Anunț depunere dosare concurs plata cu ora - Facultatea de Ș ...

Anunțuri

Anunț depunere dosare concurs plata cu ora - Facultatea de Științe Economice anul universitar 2023-2024

Anunt desfasurare concurs în regim de plata cu ora - anul universitar 2023-2024

Dosarul de înscriere la concursul pentru desfăşurarea de activităţi temporare” în regim de plata cu ora” dintr-un post didactic vacant, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, trebuie depus până la data 01.09.2023-ora 12.00,  la secretariatul Facultăţii (corp C etaj II).

Dosarul va conţine :

 1. cererea candidatului înregistrată la nivelul facultăţii (atasament 1);
 2. curriculum vitae şi lista de lucrări;
 3. Fișa de verificare a îndeplinirii a condițiilor de înscriere la concurs ( atasament 3)
 4.  Copii după diplomele de licenţă, master,doctorat, cu suplimentele la diploma/foile matricole aferente, însoţite de originale pentru verificarea conformităţii cu originalul sau adeverinţă din care să rezulte statutul de student/ doctorand;
 5. Copie după cartea de identitate .
 6. Dovada absolvirii modulului psihopedagogic (pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv master sau în regim postuniversitar) – Certificat de absolvire al programului de formare psihopedagogică însoțit de foaia matricolă;
 7. Pentru angajații care nu au norma de bază în învățământul superior: adeverința de la locul de muncă unde dețin norma de bază din care să rezulte acordul pentru desfășurarea de activități didactice în afara orelor de program de la acea instituție;
 8.   Pentru angajații care nu au un alt loc de muncă: declarație pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că nu au un alt loc de muncă, vizată de către directorul de departament
 9. Extras de cont bancar de unde să rezulte Codul IBAN;
 10. Fişa  de  aptitudine din  punct de vedere  medical,  parafată  de  medicul  de  medicina  muncii din care să rezulte că starea de sănătate îi permite desfășurarea de activități didactice;
 11. Cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale;
 12. Anexa 21 - Informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și declarația de consimțământ aferentă ( atașament 5);
 13. Angajamentul de conformare privind protecția datelor cu caracter personal (atașament 6);
 14. Anexa 7 - Fisă personală ( atașament 7);

 

Interviul pentru concurs în cadrul Departamentului de Finanţe Contabilitate este programat în data de 04 septembrie 2023 ora 900 la sediul Departamentului (corp B, etaj I )

Interviul pentru concurs în cadrul Departamentului de Administrarea Afacerilor si Marketing este programat in data de 06.09.2023-ora 9,30 oo la sediul Departamentului (corp B, etaj I )

Anexele si atasamentele se pot descarca de aici

Lista documentelor de completat pentru dosar plata cu ora Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK