CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNMATRICULARE - CANDIDAȚI ADMIȘI LA PROGRAME DE LICENȚĂ

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNMATRICULARE - CANDIDAȚI ADMIȘI LA PROGRAME DE LICENȚĂ

 

Dosarul candidaților declarați admiși și înmatriculați fie pe locurile finanțate de la buget, fie pe locurile cu taxă conține următoarele documente:

- Diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original (adeverința eliberată anterior obținerii diplomei de bacalaureat este valabilă doar pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului școlar 2022-2023);

- Foaia matricolă care însoțește diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original;

- Cartea de identitate, în copie; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere;      

- Certificatul de naștere, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); 

- Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);       

- Adeverință medicală, în original, eliberată de Cabinetul școlar sau de medicul de familie;

  • Fișa de consultații medicale - Anexa 8, în original, pentru candidații la  specializarea Educație fizică și sportivă și la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială. Aceasta constituie document obligatoriu pentru înmatricularea candidaților admiși la cele două specializări;

- Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez și Recomandarea preotului paroh, în original, pentru candidații la specializările teologice;

- Situația școlară corespunzătoare anilor de studiu efectuați, în original pentru candidații studenți ai altor instituții de învățământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;

    - 2 fotografii dimensiune 3/4;

- Dosar tip plic.

- Candidații admiși pe locuri cu taxă sau la învățământul la distanță (ID) trebuie să achite, la înmatriculare, 25% (o pătrime) din taxa anuală de școlarizare de la specializarea la care au candidat.

  • ALTE DOCUMENTE,  ÎN SITUAȚIILE SPECIALE:

- Diploma de licență (copie, pentru studenții care au absolvit anterior un alt program de licență)

- Adeverința în original de la facultatea unde a absolvit un alt program de licență, în care să fie specificat regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învățământ (zi, ID sau FR) și numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz).

- Recomandare, în original, eliberată de o organizație a romilor legal constituită, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. În perioada de validare a dosarului comisia de admitere va verifica statutul organizației care a eliberat Recomandarea.

 

- Adeverința care atestă că persoana provine din sistemul de protecție socială, în original, în cazul candidaților care se înscriu pe locurile destinate acestei categorii sau sunt scutiți de taxa de înscriere;

 

- Certificatele de deces ale părinților, în copie, în cazul în care candidații menționează situația specială : orfani de unul sau de ambii părinți și nu au depășit 26 de ani; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); 

- Decizia de încadrare a persoanei în grad de handicap, în copie, pentru candidații care menționează situația specială și sunt scutiți de taxa de înscriere (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);    

- Adeverința, în original, emisă de o instituție de învățământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleași categorii) a unuia dintre părinți, în original, precum și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ,  în cazul candidaților care solicită scutire de plata taxei de înscriere;

 

- Adeverința eliberată de Biroul Personal Salarizare al UAB în cazul candidaților al căror părinți sunt angajații UAB, în original, în cazul candidaților care solicită scutire de plata taxei de înscriere;

 

- Diploma de acordare a premiului, în copie, în cazul absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut distincții la olimpiade și care pot să fie admiși fără concurs de admitere, potrivit prevederilor prezentului Regulament.

 

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă și care urmează în același timp un alt program de studiu pe locuri finanțate de la bugetul de stat pot fi înmatriculați pe locul cu taxă în cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe baza unei adeverințe eliberată de instituția la care se află originalul diplomei de bacalaureat, din care să rezulte calitatea de student, confirmarea că originalul diplomei de bacalaureat se află la instituția respectivă și menționarea faptului că studentul ocupă un loc un loc finanțat de la bugetul de stat la acea instituție. O astfel de adeverință este obligatoriu de prezentat de către student pentru fiecare an de studiu în care acesta este student în regim cu taxă la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, iar originalul diplomei de bacalaureat se găsește la o altă instituție de învățământ.

 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK