Regulament Admitere români de pretutindeni - R. Moldova

REGULAMENTUL DE ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

 

Preambul

 

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, este o instituție de învățământ superior de stat, înființată în anul 1991, prin Hotărârea Guvernului României nr. 474/1991.

În anul 2020, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a primit cel mai înalt calificativ acordat de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior ARACIS - „GRAD DE INCREDERE RIDICAT pentru perioada 2020-2025", în urma evaluării periodice a calității tuturor activităților instituționale.

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are în structura sa programe de studii universitare de licență acreditate/autorizate provizoriu de ARACIS, programe de studii universitare de masterat și programe de studii universitare de doctorat.

În baza autonomiei universitare și cu asumarea răspunderii publice, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, denumită în continuare UAB,  organizează concurs de admitere pentru fiecare program și ciclu de studii universitare, în vederea testării cunoștințelor și capacităților cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaților pentru:

Ciclul I de studii universitare de licență, care corespunde unui număr cuprins între minimum 180 și maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, în funcție de domeniu. Potrivit reglementărilor legale, studiile universitare de licență se pot organiza la forma de învățământ cu frecvență (IF) și învățământ la distanță ID

Ciclul II - studii universitare de master corespunzând unui număr de 60, 90 sau 120 credite (ECTS/SECT) în funcție de programele de studii.

Ciclul III – studii universitare de doctorat în domeniile Istorie, Filologie, Contabilitate și Teologie, organizate la forma de învățământ cu frecvență.

 

 

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE PRIVIND ADMITEREA ȘI

ȘCOLARIZAREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

 

Art. 1. Prevederi generale

(1) Admiterea în UAB a românilor de pretutindeni se organizează pentru fiecare ciclu de studii universitare în conformitate cu prevederile: 

Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

 • Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin  Ordinul comun MEN nr. 3900/16.05.2017, MAE nr. A10/2046/26.05.207 și MRP nr. C/129/07.06.2017;

- Ordinul MEC Nr. 4205/2020 din 6 mai 2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016, publicat în MO nr. 372 din 8 mai 2020;

- Ordinului comun MEC și MS nr. 4.266/840/2020, pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, publicat în MO nr. 417 din 19 mai 2020;

- Ordinului comun MEC și MS  nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, publicat în MO nr. 417 din 19 mai 2020;

 •  Regulamentului UAB de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2023-2024;
 • Regulamentului UAB de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2023-2024;

 (2) Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

a) Persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuțovlahi, daco-români, fărșeroți, herțeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureșeni, megleniți, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum și toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus;

b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate.

 

Art. 2. Școlarizarea românilor de pretutindeni pe tipuri de locuri de studii

(1) Școlarizarea românilor de pretutindeni, la programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu, se realizează astfel:

a) pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri alocate de minister prin cifra de școlarizare aprobată, la programe de studii desfășurate exclusiv în limba română;

b) pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă,  în baza ofertei de locuri alocate de minister prin cifra de școlarizare aprobată, la programe de studii desfășurate exclusiv în limba română;

c) pe locuri de studii cu plata taxei de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români, în limita cifrei de școlarizare aprobate de senatul universitar, cu încadrarea în capacitatea de școlarizare aprobată, pentru toate programele de studii.

 

Art. 3. Anul pregătitor

(1) Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii universitare de licență, masterat și doctorat vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Pentru anul universitar 2023-2024, UAB organizează anul pregătitor de limba română, conform Anexei nr. 1. la Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare dar fără bursă, începând cu anul universitar 2023-2024.

(3) Românii de pretutindeni care au dobândit competențe de limba română în contexte non-formale sau informale pot obține certificarea acestor competențe printr-o evaluare (nivel minim B1), definită conform Cadrului european comun de referință pentru învățarea limbilor. Evaluarea și atestarea se poate organiza, în cadrul UAB, sau în străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.

(4) Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române.

(5) Finalizarea studiilor absolvite în anul pregătitor de învățare a limbii române se finalizează cu un examen de absolvire organizat conform prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare  a examenului de finalizare a Anului pregătitor.

 

CAPITOLUL II

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

 

 1. REPUBLICA MOLDOVA

Art. 4.

 1. Oferta locurilor alocate cetățenilor din Republica Moldova, fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă, respectiv a locurilor fără plata taxelor de școlarizare și fără bursă, este aprobată anual prin ordin al ministrului educației și cercetării, în conformitate cu reglementările legislative în vigoare, este prevăzută în ANEXA 2 A la prezentul Regulament.
 2. Granturile de studiu fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și cele fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă alocate UAB prin ordinul ME, sunt distribuite facultăților UAB și programelor de studiu din portofoliul educațional al acestora, prin hotărârea CA și a Senatului UAB, la propunerea prorectorului 3, după consultarea conducerii facultăților. Distribuirea acestora va lua în calcul numărul studenților români de pretutindeni înmatriculați în ultimii doi ani, cifra de școlarizare pentru diferitele programe de studii și strategia managerială a conducerii UAB și facultăților din cadrul universității.

 

Art. 5.

(1) Admiterea cetățenilor din Republica Moldova se desfășoară conform Calendarului de desfășurare a admiterii cetățenilor din Republica Moldova în anul universitar 2023-2024, prevăzut în ANEXA 1 la prezentul Regulament.

 

Art. 6.

 1. Înscrierea candidaților la concursul de admitere la studii universitare de licență se face online prin intermediul platformei admitererdp.uab.ro:

a) Procesul de admitere în sistem on-line presupune accesarea din partea candidaților a platformei de Admitere on-line: admitererdp.uab.ro. Comisiile de admitere organizate la nivelul fiecărei structuri implicate în procesul de admitere vor oferi consultanță continuă candidaților care solicită acest lucru la telefoane special alocate modulului de admitere on-line. Numerele de telefon pentru consultanță directă din partea comisiilor de admitere vor fi afișate pe site-ul universității. Dotarea tehnică a comisiilor de admitere este asigurată de Biroul IT.

(b) Modulul de Admitere on-line poate fi accesat de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop/laptop/tabletă/telefon mobil care are acces la rețeaua Internet și la browserul de navigare updatat (recomandat Google Chrome)

(c) Securitatea conexiunii este asigurată de un sistem de criptare de tip SSL. Pentru a beneficia de securitate extinsă se recomandă:

- utilizarea conexiunilor sigure la rețeaua Internet, evitând conexiunile wireless de tip public

- utilizarea unui program antivirus actualizat

- utilizarea unui sistem de operare licențiat și a unor programe software licențiate

- tastarea adresei platformei (modulului) direct în câmpul adresă de la browser, evitând accesarea de pagini afișate de motoare de căutare

- verificarea existenței particulei https imediat după intrarea pe site: https:// admitererdp.uab.ro/.

(2) Comisia de admitere a cetățenilor străini va coordona organizarea și desfășurarea întregului proces de admitere a candidaților.

(3) Procedura de înscriere on-line cuprinde următorii pași:

I. Crearea unui cont de acces în aplicație prin introducerea elementelor de autentificare personală (nume, prenume și adresă de email validă și transcrierea codului Captcha, variantă alfanumerică pentru a se evita crearea automată de conturi în scop malițios). Pe adresa de email introdusă candidatul va primi un link din partea aplicației care validează accesul la cont. Pe această adresă de e-mail candidatul va primi ulterior alte informații privind status-ul dosarului.

Numai utilizatorii care și-au creat un cont la nivelul platformei de admitere online vor putea accesa și depune dosare online.

II. După activarea contului se accesează platforma de admitere on-line admitererdp.uab.ro, pentru depunerea dosarelor de concurs, completând credențialele declarate în momentul creării contului. (adresă de email și parola declarată)

III. Completarea fișei de înscriere online. După alegerea ciclului de studiu pentru care se depune dosar de candidatură, se completează următoarele seturi de date:

 1. Datele personale de tip nume, prenume, prenumele tatălui/mamei, număr de telefon, CNP, dată de naștere, țara de naștere, localitatea de naștere.
 2. Datele personale referitoare la actul de identitate străinătate: serie și număr, eliberat de, eliberat la data, valabil până la data.
 3. Datele personale referitoare la pașaport: serie și număr, eliberat de, eliberat la data, valabil până la data.
 4. Domiciliu actual străinătate: țara de domiciliu, localitate, strada, număr, apartament.
 5. Datele personale privind starea civilă și informații despre situații speciale (orfan de un părinte, de ambii părinți, provenit din așezăminte sociale, familie monoparentală, persoană cu dizabilități).
 6. Introducerea informațiilor despre studiile liceale absolvite și după caz, alte studii universitare absolvite cu sau fără diplomă de licență sau/și alte studii universitare nefinalizate.
 7. Alegerea opțiunilor. Candidatul va trebui să selecteze programul(ele) de studiu la care dorește să se înscrie, proba de concurs (dacă este cazul) și tipul de loc pentru care candidează, stabilind ierarhia opțiunilor pentru diferitele programe de studiu.
 8. Încărcarea documentelor specifice. La acest pas se încarcă la nivelul platformei actele în format electronic (.pdf; .jpeg) cu o dimensiune de maxim 10 Mb/document.Completarea declarațiilor pe propria răspundere asumate de candidat prin bifare individuală și trimiterea dosarului spre validare de către comisia de admitere.

 

Candidatul își asumă declarațiile pe proprie răspundere privind datele completate în platformă. Se vizualizează și bifează declarațiile prin care candidatul își asumă corectitudinea, completitudinea și conformitatea informațiilor declarate online pe platformă, plus condițiile impuse prin Metodologia admiterii. Este un pas obligatoriu, fără de care nu se poate continua înscrierea. Aceste declarații vor fi asociate  dosarului/cererii de înscriere. 

IV. Statusul dosarului din acest moment, este Dosar în așteptare. În această etapă:

- candidatul va putea vizualiza, salva și lista fișa de înscriere on-line, direct din contul său, creat pe platforma de înscriere on-line la admitere;

- candidatul va primi pe adresa de email, declarată la crearea contului, confirmarea automată din partea sistemului privind preluarea dosarului, precum și fișa de înscriere on-line, generată conform formatului utilizat la nivelul aplicației.

- din momentul în care candidatul a trimis dosarul electronic către validare, Universitatea, prin comisiile de admitere are acces la datele declarate pentru a efectua verificările necesare în vederea înscrierii.

V. Validarea dosarului. Candidatul va fi notificat atât prin emailul declarat cât și prin contul din aplicație referitor la starea dosarului:

- dacă dosarul necesită modificări (ex. un document nu este lizibil) candidatul va primi un mesaj în care se menționează motivul invalidării;

- dacă totul este corespunzător iar dosarul a fost validat din punct de vedere al documentelor încărcate, candidatul va putea vizualiza, salva și lista legitimația de concurs, direct din contul creat pe platforma de admitere on-line sau din emailul primit pe adresa declarată.

(6) Persoanele care au parcurs procedura de înscriere dobândesc calitatea de candidați la admitere. Calitatea de admis, respectiv cea ulterioară de student, se dobândește pe baza procedurilor de selecție, departajare, respectiv înmatriculare specificate în prezentul Regulament, în limita numărului de locuri disponibile pentru fiecare specializare și formă de învățământ.

(7) Completarea Fișei de înscriere la concursul de admitere echivalează cu recunoașterea, de către candidați, a faptului că au cunoștință despre prevederile prezentului Regulament și se obligă să le respecte. Orice contestație ulterioară nu se poate raporta decât la aceste prevederi sau la criteriile generale specifice reglementărilor legale. 

 

Art. 7.

 PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ȘI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA, LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE NUMĂRUL DE OPȚIUNI ALE CANDIDATULUI.

 

Art. 8.

(1) Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conține următoarele documente (transmise în format .pdf sau .jpeg ):

 1. Fișa de înscriere (se generează din aplicația de înscriere on-line);
 2. Certificatul de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, dacă e cazul;
 3. Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
 4. Certificatul de căsătorie, dacă e cazul;
 5. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, în cazul absolvenților din anul curent;
 6. Foaia matricolă pentru studiile liceale absolvite;
 7.  Certificatul de botez în cazul candidaților la specializările teologice;
 8.  Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanțare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament.

(2) Verificarea diplomelor de bacalaureat prezentate de absolvenții din Republica Moldova se realizează accesând http://www.edu.gov.md și, ulterior, pagina pentru verificarea actelor de studii;

 1.  În situația în care, în cadrul procedurii de înmatriculare, există suspiciuni referitoare la legalitatea unui document prezentat de către un candidat admis, președintele comisiei va anunța de urgență conducerea universității în vederea luării măsurilor prevăzute de lege.

 

Art. 9.

CRITERIILE DE SELECȚIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare LICENȚĂ în anul universitar 2023-2024 sunt prevăzute în ANEXA 6 A la prezentul Regulament.

 

Art. 10.

 1. Admiterea candidaților se face în funcție de:
  1. Opțiunile candidaților, în ordinea menționată în Fișa de înscriere on-line. Pentru fiecare opțiune sunt specificate specializarea și categoria de finanțare (fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă sau fără plata taxelor de școlarizare dar fără bursă);
  2. Media de admitere.
 2. Media de admitere este media obținută la examenul de Bacalaureat. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).
 3. Candidatul care nu a fost admis la prima opțiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opțiune, iar dacă nu este admis nici la aceasta va concura la a treia opțiune și acest algoritm continuă în funcție de numărul de opțiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidații sunt ierarhizați strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
 4. Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) și nici de erorile de completare a Fișei de înscriere on-line comise de către candidați.
 5. După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opțiunilor consemnate de candidați în Fișa de înscriere on-line (cu excepția situațiilor în care, în procesul de reierarhizare, candidatul își exprimă acordul expres, sens în care va înainta o cerere scrisă comisiei de admitere pentru corecția unor eventuale erori: spre exemplu lipsa opțiunilor pentru locuri cu, sau fără bursă la specializările pentru care a candidat). 

 

Art. 11.

 1.  Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studiu, fără a depăși capacitatea de școlarizare aprobată de către Ministerul Educației și implicit fără a depăși numărul de locuri bugetate alocate prin cifra de școlarizare. Mediile generale/punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai în cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conform prezentului Regulament. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, cu bursă și fără bursă.

(2) În cazul în care numărul alocat de locuri este depășit prin existența, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidați cu aceeași medie de admitere, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:

PROFIL REAL

 a) nota de la disciplina limba română; 

b) nota de la disciplina limba străină;

c) nota de la disciplina matematică.

 PROFIL UMANIST

 a) nota de la disciplina limba română;

b) nota de la disciplina limba străină;

c) nota de la disciplina istorie.

PROFIL ARTE ȘI TEOLOGIE

 a) nota de la disciplina limba română; 

b) nota de la disciplina limba străină;

c) nota de la disciplina vocațională.

PROFIL SPORT

 a) nota de la disciplina limba română; 

b) nota de la disciplina limba străină;

c) nota de la discip

lina sport.

 

Art. 12. Afișarea rezultatelor. Contestații

 1. Stabilirea și comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu și  categoria de locuri (cu bursă și fără bursă).
 2. Rezultatele admiterii se fac publice prin afișarea listelor la sediul Universității/ și pe pagina WEB a Universității, la adresa: www.uab.ro, secțiunea Admitere 2023 – Români de pretutindeni, precum și pe platforma admitererdp.uab.ro.
 3. Candidații au obligația să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.
 4. Având în vedere natura întregului proces de admitere în sistem on-line, care ia în considerare ca și criteriu de admitere cvasigeneral media de la examenul de bacalaureat în pondere de 100%, eventualele sesizări se soluționează în ziua afișării rezultatelor de către Comisia centrală de admitere.

 

Art. 13.

 1. Pentru confirmarea locului obținut în urma admiterii, fiecare candidat declarat admis va completa formularul din ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament, pentru un singur loc. Formularul de confirmare a locului va fi predat comisiei de admitere împreună cu toate documentele necesare înmatriculării.
 2. După încheierea primei etape de înmatriculare, reierarhizarea candidaților se va realiza în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere începând cu locurile neocupate subvenționate cu bursă la nivelul UAB, după care vor fi ocupate locurile disponibile subvenționate fără bursă.
 3. După încheierea primei etape de înmatriculare, în perioadele dedicate înmatriculării candidaților declarați admiși sau admiși în așteptare în urma reierarhizării, candidații admiși sau admiși în așteptare pot completa formularul din Anexa 7, pentru un singur loc, înmatricularea acestora urmând a se realiza în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere pe locuri disponibile fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă, după care pe locuri disponibile fără plata taxelor de școlarizare dar fără bursă.
 4. În cazul în care, în urma încheierii procesului de admitere și până la data de 15 octombrie 2023, candidații admiși și înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat și cu bursă doresc înmatricularea/transferul la o altă specializare din portofoliul UAB, aceștia își vor păstra statutul financiar doar în cazul în care au media de admitere mai mare decât ultima medie de admitere de la specializarea unde doresc să se înmatriculeze. În caz contrar, UAB va face demersurile pentru emiterea unei noi aprobări de școlarizare pentru locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă.

 

 

Art.14. Înmatricularea candidaților declarați admiși

 1.  Listele candidaților care au confirmat locul obținut în urma concursului de admitere vor fi înaintate de universitate către Ministerul Educației -Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile exprimate, pe baza confirmării locului de studii, Anexa 7.
 2. Înmatricularea candidaților admiși la programele de studiu unde sunt prevăzute probe de aptitudini este condiționată de promovarea acestora. Probele de aptitudini se vor desfășura în perioada prevăzută în  calendarul admiterii. Modul de desfășurare este prevăzut în ANEXA 10, ANEXA 11, ANEXA 12, ANEXA 13 și ANEXA 14  la prezentul Regulament.
 3. Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă pe listele de admitere din data de 20 iulie au obligația ca până la data de 24 iulie 2023, potrivit calendarului admiterii, să depună la sediul UAB,  Str. Gabriel Bethlen nr. 5 – Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relații Internaționale (parter) sau la comisia de admitere din cadrul Bibliotecii Alba Iulia din Chișinău, documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7.
 4. Candidații care au fost admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă,  pe listele de admitere afișate în data de 20 iulie și care nu au transmis confirmarea locului de studiu în perioada 21-24 iulie, vor pierde locurile bugetate. Locurile astfel vacantate vor fi redistribuite candidaților înscriși la concursul de admitere, aflați pe lista de așteptare, în ordinea descrescătoare  a mediilor de admitere, conform opțiunii lor din fișa de înscriere.
 5. Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă pe listele de admitere din data de 25 iulie au obligația ca până la data de 29 iulie 2023, potrivit calendarului admiterii, să depună la sediul UAB,  Str. Gabriel Bethlen nr. 5 – Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relații Internaționale (parter) sau la comisia de admitere din cadrul Bibliotecii Alba Iulia din Chișinău, documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7.
 6. În perioada 25-29 iulie se va desfășura a doua etapă de confirmare a locului de studiu. Iar în data de 29 iulie 2023 se vor afișa rezultatele finale ale admiterii.
 7.  Candidații care au confirmat locul de studiu vor fi comunicați la ME în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare.
 8. La data de 29 iulie 2023 inclusiv, prima sesiune a concursului de admitere din sesiunea iulie se consideră încheiată.
 9. Locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă rămase neocupate în sesiunea iulie 2023 vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2023.
 10. În cazul în care în cea de a doua sesiune de admitere, septembrie 2023, vor mai fi disponibile locuri finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă, în vederea ocupării acestora, candidații declarați admiși pe locuri bugetate în cea de a doua sesiune de admitere (pe listele de admitere din data de 18 septembrie 2023), au obligația de a confirma locul de studiu până la data de 21 septembrie și de a depune, în original, actele de studii până la data de 21 septembrie 2023, la sediul UAB,  Str. Gabriel Bethlen nr. 5 – Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relații Internaționale (parter) sau la comisia de admitere din cadrul Bibliotecii Alba Iulia din Chișinău.
 11. Candidații care au fost admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă,  pe listele de admitere afișate în data de 18 septembrie și care nu au transmis confirmarea locului de studiu în perioada 19-21 septembrie, vor pierde locurile bugetate. Locurile astfel vacantate vor fi redistribuite candidaților înscriși la concursul de admitere, aflați pe lista de așteptare, în ordinea descrescătoare  a mediilor de admitere, conform opțiunii lor din fișa de înscriere.
 12. Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă pe listele de admitere din data de 21 septembrie au obligația ca până la data de 23 septembrie 2023, potrivit calendarului admiterii, să depună la sediul UAB,  Str. Gabriel Bethlen nr. 5 – Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relații Internaționale (parter) sau la comisia de admitere din cadrul Bibliotecii Alba Iulia din Chișinău, documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7.
 13. La data de 23 septembrie 2023 inclusiv, a doua sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. La data de 30 septembrie 2023 facultățile vor actualiza listele cu candidații admiși și înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat cu bursă și fără bursă și pe locuri cu taxă.
 14. Pentru înmatriculare, dosarul trebuie să conțină:
  1. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă, în original sau, după caz, adeverința de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal în original (pentru absolvenții anului curent cărora nu le-a fost eliberată diploma până la data înmatriculării);
  2. Foaia matricolă, în original, pentru studiile liceale absolvite;
  3. Pașaportul, în copie, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
  4. Certificatul de naștere, în copie, (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
  5. Certificatul de căsătorie, dacă e cazul, , în copie, (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
  6. Actul de identitate emis în Republica Moldova, în copie, (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
  7. Carte de identitate provizorie pentru candidații care dețin documentul, în copie,  originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere
  8. Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez și Recomandarea preotului paroh, în original, pentru candidații la specializările teologice;
  9. Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanțare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original;
  10. Formularul de confirmare a locului de studii, prevăzut în Anexa 7, în original,
  11. Pentru candidații la specializarea Educație fizică și sportivă și la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială este necesară completarea Fișei de consultații medicale – conform ANEXEI 5 la prezentul Regulament, în original.
  12. Adeverință medicală, în original, eliberată de Cabinetul școlar sau medicul de familie,
  13. 2 fotografii color, dimensiune 3/4;
 15. Din componența dosarului de concurs, conform OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-se cu certificarea conformității cu originalul, de către comisia de admitere/persoana care are atribuții în acest sens în cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
 16. Certificarea în conformitate cu originalul a documentelor se face de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere a cetățenilor străini, în baza prezentării originalului. 
 1. Înmatricularea studenților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizia Rectorului Universității, în baza aprobării de școlarizare emisă de ME.
 1. Studenții înmatriculați sunt înscriși în Registru matricol unic RMU sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admiși.

 

 

 1. ADMITEREA PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI DIN DIASPORA

 

Art. 15.

 (1) Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conține următoarele documente (transmise în format pdf sau jpeg):

 1. Fișa de înscriere (se generează din aplicația de înscriere on-line).
 2. Certificatul de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 3. Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
 4. Certificatul de căsătorie, tradus în limba română sau într-o o limbă de circulație internațională, după caz;
 5. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform ANEXEI  8;
 6. Diploma de bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, inclusiv pentru absolvenți ai școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditat Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP- tradusă în limba română sau altă limbă de circulație internațională;
 7. Foile matricole pentru nivelul de învățământ absolvit - traduse în limba română sau altă limbă de circulație internațională;
 8. Certificatul de botez sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;
 9. Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanțare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament;
 1. PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ȘI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR DIN DIASPORA, LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE NUMĂRUL DE OPȚIUNI ALE CANDIDATULUI.

 

Art. 16.

 Procedura de admitere include următoarele etape:

 1. Publicarea ofertei de locuri la studii universitare de licență și a condițiilor de admitere pe site-ul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia www.uab.ro – Admitere 2023;
 2. Admiterea se desfășoară conform Calendarului admiterii la studii universitare de licență și master pentru cetățeni români de pretutindeni din Republica Moldova, Ungaria, Ucraina,  Albania și Diaspora, în anul universitar 2023-2024, prevăzut în ANEXA 1 la prezentul Regulament.

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face online prin intermediul platformei admitererdp.uab.ro – SESIUNEA LICENȚĂ 2023. Procesul de înscriere este detaliat la Art. 6. al prezentului regulament.

 1. Comisia de admitere a cetățenilor străini va coordona organizarea și desfășurarea întregului proces de admitere a candidaților.
 2. Diplomele care dau accesul la studii de licență sunt menționate în ANEXA NR. 9
 3. Candidații din diaspora, inclusiv absolvenții școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditat ARACIP, vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, conform criteriilor de selecție prevăzute la ANEXA 6A.
 4. MAE poate emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni;

 

Art. 17

 1. Admiterea candidaților se face în funcție de:
  1. Opțiunile candidaților, în ordinea menționată în cererea de înscriere. Pentru fiecare opțiune sunt specificate specializare și categoria de finanțare (cu bursă sau fără bursă);
  2. Media de admitere.
 2.  Media de admitere este media obținută la examenul de Bacalaureat. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).
 3.  Candidatul care nu a reușit la prima opțiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opțiune, iar dacă nu reușește nici la aceasta, va concura la a treia opțiune și acest algoritm continuă în funcție de numărul de opțiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidații sunt ierarhizați strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și funcție de opțiunile candidatului din Fișa de înscriere on-line.
 4.  Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) și nici de erorile de completare a Fișei de înscriere on-line comise de către candidați.
 5.  După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opțiunilor consemnate de candidați în Fișa de înscriere on-line. 
 6.  Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studiu, fără a depăși capacitatea de școlarizare aprobată de către Ministerul Educației și implicit fără a depăși numărul de locuri bugetate alocate prin cifra de școlarizare. Mediile generale/punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai în cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conform prezentului Regulament. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, cu bursă și fără bursă.
 7.  În cazul în care numărul alocat de locuri este depășit prin existența, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidați cu aceeași medie de admitere, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:
  1. nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;
  2. nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;
  3. nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.
 8. Stabilirea și comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu și  categoria de locuri (cu bursă și fără bursă).
 9.  Rezultatele admiterii se fac publice prin afișarea listelor la sediul Universității/ și pe pagina WEB a Universității, la adresa: www.uab.ro, secțiunea Admitere 2023.
 10. Candidații au obligația să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.
 11. Având în vedere natura întregului proces de admitere în sistem on-line, care ia în considerare ca și criteriu de admitere cvasigeneral media de la examenul de bacalaureat în pondere de 100%, eventualele sesizări se soluționează în ziua afișării rezultatelor de către Comisia centrală de admitere.

 

Art. 18.

 1. Pentru confirmarea locului obținut în urma admiterii, fiecare candidat declarat admis va completa formularul din ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament, pentru un singur loc. Formularul de confirmare a locului va fi predat comisiei de admitere împreună cu toate documentele necesare înmatriculării.
  1. Formularul de confirmare a locului trebuie transmis universității, prin e-mail, la adresa: relint@uab.ro
 2. Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universitate către Ministerul Educației -Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora.
 3. Înmatricularea candidaților admiși la programele de studiu unde sunt prevăzute probe de aptitudini este condiționată de promovarea acestora. Probele de aptitudini se vor desfășura în perioada prevăzută în  calendarul admiterii. Modul de desfășurare este prevăzut în ANEXA 10, ANEXA 11, ANEXA 12, ANEXA 13 și ANEXA 14  la prezentul Regulament. Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă pe listele de admitere din data de 20 iulie au obligația ca până la data de 24 iulie 2023, potrivit calendarului admiterii , să completeze, să semneze și să transmită la adresa relint@uab.ro, Formularul de confirmare a locului, ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament.
 4. Candidații care au fost admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă,  pe listele de admitere afișate în data de 20 iulie și care nu au transmis confirmarea locului de studiu în perioada 21-24 iulie, vor pierde locurile bugetate. Locurile astfel vacantate vor fi redistribuite candidaților înscriși la concursul de admitere, aflați pe lista de așteptare, în ordinea descrescătoare  a mediilor de admitere, conform opțiunii lor din fișa de înscriere.
 5. Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă pe listele de admitere din data de 25 iulie au obligația ca până la data de 29 iulie 2023, potrivit calendarului admiterii, să depună la comisia de admitere din cadrul UAB (palatul Apor, str. Gabriel Bethlen nr. 5, Alba Iulia), documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7.
 6. În perioada 25-29 iulie se va desfășura a doua etapă de confirmare a locului de studiu. Iar în data de 29 iulie 2023 se vor afișa rezultatele finale ale admiterii.
 7. Candidații care au confirmat locul de studiu vor fi comunicați la ME în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare.
 8. La data de 29 iulie 2023 inclusiv, prima sesiune a concursului de admitere din sesiunea iulie se consideră încheiată.
 9. Locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă rămase neocupate în sesiunea iulie 2023 vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2023.
 10. În cazul în care în cea de a doua sesiune de admitere, septembrie 2023, vor mai fi disponibile locuri finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă, în vederea ocupării acestora, candidații declarați admiși pe locuri bugetate în cea de a doua sesiune de admitere (pe listele de admitere din data de 18 septembrie 2023), au obligația de a confirma locul de studiu până la data de 21 septembrie și de a depune, în original, actele de studii până la data de 21 septembrie 2023, la sediul UAB,  Str. Gabriel Bethlen nr. 5 – Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relații Internaționale (parter).
 11. Candidații care au fost admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă,  pe listele de admitere afișate în data de 18 septembrie și care nu au transmis confirmarea locului de studiu în perioada 19-21 septembrie, vor pierde locurile bugetate. Locurile astfel vacantate vor fi redistribuite candidaților înscriși la concursul de admitere, aflați pe lista de așteptare, în ordinea descrescătoare  a mediilor de admitere, conform opțiunii lor din fișa de înscriere.
 12. Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă pe listele de admitere din data de 21 septembrie au obligația ca până la data de 23 septembrie 2023, potrivit calendarului admiterii, să depună la sediul UAB,  Str. Gabriel Bethlen nr. 5 – Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relații Internaționale (parter), documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7.
 13. La data de 23 septembrie 2023 inclusiv, a doua sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. La data de 30 septembrie 2023 facultățile vor actualiza listele cu candidații admiși și înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat cu bursă și fără bursă și pe locuri cu taxă.
 14. Din componența dosarului de concurs, conform OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-se cu certificarea conformității cu originalul, de către comisia de admitere/persoana care are atribuții în acest sens în cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
 15. Pentru înmatriculare, dosarul trebuie să conțină:
   1. Certificatul de naștere, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
   2. Pașaportul în copie, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
   3. Certificatul de căsătorie, în copie, (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
   4. Actul de identitate emis în țara de domiciliu (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
   5. Originalul Diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, sau, după caz, adeverința în original de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal (pentru absolvenții anului curent cărora nu le-a fost eliberată diploma până la data înmatriculării);
   6. Originalul Foii matricole pentru studiile liceale absolvite;
   7. Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez și Recomandarea preotului paroh, în original, pentru candidații la specializările teologice;
   8. Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanțare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original
   9. Pentru candidații la specializarea Educație fizică și sportivă și la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială este necesară completarea Fișei de consultații medicale – conform ANEXEI 5 la prezentul Regulament, în original.
   10. Adeverință medicală, în original, eliberată de Cabinetul școlar sau medicul de familie;
   11. 2 fotografii color, dimensiune 3/4;
 16. Certificarea în conformitate cu originalul a documentelor se face de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere a cetățenilor străini, în baza prezentării originalului.
 17. Înmatricularea studenților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizia Rectorului Universității, în baza ordinului ME.
 18. Studenții înmatriculați sunt înscriși în Registru matricol unic RMU sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admiși.

 

 

 1. ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

CU DOMICILIUL STABIL ÎN ALBANIA

 

Art. 19.

  1. Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conține următoarele documente (transmise în format pdf sau jpeg ):
 1. Fișa de înscriere (se generează din aplicația de înscriere on-line);
 2. Certificatul de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 3. Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
 4. Certificatul de căsătorie tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 5. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform ANEXEI 8;
 6. Copia  diplomei  de  bacalaureat  sau  echivalentă: Deftese Pjekuriesaudupă  caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal-tradusă în limba română sau altă limbă de circulație internațională;
 7. Foile matricole pentru nivelul de învățământ absolvit - traduse în limba română sau altă limbă de circulație internațională;
 8. Certificatul de botez, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;
 9. Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanțare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament.
  1. PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ȘI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR DIN SERBIA, LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE NUMĂRUL DE OPȚIUNI ALE CANDIDATULUI.

 

Art. 20.

Procedura de admitere include următoarele etape:

  1. Publicarea ofertei de locuri la studii universitare de licență și a condițiilor de admitere pe site-ul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia www.uab.ro – Admitere 2023;
  2.  Admiterea se desfășoară conform Calendarul admiterii la studii universitare de licență și master pentru cetățeni români de pretutindeni din Republica Moldova, Ungaria, Ucraina,  Albania și Diaspora, în anul universitar 2023-2024, prevăzut în ANEXA 1 la prezentul Regulament.
  3. Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face online prin intermediul platformei admitererdp.uab.ro – SESIUNEA LICENȚĂ 2023. Procesul de înscriere este detaliat la Art. 6. al prezentului regulament;
  4. Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, conform criteriilor de selecție prevăzute la ANEXA 6A.

 

Art. 21.

 1. Admiterea candidaților se face în funcție de:

a. Opțiunile candidaților, în ordinea menționată în cererea de înscriere. Pentru fiecare opțiune sunt specificate specializare și categoria de finanțare (cu bursă sau fără bursă);

b. Media de admitere.

 1. Media de admitere este media obținută la examenul de Bacalaureat. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).
 2. Candidatul care nu a reușit la prima opțiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opțiune, iar dacă nu reușește nici la aceasta, va concura la a treia opțiune și acest algoritm continuă în funcție de numărul de opțiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidații sunt ierarhizați strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și funcție de opțiunile candidatului din Fișa de înscriere on-line.
 3. Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) și nici de erorile de completare a Fișei de înscriere on-line comise de către candidați.
 4. După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opțiunilor consemnate de candidați în Fișa de înscriere on-line

Art. 22.

 1. Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studiu, fără a depăși capacitatea de școlarizare aprobată de către Ministerul Educației și implicit fără a depăși numărul de locuri bugetate alocate prin cifra de școlarizare. Mediile generale/punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai în cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conform prezentului Regulament. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, cu bursă și fără bursă.
 2. În cazul în care numărul alocat de locuri este depășit prin existența, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidați cu aceeași medie de admitere, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:
  1. nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;
  2. nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;
  3. nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

 1.  Stabilirea și comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu și  categoria de locuri (cu bursă și fără bursă).
 2.  Rezultatele admiterii se fac publice prin afișarea listelor la sediul Universității/ și pe pagina WEB a Universității, la adresa: www.uab.ro, secțiunea Admitere 2023.
 3.  Candidații au obligația să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.
 4. Având în vedere natura întregului proces de admitere în sistem on-line, care ia în considerare ca și criteriu de admitere cvasigeneral media de la examenul de bacalaureat în pondere de 100%, eventualele sesizări se soluționează în ziua afișării rezultatelor de către Comisia centrală de admitere.
 5. Pentru confirmarea locului obținut în urma admiterii, fiecare candidat declarat admis va completa formularul din ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament, pentru un singur loc. Formularul de confirmare a locului va fi predat comisiei de admitere împreună cu toate documentele necesare înmatriculării.
  1. Formularul de confirmare a locului trebuie transmis universității, prin e-mail, la adresa: relint@uab.ro
 6. Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universitate către Ministerul Educației -Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora.
 7. Înmatricularea candidaților admiși la programele de studiu unde sunt prevăzute probe de aptitudini este condiționată de promovarea acestora. Probele de aptitudini se vor desfășura în perioada prevăzută în  calendarul admiterii. Modul de desfășurare este prevăzut în ANEXA 10, ANEXA 11, ANEXA 12, ANEXA 13 și ANEXA 14  la prezentul Regulament.
 8. Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă pe listele de admitere din data de 20 iulie au obligația ca până la data de 24 iulie 2023, potrivit calendarului admiterii , să completeze, să semneze și să transmită la adresa relint@uab.ro, Formularul de confirmare a locului, ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament.
 9.            Candidații care au fost admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă,  pe listele de admitere afișate în data de 20 iulie și care nu au transmis confirmarea locului de studiu în perioada 21-24 iulie, vor pierde locurile bugetate. Locurile astfel vacantate vor fi redistribuite candidaților înscriși la concursul de admitere, aflați pe lista de așteptare, în ordinea descrescătoare  a mediilor de admitere, conform opțiunii lor din fișa de înscriere.
 10. În perioada 25-29 iulie se va desfășura a doua etapă de confirmare a locului de studiu. Iar în data de 29 iulie 2023 se vor afișa rezultatele finale ale admiterii.
 11. Candidații care au confirmat locul de studiu vor fi comunicați la ME în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare.
 12. La data de 29 iulie 2023 inclusiv, prima sesiune a concursului de admitere din sesiunea iulie se consideră încheiată.
 13.           Locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă rămase neocupate în sesiunea iulie 2023 vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2023.
 14.  În cazul în care în cea de a doua sesiune de admitere, septembrie 2023, vor mai fi disponibile locuri finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă, în vederea ocupării acestora, candidații declarați admiși pe locuri bugetate în cea de a doua sesiune de admitere (pe listele de admitere din data de 18 septembrie 2023), au obligația de a confirma locul de studiu până la data de 21 septembrie și de a depune, în original, actele de studii până la data de 21 septembrie 2023, la sediul UAB,  Str. Gabriel Bethlen nr. 5 – Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relații Internaționale (parter)..
 15. Candidații care au fost admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă,  pe listele de admitere afișate în data de 18 septembrie și care nu au transmis confirmarea locului de studiu în perioada 19-21 septembrie, vor pierde locurile bugetate. Locurile astfel vacantate vor fi redistribuite candidaților înscriși la concursul de admitere, aflați pe lista de așteptare, în ordinea descrescătoare  a mediilor de admitere, conform opțiunii lor din fișa de înscriere.
 16. Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă pe listele de admitere din data de 21 septembrie au obligația ca până la data de 23 septembrie 2023, potrivit calendarului admiterii, să depună la sediul UAB,  Str. Gabriel Bethlen nr. 5 – Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relații Internaționale (parter), documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7.
 17. La data de 23 septembrie 2023 inclusiv, a doua sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. La data de 30 septembrie 2023 facultățile vor actualiza listele cu candidații admiși și înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat cu bursă și fără bursă și pe locuri cu taxă..
 18. Din componența dosarului de concurs, conform OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-se cu certificarea conformității cu originalul, de către comisia de admitere/persoana care are atribuții în acest sens în cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
 19. Pentru înmatriculare, dosarul trebuie să conțină:
   1. Certificatul de naștere, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
   2. Pașaportul, în copie, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
   3. Certificatul de căsătorie, dacă e cazul, (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
   4. Actul de identitate emis în Serbia, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
   5. Originalul Diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, sau, după caz, adeverința în original, de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal (pentru absolvenți anului curent cărora nu le-a fost eliberată diploma până la data înmatriculării);
   6. Originalul Foii matricole pentru studiile liceale absolvite;
   7. Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez și Recomandarea preotului paroh, în original, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;
   8. Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanțare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original
   9.   Pentru candidații la specializarea Educație fizică și sportivă și la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială este necesară completarea Fișei de consultații medicale – conform ANEXEI 5 la prezentul Regulament, în original.
   10. Adeverință medicală, în original, eliberată de Cabinetul școlar sau medicul de familie;
   11. 2 fotografii color, dimensiune 3/4;
 20. Certificarea în conformitate cu originalul a documentelor se face de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere a cetățenilor străini, în baza prezentării originalului.
 21. Înmatricularea studenților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizia Rectorului Universității, în baza ordinului ME.
 22. Studenții înmatriculați sunt înscriși în Registru matricol unic RMU sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admiși.

 

ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI CU DOMICILIUL STABIL ÎN

UCRAINA

Art. 23.

(1) Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conține următoarele documente (transmise în format pdf sau jpeg ):

   1. Fișa de înscriere (se generează din aplicația de înscriere on-line);
   2. Certificatul de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
   3. Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
   4. Certificatul de căsătorie tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
   5. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform ANEXEI 8 la prezentul Regulament;
   6. Diploma de bacalaureat sau echivalentă atestat,  sau după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal – tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz;
   7. Foile matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz;
   8. Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanțare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament.
   9. Certificatul de botez pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic;

(2) PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ȘI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR DIN UCRAINA, LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE NUMĂRUL DE OPȚIUNI ALE CANDIDATULUI.

 

Art. 24. Procedura de admitere include următoarele etape:

 1.  Publicarea ofertei de locuri la studii și a condițiilor de admitere pe site-ul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia www.uab.ro – Admitere 2023.
 2.  Admiterea se desfășoară conform Calendarul admiterii la studii universitare de licență și master pentru cetățeni români de pretutindeni din Republica Moldova, Ungaria, Ucraina,  Albania și Diaspora, în anul universitar 2023-2024, prevăzut în ANEXA 1 la prezentul Regulament.
 3. Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face online prin intermediul platformei admitererdp.uab.ro – LICENȚĂ 2023. Procesul de înscriere este detaliat la Art. 6. al prezentului regulament.
 4. Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, conform criteriilor de selecție prevăzute la ANEXA 6A.

 

Art. 25.

 1. Admiterea candidaților se face în funcție de:
  1. opțiunile candidaților, în ordinea menționată în cererea de înscriere. Pentru fiecare opțiune sunt specificate specializare și categoria de finanțare (cu bursă sau fără bursă);
  2. media de admitere.
 2. Media de admitere este media obținută la examenul de Bacalaureat. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).
 3. Candidatul care nu a reușit la prima opțiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opțiune, iar dacă nu reușește nici la aceasta, va concura la a treia opțiune și acest algoritm continuă în funcție de numărul de opțiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidații sunt ierarhizați strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și funcție de opțiunile candidatului din Fișa de înscriere on-line.
 4.  Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) și nici de erorile de completare a Fișei de înscriere on-line comise de către candidați.
 5.       După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opțiunilor consemnate de candidați în Fișa de înscriere on-line. 

 

Art. 26.

 1. Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studiu, fără a depăși capacitatea de școlarizare aprobată de către Ministerul Educației și implicit fără a depăși numărul de locuri bugetate alocate prin cifra de școlarizare. Mediile generale/punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai în cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conform prezentului Regulament. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, cu bursă și fără bursă.
 2. În cazul în care numărul planificat de locuri este depășit prin existența, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidați cu aceeași medie de admitere, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:
  1. nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;
  2. nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;
  3. nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.
 3. Stabilirea și comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu și  categoria de locuri (cu bursă și fără bursă).
 4. Rezultatele admiterii se fac publice prin afișarea listelor la sediul Universității/ și pe pagina WEB a Universității, la adresa: www.uab.ro, secțiunea Admitere 2023.
 5. Candidații au obligația să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.
 6. Având în vedere natura întregului proces de admitere în sistem on-line, care ia în considerare ca și criteriu de admitere cvasigeneral media de la examenul de bacalaureat în pondere de 100%, eventualele sesizări se soluționează în ziua afișării rezultatelor de către Comisia centrală de admitere.
 7. .Comunicarea rezultatelor se va realiza prin intermediul site-ului universității, www.uab.ro – Admitere 2023 - Români de pretutindeni.
 8. Pentru confirmarea locului obținut în urma admiterii, fiecare candidat declarat admis va completa formularul din ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament, pentru un singur loc.
  1. Formularul de confirmare a locului trebuie transmis universității, prin e-mail, la adresa: relint@uab.ro
 9. Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universitate către Ministerul Educației -Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora.
 10. Înmatricularea candidaților admiși la programele de studiu unde sunt prevăzute probe de aptitudini este condiționată de promovarea acestora. Probele de aptitudini se vor desfășura în perioada prevăzută în  calendarul admiterii. Modul de desfășurare este prevăzut în ANEXA 10, ANEXA 11, ANEXA 12, ANEXA 13 și ANEXA 14  la prezentul Regulament.
 11. Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă pe listele de admitere din data de 20 iulie au obligația ca până la data de 24 iulie 2023, potrivit calendarului admiterii, să completeze, să semneze și să transmită la adresa relint@uab.ro, Formularul de confirmare a locului, ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament..
 12. Candidații care au fost admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă,  pe listele de admitere afișate în data de 20 iulie și care nu au transmis confirmarea locului de studiu în perioada 21-24 iulie, vor pierde locurile bugetate. Locurile astfel vacantate vor fi redistribuite candidaților înscriși la concursul de admitere, aflați pe lista de așteptare, în ordinea descrescătoare  a mediilor de admitere, conform opțiunii lor din fișa de înscriere.
 13. Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă pe listele de admitere din data de 25 iulie au obligația ca până la data de 29 iulie 2023, potrivit calendarului admiterii, să depună la comisia de admitere din cadrul UAB (palatul Apor, str. Gabriel Bethlen nr. 5, Alba Iulia), documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7.
 14.            În perioada 25-29 iulie se va desfășura a doua etapă de confirmare a locului de studiu. Iar în data de 29 iulie 2023 se vor afișa rezultatele finale ale admiterii.
 15. Candidații care au confirmat locul de studiu vor fi comunicați la ME în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare.
 16. La data de 29 iulie 2023 inclusiv, prima sesiune a concursului de admitere din sesiunea iulie se consideră încheiată.
 17.           Locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă rămase neocupate în sesiunea iulie 2023 vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2023.
 18. În cazul în care în cea de a doua sesiune de admitere, septembrie 2023, vor mai fi disponibile locuri finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă, în vederea ocupării acestora, candidații declarați admiși pe locuri bugetate în cea de a doua sesiune de admitere (pe listele de admitere din data de 18 septembrie 2023), au obligația de a confirma locul de studiu până la data de 21 septembrie și de a depune, în original, actele de studii până la data de 21 septembrie 2023, la sediul UAB,  Str. Gabriel Bethlen nr. 5 – Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relații Internaționale (parter).
 19. Candidații care au fost admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă,  pe listele de admitere afișate în data de 18 septembrie și care nu au transmis confirmarea locului de studiu în perioada 19-21 septembrie, vor pierde locurile bugetate. Locurile astfel vacantate vor fi redistribuite candidaților înscriși la concursul de admitere, aflați pe lista de așteptare, în ordinea descrescătoare  a mediilor de admitere, conform opțiunii lor din fișa de înscriere.
 20. Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă pe listele de admitere din data de 21 septembrie au obligația ca până la data de 23 septembrie 2023, potrivit calendarului admiterii, să depună la sediul UAB,  Str. Gabriel Bethlen nr. 5 – Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relații Internaționale (parter), documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7.
 21. La data de 23 septembrie 2023 inclusiv, a doua sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. La data de 30 septembrie 2023 facultățile vor actualiza listele cu candidații admiși și înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat cu bursă și fără bursă și pe locuri cu taxă.
 22. Din componența dosarului de concurs, conform OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-se cu certificarea conformității cu originalul, de către comisia de admitere/persoana care are atribuții în acest sens în cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
 23. Pentru înmatriculare, dosarul trebuie să conțină:
 1. Certificatul de naștere, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 2. Pașaportul, în copie, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 3. Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 4. Actul de identitate emis în Ucraina, în copie; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 5. Originalul Diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, sau, după caz, adeverința în original, de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal (pentru absolvenți anului curent cărora nu le-a fost eliberată diploma până la data înmatriculării);
 6. Originalul Foii matricole pentru studiile liceale absolvite;
 7. Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez și Recomandarea preotului paroh, în original, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;
 8. Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanțare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original
 9. Pentru candidații la specializarea Educație fizică și sportivă și la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială este necesară completarea Fișei de consultații medicale – conform ANEXEI 5 la prezentul Regulament, în original.
 10. Adeverință medicală, în original, eliberată de Cabinetul școlar sau medicul de familie;
 11. 2 fotografii color, dimensiune 3/4;
 1. Certificarea în conformitate cu originalul a documentelor se face de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere a cetățenilor străini, în baza prezentării originalului.
 2. Înmatricularea studenților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizia Rectorului Universității, în baza ordinului ME.
 3. Studenții înmatriculați sunt înscriși în Registru matricol unic RMU sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admiși.

 

 1.  ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI CU DOMICILIUL STABIL ÎN

UNGARIA

 

Art. 27. (1) Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conține următoarele documente (transmise în format pdf sau jpeg ):

   1. Fișa de înscriere (se generează din aplicația de înscriere on-line);
   2. Certificatul de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
   3. Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
   4. Certificatul de căsătorie tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
   5. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform ANEXEI 8 la prezentul Regulament;
   6. Diploma de bacalaureat Gimnazium Errettsegi Bizonyitvany sau echivalentă,  sau după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal – tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
   7. Foile matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz;
   8. Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanțare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament.
   9. Certificat de botez pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic.

 

(2) PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ȘI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR DIN UNGARIA, LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE NUMĂRUL DE OPȚIUNI ALE CANDIDATULUI.

Art. 28. Procedura de admitere include următoarele etape:

 1. Publicarea ofertei de locuri la studii și a condițiilor de admitere pe site-ul Universității 11 Decembrie 1918” din Alba Iulia www.uab.ro – Admitere 2023.
 2. Admiterea se desfășoară conform Calendarul admiterii la studii universitare de licență și master pentru cetățeni români de pretutindeni din Republica Moldova, Ungaria, Ucraina,  Serbia și Diaspora, în anul universitar 2023-2024, prevăzut în ANEXA 1 la prezentul Regulament.
 3. Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face online prin intermediul platformei admitererdp.uab.ro – SESIUNEA LICENȚĂ 2023. Procesul de înscriere este detaliat la Art. 6. al prezentului regulament;
 4. CRITERIILE DE SELECȚIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare LICENȚĂ în anul universitar 2023-2024 sunt prevăzute în ANEXA 6 A la prezentul Regulament.

 

Art. 29.

 1. Admiterea candidaților se face în funcție de:
  1. Opțiunile candidaților, în ordinea menționată în cererea de înscriere. Pentru fiecare opțiune sunt specificate specializare și categoria de finanțare (cu bursă sau fără bursă);
  2. Media de admitere.
 2. Media de admitere este media obținută la examenul de Bacalaureat. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).
 3. Candidatul care nu a reușit la prima opțiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opțiune, iar dacă nu reușește nici la aceasta, va concura la a treia opțiune și acest algoritm continuă în funcție de numărul de opțiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidații sunt ierarhizați strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și funcție de opțiunile candidatului din Fișa de înscriere on-line.
 4. Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) și nici de erorile de completare a Fișei de înscriere on-line comise de către candidați.
 5. După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opțiunilor consemnate de candidați în Fișa de înscriere on-line. 

 

Art. 30

 1. Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studiu, fără a depăși capacitatea de școlarizare aprobată de către Ministerul Educației și implicit fără a depăși numărul de locuri bugetate alocate prin cifra de școlarizare. Mediile generale/punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai în cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conform prezentului Regulament. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, cu bursă și fără bursă.
 2. În cazul în care numărul planificat de locuri este depășit prin existența, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidați cu aceeași medie de admitere, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:
   1. nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;
   2. nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;
   3. nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

Art. 31. Afișarea rezultatelor. Contestații

 1. Stabilirea și comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu și  categoria de locuri (cu bursă și fără bursă).
 2. Rezultatele admiterii se fac publice prin afișarea listelor la sediul Universității/ și pe pagina WEB a Universității, la adresa: www.uab.ro, secțiunea Admitere 2023.
 3. Candidații au obligația să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.
 4. Având în vedere natura întregului proces de admitere în sistem on-line, care ia în considerare ca și criteriu de admitere cvasigeneral media de la examenul de bacalaureat în pondere de 100%, eventualele sesizări se soluționează în ziua afișării rezultatelor de către Comisia centrală de admitere.
 5. Pentru confirmarea locului obținut în urma admiterii, fiecare candidat declarat admis va completa formularul din ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament, pentru un singur loc.
  1. Formularul de confirmare a locului trebuie transmis universității, prin e-mail, la adresa: relint@uab.ro
 6. Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universitate către Ministerul Educației -Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora.
 7. Înmatricularea candidaților admiși la programele de studiu unde sunt prevăzute probe de aptitudini este condiționată de promovarea acestora. Probele de aptitudini se vor desfășura în perioada prevăzută în  calendarul admiterii. Modul de desfășurare este prevăzut în ANEXA 10, ANEXA 11, ANEXA 12, ANEXA 13 și ANEXA 14  la prezentul Regulament.
 8. Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă pe listele de admitere din data de 20 iulie au obligația ca până la data de 24 iulie 2023, potrivit calendarului admiterii, să completeze, să semneze și să transmită la adresa relint@uab.ro, Formularul de confirmare a locului, ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament.
 9.        Candidații care au fost admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă,  pe listele de admitere afișate în data de 20 iulie și care nu au transmis confirmarea locului de studiu în perioada 21-24 iulie, vor pierde locurile bugetate. Locurile astfel vacantate vor fi redistribuite candidaților înscriși la concursul de admitere, aflați pe lista de așteptare, în ordinea descrescătoare  a mediilor de admitere, conform opțiunii lor din fișa de înscriere.
 10. Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă pe listele de admitere din data de 25 iulie au obligația ca până la data de 29 iulie 2023, potrivit calendarului admiterii, să depună la comisia de admitere din cadrul UAB (palatul Apor, str. Gabriel Bethlen nr. 5, Alba Iulia), documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7.
 11. În perioada 25-29 iulie se va desfășura a doua etapă de confirmare a locului de studiu. Iar în data de 29 iulie 2023 se vor afișa rezultatele finale ale admiterii.
 12. Candidații care au confirmat locul de studiu vor fi comunicați la ME în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare.
 13. La data de 29 iulie 2023 inclusiv, prima sesiune a concursului de admitere din sesiunea iulie se consideră încheiată.
 14.           Locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă rămase neocupate în sesiunea iulie 2023 vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2023.
 15. În cazul în care în cea de a doua sesiune de admitere, septembrie 2023, vor mai fi disponibile locuri finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă, în vederea ocupării acestora, candidații declarați admiși pe locuri bugetate în cea de a doua sesiune de admitere (pe listele de admitere din data de 18 septembrie 2023), au obligația de a confirma locul de studiu până la data de 21 septembrie și de a depune, în original, actele de studii până la data de 21 septembrie 2023, la sediul UAB,  Str. Gabriel Bethlen nr. 5 – Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relații Internaționale (parter).
 16. Candidații care au fost admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă,  pe listele de admitere afișate în data de 18 septembrie și care nu au transmis confirmarea locului de studiu în perioada 19-21 septembrie, vor pierde locurile bugetate. Locurile astfel vacantate vor fi redistribuite candidaților înscriși la concursul de admitere, aflați pe lista de așteptare, în ordinea descrescătoare  a mediilor de admitere, conform opțiunii lor din fișa de înscriere.
 17. Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă pe listele de admitere din data de 21 septembrie au obligația ca până la data de 23 septembrie 2023, potrivit calendarului admiterii, să depună la sediul UAB,  Str. Gabriel Bethlen nr. 5 – Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relații Internaționale (parter), documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7.
 18. La data de 23 septembrie 2023 inclusiv, a doua sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. La data de 30 septembrie 2023 facultățile vor actualiza listele cu candidații admiși și înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat cu bursă și fără bursă și pe locuri cu taxă.
 19. Din componența dosarului de concurs, conform OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-se cu certificarea conformității cu originalul, de către comisia de admitere/persoana care are atribuții în acest sens în cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
 20. Din componența dosarului de concurs, conform OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-se cu certificarea conformității cu originalul, de către comisia de admitere/persoana care are atribuții în acest sens în cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

 

Art. 32. Pentru înmatriculare, dosarul trebuie să conțină:

 1. Certificatul de naștere, în copie; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 2. Pașaportul, în copie, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 3. Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 4. Actul de identitate emis în Ungaria, în copie; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 5. Originalul Diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, sau, după caz, adeverința în original, de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal (pentru absolvenți anului curent cărora nu le-a fost eliberată diploma până la data înmatriculării);
 6. Originalul Foii matricole pentru studiile liceale absolvite;
 7. Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez și Recomandarea preotului paroh, în original, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;
 8. Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanțare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original
 9. Pentru candidații la specializarea Educație fizică și sportivă și la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială este necesară completarea Fișei de consultații medicale – conform ANEXEI 5 la prezentul Regulament, în original.
 10. Adeverință medicală, în original, eliberată de Cabinetul școlar sau medicul de familie;
 11. 2 fotografii color, dimensiune 3/4;
 • Certificarea în conformitate cu originalul a documentelor se face de către persoana desemnată din

cadrul comisiei de admitere a cetățenilor străini, în baza prezentării originalului.

-       Înmatricularea studenților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizia Rectorului Universității, în baza ordinului ME.

 • Studenții înmatriculați sunt înscriși în Registru matricol unic RMU sub un număr unic valabil pentru

întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admiși.

 

CAPITOLUL III

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, PE LOCURI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ȘI CU BURSĂ ȘI PE LOCURILOR FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ȘI FĂRĂ BURSĂ, A ROMANILOR DE PRETUTINDENI CU DOMICILIUL STABIL ÎN REPUBLICA MOLDOVA, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

 

Art. 33.

 1. Sunt eligibili pentru înscriere la concurs românii de pretutindeni care au absolvit programe de studii universitare de licență acreditate/autorizate provizoriu.

(2) Verificarea diplomelor de licență obținute în Republica Moldova se va face  accesând pagina de web: http://www.anacip.md.

 

Art. 34.

 1. Oferta locurilor fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și a locurilor fără plata taxelor de școlarizare și fără bursă, alocate cetățenilor din Republica Moldova, este prevăzută în ANEXA 2 B la prezentul Regulament.

(2) Admiterea cetățenilor din Republica Moldova se desfășoară conform Calendarului de desfășurare a admiterii cetățenilor din Republica Moldova în anul universitar 2023-2024, prevăzut în ANEXA 1 la prezentul Regulament.

(3) PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ȘI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR, ROMÂNI DE PRETUTINDENI, LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE NUMĂRUL DE OPȚIUNI ALE CANDIDATULUI.

 

Art. 35.

 (1) Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face online prin intermediul platformei admitererdp.uab.ro – SESIUNEA MASTERAT 2023. Procesul de înscriere este detaliat la  Art. 6. al prezentului regulament.

 

(2) Comisia de admitere a cetățenilor străini va coordona organizarea și desfășurarea întregului proces de admitere a candidaților.

(3) Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conține următoarele documente (transmise în format pdf sau jpeg ):

 1. Fișa de înscriere (se generează din aplicația de înscriere on-line;
 2. Certificatul de naștere, tradus în limba română, engleză sau franceză, dacă e cazul;
 3. Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
 4. Certificatul de căsătorie, după caz;
 5. Diploma de Bacalaureat,
 6. Diplomei de Licență sau echivalentă sau, după caz adeverința  de absolvire a examenului de licență. (pentru absolvenții anului curent);
 7. Foaia matricolă aferentă Diplomei de Bacalaureat;
 8. Suplimentul la Diploma de licență;
 9.  Certificatul de botez pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;
 10. Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanțare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4.

 

Art. 36. (1) CRITERIILE DE SELECȚIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare MASTER, în anul universitar 2023-2024,  sunt prevăzute în ANEXA 6B.

 

Art. 37. (1) Admiterea candidaților se face în funcție de:

a) Opțiunile candidaților, în ordinea menționată în cererea de înscriere. Opțiunile se completează  prin marcarea programelor de studii și a formei de finanțare (cu bursă și fără bursă) în ordinea preferată de candidat.

b) Media generală de admitere;

 1. Media generală de admitere este media de la examenul de licență. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (șase).
 2. Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate pentru fiecare program de studiu și formă de finanțare.   
 3. Candidatul care nu a fost admis la prima opțiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opțiune, iar dacă nu este admis nici la aceasta va concura la a treia opțiune și acest algoritm continuă în funcție de numărul de opțiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidații sunt ierarhizați strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere.
 4. În cazul în care numărul total de locuri este depășit prin existența, pe ultimul sau pe ultimele locuri, a mai multor candidați cu aceeași medie de admitere, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:

a)  media anilor de studiu aferentă Ciclului I – studii universitare de licență.

 1. Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) și nici de erorile de completare a Fișei de înscriere on-line comise de către candidați.
 2. După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opțiunilor consemnate de candidați în Fișa de înscriere on- line (cu excepția situațiilor în care, în procesul de reierarhizare, candidatul își exprimă acordul expres, sens în care va înainta o cerere scrisă comisiei de admitere pentru corecția unor eventuale erori: spre exemplu lipsa opțiunilor pentru locuri cu, sau fără bursă la specializările pentru care a candidat). 

 

Art. 38.

Afișarea rezultatelor. Contestații. Înmatricularea candidaților admiși.

  1. Stabilirea și comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu, în funcție de categoria de locuri (cu bursă și fără bursă)
  2. Rezultatele admiterii se fac publice prin afișarea listelor la sediul Universității/ și pe pagina WEB a Universității, la adresa: www.uab.ro, secțiunea Admitere 2023- Români de pretutindeni.
  3. Candidații au obligația să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.
  4. Având în vedere natura întregului proces de admitere în sistem on-line, care ia în considerare ca și criteriu de admitere cvasigeneral media de la examenul de bacalaureat în pondere de 100%, eventualele sesizări se soluționează în ziua afișării rezultatelor de către Comisia centrală de admitere.
  5. Pentru confirmarea locului obținut în urma admiterii, fiecare candidat declarat admis va completa formularul din ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament, pentru un singur loc. Formularul de confirmare a locului va fi predat comisiei de admitere împreună cu toate documentele necesare înmatriculării.
  6. Din componența dosarului de concurs, conform OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-se cu certificarea conformității cu originalul, de către comisia de admitere/persoana care are atribuții în acest sens în cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
  7. Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat, cu bursă și fără bursă pe listele de admitere din data de 20 iulie au obligația ca până la data de 24 iulie 2023, potrivit calendarului admiterii, să depună la comisia de admitere din cadrul UAB (palatul Apor, str. Gabriel Bethlen nr. 5, Alba Iulia) sau la comisia de admitere din cadrul Bibliotecii Alba Iulia din Chișinău, documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7. Candidații care au fost admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă,  pe listele de admitere afișate în data de 20 iulie și care nu au transmis confirmarea locului de studiu în perioada 21-24 iulie, vor pierde locurile bugetate. Locurile astfel vacantate vor fi redistribuite candidaților înscriși la concursul de admitere, aflați pe lista de așteptare, în ordinea descrescătoare  a mediilor de admitere, conform opțiunii lor din fișa de înscriere. Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă pe listele de admitere din data de 25 iulie au obligația ca până la data de 29 iulie 2023, potrivit calendarului admiterii, să depună la comisia de admitere din cadrul UAB (palatul Apor, str. Gabriel Bethlen nr. 5, Alba Iulia), documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7.La data de 29 iulie 2023 inclusiv, prima sesiune a concursului de admitere din sesiunea iulie se consideră încheiată.
  8. Locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă rămase neocupate în sesiunea iulie 2023 vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2023.
  9. În cazul în care în cea de a doua sesiune de admitere, septembrie 2023, vor mai fi disponibile locuri finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă, în vederea ocupării acestora, candidații declarați admiși pe locuri bugetate în cea de a doua sesiune de admitere (pe listele de admitere din data de 18 septembrie 2023), au obligația de a confirma locul de studiu până la data de 21 septembrie și de a depune, în original, actele de studii până la data de 21 septembrie 2023, la sediul UAB,  Str. Gabriel Bethlen nr. 5 – Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relații Internaționale (parter) sau la comisia de admitere din cadrul Bibliotecii Alba Iulia din Chișinău. Candidații care au fost admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă,  pe listele de admitere afișate în data de 18 septembrie și care nu au transmis confirmarea locului de studiu în perioada 19-21 septembrie, vor pierde locurile bugetate. Locurile astfel vacantate vor fi redistribuite candidaților înscriși la concursul de admitere, aflați pe lista de așteptare, în ordinea descrescătoare  a mediilor de admitere, conform opțiunii lor din fișa de înscriere. Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget cu bursă sau fără bursă pe listele de admitere din data de 21 septembrie au obligația ca până la data de 23 septembrie 2023, potrivit calendarului admiterii, să depună la sediul UAB,  Str. Gabriel Bethlen nr. 5 – Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relații Internaționale (parter), documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7.
  10. La data de 23 septembrie 2023 inclusiv, a doua sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. La data de 30 septembrie 2023 facultățile vor actualiza listele cu candidații admiși și înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat cu bursă și fără bursă și pe locuri cu taxă.
  11. Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universitate către Ministerul Educației -Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora.
  12. Pentru înmatriculare, dosarul trebuie să conțină:
 1. Certificatul de naștere, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 2. Pașaportul, în copie, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 3. Certificatului de căsătorie, acolo unde este cazul, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 4. Actul de identitate emis în Republica Moldova, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 5. Diploma de licență sau echivalentă acesteia, în original sau Adeverința de absolvire în original pentru candidații care au absolvit studiile de licență în anul curent;
 6. Suplimentul la Diploma de licență, certificat în conformitate cu originalul
 7. Copia Diplomei de Bacalaureat și copia Foii matricole, (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
 8. Recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic;
 9. Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanțare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original
 10. Adeverință medicală, în original, eliberată de Cabinetul școlar sau medicul de familie;
 11. 2 fotografii color, dimensiune 3/4;

 Certificarea în conformitate cu originalul a documentelor se face de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere a cetățenilor străini, în baza prezentării originalului. 

 1. Înmatricularea studenților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizia Rectorului Universității, în baza aprobării de școlarizare emisă de ME.
 1. Studenții înmatriculați sunt înscriși în Registru matricol unic RMU sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admiși.

 

CAPITOLUL IV

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

 

 

Art. 39.  Condiții de eligibilitate

a) Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat absolvenții cu diplomă de licență de lungă durată (anterior Procesului Bologna), respectiv absolvenții de studii universitare  de master obținută în România, Republica Moldova sau alte state terțe UE, care au absolvit programe de studii de master acreditate.

b) Pentru verificarea eligibilității diplomelor, instituțiile de învățământ superior vor consulta pentru cetățenii din Republica Moldova pagina de web: http://www.anacip.md, iar pentru celelalte state pot fi accesate site-urile: http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx, alegând țara respectivă și apoi

Recognised higher education institutions, respectiv:

http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute, unde există facultățile și domeniile de studii (pe țări) care sunt acreditate.

c) În cazul în care instituțiile de învățământ superior vor întâmpina dificultăți în procesul de evaluare a dosarelor, pot transmite la ME-DGRIAE, la adresa de e-mail: verificarediplomerop@edu.gov.ro, în format scanat, diplomele candidaților respectivi, în vederea obținerii aprobării de școlarizare.

 

Art. 40. Procedura de admitere la studii universitare de doctorat

(1)  Oferta locurilor alocate candidaților români de pretutindeni, este prevăzută în ANEXA 2 C la prezentul Regulament.

(2) Procedura de desfășurare a admiterii și calendarul de desfășurare sunt prevăzute în Regulamentele de admitere la studii universitare de doctorat, pe domeniile Istorie, Filologie, Contabilitate și Teologie, în anul universitar 2023-2024, publicate pe site-ul Universității, la adresa http://doctorate.uab.ro/

(3) PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ȘI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR, ROMÂNI DE PRETUTINDENI, LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT, NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE NUMĂRUL DE OPȚIUNI ALE CANDIDATULUI.

 

Art. 41.

 (1) Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face online prin intermediul platformei admitererdp.uab.ro – SESIUNEA DOCTORAT 2023. Procesul de înscriere este detaliat la  Art. 6. al prezentului regulament.

(2) Comisia de admitere a cetățenilor străini va coordona organizarea și desfășurarea întregului proces de admitere a candidaților.

(3) Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conține următoarele documente (transmise în format .pdf sau .jpeg ):

   1. Fișa de înscriere (se generează din aplicația de înscriere on-line;
   2. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
   3. Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanțare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament.

(4) Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universități către M.E..-D.G.R.I.A.E. în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare, pentru fiecare student admis. ME și MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.

 

 

CAPITOLUL V

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE A ROMANILOR DE PRETUTINDENI PE LOCURI CU TAXĂ, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

 

Art.42.

 1.  Românii de pretutindeni pot fi admiși și pe locuri cu taxă, cu plata taxei de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români, în limita cifrei de școlarizare aprobate de senatul universitar, cu încadrarea în capacitatea de școlarizare aprobată, pentru toate programele de studii universitare de licență/masterat, doctorat.
 2. La înscriere candidații vor completa o cerere de înscriere on-line pentru studii universitare de licență și respectiv, pentru studii universitare de master prin intermediul platformei ADMITERE ON-LINE. Procesul de înscriere este detaliat la Art. 6. al prezentului regulament.
 3. Admiterea pe locuri cu taxă se desfășoară în aceleași condiții stabilite pentru cetățenii români și conform regulamentelor de admitere în anul universitar 2023-2024, publicate pe site-ul Universității la adresa: http://admitere.uab.ro/.

 

 

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Art. 43.

(1) Locurile rămase neocupate după prima sesiunea de admitere la studii universitare de licență/master, sunt alocate în a doua sesiune de admitere, în septembrie 2023, care se va desfășura în perioada prevăzută în Calendarul Admiterii – ANEXA 1.

 

Art. 44.

 1. La a doua sesiunea de admitere pot participa:
 1. candidații declarați respinși la prima sesiune de admitere și care se pot înscrie la a doua sesiune doar prin depunerea unei cereri de înscriere on-line cu noile opțiuni, dacă nu au solicitat retragerea dosarului de înscriere.
 2. alți candidați care vor depune dosarul de înscriere cu documentele prevăzute de prezentul regulament.
 1.  Cea de-a doua sesiune de admiterea se va desfășura după aceleași prevederi ca și prima sesiune.
 2.  UAB poate redistribui pe țări locurile care au rămas neocupate în urma organizării concursului de admitere,  cu aprobarea M.E., în funcție de numărul de candidați înscriși la concurs.

 

Art. 45.

 (1) Românii de pretutindeni înmatriculați la studii în România au următoarele obligații:

a) să respecte Constituția României și legile în vigoare ale statului român;

b) să respecte regulamentul intern al instituției în care își desfășoară activitatea;

c) să respecte prevederile prezentei metodologii;

d) după obținerea vizei de studii, să se prezinte la instituția de învățământ superior la care au fost admiși, în vederea înmatriculării;

e) să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea obținerii permisului de ședere în România pe toată perioada studiilor.

(2) În cazul încălcării dispozițiilor prevăzute la alin. (1), precum și la propunerea instituțiilor de învățământ superior, M.E. poate retrage finanțarea pentru persoana în cauză.

 

Art. 46.

 1. Beneficiarilor locurilor de studii CU BURSĂ ȘI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE, respectiv ai locurilor de studii FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ li se asigură următoarele facilități:

a) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română și bursă lunară, după caz;

b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis și bursă lunară, după caz;

c) finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul ME, în limita subvenției alocate;

d) asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;

e) transport în aceleași condiții ca și pentru studenții români, potrivit prevederilor legale;

f) alt tip de burse, în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Românii de pretutindeni, înscriși la programele universitare de licență și masterat, indiferent de anul academic la care au fost admiși, care la finalizarea anului universitar întrunesc numărul minim de credite transferabile aprobat de Senat și prevăzut în Regulamentul activității studenților, își pot păstra finanțarea inițială cu condiția promovării anului universitar.

 

Art. 47. 

(1) Beneficiarii locurilor de studii oferite de statul român sunt încurajați să se implice în activități sociale și civice având ca obiectiv conservarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice, lingvistice și culturale a românilor de pretutindeni, potrivit descrierii date de Legea 299/2007. Astfel, aceștia:

a) vor fi încurajați să participe în cadrul asociațiilor studențești ale românilor de pretutindeni care studiază în România;

b) vor fi încurajați să se implice în organizarea unor acțiuni și/sau programe dedicate românilor de pretutindeni de către ICR, MAE și alte instituții în România sau în țările de proveniență;

c) vor fi încurajați să participe la orice altă acțiune descrisă de Legea 299/2007 desfășurată de orice entitate prevăzută de această lege.

 

Art. 48.

(1) Mobilitatea academica internă definitivă se realizează cu acordul instituiților de învățământ superior în baza prevederilor legale, cu respectarea capacității de școlarizare.

(2) În situația în care un student (înscris pe loc de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare, respectiv pe loc de studii fără bursă și fără plata taxelor de școlarizare) solicită mobilitate academică internă definitivă la o altă universitate, atunci acesta poate beneficia de aceasta, sub rezerva întrunirii numărului minim de credite transferabile pentru promovarea anului de studiu, prevăzut în Regulamentul activității profesionale a studenților instituției de învățământ la care solicită transferul. mobilitatea academică internă definitivă se realizează numai după sfârșitul primului an de studii și până la sfârșitul penultimului an de studii, la aceeași specializare, cu condiția întrunirii numărului minim de credite transferabile pentru promovarea anului de studiu, prevăzut în Regulamentul activității profesionale a studenților instituției de învățământ primitoare.

(3) Instituția de învățământ primitoare va transmite ME dosarul de transfer, în vedere emiterii aprobării de școlarizare.

 

Art. 49.

 1. Un student declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur domeniu pe ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat doar în regim cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetățenii români.

 

Art. 50.

 1. Studenții admiși ca bursieri ai statului român, la unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculați, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ superior. Excepție fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.

 

Art. 51.

 1. În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările fiecărei instituții de învățământ superior pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.
 2. Candidații pentru studii universitare de licență, care inițial au fost admiși la un program de studii și se află în anul pregătitor, pot opta pentru un alt program de studii numai printr-un nou concurs, după absolvirea anului pregătitor. În cazul nepromovării noului concurs de admitere, aceștia își pot continua studiile în baza aprobării anterioare.

 

Art. 52. Următoarele anexe fac parte din prezentul regulament:

ANEXA 1 – Calendarul admiterii în anul universitar 2023-2024, cetățeni români de pretutindeni din Republica Moldova, Ungaria, Ucraina, Albania și Diaspora

ANEXA 2 A -  Oferta locurilor fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și a locurilor fără plata taxelor de școlarizare și fără bursă – Studii universitare de licență,

ANEXA 2 B - Oferta locurilor fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și a locurilor fără plata taxelor de școlarizare și fără bursă – Studii universitare de master,

ANEXA 2 C - Oferta locurilor fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și a locurilor fără plata taxelor de școlarizare și fără bursă – Studii universitare de doctorat

ANEXA 3 -  Proba de competență lingvistică pentru admiterea la studii universitare de licență – limba română,

ANEXA 4 – Declarație pe proprie răspundere că persoana în cauză nu a mai beneficiat de loc finanțat de statul român cu bursă dau fără bursă), pentru nivelul de studii solicitat

ANEXA 5 – Fișa de consultații medicale (pentru admitere studii de licență: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ/ KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ)

ANEXA 6 A – CRITERIILE DE SELECȚIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare de LICENȚĂ în anul universitar 2023-2024

ANEXA 6 B - CRITERIILE DE SELECȚIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare de MASTER în anul universitar 2023-2024

ANEXA 7 – Formular de confirmare a locului de studii

ANEXA 8 - Declarația privind apartenența la identitatea culturală română

ANEXA 9 – Lista diplomelor care dau accesul la studii universitare de licență

ANEXA 10 – Probe sportive EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ/ KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

ANEXA 11 - Interviu motivațional pentru admiterea la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală

ANEXA 12 - Interviu motivațional domeniul de licență Muzică programul de studiu Muzică religioasă 

ANEXA 13 - Interviu motivațional pentru admiterea la domeniul de licență Arte vizuale, specializarea Artă sacră

ANEXA 14 - Proba de aptitudini vocaționale - Pedagogia învățământului primar şi preșcolar

 

În desfășurarea activităților care fac obiectul prezentului regulament se vor respecta reglementările  europene impuse de REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cele naționale transpuse prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 și reglementările interne elaborate în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aplicabil în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, politici de confidențialitate).

 

Aprobat în ședința Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia din

14 decembrie 2022 și revizuit în ședința 15 martie 2023.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E

Prof. univ. dr. Tamas-Szora Attila

 

                                                                                                                     AVIZAT

                                                                                                                             Oficiul Juridic

                                                                                                            Consilier juridic Sanda Tomuța

 • ANEXA 1 – Calendarul admiterii în anul universitar 2023-2024, cetățeni români de pretutindeni din Republica Moldova, Ungaria, Ucraina, Albania și Diaspora Descarcă
 • ANEXA 3 - Proba de competență lingvistică pentru admiterea la studii universitare de licență – limba română Descarcă
 • ANEXA 4 – Declarație pe proprie răspundere că persoana în cauză nu a mai beneficiat de loc finanțat de statul român cu bursă dau fără bursă), pentru nivelul de studii solicitat Descarcă
 • ANEXA 5 – Fișa de consultații medicale (pentru admitere studii de licență: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ/ KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ) Descarcă
 • ANEXA 6 A – CRITERIILE DE SELECȚIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare de LICENȚĂ în anul universitar 2023-2024 Descarcă
 • ANEXA 6 B - CRITERIILE DE SELECȚIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare de MASTER în anul universitar 2023-2024 Descarcă
 • ANEXA 7 – Formular de confirmare a locului de studii Descarcă
 • ANEXA 8 - Declarația privind apartenența la identitatea culturală română Descarcă
 • ANEXA 9 – Lista diplomelor care dau accesul la studii universitare de licență Descarcă
 • ANEXA 10 - Probe_sportive_ EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ/ KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ Descarcă
 • ANEXA 11 - Interviu motivaţional pentru admiterea la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală Descarcă
 • ANEXA 12 - Interviu motivaţional domeniul de licenţă Muzică programul de studiu Muzică religioasă Descarcă
 • ANEXA 13 - Interviu motivaţional pentru admiterea la domeniul de licenţă Arte vizuale, specializarea Artă sacră Descarcă
 • ANEXA 14 - Proba de aptitudini vocaționale -Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK