CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNMATRICULARE - CANDIDAȚI ADMIȘI LA PROGRAME DE MASTERAT

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNMATRICULARE - CANDIDAȚI ADMIȘI LA PROGRAME DE MASTERAT

Dosarul candidaților declarați admiși și înmatriculați fie pe locurile finanțate de la buget, fie pe locurile cu taxă conține următoarele documente:

- Diploma de licenţă sau echivalentă acesteia, în original.  Adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență, în original este valabilă doar pentru candidații care au promovat examenul de licenţă în sesiunile anului școlar 2022-2023);

- Supliment la diplomă de licență (este prezentat comisiei de admitere în original și în dosar se păstrează copia certificată conform cu origi nalul de către comisia de admitere);

- Diploma de bacalaureat (este prezentată comisiei de admitere în original și în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere)

- Cartea de identitate în copie; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere;      

- Certificatul de naștere, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); 

- Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);  

- Adeverință medicală, în original, eliberată de Cabinetul medical al universității sau medicul de familie;

- Binecuvântarea scrisă a ierarhului, în original, pentru candidații la specializările teologice;

 - 2 fotografii dimensiune 3/4;

- Dosar tip plic.

- Candidații admiși pe locuri cu taxă trebuie să achite, la înmatriculare, 25% (o pătrime) din taxa anuală de școlarizare de la specializarea la care au candidat.

 

  • ALTE DOCUMENTE, ÎN SITUAȚIILE SPECIALE:

- Diploma de master (copie, xerox pentru studenţii care au mai absolvit o specializare de master)

- Adeverința în original de la facultatea unde a absolvit un alt program de masterat, în care să fie specificat regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învățământ (IF, ID sau FR) și numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz).

- Recomandare, în original, eliberată de o organizație a romilor legal constituită, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. În perioada de validare a dosarului comisia de admitere va verifica statutul organizației care a eliberat Recomandarea.

 

- Certificatele de deces ale părinților, în copie, în cazul în care candidații menționează situația specială şi au solicitat scutirea de la plata taxei de înscriere: orfani de unul sau de ambii părinți și nu au depășit 26 de ani; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);     

- Decizia de încadrare a persoanei în grad de handicap, în copie, pentru candidații care menționează situația specială și au solicitat scutirea de la plata taxei de înscriere. (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);    

- Adeverința, în original, emisă de o instituție de învățământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleași categorii) a unuia dintre părinți, în original, precum și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ,  în cazul candidaților care solicită scutire de plata taxei de înscriere;  

 

- Adeverința eliberată de Biroul Personal Salarizare al UAB în cazul candidaților al căror părinți sunt angajații UAB , în original, în cazul candidaților care solicită scutire de plata taxei de înscriere;  

    

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă și care urmează în același timp un alt program de studiu pe locuri finanțate de la bugetul de stat pot fi înmatriculați pe locul cu taxă în cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, pe baza unei adeverințe eliberată de instituția la care se află originalul diplomei de Licenţă, din care să rezulte calitatea de student, confirmarea că originalul diplomei de Licenţă se află la instituția respectivă și menționarea faptului că studentul ocupă un loc finanțat de la bugetul de stat la acea instituție. O astfel de adeverință este obligatoriu de prezentat de către student pentru fiecare an de studiu în care acesta este student în regim cu taxă la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, iar originalul diplomei de Licenţă se găsește la o altă instituție de învățământ.

 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK