raportări către  autorități și instituții ale statului, în bazele de date UMS și RMUR, poza este necesară pentru eliberarea actelor de studii, legitimații. Pentru transparența examenelor pentru o perioadă limitată de timp vor fi afișate la avizierele facultăților și pe site-ul instituției diferite informații cu caracter personal legate de susținerea acestora.
 2. Date cu caracter personal privind familia (starea civilă, nume și prenume părinți); datele sunt prelucrate în bazele de date UMS, RMUR și statistic.
 3. Date cu caracter personal privind starea socială specială din grupuri dezavantajate/medii defavorizate; orfan (de un părinte); orfan (de ambii părinţi); provenit din familie monoparentală; provenit din case de copii/din plasament familial; prelucrarea datelor se face în scopul acordării de facilități financiare, burse, prelucrare în bazele de date UMS și RMUR, statistic.
 4. Date cu caracter personal privind educația date privind școlaritatea studentului, date privind pregătirea anterioară a studentului (absolvent de liceu/facultate), date de tip administrativ, date privind absolventul; datele sunt prelucrate pentru a se cunoaște parcursul educațional în UMS, raportare Registrul Matricol Unic din România RMUR, statistic.
 5. Date cu caracter personal privind sănătatea date privind starea de sănătate sau afecțiunile medicale declarate în adeverințele/documentele medicale și care rezultă din analizele medicale efectuate la accesul în sistemul de învățământ superior, prelucrare în baza de date RMUR.
 6. Imaginea, vocea, înregistrările video ale persoanelor fizice și adresa IP (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile operatorului, adresa IP captată la utilizarea website-urilor, aplicațiilor Operatorului și imaginea si vocea in cadrul platformelor on-line utilizate de UAB). Datele sunt necesare si în vederea asigurării pazei și protecției în locațiile Operatorului, a îmbunătățirii serviciilor oferite, soluționării reclamațiilor precum și în vederea asigurării funcționalităților tehnice ale platformelor online utilizate de Operator. Imaginea dumneavoastră poate fi captată în cursul evenimentelor organizate în cadrul UAB și poate fi utilizată pentru campaniile de promovare a instituției, pentru prezentarea evenimentelor desfășurate de către Universitate pe site-uri web proprii, pliante de prezentare, rețele de socializare ale instituției.

Începând cu data de 25 mai 2018, ne-am aliniat la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera lor circulație, stipulate în Regulamentul 2016/679/UE, astfel te informăm cu privire la:

 

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului: Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia, cu sediul în str. Gabriel Bethlen, nr.5, localitatea Alba Iulia, județul Alba, reprezentată legal prin Rector - prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz, cod fiscal 5665935, tel: +40 258 806130, fax: +40 258 812630, e-mail: cond@uab.ro

 

 1. Pentru orice întrebări sau nemulțumiri te poți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor, prin e-mail la protectiadatelor@uab.ro.

 

 1. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării:
 • art. 6 alin. 1 lit. a din Regulament - persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal
 • art. 6 alin. 1 lit. b din Regulament prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte
 • art. 6 alin. 1 lit. c din Regulament prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului
 • art. 6 alin. 1 lit. f din Regulament prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil

 

Prelucrarea este necesară în scop educațional, în scopul înscrierii în învățământul superior, executării contractelor și a raporturilor juridice specifice procesului de învățământ, raportare în bazele de date UMS, RMUR, pentru activitățile necesare în vederea îndeplinirii scopului pentru care instituția a fost creată, fiind folosite și pentru analize, prelucrări statistice și arhivare, comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat abilitate, în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, soluționarea petițiilor, solicitărilor și a potențialelor litigii, în interesul legitim al Universităţii pentru recuperarea creanțelor, asigurarea măsurilor de securitate.

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele realizate în baza prezentei o vom realiza numai după informarea și consimțământul dumneavoastră.

 1. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal în îndeplinirea activității comunicăm aceste date către:
 • angajații operatorului cu drept de acces;
 • colaboratori, furnizorii /prestatorii implicați în mod direct/indirect (dezvoltatori de servicii IT, bănci, servicii de medicina muncii, securitate și sănătate în muncă), parteneri practică, evenimente / conferințe, organizatori tabere, alte facilități;
 • Ministerului Educației îi sunt raportate datele nominal prin UEFISCDI;
 • Ministerului Educației – altor entități subordonate/în coordonare;
 • baze de date (cercetare științifică);
 • furnizor Platformă Soft Antiplagiat agreeat de Ministerul Educației (conform contract încredințare)
 • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale, organele statului competente în materie penală), Casa de Asigurări de Sănătate, etc. ca urmare a unei obligații legale a operatorului;
 • instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, alte servicii autorizate, experți judiciari, în cazuri punctuale.
 1. În desfășurarea activității curente, UAB nu transferă date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională. Orice solicitare de transmitere de informații care conțin date cu caracter personal nu poate fi satisfăcută decât cu informarea și consimțământul candidatului/studentului.

UAB transferă date cu caracter personal pe platforma furnizorului de Soft Antiplagiat, conform contractului de încredințare.

În plus față de informațiile menționate anterior, vă comunicăm că:

(a). Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este până la expirarea termenelor de arhivare legale.

(b). Regulamentul menționat conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal: ”Dreptul de acces”, ”Dreptul la rectificare”, Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), “obligația operatorului de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, “Dreptul la restricționarea prelucrării”, “Dreptul la portabilitatea datelor”, “Dreptul de a se opune”, “persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.”

 

 

 

 

(c). Datele cu caracter personal prelucrate pentru unul sau mai multe scopuri specifice sau datele care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice, se prelucrează numai în baza consimțământului acordat. Totodată, ai dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

(d). Dacă ești de părere că ți-am încălcat vreun drept privind acest subiect, te poți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

(e). Furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație necesară pentru înscrierea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2022 - 2023. Candidatul / studentul este obligat să furnizeze aceste date cu caracter personal în caz contrar, consecințele nerespectării acestei obligații fiind imposibilitatea înscrierii / derulării contractului de școlarizare.

 (f) Nu utilizăm în cadrul Universității „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia, un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

 

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Informarea dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal este însoțită de Anexa 1 – Declarație de consimțământ.

 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

 

Subsemnatul/a, (numele) _____________________________________ (prenumele) __________________________ (numele anterior) __________________________ cu domiciliul în _____________________judeţul (sectorul) _________________ str. ______________________ nr. ___, bl. ___, ap. ___,  posesor al actului de identitate seria __ nr. _____ CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

în calitate de candidat la admitere în anul universitar 2022 – 2023 / student în cadrul Universității „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia

  •    consimt în mod expres şi neechivoc
  •   nu consimt

 că datele mele cu caracter personal menționate în Informarea ce însoțeste prezenta declarație de consimțământ, să fie prelucrate prin orice mijloace, inclusiv prin intermediul platformelor on-line utilizate de UAB, în conformitate cu legislaţia europeană (Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal) de către instituţia de învățământ UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia. Prezenta declaraţie acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal până la expirarea termenelor de arhivare legale.

De asemenea,

  •   consimt în mod expres şi neechivoc
  •   nu consimt

ca ulterior absolvirii, să fiu contactat prin telefon și/sau email pentru monitorizarea inserției absolvenților pe piața muncii, iar datele mele personale să fie prelucrate în interesul învățământului (studii, raportări).

 

Nume şi prenume:

 

Dată:                                                                          

                                                                                                                        Semnătură:

DECLARAŢIE

 

În condiţiile desfăşurării activităţilor didactice la nivelul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia inclusiv prin intermediul tehnologiei şi al internetului

În conformitate cu dispoziţiile din:

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2001, cu modificările şi completările ulterioare

- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016

       - Metodologia cadru  privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal aprobată prin Ordinul nr. 5545 / 2020

       Subsemnatul..................................................................., student înmatriculat la Facultatea .................................., specializarea ...................................., anul de studiu .................., forma de învăţământ ........................................, mă oblig:

       - să nu înregistrez prin nici un procedeu activităţile didactice, să iau toate măsurile necesare pentru a preveni înregistrarea şi să nu le multiplic sub nici o formă fără acordul expres al cadrului didactic care conduce / coordonează / realizează activitatea respectivă;

       - să răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau pentru orice materiale prelucrate prin utilizare aplicațiilor/ platformelor informatice utilizate de UAB;

       - să utilizez aplicațiile/platformele educaționale informatice doar în conformitate cu prevederile legale;

       - să nu înregistrez, diseminez, folosi informații care conțin date cu caracter personal în alt mod care excede scopului prelucrării acestor date.

       Declar, în mod expres şi neechivoc, susţin şi semnez că am luat la cunoştiinţă de întregul conţinut, precum şi de prevederile art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declaraţii.

 

          Nume şi prenume:

             Dată:                                                                                     Semnătură:

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 10

 

PROBA DE APTITUDINI VOCAŢIONALE

(comunicare, dicţie, aptitudini muzicale şi plastice)

pentru admiterea la

domeniul de licenţă Ştiinţele educaţiei,

specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

notată cu admis/respins

 

A) Se certifică auzul muzical, simţul ritmic, memorie muzicală şi calităţile vocale:

- intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;

- reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

 

B) Se cere să se execute: un desen după natură-culoare, cu două obiecte stabilite de comisie;

- scrierea de mână, cu cerneală, cu toc obişnuit sau stilou, a alfabetului limbii române, cu litere mici şi mari precum şi copierea unui text stabilit de comisie.

 

     C) Se investighează capacitatea de a comunica şi dicţia

- proba cu valenţe artistice în care candidaţii să demonstreze minime disponibilităţi imaginative: dramatizarea unui fragment în proză, recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie;

- participarea la o conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta: se verifică, prin dialog, capacitatea de a fi persuasiv, receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie, de a aduce argumente.

 

NOTĂ:

 1. Proba de aptitudini vocaţionale este o probă eliminatorie şi se notează cu admis/respins. Participarea candidaţilor la etapa de ierarhizare este condiţionată de obţinerea calificativului „admis”, altfel sunt eliminaţi din concurs.
 2. Candidaţii care sunt: absolvenţi de Liceu Pedagogic – profil pedagogic şi absolvenţi ai Colegiului universitar de institutori (cu diplomă de învăţător/educator/institutor) sunt exceptaţi de la proba eliminatorie de aptitudini vocaţionale. Absolvenţii tuturor celorlalte tipuri de licee, inclusiv cei ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic susţin proba eliminatorie de aptitudini vocaţionale.

 

 

ANEXA NR. 11

 

PROBA DE APTITUDINI SPORTIVE

SPECIALIZAREA: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

SPECIALIZAREA: KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

 

Notă:

Pentru susţinerea probelor practice (sportive) candidaţii au obligaţia să prezinte la înscriere, adeverinţă medicală cu specificaţia „Apt pentru efort fizic” (conform Fișei de consultații medicale - Anexa 8).

 

STABILIREA REZULTATULUI FINAL LA PROBA DE APTITUDINI SPORTIVE:

Sunt declarați ADMIS candidații care la au obținut un total minim cumulat de 15 PUNCTE la cele 3 probe.

Probele sportive la care candidatul a ratat sau a absentat, se notează cu zero şi intră în calcul pentru stabilirea calificativului ADMIS/RESPINS

 

PROBA DE APTITUDINI SPORTIVE cuprinde următoarele:

A. – alergare 50 m plat, cu start de sus;

B. – alergare 1000 m plat băieţi/ alergare 800 m plat fete

C. - Traseu aplicativ.

 

DESCRIEREA PROBELOR ŞI BAREMURILE DE PUNCTARE:

A. – alergare 50 m plat cu start de sus:

- se acordă maxim 2 încercări(în cazul unui START greșit);

- startul din picioare la semnal sonor;

- candidaţii vor alerga în serii de câte 2, în ordine alfabetică

 

Punctarea candidaţilor se realizează în funcţie de performanţele personale (secunde) conform datelor din tabel:

 

BĂIEŢI

 

 

FETE

Performanța

Puncte

 

 

Performanța

Puncte

6,4

10

 

 

7,4

10

6,5

9,5

 

 

7,5

9,5

6,6

9,0

 

 

7,6

9,0

6,7

8,5

 

 

7,7

8,5

6,8

8,0

 

 

7,8

8,0

6,9

7,5

 

 

7,9

7,5

7,0

7,0

 

 

8,0

7,0

7,1

6,5

 

 

8,1

6,5

7,2

6,0

 

 

8,2

6,0

7,3

5,5

 

 

8,3

5,5

7,4

5,0

 

 

8,4

5,0

7,5

4,0

 

 

8,5

4,0

7,6

3,0

 

 

8,6

3,0

7,7

2,0

 

 

8,7

2,0

7,8

1,0

 

 

8,8

1,0

 

B. – Alergare 1000m/ 800 m:

- se aleargă în serii a câte 10 concurenţi, în ordine alfabetică  

- start de sus la semnal sonor;

- se acordă o singură încercare;

 

Aprecierea candidaţilor se realizează în funcţie de performanţele personale (minute, secunde) conform datelor din tabel:

 

BĂIEŢI (1000 m)

 

 

FETE (800 m)

Performanța

Puncte

 

 

Performanța

Puncte

3,15

10

 

 

2,45

10

3,17

9,5

 

 

2,47

9,5

3,19

9,0

 

 

2,49

9,0

3,21

8,5

 

 

2,51

8,5

3,23

8,0

 

 

2,53

8,0

3,25

7,5

 

 

2,55

7,5

3,27

7,0

 

 

2,57

7,0

3,29

6,5

 

 

2,59

6,5

3,31

6,0

 

 

3,01

6,0

3,33

5,5

 

 

3,03

5,5

3,35

5,0

 

 

3,05

5,0

3,37

4,0

 

 

3,07

4,0

3,39

3,0

 

 

3,09

3,0

3,41

2,0

 

 

3,11

2,0

3,43

1,0

 

 

3,13

1,0

 

C. – Traseul aplicativ:  (vezi desenul).

 

PLECARE

1.  alergare;

2.  deplasare în echilibru:  se execută pe banca de gimnastică întoarsă - latura îngustă;

3.    sărituri succesive de pe un picior pe celălalt: în interiorul a patru cercuri, aşezate în zig – zag, cu diametrul de 1 m, situate la o distanţă de 1,5 m unul faţă de celălalt;

4.  târâre cu tracţiune simultană: se execută din poziţia culcat facial pe  banca de gimnastică;

5.  rostogolire înainte:  se execută de pe capătul îndepărtat al băncii de gimnastică pe saltea;

6.  trecere pe sub obstacole:  se execută dintr-o poziţie cât mai joasă pe sub trei obstacole – ştachete – situate la o înălţime de 0,5 m, aşezate la o distanţă de 1,5 m unul faţă de celălalt;

7.  aruncări la ţintă fixă: aruncări libere cu 3 mingi de handbal;

8.  ridicare şi transport de greutăţi: se execută ridicarea şi transportul a două mingi umplute (medicinale) a câte 3kg fiecare – deplasare printre 4  jaloane aşezate la o distanţă de 1,5 m unul faţă de celălalt;

9.  escaladarea lăzii de gimnastică: se execută trecerea liberă peste lada de gimnastică;

10. alergare   de   viteză:  alergare   în   viteză   maximă   până   la   linia   de SOSIRE.

 

Penalizări:

·     cădere de pe bancă la deplasarea în echilibru – 2s;

· sărituri în afara cercurilor – 1s;

· atingerea cu mâna sau cu piciorul lateral în târâre – 2s;

· doborârea ştachetelor – câte 1s;

· lipsa contactului mingilor cu ţinta fixă – câte 1s;

· pierderea mingilor umplute în deplasare – 2s;

· lipsa escaladării  – 2s.

 

Precizări privind executarea şi aprecierea parcursului aplicativ:

Candidaţii vor parcurge întregul parcurs aplicativ, 52 m (21/10/21m), o singură dată, trebuind să abordeze obligatoriu toate elementele componente în ordinea stabilită.

Parcursul aplicativ se cronometrează, cronometrul fiind pornit de la linia de PLECARE,  liber, şi se opreşte odată cu trecerea candidatului în concurs a liniei de SOSIRE.

 

Aprecierea   candidaţilor   se   realizează   în   funcţie   de   performanţele personale (secunde) realizate conform datelor din tabelul următor:

 

BĂIEŢI

 

 

FETE

Performanța

Puncte

 

 

Performanța

Puncte

30,0

10

 

 

40,00

10

31,0

9,5

 

 

41,0

9,5

32,0

9,0

 

 

42,0

9,0

33,0

8,5

 

 

43,0

8,5

34,0

8,0

 

 

44,0

8,0

34,5

7,5

 

 

44,5

7,5

35,0

7,0

 

 

45,0

7,0

35,5

6,5

 

 

45,5

6,5

36,0

6,0

 

 

46,0

6,0

36,5

5,5

 

 

46,5

5,5

37,0

5,0

 

 

47,0

5,0

37,5

4,5

 

 

47,5

4,5

38,0

4,0

 

 

48,0

4,0

38,5

3,5

 

 

48,5

3,5

39,0

3,0

 

 

49,0

3,0

39,5

2,5

 

 

49,5

2,5

40,0

2,0

 

 

50,0

2,0

40,5

1,5

 

 

50,5

1,5

41,0

1,0

 

 

51,0

1,0

 

 

Criterii specifice pentru sportivii de mare performanţă:

Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute la concursuri internaţionale şi naţionale pot fi înmatriculaţi, fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul Educaţiei în următoarele condiţii:

 

a. La specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut:

 • distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi la concursuri artistice de nivel continental, mondial sau olimpic, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu;
 • premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaţionale în unul din ultimii patru ani de studii.

 

b. La facultăţile de educaţie fizică şi sport, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care au obţinut următoarele performanţe sportive:

 • locurile I la Campionatele Mondiale sau Olimpiade (concursuri recunoscute de către ME) în unul din ultimii patru ani de studii;
 • locurile II, III la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi locurile I, II şi III la Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori) în unul din ultimii doi ani de studii;
 • sportivii calificaţi cu jocurile sportive (seniori, tineret, juniori) la turneele finale ale Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale şi Campionatelor Europene.

 

c. La specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut: - premiile I, II, III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări, recunoscute de ME, în cel puţin unul din ultimii doi ani de şcolarizare Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale - Specializarea Educaţie Fizică şi Sport este autorizată să stabilească reguli de

înscriere, fără susţinerea admiterii, pe locuri cu taxă şi pentru: locurile IV, V, VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori). Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

 

 

 

 

ANEXA NR. 12

Metodologia de admitere pentru programul de licență

Cinematografie, fotografie, media

(Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)

Media examenului de admitere va fi formată din:

 1. Media examenului de bacalaureat
 2. Nota la probă scrisă de creativitate
 3. Nota la interviu

Proba de creativitate constă în:

 1. Interviu de prezentare a candidatului: va urmări identificarea profilului acestuia și a motivelor care l-au făcut să opteze pentru domeniul comunicării (audiovizuală /cinematografie/ fotografie/ scenaristică/ publicitate). Interviul poate include, opțional, prezentarea unui portofoliu de produse sau activități cultural-artistice ale candidatului.
 2. Eseu original (pentru testarea creativității): va consta în elaborarea unei „povești din spatele imaginii” (1-2 pagini) pe baza unei fotografii premiate Pulitzer, la alegerea candidatului. Nu este obligatoriu ca povestea imaginată de candidat să fie în legătură cu contextul real al fotografiei. Imaginea selectată de candidat va fi atașată poveștii create. Candidatul poate folosi orice imagine de pe site-ul www.pulitzer.org, incluzând la începutul eseului link-ul cu adresa fotografiei. Eseul se va trimite în format electronic la adresa fto.admitere@uab.ro.

La admitere se vor evalua următoarele competențe:
- capacitatea de formulare și argumentare a unei opinii
- coerența exprimării și corectitudinea lingvistică
- capacitatea imaginativă și de creație narativă pe baza unui suport vizual

Componența mediei de admitere:

 • 30% media de bacalaureat;
 • 40% nota obținută la interviul de prezentare;
 • 30% nota obținută la eseul de creativitate.

Criterii de departajare în caz de medii egale: nota acordată pentru eseu.

 

 

 

 

ANEXA NR. 13

 

Test grilă pentru specializarea

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

 

 1. Listele anonimizate ale candidaţilor în ordine alfabetică, sălile în care se desfăşoară concursul de admitere şi repartiţia candidaţilor pe săli vor fi afişate pe site-ul www.uab.ro
 2. Se constituie componența comisie de evaluare și componența comisie de contestație. Ambele comisii sunt formate din cadre didactice specializate în domeniul Sănătate sau domenii înrudite.
 3. Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele afişate şi de a aduce imediat la cunoştinţa comisiei de admitere, eventualele neconcordanţe faţă de datele din cererea de înscriere tip sau faţă de actele depuse la dosar. După începerea concursului, pe listele afişate nu se mai admit nici un fel de modificări.  
 4. Accesul candidaţilor în săli în ziua concursului de admitere se va face pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului valabil, precum şi a legitimaţiei de concurs tip, eliberată la înscriere prin intermediul platformei.
 5. La intrarea în sala de concurs supraveghetorii verifică identitatea fiecărui candidat  pe baza actului de identitate iar candidatul semnează în tabelul de prezenţă.
 6. Candidaţii vor fi aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afişate, cu excepţia perechilor soţ-soţie, fraţi-surori, care au obligaţia, sub sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din concurs, să semnaleze coordonatorului de sală aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat. Candidaţii aflaţi în sală pot declara, sub semnătură, situaţiile menţionate mai sus. Fiecare candidat se aşează pe locul indicat prin legitimaţia de concurs lipită pe masă şi care are acelaşi număr ca şi cel de pe legitimaţia de concurs tip primită la înscriere. Candidaţii vor ocupa numai locurile indicate de supraveghetori şi nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat iniţial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicaţia şefului de sală. Candidaţii vor fi aşezaţi în sală în aşa fel încât să rămână cel puţin un loc liber între 2 candidaţi. 
 7. În prezenţa candidaţilor, supraveghetorii de sală citesc instrucţiunile privind modul de desfăşurare a concursului.
 8. Fiecare candidat are obligaţia de a verifica testul grilă pentru a identifica eventualele greşeli de tipărire, caz în care testul grilă respectiv va fi înlocuit.
 9. După distribuirea testelor grilă, supraveghetorii fac instructajul candidaţilor şi verifică corectitudinea datelor de identificare înscrise pe testul grilă. 
 10.  Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii plicurilor cu testul grilă nu mai au acces în sala de concurs, pierzând astfel dreptul de a susţine proba scrisă.
 11. În timpul probei scrise de concurs, candidaţii nu au voie să consulte nici un fel de material, să discute cu alţi candidaţi, să copieze; se interzice, de asemenea, folosirea de către candidaţi a mini calculatoarelor proprii, a telefoanelor mobile sau a oricăror dispozitive electronice de comunicare. Candidații surprinşi asupra faptului sunt eliminaţi din concurs. Materialele documentare sunt depozitate într-un loc al sălii unde candidaţii nu au acces până la finalul concursului. În acelaşi loc se vor depozita şi telefoanele mobile care vor trebui să rămână închise pe toată durata probei de concurs.
 12. Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită care contravine disciplinei sau eticii concursului se soldează cu excluderea imediată a candidatului din concursul de admitere. Excluderea candidatului va fi consemnată într-un proces verbal semnat de către toți membrii comisiei de supraveghere din sala de concurs.
 13. Concursul de admitere se desfăşoară după un sistem tip grilă al întrebărilor
 14. Testele grilă trebuie completate corect, fără ştersături după următoarele reguli:
  1. Pentru completare se foloseşte în mod obligatoriu pix albastru;
  2. Pentru marcarea răspunsurilor corecte se completează integral căsuţele respective iar căsuţele corespunzătoare răspunsurilor greşite se lasă necompletate;
  3. Nu se admit teste grilă cu ştersături sau corecturi care pot produce interpretări eronate din partea comisiei de evaluare. 
 15. Candidaţii care fac greşeli sau ştersături ce pot fi considerate semne distinctive pe testele grilă îşi pot transcrie răspunsurile la testul grilă fără a depăşi însă timpul destinat concursului. În aceste condiții, testul grilă iniţial este anulat pe loc de către supraveghetor, sub semnătură; testele grilă anulate sunt predate comisiei, conţinutul lor nefiind luat în considerare.  Se atenţionează candidaţii să ia în calcul timpul necesar completării unui nou test grilă, care poate fi de aproximativ 15-20 minute, pentru a nu risca expirarea timpului pentru proba de concurs înaintea finalizării completării noului chestionar de concurs.
 16. Pentru ciorne se pot utiliza numai coli cu ştampila de concurs. 
 17. Din momentul începerii probei scrise nici un candidat nu poate părăsi definitiv sala decât după minimum 30 de minute şi numai după ce a predat testul grilă şi a semnat pentru predarea acestuia. După părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi este permisă revenirea (pe perioada desfăşurării probei) pentru niciun motiv, cu excepţia situaţiei în care un candidat are necesităţi fiziologice, caz în care este însoţit de 2 supraveghetori şi poate lipsi din sală maximum 10 minute. Timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidatul respectiv. 
 18. Timpul de concurs (durata probei scrise) începe din momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul test grilă pentru concurs. Supraveghetorul notează la loc vizibil şi informează candidaţii despre ora de începere şi ora de finalizare a concursului.
 19. Durata probei scrise este de 2 ore pentru admiterea la specializarea Asistenţă Medicală Generală, concursul de admitere include disciplina Biologie cu un număr de 45 de întrebări.
 20. La sfârşitul probei scrise, candidaţii predau testul grilă și ciornele supraveghetorului şi semnează în tabelul de predare ale acestora
 21. Este interzisă participarea în calitate de supraveghetor a cadrelor didactice specializate în domeniul Sănătate sau domenii înrudite. În fiecare sală vor participa în calitate de supraveghetor 2 cadre didactice (bărbat și femeie) și pe holul aferent sălii de concurs alte două cadre didactice supraveghetoare (bărbat și femeie). Prezentul articol se citește corelat cu articolul 16 din prezentul document.
 22.  Corectarea chestionarelor de concurs se realizează imediat după finalizarea probei scrise, în sala de concurs.
 23. Fiecare întrebare are un singur răspuns corect (materializat prin completarea integrală a căsuţei corespondente) pentru care se acordă 2 puncte. Punctajul maxim al probei de concurs este de 90+10 puncte din oficiu. Punctajul obţinut se transformă în notă.
 24. Listele provizorii ale concursului de admitere (generate înaintea contestațiilor privind rezultatul probei scrise), verificate şi aprobate de către Comisia Centrală de Admitere, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare pe site-ul universității şi la sediile facultăţilor, la loc vizibil, specificându-se ora şi data afişării. 
 25. Lista candidaţilor admişi se afişează anonimizat în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut și în limita locurilor disponibile. Lista candidaţilor respinşi se afişează anonimizat în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.
 26. Rezultatele concursului de admitere devin definitive (finale) după soluţionarea contestaţiilor.
 27. Listele finale ale concursului de admitere (generate după soluționarea contestațiilor privind rezultatul probei scrise) ce cuprind rezultatele definitive si incontestabile vor fi afişate pe site-ul universității și la avizierele facultăţii. 
 28. Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri se înregistrează la comisiile de admitere a facultăţii şi se depun în termen de 2 ore de la finalizarea probei scrise. După acest termen nu mai este posibilă contestarea conţinutului întrebărilor sau a corectitudinii grilei oficiale de răspunsuri
 29. Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspuns se analizează de către o comisie de specialişti. Decizia acestei comisii este definitivă și rezultatele se comunică în cursul aceleași zile.
 30. Candidaţii pot contesta doar propriile rezultate
 31. Întrebările din testul grilă vor fi formulate având la bază sursa bibliografică de mai jos

 

Bibliografie

Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th.Niculescu, Radu Cârmaciu, BIOLOGIE – manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, Bucureşti 2008 ISBN: 978-973-135-366-1 

CAPITOLE: I. ALCĂTUIREA CORPULUI UMAN

Topografia organelor şi sistemelor de organe pag. 4-5

II. FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMULUI UMAN

A. Funcţiile de relaţie

1. Sistemul nervos, pag. 13-37

2. Analizatorii, pag. 38-40, 44-52

3. Mișcarea 63-71

B. Funcţiile de nutriţie 

1. Circulaţia, pag. 84-86 ; Activitatea cardiaca 90-92 

2. Respiraţia, pag. 97-101 

3. Excreţia, pag. 103-105 

C. Funcţia de reproducere  

1. Sistemul reproducător, pag. 116-118  

SE EXCEPTEAZĂ SUBCAPITOLELE:

Teme şi aplicaţii

Cuvinte cheie

Lucrare practică

Noțiuni elementare de igienă și patologie

 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK